פרסומידע 890 גרסת בדיקה

ידִע

פרסו

890 גלֹיון E-mail:

4.5.2018 בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ בהר יט’ אייר תשע”ח | |

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

02-6744744 050-2727803 w w w . s h i r a z . c o . i l

לֹפגישת ייעוץ לֹלֹא עלֹות התקֱשרו עכשיו

אסטרטג לֹהשקֱעות נדִלֹ”ן ויועץ משכנתאות בכיר | עופר לֹוינשטיין קֱשרי נדִלֹ”ן שירז

חדִ', כניסה פרטית, נוף, 7 ,( מ"ר 180) לֹמכירה באלֹעזר , דִירת ענקֱ &1,860,000 , מרפסות, פרטיות, שכנים מצױינים, כניסה מײדִית

לֹמכירה בזית, דִירת אפשרות הרחבה + ' חדִ 6 &1,820,000 , גדִולֹה 050-2727803

חדִ' 4 לֹמכירה דִירת בשכונת הרימון, כניסה פרטית, נוף, מציאה 050-2727803

לֹמכירה פנטהאוז ענקֱ, ,43 חדִ’ זית שמן 6.5 מרפסות ענקֱיות, חניות, פרטיות גבוהה 3 050-2727803

לֹהשכרה, בדִקֱלֹ )זרובבלֹ(, בית פרטי מרװח ומושקֱע במיוחדִ, חדִרים 8 חדִ' 6 לֹמכירה דִירת בשכונת הדִקֱלֹ, כניסה פרטית, מציאה 050-2727803

לֹמכירה )זית( פנטהאוז חדִ' מושקֱע במיוחדִ, 6

לֹמכירה בדִקֱלֹ )נצח ירושלֹים(,

לֹהשכרה פנטהאוז ענקֱ בתמר, מפרט גבוה, 050-6709971

₪ 1,820,000 050-2727803

אפשרות + ' חדִ 4.5 דִירת ₪ 1,700,000 , הרחבה

לֹהשכרה בדִגן, חדִ' מושקֱעת, 6 דִירת ₪ 4,200 , כניסה מײדִית 050-6709971 לֹמכירה בזית, פנטהאוז יחידִה עצמאית + ' חדִ 7 מרפסות גדִולֹות 050-2727803

לֹמכירה באלֹעזר, דִו משפחתי חדִש יחידִת השכרה + ומרװח 050-2727803 לֹהשכרה בדִגן, קֱוטג’ חדִ', 6 פרטי מרװח ₪ 5,000 050-6709971

לֹמכירה בגפן, דִירת גן מושקֱעת ופרטית, שקֱטה, כניסה פרטית 050-2727803 חדִ' 3 , לֹהשכרה בגפן מקֱסימה. בקֱרבת פארקֱים ומרכז מסחרי 050-6709971 לֹמכירה דִו משפחתי מרװח ברח' השײרות + מ"ר 230 ( )דִקֱלֹ הרחבה משמעותית, ₪ 2,405,000

לֹמכירה בגפן, ױלֹה פרטיות + מושקֱעת יחידִת השכרה + גבוהה 050-2727803

לֹהשכרה בדִקֱלֹ, חדִ', 7 קֱוטג' מרװח

כניסה מײדִית 050-6709971

לֹהשכרה בדִקֱלֹ )שיבת ציון(, בית פרטי, חדִ' מרװח ומסודִר, 8 ₪ 8,500 050-2727803

חדִ', 5 , לֹמכירה בדִקֱלֹ כיװני אױר מצױנים, נוף, פרטיות, מציאה! 050-2727803

לֹמכירה דִופלֹקֱס הרחבות )זית(, + ' חדִ 6 ₪1,820,000 , נוף, מרװח 050-2727803

Made with FlippingBook Annual report