Villabyerne1912

Side 4.

POIiZTZKZar. VXLLABTER1TES DISTR IKTSBLAD

Sfr. SI,

Hellerup F iske fars forre tn ing Strandvej 108 Første og ereste

Furer kun Fiskefars! S e ls k a b s fa r s rørt med Piskefløde leveres p a a B e s t illin g .

Fiskerand, Fiskeboller i 3 Størrelser. Varer brin. overalt T lf. B e l l . 208.

S p e c ia lfo r r e tn in g i Hellerup Tlf. Hell. 208.

Har De hørt? at Fru B e t t y B o s én s ta n d , S tr an d v e j 193 , T lf. H. 4 5 7 x, nu til Julen har et stort Udvalg af hjemmelavede Konfekter og mange andre fixe Ting passende til Jnlen?

P. L. M e rssns Viktualle- & Paalægsforretning 171, S trandv e j S7i« Telefon 41. T il Ju len hjemkommer store Partier af G-æs, Ænder og Skinker. B estillinger modtages. © t f® K r s s S z a , (C. B. V. Lorentzens Eftfl.) Damp- &Wiesierfeasj er i Hellerup T e te fo n H?Irup 2 06 = Sts*aiidvej 88S. GQT Bestillinger paa alle Slags Kager Honningkager og Julekager modtages.

mim¡iK«

"

2

W

'y ¿ íe n ! > ( } u & v e 3 ^ ^ ’t r a . n d ' o c j e . r i ^ p

•' J - C e C le r u p

m

V. a. Eb'?esens Eftf., Tif 98. ICødusSsalg, til 98. Ordrupvej 109, anbefaler sit K ød - ø g F læ sk e -U d sa lg . Bestillinger ni dtages paa Græs og Æ nder. Prima salt Kød og Rullepølse. Filial Strandvejen 341, Telefon Ordrup 241, Leais Svane, Bageri og Kondilori, Frederikssundsvej 46. i Sko te jsmaga 'ine t Ø r n e n K& rrøhrGgi 154 Telefon Taga 2. A l t i d n y e s t e F a g e n e r . Hirschsprungs og m a n g e an d re Mæ rker C igarer anbefale- fra A le x Is in s E i., Jæ g ersb : g A l l é 8. G.Strømann. F redensvej 1, Charlottenlund Telefon Ordrup 305 & 195 L ag er at K a k k e lo v n e og K om fu r e r fra D e fo r en ed e J e r n s tø b e r ie r S vendborg . Varerne leveres frit Omegnen til Fabrikspriser Riste ril alle Arter Kakkelovne og Komfurer altid paa Lager. T i l J u l e n a n b e f a le s : V i n h a n d e l e n , Jæ g e r sb o r g A llé 8. Gigar- & Tohaksforretningen, Jæ g e r sb o r g A l l é 8, a n b e f a l e r e t s to r t U d v a lg i C i g a r e r o g C i g a r e t t e r som Julegaver. A l e x I s l i n s E f t f . Kogødning & Hestegødning. Chr. B o nd e , I le lle r n p v e j 15. _______ T l f H e lrn p 769 ._______ S I liflvilTCQn Lindegaardsv. 44, . LUUllgOGil) Charlottenlund. T lf, Ordrup 9 4 5 . 10—12, Raadgivende Ingeniør, Husteknik. Projectering af Varmeanlæg. Spildevand3- og elektr. Anlæg. A l t i d b i l l i g s t e P r i s e r . l u g ' i * S w a h n Frisørsalon, Lindegaardsvej Nr. 36. Telf. Ordrup 920. j Elegant Damefrisering. Hovedbade ogj Manicure. Abonnement paa Frisering. Alt Haararbejde udføres.

J u le g a v e r i Gul d, Du b l e , e l v o g E le k tr o p le t a n b e f a le s . Stort Udvalg B illige Priser. B. B r u u n , Juveler-& Guldsmed, S tran d v e j 145, Tlf. H©lrmp 7 7 4 x.

r j u i . x S im o n s e n Jæ g e r s ­ bo rg j A llé Æ Dyrehavegaard & Jægersborg Allés Mejerier anbefaler til Julebagningen Mælk, Fløde, Smør, Æg, Margarine, Fedt og Palmin. Butik: Jæ g e r sb o r g A l l é 30 . Tele:'oner: .Lyngby 1 1 8 & O rdrup 3 7 . Tlf. 10,441. Nordisk Farsforrefning, Nordre Frihavnsg. SS. Fineste hjemmelavet Kødfars og Fiskefars 6 0 å 8 0 0. pr. l/s Kg. = 1 Pd. Paa Bestilling daglig frisklavede Bande, Buddinger og Boller i alle Størrelser. Bing til 10,441. Bringes overalt i Byen, Strandvej og Hellerup. Frkn. Si onen&Sem-Jacobs?n. Galoscher Fodtøj Tlf. 10,441. piåno. Ludolf Nielsens Ä S (.U nderv iser k u n p e r so n lig ). L. Strandvej 2 B, 4. ___ Musik fil Selskaber lamt Undervisning i Klaver, Violin, Bratcb samt Sammenspil. Brødrene Wetlesen, Gudrnnsv-ej 28, Charløttenlund. T lf. Ordrup 1035. Klaverundemsuing tilbydes af en øvet Lærerinde. 50 0 . Timen hjemme, 75 Øre nde. Valborg Wnssmann, Gudrunsvej 26, 1. S. C h a r lø tten lu n d . Leipz.-Konserv T y s k Meth. 2 Kr. pr. T. h03 indføde _ dannet Tysker Fru og Hr. Pastor G røndaltl. Frederikkevej 4 A. Telefon Helrup 387 v H am c n ik a . Et ungt Menneske ønsker Undervisning i Harmonika om Morgenen eller Formiddagen I Ordrup eller Charlottenlund. Billet bedes Indlagt med opgivet Honorty til Distrikts­ bladet mrk. „Harmonika“. P o r c e læ n sm a lin g . Grundig Undervisning gives af Fru C. Amtzen. Ahlmanns Allé 18. Læger. Professor, Dr. med. V iggoC h rf s tla n e n s iver Konsultation i Nervesygdomme Man ag, Onsdag og Fredag Kl. 121/s—lVs paa Uiniken, Lille Strandvej Nr. 16. P. Tandlager. Josefa Meincte, T an d læ g e , Jernbanevej 4, Gentofte. TIL G. 173 Blandede Bekendtgørelser, af fineste kornfedede russiske lulesendingen Gæs, Ender og Hans tt hjemkommen og udsælges billigst fra La­ feret, Dyrkøb 7, v. Frue Kirke. Tit. 4521. Søndag aabnet 4—8.________________ Et udmærket taffelformet Piano, 125 Kr. Ct fint lille Mah. Bogskab og et Legebord, tot Stol, paa Hjul, billig til Salg. Noras- sej 20, L Charlottenlund. G aloscher Fodtøj -ÉÉå&Jtlyk Te*efon Ordrup Æ ^ m 389 -é

