Villabyerne1912

Nr. 1.

POLITIKEN . Distriktsblad for Gentofte, Lyngby og Søllerød Kommuner.

1912

e n v i s n i n s s e i

1

Meddelelse. Vore Kunder underrettes herved om, at vi har forenet vort Vaskeri med Hellerup Bampvaskeri, Strandvej 106, hvor Vaske­ tøjet fremtidig hedes indleveret. Søstrene S t . P e t e r s v e j 1 , Hellerup. Telefon: Hefrup 630.

NORDSJÆLLANDS ELEKTRICITETS SFGRVEJS &. S. Tilslutning til vore Ledninger kan erholdes i:

r.i D i s k o n t o b a n k e n . ifeileiHflpijlfd@lin§§yS tram dvej SS 9 modtager I n d s k u d paa F o lio , B a n k b ø g og Endlaan. U d fø re r a lle A rte r B a n k fo r r e tn in g e r . B o x e r u d le je s å Kr. ! i p r . A a r. V æ rd ip a p ire r o g V æ r d is a g e r m o d ta g e s til O p b e v a rin g .

08

M e lle rup , C h a r lo t ten lu n d , Ord ru p, G en to f te , Jæ g e r sb o r g , S k ov s ltov ed , Cli rl s t ia n sh o lm . K lam p e n b o r g , T aa rbæ k . Sk od sb o rg , V ed bæ k , R un g s ted , K o k k ed a ] , N iv a a , V a lle rød , H ø r sh o lm , H ø s terkøb , B irk e rod , L yn gb y , S øborg , Bnddir age, G lad sa x e , Mø rk hø j, B ag svæ rd , H e r le v , H jo r te sp r in g , S k o v ­ la n d e , T a a s trup S ta t io n sb y , T a a s tru p V a lb y og K lo v to f t e . Henvendelser herom rettes til Hovedkontoret, S trand v e j 863, H e llerup .

Tid giver Sanatoriets Køkken et Kursus for ¡Lærerhustrueme d vegetarisk Kogekunst. Politibetjent Niels Madsen i Hellerup er fra 1. Januar fratraadt sin Stilling som Betjent, som han i saa lang en Aårrække har bestridt til sine Overordmedes Tilfreds­ hed, og idet han samtidig har formanet at vinde Sympati iblandt dien Befolkning, han har haft sin Virksomhed. Den gamle, popu­ lære Politimand fik Ansættelse under Nordre Birk i Aaret 1S81. I nogle Aar forrettede han Tjeneste i Vedbæk, senere blev han for­ flyttet til Brønshøj. Ved denne Kommunes Indlemmelse i Kjøbenhavn fik han endelig sin Gerning i Hellerup, hvor ¡hans ærvær­ dige Skikkelse med det store, gran ‘Skæg hø­ rer til 'Strandvejens kendte. B rixs Kalipasta er en Pryd fo r Hjem met. Ene- Udsalg: Hellerup Musikhandel Hellerup Grundejer- og Kommunalfor­ ening afholder paa „ConStantia“ ¡morgen Aften for Medlemmernes Børn sit .aarlige Julebal med Juletræ og Aftenunderholdming. Fabrikant Rudolph Nielsen og Hustru, Hellerup, kan paa Søndag fejre deres Sølv­ bryllup. Middag paa Skydebanen. Gentofte (Sangforenings Julebal for Medlemmernes Børn havde fundet meget stor Tilslutning og var ved hele sit Arrange­ ment den virksomme Forening værdir. Alle morede sig storartet. BØfnene fik Choko­ lade og Poser fyldte med Appelsiner etc. Ved Nitiden kom to af de mindste Srnaa- piger marscherende ind i Salen med et Bil* Juletræ, hvorpaa der var hæftet Cottillons.. Da der i Søndags Aftes rundt om i Gentofte Kommune afholdtes Foreningsfe­ ster etc., er der rettet Anmodning til „Hel­ lerup selskabelige Forening“ og „De farende Svende“ om at gentage Aftenunderholdnin- gen i „Over Stalden“ . Denne Henvendelse vil blive imødekommet, og Søndag otte Dage vil den fornøjelige AJtenundenboldning blive gentaget, idet Programmet vil blive supple­ ret med flere nye Numre. Efter Forestillin­ gen Bal. Billetter faas fra imorgen hos Hellerup Boghandlere, i Hellerup Musikhan­ del samt hos Hr. Alex. d’Isfin, Jægersborg Allé. Billetter til Aftenundeuholdning og Bal koster ialt kun 1 Krone. ¡Fru Elsøe, Marievej 19. Axel O. Hin- ding, Hellerup. Marie Reichhard, Johan- rn-vej 17. Anna Clemmensen, Jægersborg Allé 34. Marie Jensen, Hellerupbane Allé 26. Fru A. Braunschweig, Skovshoved. Erik Nielsen, Hyldegaardsvej 43. iP. Gjessing, Margrethevoj 6. E. A. Tkomassen, Brams­ vej 3, Charlottenlund. ¡De Paagældende vil fra Politikens Eks­ pedition, Kjøbenhavn, erholde en Anvisning paa fem Kroner til Indkøb hos nærmere an­ givne Handlende. De 264 Præmieæskere, som ikke opnaaede at komme i Betragtning denne Gang, kan vi glæde med, at Annon- cespøgen vil blive gentaget. Og de ¡kan saaledc-s gøre sig Haab om bedre Lykke næ­ ste Gang. Opmærksomheden henledes paa de Ud­ salgsannoncer, „Distriktsbladet“ idag brin­ ger. Med Julehandelen i Minde har de Handlende Lov til at nære lyse Forkaalb- ninger med Hensyn til de store aarlige Ud­ salg, som nu aabnes. Man vil da sikkert ogsaa i de forskellige Brancher i de kom­ mende Dage hos de lokale Næringsdrivende kunne gøre fordelagtige Indkøb. Vor Kollega, Redaktør Hendahl, har 1 Jule- og Nytaarsdagene været hunden til ISygelejet paa Grund af Nervegigt. Den bekendte Cyklerytter Bruno We­ gener har taget fast Bopæl i Charlottenlund. Hr. Wegener, der er Svigersøn af Malerm. Joh Carié i Ohariottenlund, er nylig vendt hjem fra Tyskland med en større Præmie fra sin Deltagelse i det store seks Dages Cykleløb i Berlin. Den nystiftede Forening „Quodlibet“ afholdt i Forgaars Aftes i „Charlottenlund Palmehave“ en meget smuk og fornøjelig Aftenunderholdning med fortrinlig kunstne­ risk Assistance bl. a. kgL Skuespiller Ckr. Zangenberg. Hr. Lauritz M. Jensen sender fra Port Kunda „Distriktsbladet“ en Nytaaæhilsen og beder os hilse sin« mange Sportsvenner. Fabrikant G. Strøimann har som sæd­ vanlig sendt sin .store Kundekres sin Nyt- aarshilsen under Form af en fiks og prak­ tisk Vægkalender. Hvem bo r? Lodtrækningen gav tid Resultat, at Præ­ mie tilkendtes:

esserede h a r G ru n d t i l H en rykkelse ved U d sig ten H i en flo t S p o rtsp la d s, som vil komme til a t s ta a Kommunen i d en ikke h e lt ub etyd elig e Sum 10,000 K r., og med G læde v il m a n se, a t d er ligeledes e r tæ n k t p a a d e G am le gen ­ nem B evillingen a f 10,000 K r. til fo r­ beredende A rb e jd e r til e t n y t A ld e r­ dom shjem . E n d elig e r d e r og saa t a ­ g et H en sy n t il Ø nskesedlen f r a P r iv a t­ skolen, id e t denne v il f a a s it T ilsk u d s a t op f r a 24,000 t i l 30,000 K r. A t m an p a a denne M aade k a n imødekom ­ me Ø n sker og K ra v f r a a lle Sider, og a t d et k a n ske, uden a t S k atteevn en yd erlig ere anspændes, som d e t blev u d ta lt a f E o rm au d en ved 1. B u d g e t­ b eh and ling , e r V idn esby rd om, a t m a n s t a a r o v erfo r en K ommune i F rem ­ g a n g og Vækst. Og n a a r m a n sa a y d erm e re s e r h en til, a t S k a tte p ro c e n ­ te n k u n e r 2,9, j a s a a e r d e t ikke u n d e rlig t, om en og anden Kommune, d e r sid d e r og s la a s med en S k a tte ­ p ro c e n t p a a 10 m aask e 12 u d en a t h a v e B a a d h v erk en til d e t ene e ller d e t and et, k a n føle e t G ra n af M isun­ delse. Og en hv er a f D a nm a rk s K om ­ m u n e r h a r i h v e rt F a ld G ru n d til a t p ris e G en to fte K omm une lykkelig. D er e r e t U d tryk , som m eget o fte m is b ru ­ ges, d e t e r „M ønsterkomm une“ . A t G e n to fte Kommune i Ø jeb lik k et f o r ­ tje n e r denne Betegnelse, n a a r d et gæ ld e r om alle F o rho ld , e r m eget sa g t og o g sa a fo r meget sag t. Men p a a d en a n d e n Side e r G entofte K ommune en a f d e fa a , j a m aask e den eneste i L a n d e t, d e r v irk elig h a r B eting elser fo r a t M ive d et. G ø r en Mønster- komm une a f den, m en gø r d e t la n g ­ som t! E n fo rn u ftig , økonomisk A d­ m in is tr a tio n e r a f s a a s to r Betyd­ n in g f o r d enn e K omm une som fo r no­ g en anden, h v is d en s k a l k u n n e n a a d en U d v ik lin g og P o sitio n , d en i m an ­ ge M a a d e r h a r C h a n c e r fo r. Med Tak for al Elskværdighed og Vel­ vilje i det forløbne Aar, og i Haabet om godt Samarbejde, udtaler vi de bedste Øn­ sker for vore Læsere i Aaret 1912. Gentofte Sogneraad afholder Møde p a ^ Tiradag med anden Behandling af Budget­ tet. Fra Taarbæk skrives til os: Verdens­ fredsadressen for Voldgift er bleven under­ skreven af langt den overvejende Del af .Befolkningen i Taarbæk Sogn over 18 Aar, og et ret ¡betydeligt Beløb til Dækning af Udgifterne er indkommet. Det er med Glæde, vi noterer, at der med Julehandelen afvigte Jul har været stor Tilfredshed blandt de Handlende i Villa­ byerne indenfor vor Læsekres. Porretoings- mænd i forskellige Brancher har saaledes til os meddelt, at en saa god Ju l har de ikke tidligere haft. (Paa Skodsborg Badesanatorium afhol­ des l disse Dage Kursus for Lærere i Alko­ hol- og Sundhedslære. Det er „Danmarks Afholdslærerforhund“ , der med 'Statsunder­ støttelse aarlig søger gennem videnskabelige Foredrag at følge med i alt det nye, Hygi­ ejnen har a t bringe. Der kommer Lærere runidt om fra hele Landet, og Badesanato­ riet stiller sat Materiale til Afbenyttelse. Foruden af Anstaltens ¡Læger, ¡Overlæge Carl Ottosen og Dr. Nelson, holdes der Foredrag a i kjøbenhavnske Læger, deriblandt Profes­ sor Jiirgensen, Kommunelæge Mick. Larsen, ¡Lægerne Olav Benedictsen og Arnold Møl­ ler, ligesom Hr. Hindhede (holder Foredrag &er o omou u .....—Viv.. s ---------------------4--------------------- Nordre Birk. Cyklelygten tæ ndes id a g : I Kjøbenhavn: JQ. 4,00. I Nordre Birk: KL 4,01.

