Veileder om kontroll og overvåkning i arbeidslivet

9 gode råd ved innføring av kontrolltiltak på arbeidsplassen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Start prosessen i god tid, og hold en åpen og lyttende dialog. Fork- lar hvorfor virksomheten ønsker å innføre ny teknologi, og hvordan.

La de ansatte få komme med sine synspunkter tidlig – lytt, og utfør nødvendige justeringer.

Legg arbeid i avveiningen mellom behovet for å ivareta virksom- hetens interesser kontra hensynet til den enkeltes personvern. Kan målet nås på en mindre belastende måte? Skaff deg grundig kjenn- skap til hvilke data systemet faktisk genererer – det kan være mer enn behovet tilsier.

Fastsett tidspunkt for evaluering av tiltaket tidlig.

Skriv referat fra møter med de ansatte eller tillitsvalgte der saken er drøftet.

Vær bevisst på hva som nedfelles i eventuelle avtaler med tillitsvalgte.

Vurder behovet for lagring og hvor lenge lagring er nødvendig.

Vær forsiktig med kobling av data – vurder alltid om bruk av infor- masjonen er i tråd med det opprinnelige formålet med tiltaket.

Søk bistand om du er usikker!

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker