פרסומידע - גיליון 863

ידִע

פרסו

863 גלֹיון E-mail:

בס”דִ, יום רביעי גלֹיון יום כיפור ז’ תשרי תש ע ח ” | | |

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

27.9.2017

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

חנות המפעלֹ "סוכות נחלֹים" מרכז הסוכות במתחם היודִאיקֱה )לֹידִ תחנת כיבוי אש( המרכז הגדִולֹ ביותר לֹסוכות, סכך ודִפנות עץ מ' 2.30 חדִש! סוכות בגובה סכך "נחלֹים קֱני סוף" דִפנות עץ - עבות במיוחדִ בדִים לֹסוכה לֹאטות וקֱורות אזיקֱונים הובלֹות

לֹפרטים והזמנות טלֹ: 052-3988527 רצוף! 9:00-19:00 25/9 , פתוח מיום שני, ה’ תשרי

Made with FlippingBook HTML5