meget dygtig Mand i sit Fag, hvad bl. a. de fortrinlige Masker, ;han ved Aftenunderhold­ ningen i „Over Stalden“ Nytaarsdag havde givet de Agerende, bar Vidnesbyrd om. Hr. Berg har da ogsaa ¡aar i 40 Aax arbejdet som Teaterfrisør, og som saadan været knyt­ tet til en Mængde kendte Etablissementer, kjøbenhavnske Teatre, Tivoli etc. Gentofte Sangforening afholder ipaa Gentofte Hotel .¡aften ordinær Generalfor­ samling. Mandag Aften Kl. 8 vil Kommune­ lærer Iijorth demonstrere Forstærkning og Afsvækning samt Tørklæbemetoden i Foto­ grafisk Amatørklubs Lokaler, Marievej 2, Hellerup. F ra Gentofte skrives til os: Gentofte „Blaa Kors“ ’ Julefest paa Vældegaard bavde samlet ca. 250 Deltagere og var overordentlig vellykket. F ru Blicher-Hansen, som med stor Elskværdighed overlod Foreningen Lokaler til Festen, havde desuden stillet Service til fri Disposition. Gentofte Bys Bagere havde frit leveret Brød. Da Fløjdørene aabnedes tål den festligt smykkede Sal og det smukke Juletræ, var det en Glæde navnlig at se de straalende Øjne .fra Stolpegaardens Beboere, som del­ tog i Festen. Blaa Kors havde en minde­ værdig Aften, takket være megen Velvilje og Støtte. Med udmærket Assistance giver Skue­ spiller Ghr. Schrøder i Gentofte Afholds- hjem (Søndag Aften Kl. 8 en Aftenunder- holdning, som sikkert vil blive fornøjelig. Hr. Schrøder vil fortælle nye Historiersamt fremsige en ny komisk Monolog: Bybudets Filosoferen over denne Verdens Daarlighe- der. — Efter Aftenunderboldningen Bal. Fødselsdage. Idag fylder Overlærer A. C. Andersen, Hellerup, 53 og Overretssagfører P. A. F rø ­ lov, Hellerup, 34 Aar. Imorgen er Murerm. J. Jeppesen, Hellerup, 58, Overretssagfører J. Krabbe, Klampenb., 3S og Paraplyfabri­ kant Okr. Rasmussen, Hellerup, 4S Aar. Lørdag: Fabrikant C. Tang Jensen, Helle­ rup, 71, Direktør Vøhtz, Hellerup, 54 og Grosserer Vald. Nielsen, Gentofte, 44 Aai. Søndag: Dampskibsfører G. Ørsted, Helle­ rup, 60 og cand. pharm., Materialist Jacob Nielsen, Ohariottenl., 50 Aar. Mandag: Mu- rerm. N. O. Svendsen, Hellerup, 63 og Sog- nerandsmedlem, Entreprenør Lars Jensen, Holte, 44 Aar. Onsdag: Vinhandler Peter Buch, Hellerup, 53, Justitsraad J. Jørgen­ sen, Ohariottenl., 68 og Skibsmægler Her­ man Hansen, Hellerup, 36 Aar. De ny Vejvisere. G en to fte K omm unes V ejv iser fo r A aret 1912, udg iv et a f S k a tte in sp e k ­ tø r L. L arse n , udkom som sæ dvan lig p rom p te nogle D age fø r A a r » sk iftet og p ræ se n te re r sig i s a a vel s it Y d re som i in d re H enseende som sin e væ r­ dige Fo rgæ ng ere. D en a fv ig e r s a a ­ ledes f r a fo rrig e A a rs V ejv iser væ ­ sentlig- k u n ved, a t den e r bleven no ­ get stø rre , k v a d d e r bl. a. e r en n a ­ tu r lig F ø lg e a f K omm unens Vækst. Med V ejv iseren fø lg er e t n y t K o rt over Kommunen. D e t k a r speciel I n ­ teresse derved, a t m a n h e ra f ser, a t mange 'af de p ro jek tered e nye V eja n ­ læg, f. Eiks. p a a B a u n e g a a rd sa re a le t, i d e t væ sen tlige e r b r a g t t il U dfø­ relse. L igeledes ses K ongelysvejen scan F o rts æ tte ls e a f G entoftegade fø rt igennem til Lyngbyvej, kvior K il- d eg aard sv ej og E llegaardisvej u dm u n ­ d er og d a n n e r en B otunde, ligesom flere nye V eje p a a M a lte g a a rd sa re a le t e r angivne. D e t udm æ rkede K o rt e r u d a rb e jd e t a f K omm uneingen iø r We- ste rg a a rd . V ejv iseren e r e n god og n y ttig Bog, soan i Gen-tofte K omm une med sine ca. 225 Veje i køj G ra d k a r sin M ission. F o r Lyngby—T a a rb æ k og Søllerød K omm uner e r ligeledes u d se n d t V ej­ v ise r fo r 1912. D en e r en tr o K o p i af sine F o rgæ n g ere og v il sik k e rt som disse k u n b liv e m o d ta g e t med V el­ vilje. Bogen e r udkomm en i K om ­ m ission kos G. E . C. Gad, men b rin g e r e lle rs ikke, e fte r k v a d vi k a r k u n n e t se, nogen som k e lst O plysning om, k rem den e r u d a rb e jd e t af.

