2100 Hard-Hat toppbeleggene malig

05.12.2016

VERNEBLAD 2100 Hard-Hat® Serie Toppbeleggene

Varselord:

Fare

Faresetninger:

Ekstremt brannfarlig aerosol. Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Generelt Kjemikaliets bruksområde

Aerosol. Maling.

Industriell bruk Bruksområder for forbrukere Profesjonell bruk

Førstehjelpstiltak Verneutstyr Tiltak ved brannslukking Tiltak ved utslipp Ansvarlig firma Firmanavn

Rust-Oleum Postboks 138

Postadresse

Postnr.

NL-4700 AC Roosendaal

Land

Nederländerna +31-135-593636

Telefon

Made with FlippingBook flipbook maker