DC anhhom

Hoofdstuk9 Enkelvoudigeen samengestelde interest

DomeinC Financiering

9.1 a Bij samengestelde interest krijg je renteover debijgeschreven rente enbij enkelvoudige interest niet. Je krijgt bij enkelvoudige interest steeds alleen renteover het beginbedrag. b Bij enkelvoudige interest is de opbrengst per jaar: 2,5% van € 8.000 = € 200. Doordat de interest elk jaar hetzelfdeblijft, isde totale interestopbrengst na2 jaar: 2 € 200= € 400. Na2 jaar kanSamanthabij en- kelvoudige interest beschikkenover: € 8.000+ € 400= € 8.400 . c Bij samengestelde interest isde interest over het eerste jaar gelijk aandievanenkelvoudige interest: 2,5%van € 8.000= € 200. Inhet tweede jaar isdegroottevanhet spaartegoed inclusief debijgeschreven rente: € 8.000+ € 200= € 8.200. Bij samengestelde interest isde renteover het tweede jaar dan: 2,5%van € 8.200= € 205. Het totale tegoedna2 jaar isbij samengestelde interest: € 8.000+ € 200+ € 205= € 8.405 . 9.2 Vanbegin2014 tot eind2022 is 9 jaar. Bij enkelvoudige interest ontvangtGino in9 jaar aan interest: 9 3%van € 25.000= € 6.750. Bij samengestelde interest ishet eindtegoed: E 9 = € 25.000 1,029 9 = € 32.335,41.Hierin isaan interest begre- pen: € 32.335,41 – € 25.000= € 7.335,41. Bij samengestelde interest ontvangtGinomeer aan interest: € 7.335,41 – € 6.750= € 585,41 .

9.3 a E 20

= € 6.000 1,04 20 = € 13.146,74 .

b Omdat de interest per halfjaar is, ishet aantal perioden: 20 2=40halve jaren. E 40 = € 6.000 1,02 40 = € 13.248,24 .

9.4 a E 10

= € 2.850 1,03 10 = € 3.830,16 .

b

€ 3.830,16 – € 2.850= € 980,16 .

9.5 Deeindwaardena14 jaar (=168maanden) is: E 168

= € 75.000 1,002 168 = € 104.915,22 .

9.6 a Eindwaardena19 kwartalen: E 19

= € 10.000 1,005 19 = € 10.993,99 .

b

€ 10.993,99 – € 10.000= € 993,99 .

c Berekennueerst deeindwaardeop1 januari 2018. Het verschilmet deeindwaardeop31december 2018 stelt dandegekweekte interest in2018voor. E 15 = € 10.000 1,005 15 = € 10.776,83. Gekweekte interest = € 10.993,99 – € 10.776,83= € 217,16 .

9.7 Deeindwaardena5 jaar tegen3,1%per jaar is: E 5 = € 12.000 1,031 5 = € 13.978,95. Vervolgens staat dit bedragnog3 jaar uit tegen2,8%per jaar, zodat deeindwaarde is: € 13.978,95 1,028 3 = € 15.186,37 . Verkortemanier vanberekenen: € 12.000 1,031 5 1,028 3 = € 15.186,37 .

CE

Uitgeverij VanVlimmerenBV

36

Made with