N D H Ø E S L L S T

L a n d s k r o n a g a d e K s a r i e r e i s P s t ø r s t e o g b e d s t e K Ø D U D S A L G : Vilh. Petersen,!

■ a r i g , ®st erls r©gade 85 , T lf . 7 0 5 0 , v. T r ia u g le u Største Specialforretn. i C oat um er , K a ab e r , F r a k ­ k e r , Ji ed e r å e le , B lu s e r , S k ø r te r , F e lsv a r e r .

Landskronagade 4. | NB. Daglig frisklavet^ Kedfarsog Hakkebøf.r Telf. Stranil 101 y. |

g i|S ^ C o s tu m e af blaa Club Serge, uden Konkurrence, S ™ ll’s S t w r t U d v a l g .

r

S m a a f a s t e P r i s e r . W p W a

Cir, Rasmussen,

å K le l n s m é d e v s r k s te d e t, Strandvej 12 (Svanholm), Telefon: Strand 112y. »Cykler, Symaskiner, Laase repareres. __' Nye leveres til billigste Priser.

T a p e ts e r e r & D e k o r a tø r,

Møbslsnedkeri. Udstilling: Hellenipvej t. Telef. 668 x.

anbefaler sig med alt p. Møbel-, Gardin-, Tæppe- I* og Markisearbejde. ® S'Sfairadwaj C7I. Tlf. Helrup 1171 y. G a r t n e r

I Bestillinger p. nye Skarnkasser morit., gamle repar. HQ Værkstedet aabent ft I P h r k l s i n i a n ;«&>• hele Søndagen. U iJ.biH iMB lJafill»

V a sk e r ie t P r s w e n , Strandvej Nr. 72. Telf. 518 x. Alt Slags Tøj modta­ ges til Vask — Specia­ lite t Manchetlinned. 3 0 1 . K lorfri Behandling garanteres.

