B werkboek vwo

Hoofdstuk5 Organisaties enbesluitvorming

Hoofdstuk5 Organisaties enbesluitvorming

Opgaven

Opgave5.1 (§5.1) Organisatietheorieën hangen sterk samenmet de tijdwaarin ze zijn ontwikkeld. Een volgende theorie is een logischvervolg (bijvoorbeeldeenverfijning) vaneenvoorgaande theorieof juist een reactiedaarop. Gevraagd Zetdeonderstaande theorieën/stromingenoverorganisaties inchronologischevolgordeenbeginbij deoudste theorie. Deoudste theorie is 1endemeest recente theorie is 6.

Systeemtheorie

Contingentiebenadering

.................

.................

Human-relationsbeweging

Scientificmanagement

.................

.................

Algemenemanagementtheorie

Revisionisme

.................

.................

Opgave5.2 (§5.1)

Gevraagd a Vul de juiste stromingbij de juistenaam in.

Mayo:

Taylor:

.....................................................................................

.....................................................................................

BlakeenMouton:

Likert:

.....................................................................................

.....................................................................................

Fayol:

.....................................................................................

b Het linking-pinmodel is .......................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opgave5.3 (§5.1) Omcirkel de juistebewering(en). a Fayol onderscheidt in zijn theorie demanagementtaken: voorspellen, coördineren, commanderen, com- municerenen controleren. b Taylor enFayol beschouwenbeidenmedewerkers als emotionelewezens,waar rekeningmeemoetwor- dengehouden. c Fayol heeft de theorie van het functionele bazenstelsel uitgewerkt, terwijl Taylor meer met demanage- mentactiviteitenbezig isgeweest. d Taylor heeft zichvooral toegelegdophet verband tussenarbeidsverdelingenproductiviteit.

Opgave5.4 (§5.1) Watmanagers kunnen leren van acteurs enmusici

Tactieken die in theaters en concertzalenworden toegepast om bezoekers te blijven boeien, zijn ook nuttig voormanagers. Net als acteurs enmusicimoetenmanagers flexibel zijn, kunnen reagerenopverstoringen in deomgeving, kunnen improviserenenopde toppenvanhun kunnen ‘spelen’. Voorbeelden van tactiekendie in theaters gehanteerdworden, zijn ‘in themoment’ zijn, ofwel ‘in the groove’ (inde juiste stemming). Opdezemomenten zijnde hersenenhet scherpst, gebruiken zij alle gegevens die ze eerder opgeslagenhebbenen latendievrijuit hunwerkdoen. Een tweede techniek ispositief denken. Bijdragenvan individuenengroepenverdienenhet altijdombekeken

SE

Management&Organisatie inBalans

45

Made with