כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה -ינואר 2015 - גיליון 211

˘„Á

גיליון 112

2015 ¯‡ שע"ה ינו ˙ ˙ טב

עננה ¯ יק ב ˙ הוו Á¯ ל‡ז Ô המ‚זי

8

7-6

5-4

¯ הש ¯ ביקו

שעשועים ˙ ינו ÙÒ ב ב ¯ ה

ו ˆ¯‡ ה‚ולה ב

˙ י ¯ עב ≠ נולו‚יה Î ט ≠ יוויה ¯ ט ≠ טיול ≠ ı שב ˙ ≠ ˙ י‡ו ¯ ב ≠ ט ¯Ò ≠ ¯ÙÒ ים קבועים: ¯ מ„ו

Made with