Siir. F. Nielsen Blomsterne! Strandvej 9 8— H ellerip . Telf. Hellerup 237 y. P . C. ¥ , CtsFisfesasøis ‘|

(Indehaver: Johan Henriksen) É itrøM sdvej 1 1 0 C , „ S tir a u Æ b o i’a’“ » — Tlf. Helru» 834 —

('anbefales som det billigste med Fest- og ¡'Konfirmations-Sange samt alt, andet Bogtryk H ø r k r a m f o r r e tn ln g e n „Ä rgen ftn a“ , 9 Landskronapds 9 , Kul ©g Kuks fra Skib og Plads. ¡¡Flytninger besørges. O le N ie ls e n . H s lie ru p ny B a g ers &G ønd lfo ri Strandvej 80 . Telefon 277. IN B , Bestillinger paa storre og mindre pKager modtages. Trikofagefabriken „Hammerum“ S tr a n d v e j t 7 7 . Specialitets Forretning i III d - v a r e r og G a n s t a g e r , J e n s e n ,

Vogn-&Beslagsmed i s Strandej 85 ,Hellerup,, anbefaler sig- med alt M til Faget henhørende. |

J] Reparationer udføres. «V Kneste faglæ rt

T.lef,n Nr. 867 y.

f g g T

L iutbnrsan, Isenkram & Køkkenudstyr,. Strandvej 41 B, f

Husaoderens Rubrik.

____ ved Kildevældsgade. I, Ved Køb af komplette Køkkenudstyr^ . *5 K r . indrømmes en Rabat affe1 5 lo pr. Kontant. Telf. Strand 222. P Ikke tilfredsstillende Varer ombyttes ' __________ eller tages retur. te

Køb paa Lørdag en Daase Fisieboller samt en god Dyresteg; Stegen lægges i Kærnemælk Natten over. Ugens Spiseseddel. Søndag: Fiskeboller i Tomatsauce med But- terdejgsnitter, Dyresteg imed brunede Kartofler og Gelé. Appelsiner. Mandag: Hyldebærsuppe med bagte Boller. Forlorne Kyllinger (Mørbrad) med fran­ ske Kartofler og Trøffelsauce. Tirsdag: Bisvælling. Dyreragout paa Rester­ ne af Dyrestegen. Onsdag: Grønkaal paa ¡røget Skinke. Skin­ ken spises varan til. torsdag: Kærnemædhsuippe aned 'Syltetøj- Klipfisk. Fredag: Kartoffelmelsgnød. 'Bankekød. Lørdag: Opvarmet Grønkaal. Kold Skinke. Æbleskiver. er kogte fuldstændig møre i Vand med Salt, flækker man dem og pudser dem smukt af, bestrør dem med ¡Salt og finthakket Per­ sille og lader dem staa i en Times Tid. En Dejg tillaves af en god Spiseskefuld ¡Smør, 4 ¡Lod Mel, 2 Æg, og lidt Sukker, fortyndes med Vin eller 01, til det bliver som en tyk Bandekagedejg. .Heri dyppes saa. Grisetæer­ ne og bages i kogende Fedt. Brun Sauce samt Æblemos gives hertil. Paneret Oksebryst: Man skærer kogt Oksebryst i Skiver, drysser Salt og Peber paa, dypper dem i piskede Æg og vender dem i revet Brød, som er omnørt .med Mel og ■rigelig hakket Persille. Derpaa steg-es ¡Styk­ kerne i ¡Smør, indtil de er lysebrune. En Macaroniisalat smager udmærket dertil. iVkofborg. Frokostretter. Indbagte Grisetæer: Naar Grisetæeme

„Ky R o s e n b o r g “ (M. H ansen), 183 Strandvej 183, Telefon Hellerup 233 x. L BiB . Alle Sorter Mel og Gryr ______samt Høns- og Buefoder.; Mod erne

StortUdvalg i saavel fine engelske og franske somi lma Normal-(Jn- derbeklædn. og svære jyske Kva­ liteter. Ene-Udsalg af Overlæge Carl Ottosens ægte Cottosan Sundheds-Underbeklædning.

