DC anhhom

g Dit is de graadmeter van de Nederlandse effectenmarkt. Zij geeft weer hoe de prestaties zijn van de 25 meest verhandelde fondsen inNederlandenhoede stemmingopdebeurs is.

DomeinC

h Dit wordt bepaalddoor de beurswaarde (marktkapitalisatie) vanhet fonds. De beurswaarde is gelijk aan het aantal inomloop zijndeaandelenvermenigvuldigdmet deactuelebeurskoers vanhet aandeel.

i

DeDowJones index.

14.8 a De kans dat Philips failliet gaat is kleiner dan dat Jan het niet bolwerkt. Als je let op het risico zou Els in aandelenPhilipsmoetenbeleggen, zekeromdat Jandevrachtauto inonderpandmoetgevenaandebank. b Jan lost af in10 jaar ingelijkebedragenper jaar.Hetduurtdus10 jaarvoordatElshetbedragvan € 80.000 volledig terugheeft.DeaandelenPhilipskunnendagelijkswordenverkocht. Els zouookwat dit betreft de voorkeurmoetengevenaanbeleggen inaandelenPhilips.

Financiering

c Voor € 80.000 kan zij kopen € 80.000/ € 25=3.200aandelenPhilips.

d Philips keert gemiddeld € 1 dividendper jaar per aandeel uit. Dat is vanhet aankoopbedrag: € 1/ € 25 100%=4%. Dat is een laag rendement.

e Janbelooft haar 7% renteper jaar. Dat is veelmeer dande4%vanPhilips.

f Wanneer rente en aflossing niet op tijdworden betaald, kan de bank de vrachtauto verkopen om op die manier het nogverschuldigdebedragalsnog teontvangen.

14.9 € 8+0,08% 180

€ 50= € 15,20 .

14.10 a De statuten.

b • Het tegengaanvanvervuilenof kinderarbeid. • Biologischboerenof energiebesparen. • Steedsmeer beleggers vinden het belangrijk dat hun geld op een verantwoordemanier wordt be- steed.

c Bij het TriodosMeerwaardeAandelenfondsNVwant hierbij isde risicometer het laagst.

d HetTriodosMeerwaardeAandelenfondsNVheeft eengroterespreidingvanhaarbeleggingen insectoren enondernemingenwaardoor beleggingsrisico’swordenbeperkt.

€ 14.890/{( € 113.977+ € 155.577)/2} 100%= 11,05% . € 15.570/{( € 36.311+ € 112.366)/2} 100%= 20,94% .

e Triodos:

ASN:

Het ASN fondsbehaalde in2013het bestebeleggingsresultaat.

f ( € 112.366.000 – € 975.000)/( € 32.766.000/5) = € 17 .

g ( € 17 – € 13,37)/ € 13,37 100%= 27,2% .

h Het bestuur kangeeneenduidigadviesuitbrengen: • hetASN fondsheefthethoogstebeleggingsresultaat in2013endegrootstestijgingvande intrinsieke waardeper aandeel in2013; • het Triodos fondsheeft het kleinste risico.

CE

Uitgeverij VanVlimmerenBV

60

Made with