ØsterbroForOgNu_1892

15 Grundenes Ejere skrider kraftigt ind imod saadan Vandalisme. Man kan nemlig ikke vente at d’Hrr. „Bygherrer“ ville opgive denne tilvante Stil. Men man kan antage, st det ikke er eller bør være Grundenes Ejere ligegyldigt, hvorledes de Huse seer ud, som de dog tilsidst selv bliver Ejer af og derfor har eller bør have nogen Interesse i, at de nye Kvarterer paa Østerbro ikke bliver altfor meget i Slægtskab med allerede tilstrækkeligt vanskabte Bydele. Det vil ikke være vanskeligt for d’Hrr. Grundejere at forhindre dette ved i Kjøbebrevene at indføre den lille Klausul „ F a c a d e t e g n i n g e n skal a p p r o b e r e s a f Sæ l g e r e n “ det vil da staa i dennes Magt at forhindre Ehabarberbyggeri paa sin Grund og ,,Bygher ren f i nde r sig nok i at betale det lille Gebyr det vil koste, at lade Facadetegningen be­ dømme eller eventuelt forandre af en habil Arkitekt. Bygningsloven, der ellers er streng nok i mange Retninger stiller forunderligt nok ingen Fordring i den Henseende. D ’Hrr. „gentlemen o f the pressu, der er saa streng overfor Magistraten med Hensyn til vore Gade og Kloakanlæg, som vitterligt er langt bedre end i mange af Udlandets største Byer, anbefales det en Gang imellem at anstille en Sammenligning imellem Udlandets Byggeri og de nye Husbygnin­ ger i Kjøbenhavn — maaske vilde der saa blive „skjønnest i Danmark“

Made with