Villabyerne1930

Ordrup-Chartottentund Bank, AM* 3Í. F^^M! (îjenthofte o,: í)fn

¿ /d sa /o e f e r Aeoytuyf/ J enn c A n n o n c e ,

J rn ud o y A O F F F '" d td o s inden Varerne e r s o i ^ , da d e t ; o kun e r b e ^ a rn s e d e Partier, vi har a / U dsa iysvarer.

Ku). Dama Atttar, V æ r d i 6 , 86 , n u ........................................................... Dama Atttar, N r . 42 , ))U............................................. * * Bmudakada Doga. 140 <18d, udsælges................................... * Fy/ma dnn. Doga, V æ r d i 4,40, n u ..................................... * 2 5 Î Auf. Dynadatyæk, frit Valg. ] i v ido A tt3

tfarrp M aco t/nBart#y, V æ r di 2,86 pr. Mtk., tiu..................

1 —

'

Bttkaaty#fwpar, 3 Par for

Oíga ottfan tfarraaok, 3 Par Qttt) f o r Dtd. tfary# Vaata. ntønstr., g b tt Værdi 7,85, nu ......................... ^ Prtma tfarra Fttppar, 3 Stk . for.............................................. ataa Maak/n dakkar e!)er Bank/., Værdi 6,26, nu............ ^ Afægtig svære Mottak/nda- AM7 daakt.. Værdi 12,76, nu . "

1 Î 5 151

^j ^ D r a ^ a ^ o r t a Sk/ottar, ) i< V a i g

Bn Maangda tfMabotdntnga Forktaadar

VaMaapoar, udsælges for

Bangatoyttggar, 90M180. me- ^ d ^ M ^ n u ............................. Fyfeo Comd/naftoyy sælges Badadyagfer, Vætdi 2,86, mæ±^Qu .......................

^ H M B À / ! 0 % p a a a ! i ^ e n ^ y e i o s !

^

tya, Mtd. tfayya Bok, Værdi 1,86, nu pr. Par........................

y

. ÆQ ^ ------------------------------------------------------------------------------------ ^ Dama Maco Frayar, Værdi C M t t t t r d s a j g i J a H u a t ! B H8 n P s k o , ¡k — t - ^c¡k O' PeNfjp ^^irandvej 169 Helrup 3812.

Faatoyta Daday//v

O,

A r feilerup ^ Y S î r a n d v e j 1 6 9 Holrup 3812.

EnstadigtilbagevendendeKiage En 75aar¡g Gymnastiker.

vutnlt't. begejstti'df Ttihængcte ogsau ml' ]) for Skotishorg Kurgæsternes btori- Skutf. hiandt hvilke Uraaby har Vetiner i all*' nordiske Lande.

Te!t. He!r. 1 4 0 .

B ø r n e - E k v i p e r i n g s - U d s a f g e t , !)fr un !,ujifnhu'! to!

l ^ r h a r a L ^ i „ V ^ ^ ^ ^ n e s b L ^ i d ^ s ^ ^ e T ^ v æ ^ t ^ ^ ^ ^ a g e o ^ i liumiene. og man liar ikkr kunnet un Vi find'-r Anledning til at g f-a nogle Pe mærkninger hertil. Lnsganende Hun de rinmner i vote Dage nied den væl dige Ttafik en stor l'aiei ai'lv uforva rende kan Hundene afstedkomme fryg Hen i m m m ^ t d L g c e n l a ^ f ^ l D ^ ^ n ^ iietoni vidnei de mange Leniliestelser og Diah af Hunde ved Oveikorsler niellem .Aar og Dag .)a^o/feí af Lotiilenipel.ser af Hunde i tientofte K m m ^ m e d ^ i m ^ s ^ ^ ^ t ^ ^ e L ^ lioldsvia t inge, maa man erkende, naai man linter, at der i diime Kommune ^ d g e i ^ ^ ^ ^ s ^ ^ e O p g m æ ^ ^ ^ ^ ^ J.'t)7 Hunde. Alen den meget atore Del af Hiindeejetne tager A'are paa deies Hunde og vaager noje over, at di ikke er til tiene fot andre. Det er saalede.'v k a r a ^m ^D ^ . ^ ] m ^ ] m a ^ D l l ^ ' r a flh ^M tk a n gm v g em æm ^ tm æ V d ^ kvarterrr, livor der findes Hunde i M a g m b s M i ^ m U e ^ ^ e H b 'm . m b n M ^ i n e g W s m n a t h ^ e e n l ^ n d g m D W e m s m n P ^ H m t m P ^ ^ t H o ^ d e Mmme HumD ma a s k e kmnWt Lm di e^' - - ^ m t h l ^ ^ ^ ^ æ d L ' ^ r L ^ t d a t ^ ^ ^ e m m ^ ^ ^ ^ W ^ v s ^ L d e r D ^ r h ^ e M a ^ ^ n o g g a ^ Anledning til Klagerne over Hunde pla^n. D e i h m ^ m \ ^ m i d ^ æ o m strejfende D.yr foraatsager, er det imidlertid van.skeligt at afhjalpe. Ja. der er vistnok ikke andet at gnre, end at rette en indtrængende venlig Hen stilling ti! de paagældende Hnndeje re om at passe jiaa deres Dyr. Alen hverken Kommunalliestyrelse eller l'o ^ i kan tm^æg^ l^^ imdnmd i^i gaaende Hunde og kræve, at ifunde skal feres i Paand, saaledes som man ^ r d ^ r n n d t o m i U ^ ^ m ^ L H^D l kræves en iæivændring. A i maa dog tilfeje. at en saadan Lovændring maa anses for enskelig. ia for nedvendig ikke lilot af Hensvn lil Nutidens stær keTraHA. w m i ^ M a f m ^ i ^ r i d e senere Aar er fremkommet nye Hun detyper, hl. a. tyske Schæferhunde og Dobermanpinchere, som er saa fsrlige Dyr, at det er ganske uforsvarligt at lade dem strejfe om paa Gader og Veje.

