Villabyerne1912

POLITIKEN D is trik tsb lad fo r G en to fte , Lyngby og S ø lle rød K om m u n e r ,

den 4. Januar.

Ntr. 1. — 1912.

T o r s d a g e n

Tillæg? til Nr. 4.

Harald Nielsens Eft. Jægersfeørg Allé 25. Tlf. Ordrup 115. I Januar Maaned Udsalg; af de ved Forretningsoverdragelsen til lave V u rd e r in g sp r is e r overtagne Varer, f. Ex.: Hatte Pris« Biuseliv Nederdele Øameiinned Endvidere Bomuldstøjer, hvideVarer, Tricotage m. m, Alt til lave Vurderingspriser. Harald Hielsens Eft. Jæ g e r sb o r g A l l é 25 . N y CaUld- Op S ø lv - vareforretning, S trand v e j 177 . G. Binau. Telefon Helleruu 347. DyrligeWilli. Reitb. S tran d v e j 179 , 1. S a l, Trf.12-2 og s. Regel 6-7. Tlf. Hellerup 469 x N aar man a v e r t e r e r i Distriktsbladet, h a r m an S ik k e rh ed fø r , a t Ens A nn on cer b liv er

Kul, Brande, Koks. Altid billigst som Følge af „Direkte Import Hellerup Brændselsforsyning, Strandvej 88. Tlf. ,Hell. 20.

MEDDELELSE om F o r h ø j e l s e a f Ø lp r i s e r n e ,

Restpartiet af paabe­ gyndte Broderier 1/s Pr. 20 pCt. 2000 Dukker

Da Pr iserne paa a lle de RaaproduR ter og and re Ma­ ter ia ler , der a n v en d e s i Bryggerier-tie, er stege t stærRt, og da U d g iftern e t il A rb e jd s løn sa a v e l som til D r iften i det h e le l ig e led e s er væ sen t lig t forøget, har sam t lig e Brygger ier , der en T id s e lv har b aare t de forøgede Udg ifter , s e t s ig nød ­ sage t til, til d e lv is DæRning h era f , a lle r ed e und er de nu fore liggend e Forhold at forhøje Ø lpriserne . I H enho ld h er t il v il Oeftailgariserne i K jøbenhavn og Omegn fra og m ed Lørdag d. 30. D ec em b e r 1911 væ r e : for Lager», Pilsner», Wiener» og M i in c h e n e r ø l ....................... 12 Øre pr. \lz Fl. E x p o r t ø l ....................................................... 1 6 P o r t e r ...................................... 17

kul. Brodergarn m. Glans sælges 10 Dk. for 35Øre. Restpartiet af Flonels- og uldne Bluser fra sidste Sæson 21/a Kr. pr. Stk. Nogle lidt ældre Nederdele og Skørter fra 3 Kr. pr. Stk.

Vil løvrigt henvises til Magasin du Nords store Udsalgs Annoncer, der iaar ogsaa gælde for Filialen, saaledes at enhver Annoncen nævnt Vare ogsaa samtidig kunne faas i Charlottenlund-Afdelingen.

F ra V illabyernes Kunstnerh jem .

for Export S K i b s ø l ........................9

ø r e pr. V 2 Fl.

Krone 01, Export Dobbelt 01, Lys og MørRSRatte»

10

fr i og lign. SRattefri Porter

. , * - . 14

Bryggeriforeningen.

E D D E L E L S E om Forhøjelse af Priserne paaHvidtøl ogSkibsøl. Da Priserne paa alle de R aaproduk ter og and re Materialer, de r anvendes i Bryggerierne, e r s tege t s tæ rk t, og da Udgifterne til A rbe jds­ løn saavel sQrn til Driften i det hele ligeledes e r væ sentligt forøget, har undertegnede Bryggerier, de r en Tid selv h a r b aa re t de forøgede Udgif­ te r , set sig nødsaget til a t forhøje P rise rne paa Hvidtøl og Skibsøl, saa - Iedes a t samtlige Detailpriser fra i Dag er forhøje t med 1 Øre pr. Flaske. Samtidig er P rise rne paa de t originalt a f tappede skattefri 01 for­ bøjet med 1 (2r e pr. y. Flaske. Købehavn, den 29de December 1911. Aktieselskabet Aktieselskabet De fortnede Bryggerier. Københavns Bryggerier &Malterier. Amager Bryghus. Bryggeriet Bispebjerg. Bryggeriet Husum. Holtegaards Fabrikker. Pcfipup.Chdrlottenllund Bank.

F o rfatterin d en F ru M athilde M alling i sit A rbejdsvæ relse i sin V illa p a a D ronn lngg aard .

lp •li.... '

•-ti A U¿i^yS‘U ' *>»•.*'

s V.'» • '•'•ji Ma

i ^ <

Hvad åaret vil bringe D et m a a væ re ganske fo rn ø je lig t a t s ta a fo r S ty re t af en Kommune, n a a r d er e r M id ler til med ru n d H a a n d a t øve V elg ern ing er til alle Sider. N a a r m an gennem gaar Gen­ to fte Kommunes Budget for kommen­ de A a r, som p a a T irsd a g skal til an ­ den B eh and ling , og som an tagelig i H ovedpunk tern e vil blive vedtaget u fo ra n d re t, vil m an finde, a t d e r s n a r t sa g t e r lid t til Alle. T il den offentlige Skole vil m an finde en ny P av illo n til 60,000 K r., endvidere n y t In v e n ta r til M aglegaards, H elleru p og G entofte Skoler sam t endelig en Skole-Tandklinik. Menigheden er be­ tæ n k t med et O rgel til H elleru p K ir ­ ke sam t 6000 K r., som in d ire k te vilj komme den p ro jek tered e K irk e i Skovshoved til Gode. De S p o rtiin tø fe -

F iiiaH Idsalj;: Hellerup: Strandvej »8 (ved

J? u i t l l U u s i • * » v a a v i «1» Aarligt Udsalg

Paa alle ikke forud nedsatte Ko setter (Restpartier) gives

10 °!« Rabat.

Udsalgsvarer byttes ikke.

Q ?. d y l. ^ f r e i l e v , O v e r r e ts s a g fø r e r . ßfßeßenßavn: ßfrederißsßr.rggade 1 Telefon 910S - 9106 j 'Hellerup: S tran dvtj 183 Telf. Etlntp 830

Henteaf Indskud 4 , os 4 %lo. Alle Bank forretn inger u d fø r e s . U(H%n mod Haandpanf og Kaution.

Distriktsbladet udkommer hver Torsdag Morgen og har saavel gennem Tekst som An­ noncer Ærinde til hvert Hjem indenfor Gentofte, Lyngby og Søllerød Kommuner,

Særskilt Abonnement paa DISTRIKTSBLADET 50 Øre Kvartalet.

*’ftger*borg Allé 21, Tlf. 0r^u„ 407 , Kontortid 10—12 à Cg, O T e r r e tK s a g f o r e i « a m

Gentofte Afd. Gentoftegade 24. Kontortid 10—12 & 51h —7. Tlf. Gentofte 185. Xorrevoldgade 18, Kjøbenb. Tlf. 4152. Tr. 10—3- Vernersvej 10, Tlf. Ordrup 457. Tr. 6—7

Made with FlippingBook HTML5