Villabyerne1928

J

< a< ^

'S «

tor

$ f. 1.

BeMertmH

t a n d m a r n d s k a ! ! ! ! * ) )

K j O b e n h a v n s H a n d e ! s b a n k 8HAat Î 8 7 3 AkOobapita! Kr. 50.000.000 Reservefond Rr. 3Q.42f.765 !Mho!!erutp ^^ïfdefiînjg s t r a n d v e j 9 6 ud fa re r a tte atm in d eü g e B ank fo rretn inger

H o U e r u p A M e M n g .

S t r a n d v e j 6 0 .

Tetefon Hetterup OCO & t273.

K p a fn rU d ! tO -3 Lordjg Î 0 - J & A!!e Bankforretninger udføres B o aw r i for!kcüige S ferrtiser udlejes. V a rd t. p akk er modtages torseglct tii O p b e v a t i n g. OheM erM ! G e a foV e Koneaswae m o d fe g ee . ^ M . . E n g e ! s k e K o k s c . F . G M ^ ^ — VfegUge o g v eem ek eeM g e. — Rygeee^ Heüerup Ktubs Hote! og Restdpràn^ s t r a n d v e j S O S - T t i . H e t t . S S M - S S M . ^ fO. Hat) t)W y g e e e d e ÅU J 9 9 .

Dame/W^ør

R æ r c n f z e n ,

Lokaler (it Meder og Setskaber irrdtti 230 Couverfs. DegUg R on teef fre 8 - ! l t R eefeoreafea.

iothtn 7 A^r i Ho(tt d Angitt^rre. T # itio n " V S t r a n d v a j 7 2 , 1 . S a f ^ (vod i uborg Paviiioncn).

S A : a i D e f r f B y e n e i / e r k ^ ] tdet jeg takker meget for den Tittid tit min paa Stutningen af det Mmte Aar startede Automobitudiejning af .j ia a a x d a Lwxa" Vogne udtater jeg Ønsket om e t H ° d t o g g k a a d e få g t W y ta a r Ï Haabende ogsaa i Fremtiden at maatte blive ertndref. naar \ ogne skal benyttes, fotbhver ]eg med Højagtelse A å b # r t A n d a r ø e n ø A u t o d o L u x e R ø tøup BOB. BteønøvBi '

„Mor jeg fiyttetie 5 ! Geotofte Kommune". y t h ar modtaget faigendet H r. R edaktør t Mae jeg referere tid t nf am Sam tale, jeg havde med en teidr* H erre , eom v ar fty tte t ti! Kommunen fo r at pyde sin Pension og A lderdom i Ro^ „G runden hvorfor jeg aøgte ti! Gen­ to fte Kommune, v ar fø rst og fremmeet den lave Kommuneskat.^ t,Det e r no- l^et, der mærkes," sagde en Bekendt, ¡d^r ogsaa v ar fiy tte t h erti! i sim høje !A!der, ,.au kun ø i g ad t *e)t caL. 15 p C t." . S a a er her < ) herüg K a tu r, gode y eje, hvor man a ttid kan finde Lm p aa sin Spaseretur, og ingen nævneværdige PakkH \ Man er t ^¡ietheden af K jøbenhavn eg t'a r tet Forbindetae herti!, og efter- !iaaudcn, som man bliver lokalkendt, find er man de elektriske Vognes S to p ­ pesteder. der jo ikke er sæ rlig iøjne- f.aldende. En anden Farve end den g ra a paa nærmeste elektriske O pstan­ d er vilde sirke godt vejledende. Rygf!'^!' mtin ^elv, er det jo en kendt P ag uden for Kommunen, a t det kom- rrmnale Tilsyn er sk rap t og eSektivt, pg det føles som en Betryggelse. E fter den E rfa rin g , jeg h a r g jo rt ged a t tale med Ligestillede, befinder gr os vel i Kommunen men denne kan p a a den anden Side ogsaa være tje n t med a t have os boende her: vi betaler vore Sk atter, maa vel betragtes som mere eller m indre velsituerede, der ikke skal have Alderdomshjæ lp, Bør ren e er fra H aanden, de skal ikke søge bkole o. s. V. P a a e t P m & t M g e r v i & ^ a t n y d c godt af de kordele, Kommunen byder, og det er de kommunale B iblioteker: Disse Jrar ogsaa uden for Kommunen e t godt Ry paa -ig. og det v ar ogsaa for mig et Hensyn, som virkede medhe- stenrmende p aa nnn .Beslutning a t fly tte hertil, let .\dgang til god L ite­ ra tu r. Jeg et' heller ikke blevet skuf­ fet t saa Henseende, l'ersonalct er elskvæ rdigt vejledende og assisterende, n a a r jeg soger Bøgerne p.ta de overste Hylder, hvor Synet ikke slaar til, eller p aa de nederste, hvor de gamle Lem­ mer krymper sig ved a t bøje sig saa la n g t ned. Skønt jeg foler mig saa til- i ^ ^ ^ G L ^ æ ^ d o g ^ n æ h ^ ^ m m v . og jeg slu tter nrig til dern, som gerne vil have en Læsestue paa Ø regaard. Der er tidligere sktevet om den, og Tanken syntes en T id a t sejle nred Medbør, tuen i-ed hidtidige Behänd Irnger af Kontmutrens Budget h a r jeg rkke kunnet — efter Avisreferater — finde Spor, som tyd er paa, a t Virke jrgg'øelsen er i F d sig t."