'

] Ordynprejens Bi! Ordrup 2 2 3 1 . ! ØyoaundabMen 0rdntpl!42 StowhcwdHottl Hører

ti!

M#M#yMp Rut OlSf A o W L a g e r ^ s S(. P e je r s v e j 2

.ti

Det nye Kæmpe- stadion i Gentofte P ^ bm^lb^^ i ( b nb u^^m^ h u ^ ^ M u L M ^ i Lm U D ^ t ^ e M ^ Lm e ^m i e r v i i i ^ ^ ^ ^ f ^ ^ i to'lltotte. Der er itke t.istsat lieget T ^ ^ m n k l b ^ d W s t i d T m L ^ i J m d urbejdet er i de stdste ,\ai v.eseiitiigt lldfolt soni Xodllj.eliis.llbejde. iiien m ^ u n ^ m r ^ ^ i m T i P b G e L ^ ^ o senientet vil vai e fuliilgt 1 Lobet af .1 ti .\.ir. Modellen ]i:ia üuadimset gi vet imidleitnl et godt tndblik i. hvor L & ^ d m ^ en gang vil koiume til at tage sig ud. l ^ ^ y o m h m b L ^ r o ^ f m t L m ^ m ^ m. H m ' m l N ^ e b ^ W e n b n d \ e j nied stör l'.irkering^idads pa.a begge Silier Der vil endviderc blive en lud gang fia. Progaardsvej. og her vil lili ve anlagt en Del Tennisbaner. I b L n o mL i MG T ^ ^ mn m l M^ e m i Lobi'bane. og her iidenoni Idiver saa T d s k ^ ^ d a d ^ Mm o p a d d e m ^ ^ ^ e Lerskraaninger. Der vi] blive. adskil- lige Tritiuner, og Stadion skal k.iiine mmm ^m T ^ ^ ^ o T iD ^m ^ . L ^ m ^ ^ s d iDr b L ^ P y g n n ^ ^ m ^ ftnikbediinigsrum og Pade for S)iorts L ^ mm i ^ m ^ ^ ^ ^ L d m e r m H e r t b i r a S A a r ^ ^ m e r b m ^ ^ ^ ^ ^ ^ D ^ net. saa det kan sliigc en uniaadelig Atasse \ and. N ye 6scy !. V ogn e . Er RaúiOMaitiar ! StMM dier paa anden Mande i Uorden, da ring tii RatHojaiUDrMH. EivatNiarMtsM rtf. Hyfrnp 3TÍ9 x. - Øbm4877v. Fineste tekniske Hjælpemidler. Aldrig en utPlfreds Kunde. Plads t)t 50,000 TtlsKuere.

A //c mm c ATM/tdcr

Er r/^r^g'r

A^riztzr

w d

/o r rd/idfy: : & f yrimdw A ar.

ALBERT ANDERSENS AUTO KOMPAGNI KSSKX.atLEKNK. STRANDVEJ rtt

Htlr. 9 4 9 -9 5 0 Da)t og Nat

G u m m i - V a r m e f i a s k e r i a i i e S t a r r e i s e r H eH e rn pN yg ep )e jie fo rt^ tn !n j^ . D Ï Ht I r u p ü t t í . N trandv e j <55 Koks¿i: Ç,F,M.']! n

Cymnastiktnspekter Jorgen Andersen-

t i . v m i i . i s t i k l . i u ' 1 . H r . U l l i , i t v . f v l d t e I ( t i md a g s . d I. . l . i i n i i i i . 1 'i . \ u r D i t

Restauration „ROSE" Eftpr endt Omforandrin^f jj^ennahnes den 31. December *Lil!e Slukefter«, Slrandvej Nr. 137, som Kestanration *Rose* under ny lædelse Ærbedlgst J P R G S E

D in o r — k la ( arte^ R e tte r

fF e llk a t Nm o rr ek r od

M o d e r a t e P r l . e r

Siagiermesier C. C. Johansen sen. L y n g b y H o v e d g a d e 3B Mbef.ler 1. K ! R a d , Pla^.K !'a a !t e g t il r lm e l lg e P r l . e r 5 a r e r n e h r l n g e . o v e r a lt . Leverander til Forhrugsforenlngen tur Hmheds- og Be.tllUngsnuend sanit ),}eger. A B . Telefnnordre, der er afgivet inden Kl. 10. kan leverea intlen Kl. )2 Mlddag aamnie Dug. A lt F l e r b r e e t'wt-<".. — I nrer soni sa'dvunlig mine kendte Ruiiepelser W íH F t r r M H i n D t e l s t ú s t r L y n R y 5 ) . F r i y t t 7 9 3 Den bedste og biHígste Cbché f k v D e i R e p r o d a k tioQ s aM tR itB B , P 0 L Ï H K E N S H U S , R a a d h u a p ia d a eB . T e i e í o n 8 5 H . L o k a ! 7 3 .

Strandvej 86 (ved HeHerup Tskstgrmnee) T!T. RoUoras rOOe-OOOO ] Prima engeisRe Koks K u l O . JsriïSJE iiHEisr - c:iEC!snr

Made with