Onsdag 19. april 2017

3

• Onsdag 19. april 2017 

Russebilkontroll i Hunndalen

Arrangerer eldrefest 29. april skal Vardal skolekorps arrangere eldrefest i Gjøvikhallen. Her blir det som vanlig god musikk, øvrig underholdning og bevertning for alle som har lyst til å komme. Nå har korpset søkt Gjøvik kommune om såkalt arenastøtte.

at kjøretøyet er i orden. Det gjør vegvesenet helt gratis, og i tillegg er det mulig å få en prat om ombygging. Vegvesenet vet av erfaring at russen gjerne vil sette sitt eget preg på bilene, og kan veilede om muligheter og tek- niske begrensninger før ombyggingen starter. Slik kan man unngå å legge mye arbeid ned i noe som ikke blir godkjent, sier vegvesenet.

Ingen vår uten russebiler, men Statens vegvesen håper å bidra til å gjøre russefeiringa sikrere ved å hjelpe russen med å kontrollere tilstanden på russebilene før de skal ut på vegen. I dag og i morgen holder vegvesenets trafikkstasjon i Hunndalen åpent for kontroll etter timebestilling. Vegvesenet kan hjelpe russen med gode tips ved kjøp og salg av russebiler, og selvsagt kontroll av

Trenger penger til ny klinikk i Nepal

Da jordskjelvet rammet Nepal i 2015 var hjelpeorga- nisasjonen Forut på Gjøvik raskt på plass for å bistå de nødrammede. Nå skal de bygge en barne- og ung- doms psykiatrisk klinikk, men trenger din hjelp til å fullføre prosjektet. – Den gang fikk vi raskt midler fra UD slik at vi øyeblikkelig kunne komme i gang med nød- hjelparbeidet. NORAD var også sterkt inne i bildet økonomisk, sammen med private bidrag. Etter hvert så vi behovet for å bistå med midler og praktisk arbeid for å få bygget en barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk for alle de barn og unge som fikk traumer og psykiske lidelser etter katastrofen. Det viste seg at Nepal bare har én barne- og ung- domspsykiater, og at et slikt til- bud knapt finnes i landet. Vi kom i kontakt med doktor Arun Raj Kunwar, som nå er ansatt av Forut for å lede prosjektet videre, forteller utenlandssjef Ståle Stavrum i Forut. Kummerlig oppstart Foruts representanter i hovedsta- den Katmandu oppdaget raskt at behovet for et sykehustilbud til traumeskadde barn og unge var stort. I samarbeid med en lokal klinikk, og det lokale næringsli- vet i Gjøvik og Toten, gikk de Odd Martin Hesjadalen * oddmartin@gjoviks-blad.no

sammen om et spleiselag og fikk leid noen rom på Kanti barnesy- kehus. – Det var kummerlige forhold, men det ble det første psykiatri- tilbudet for barn og unge som ble etablert i Nepal. Men plassen ble raskt for liten. I løpet av 2016 gjennomførte de 2.772 konsulta- sjoner. Så nå er målet å bygge vår egen klinikkbygning på samme tomt for å gi barnesyke- huset et viktig tilbud de ikke hadde fra før, forteller Stavrum. Trenger bidragsytere Først nå er det klart for bygging, etter en lang og møysommelig prosess med sykehusledelsen, helsedepartementet og helsemi- nisteren i Nepal om å få lov til å bygge denne klinikken. – Men nå er avtalene under- tegnet og vi kan begynne arbei- det. Vi har ikke penger til å bygge alt vi ønsker oss, men nok til å bygge klinikkens første eta- sje. Men allerede nå jobber vi med å samle inn penger til å bygge en andre etasje også. Så mens første etasje bygges, håper vi å få med våre lokale nærings- liv-sponsorer og omlag 3.000 faddere i Gjøvik og på Toten til å bidra. Får vi med enda flere fad- dere, bør vi komme i havn med prosjektet slik at barn og unge i Nepal får et fullverdig psykia- trisk tilbud, sier Stavrum. Festaften Bedriftsfaddere forplikter seg til

Utenlandssjef Ståle Stavrum, t.v., og kommunikasjonsmedarbeider Øyvind Strand Endal med bilde av dr. Arun Raj Kunwar, som er den eneste med barne- og ungdomspsykiatrisk utdannelse i Nepal. Nå blir han leder for den nye barneklinikken Forut skal bygge.

å betale minimum 12.000 kroner i året og Forut har mange lokale beidragsytere som gir dette belø- pet eller mer. Firmaet ThermoFlor i Gjøvik har bidratt med 300.000 kroner, mens en liten gruppe med norske psykiatere har bladd opp penger

av egne midler for å støtte barne- psykiatrien i Nepal. Søndag inviterer Forut til fest- aften i Østre Toten kulturhus på Skreia til inntekt for prosjektet. Her vil medlemmene i Urbane totninger opptre. De har vært, og er, utrolig gode bidragsytere til

Foruts arbeid og har vært med til Nepal for å se på forholdene. I tillegg opptrer stand-up komiker, familieterapeut og journalist Dora Thorhallsdottir med deler av sitt show «Familiegreier». Herfra går alle inngangspengene til prosjektet i Katmandu i Nepal.

!"#

Dr. Arun Raj Kunwar sammen med ett av mange barn som kan få behandling på den nye barne- og ungdoms psykiatriske kllinikken i Katmandu. (Foto: Forut).

Etter slike katastrofale ødeleggelser er det mange barn og unge som får sterke traumer av de opplevelsene de har hatt. (Foto: Forut).

Made with