G e n t o f t e

U n g d o m .

Bomørke H # ) n å p $ 4 9 N o t e r v o n t ) g , t N u m r o t

ChLUHeb!! Centra! C h r y s ! e r V o g n e n !C )n d l r . JonBtowBwoj CitrisItrBil LåMøbU T aåtøtw . S!gr!d 9 vej 9 !!{. af Strandve).

O o n t o î t o H o t e i - B H o T M . G e n t o f t e l O B B Nyø 6.cyL OM øntoM a.

H ä M ! H

Oreomdi^Biten O r M 1242 M ï a k s t b ü e n Fonttac —Essex - Chevrolet 1927 med Takst.Ur M . 3315 !) Ordfopvejens 6 M. ¡HE* Ordrup 2 9 3 i !

.x-1

T B J u ^ ^ æ C en to fta G ru n d e je r- o g K om m u n a lfo re n in g . Man nraa !ade Gentofte G rundejer- og Kontmunalforening, a t detr gør noget for stne Mediemmer. ! den forløbne De! af Sæsort<4 h a r Foreningen arra ng eret den ene seiskabeiige A ttenunderholdning tned fo rtriu ü g As- srstance efter den anden, endvidere sto rt kommunalt Mode, og endelig havde don i forrige Uge indbudt Medlem' nrernes Børn til en fornøjelig Jule'træ sfest p a a Gentofte Hotel.

!!!

f

i s

modtagae

OetreJutetræeriBentoite KommuneJufen 1927 . Regnskab for de) indkomne Beløb og Fordelingett af samme:

) T rangen i Aar er vel ikke større, ^ ^ o g derfor er det glædeligt, a t der, ttl Trods for de J a a rlig e T ider, dog h ar v æ ^ t s a a mm ^e d ^ b ^ Skærv t B ^ e serne. F ra de ntange trængettde Aienne- sker, som d erted er blevet hjulpne, v i b n n ^ e n h ^ ^ d ^ T a k l A vtoriteterne takker vi for ud stst Velvilje, og K. E. S. .A. takkes for Levering af Strømtnen. Vt sender enhver, som p aa den ene eller anden Maade h ar bidraget til det gode Re Mt h je rte tig T ak! A'orenfrtpert F r. 1 / f / s t?eafo/fe Æorrrwtfrte. ¿ u u rtf: yo/te^e. Fer