Alb. J“ipss8ii, Forgylder og Glarmester. Tlff. fHSeSførup 449 x. E lefant og stiIfald Indramning. Ruder indsættes, hentes og bringes. D ahl’s Rullegardiner til Fabrikspriser. A lt modtages til Opforgyld- ning paa egot Værksted.

Bøme-Konfektlon,. D. A. KnudsenJ Østerbrog-ade 41. Telef. Øbro 2630. 3. Sted fra Biorama.

5, Callisensvei 5. fico r fla * $yes hurtigst? $aa i'møquarutt akafEmeme! ©tint» renbe Slttefter fra Tang SErcebbcrrorhunb, JlbEjtmA ftørfte ©gftuer og ©iagaftner og S u ftnb et af 93ritmt*8fanulicr. gRobcrne Æa&incfcTiøbclsSlafhner i ©aljogttf, Wobcir« og ®g i fisrflc llboalg. yiinbfie 9iate6eka(ing. ©tørfie ©arantL BSS2U fiuøgoarna fortrænget aUe anbvfr Holmens Kanal 3. I lf. 1876. Kbhvn K Julius Petersen.

i i l l l l l i i j Margreifievsj 2,1 Hellerup. Georg Reiah. telef. Hellerup 725. Frederiksen,

Frugt-, Grønt-&" Delikatessehandel! i 5 7 , Strandvej ( 5 7 J ved Bommen.

II rm a g e r &Opt£ker S tr a n d v e j 39 (ved Apoteket), B r i l l e r t ilp a s s e s e f t e r Læ g erec ep t. Reparationer, Pasning og Op- træknlng af Ure udføres. P. Jsrpnsens Trævareforretning, Strandbonlevarden 151 (ved Vibenshus). T rappestiger og Børne- jnøbler samt alt andet i Trævarer. Telf.

T e le fo n ( fe lr u p 143 . K B . Alt til Syltiing til moderate Priser.| Køb D e t e s Colonial Hellerup Pakhus, Strandvej 8 0 . T e le fon H e llerup 4 3 9 x . Varerne bringes overalt. Alle Viktualier i fineste Kvaliteter. M D V a r e r b r i n g e s o v e r a l t ij H e lle r u p . O tto S ø r e n s e n s Barber- og Frisør-Salon Strandvej Nr. 147. Si N I R Gellerup ældste Barber- Îrisar-Salon. og O r d r u p S t M e B le s » s a p M in e ra lv a n d s* f a b r ik anbefaler sine 1. K l. P rod u kte r, i Apollinaris Citronvand Tlf. H111. L im o n a d e r.' JLG. Øfs®is H e lle r u p v e j 39 . T lf. H e lle ru p 132.

iaisi@fras®rsaE@ii@n Østerbrogade 33, 1. (Over Biografteatret). Moderne Frisering og Haarar- boide, Haarfieming med Elektrolyse f g j daglig paa Kliniken, Ansigtspleje »;C med Elektr. Vibration. Afredt Haar / forarbejdes til Fletninger, 2 Kr -r Bukler 25 Øre. \ F ru Ma ri a K r o gh . Telf. Øbr. 594 x. Østerbros Barne­ vogns-Magasin (Fru Emma Løfler). Østerbrog. 92. Tlf. Øbro 823 y. Bårne- Promenade-, G. Plantener, Blikkenslager &. exam, i a s - og ¥anfae§ter. K JøS i2©B s!h :aw iÆ sw@ i S® B . T ø f . ü e £ ^ u p x . Dukke- & Legévogne. samt Legeborde, Gyn­ geheste og Klapvogne. Alle ¡Reparationer udføres. NB. Brugte Barnevogne tages i Bytte.

MODERNE MASKINER HELLERUP—

Teateifnsøx Ckr. M. Beig, boende paa med nye, udmærkede Lysbilleder. Paa samme j Estersvej i Hellerup, er som Bekendt en

Made with FlippingBook HTML5