2100 Hard-Hat toppbeleggene malig

I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge 2100 Hard-Hat® Serie Metallisk Toppbeleggene AVSNITT 16: Andre opplysninger

Flam. Liq. 3, H226 Flam. Sol. 1, H228 Skin Irrit. 2, H315 STOT RE 2, H373

BRENNBARE VÆSKER - Kategori 3

BRENNBARE FASTE STOFFER - Kategori 1 ETSER/IRRITERER HUD - Kategori 2

GIFTIG FOR SPESIELLE MÅLORGANER (GJENTATT EKSPONERING) - Kategori 2 GIFTIG FOR SPESIELLE MÅLORGANER (ENKEL EKSPONERING) [Irritasjon i luftveiene] - Kategori 3

STOT SE 3, H335

R12- Ekstremt brannfarlig. R11- Meget brannfarlig. R15- Reagerer med vann under dannelse av ekstremt brannfarlige gasser. R10- Brannfarlig. R22- Farlig ved svelging. R20/21- Farlig ved innånding og hudkontakt. R48/20- Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding. R65- Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging. R41- Fare for alvorlig øyeskade. R37- Irriterer luftveiene. R37/38- Irriterer luftveiene og huden. R36/37/38- Irriterer øynene, luftveiene og huden. R66- Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. R67- Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. R51/53- Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R52/53- Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. : GIFTIG FOR SPESIELLE MÅLORGANER (ENKEL EKSPONERING) [Irritasjon i luftveiene og Narkotisk effekt] - Kategori 3 Water-react. 2, H261 STOFFER OG BLANDINGER, SOM I KONTAKT MED VANN AVGIR BRENNBARE GASSER - Kategori 2 STOT SE 3, H335 and H336

Fullstendig tekst for forkortede R-setninger

Fullstendig tekst for klassifiseringer [DSD/DPD]

: F+ - Ekstremt brannfarlig F - Meget brannfarlig Xn - Helseskadelig Xi - Irriterende N - Miljøskadelig

Merknad til leseren Versjon Dato for forrige utgave Utskriftsdato Utgitt dato/ Revisjonsdato

: : : :

27/05/2015. 17/04/2015. 3/09/2014.

2

Informasjonen i dette HMS-databladet er basert på vår kunnskap per i dag samt gjeldende nasjonalt regelverk. Produktet skal ikke brukes for andre formål enn dem som er angitt i avsnitt 1 uten at det innhentes skriftlige instruksjoner for håndtering. Det er alltid brukerens ansvar at alle nødvendige forholdsregler er fulgt for å oppfylle kravene i henhold til lokale regler og bestemmelser. Informasjonen i dette HMS-databladet er ment som en beskrivelse av sikkerhetskravene for produktet: Informasjonen skal ikke betraktes som en garanti for produktets egenskaper.

Utgitt dato/Revisjonsdato

: 17/04/2015.

Dato for forrige utgave

: 3/09/2014.

Versjon : 2

16/16

Made with FlippingBook flipbook maker