I ..Strødam "a P a rk : Vi fodrer dem rig- t ^ U Det er eit v anv ittig M isforstaaeise, a t vore Fugle skal fodres med Brød og \a n d . Læg disse K rumm er ud til Spurvene! — den Replik hø rer man jo alle Vegite, næn alligevel er den baade fo rk ert og forkastelig. F'uglene æder Brødet, næn de kan ikke taale det, det klum per satnmei) og frem kalder Syg­ dont og Død. Herude fodrt i vi Fuglene tned F rø. Alle mulige Slags F ro bruger vi, men vi kaster ikke F røet form aalsløst og planløst paa .Torden. Vi fodrer F u g ­ lene p aa den Maade, a t vi fylder K o­ kosskaller med smeltet tælle, som der­ efter blandes med F ro ... denne dej­ lige Fuglemad anb*^inger i vi P ark en s T ræer, o^ tfei reju lto rer i et tto rslaaet Fugleliv. Kom herud, medens Solen endnu forvandler Sneen til K ry s ta l; det er en Oplevelse a t gaa gennem denne P a ^ . . . — Hvorledes tænker De Filmen — I Skolerne - simpelt hen ! S trø ­ dam -Filmen burde være en De! af U n ­ dervisningen ; det er godt nok. a t Bør­ nene ser de'iføife /" uy^e, „Num rene" i Skolens Sam linger, men bedre er det, a t de lærer Livet, som det leves tide i N atu ren , a t kende. Jeg fik denne tdé p aa den tørste V interdag . . og jeg vil yde m it B id rag til Id& ne Gennemførelæ . Sidste Som­ mer tog „P allad ium " nogle B illeder herovre, men det hele havde T ilfæ ldig­ hedens K a rak ter, og d er kom vist a l­ d rig noget ud deraf. Denne G ang bør der gøres mere end e t Forsøg. „S trø - d am "s Fugle kan bRvo aa levende, ea morsom og batstgende Fijm.

^ :

Se!skabsmaden ta e rd ig ü g e ind ad Døren. '*v ^ RGsses Kokken Konditori bringes* med kort A'arse! og! tit meget moderate Friser færdiÅ Sen skabsanretningcr saavel steare Dineis som Smørrcbrøds.Anretninger. Deese)' ter, Lagkager. Ls etc Ti! Anretningerne udiaanes gratis smukke Boeddelyretø oner. Bordpynt. Service. Stoic, Bordg etc. Om ønskes kan Betjening ethoMea* Vore &e!skabs!oka!er — 4 ti! !35 Pér<^ soner —anbefales. Beüevne Strandho^èL O r d r a p 2 5 0 0 . .... y * -s* ^ Re^Mr ^ J O h R G i y o R R Hellerup ' - 'H Skatteopggrei^gr : ) .. ^ a tfæ n d v é jB B e *4R Tlf. HelL 1!*3 ^ t r gmU!!!U!!!))W!W!t!n)HW!!!!mm!!P!!m!^^ ! Status eg HegnsMathsagar'efenhver Ait orBnee ' uetrgggaøoe tpr ttpoaerat IWaytaraf. Skattesager

... .................

'.J;

f

in-lkom ......... :t60.f4 ...........

........................... Kr.

HMi.02 Hert medregnet S.gtJ t udenlandske Aienter. Tit Julen blev uddelt . 1 Portion à bi Kr. ^ ^ 1 21 — 1) — ......... .'HÔ.P0 13 — 20 — ......... 200.00 3 — 2.T — ......... 70,00 .2 — — ......... 1 — -W — ......... .lO.å) 1 73 — ......... 7.^W U&M m g ^ l a R K r .. \ 1 takker de to Foretiittgcr for de res Gaver og haaher, a t andre til næ­ ste .\at vil føle sig foranlediget til ogsaa a t støtte Indsam lingen. Uddelitigen h ar fund et Sted i nøje Sam raad med Forsørgelsesudvalget, og yi føler os sikre paa, a t Pengene er kommet værdige Trængende, som el­ lers ikke kunde faa en taaielig J u l, ti! gode.

N '

i

i

?!

Made with