Roman af den berømte For fatter Arthur Strinzer, baade 1. og 2. Del, kan faaes til den billige Pris 75 øre pr. Stk. fra Politikens Eks­ pedition, Raadhuspladsen 37.

Reparationer, Gravering, Forsølvning og Forgyldn ing udføres.

Til Julen.

* K g l . H o f - F i s k e h a n d l e r Ose. Frederiksen, F i l i a l i H e lle ru p : S trand v e j i©8. T lf. 1 3 0 8 . Fisk - Vildt - Hümmer - Limfj. Østers,

Bemærk. Bemærk. Billeder indrammes sm u k t og b illig t .) Største Agentur for Glasforsikring til billigste Priser. Alt til Faget henhørende udføres prompte. Ring til Telefon: „ Bing til Telefon: Ordrup 293. " Ordrup 293.

e r a ltid en kæ rk om m en Julegave.

Lommetørklæder, Tasker Bælter, Kraver

mine bekendte heuidne .. afp. Bluser med Silkebro- olie deri haves stadig paa _ 'I Lager til .............. g 85 rØrVBr, „P a r ise r^ Bazaren**, W ø r r eb r o p d e 4 7 .

£ f u

e r i f e n

Ordrup ierkur Leverandør til For­ eningen for Embeds- og Bestillingsmænd under Gentofte Kom­ mune. Kyldøgaardsvøj H jø rn e t a f K ir k e v e j ,

Leverandør til For- brugsforeningen for Embeds- og Bestil- lingsmænd samt Læger.

T lf. Ordr. 3 5 6 , anbefaler store runde H a sse ln ød d e r , pr. Vs kg 45 Øre. Store V a lnødd er, P aranødder. K r a km a n d le r , K o n f e k tr o s in e r i prima friske Ting. K o n f e k t fra 50 Øre pr. 1 2 kg til 2 Kr. M a s s e r a f S u k k e r g o d te r . Smukke am e r ik a n s k e Æ b le r 95 Øre pr. 2l/s kg. A p p e ls in e r 45 Øre pr. Dus,, 65 Øre pr. Dus., 75 Øre pr. Dus. C itr on e r 50 Øre pr. Dus., 75 Øre pr. Dus, 100 Øre pr. Dus. Og skal De have en gød F la sk e V in , Cognac eller W h is k y til smaa eller store Penge, gaar De ikke fejl, naar De henvender D m til M erkur, eller r in g t i l Ordrup 3 5 6 , og e t a f m in e B u d e v i l s tr a k s væ r e der.

Rudolph Nielsen. K u l- , Gokes - & B ræn d e - I m p o r t . K on to r : HelBerupvej § 4 . Tlf. Helrup 1 9 . Brændsel frit tilbragt til billigste Dagspriser.

ålræderforrsfitingen Idsromgade 1, syer saavel Herre- som Damedragter. Enhver Herreklædning renses og presses for kun 2 Kr. H . S'edersen*. Selskøbsmiddage leveres fra Pension Holst, Lindegaards- vej 58. Folkekost kan faas å 40 Kr. pr. Maaned. Sagfører Qeorg Johnsen, K l. 10— 4. G-ammel Strand 38, 2 S. T elf. 4538 — K l. 6 : K irkevej 7, N y Taarbæk. T lf. B ellevue 135. irodmforretiiiBigen, L in d e g a a rd sv e j 21 , anbefaler sig med alt til Faget henhørende. S to ffe r og G arn føres. P a a t e g n in g og M on te­ r in g udføres. En Elev antages. Husk Klokholms Antikvarbog- og Marskandiserhandel, Køb, Salg og Bytning af Bøger, Møbler og andre brugte Tingi B le g d am s v e j N r. 118 . Beskæftigelser, H jæ lp e p ig g e . En ung Pige, der kan ligge hjemme, kan faa en vellønnet Plads bos Dr. D. Nielsen, Alexandervej 2, ved Maglegaards- vej i Ny Hellerup Tlf, Helrnp 392 x. Mangeaang Bogho lder med Dagen til sin Raadighed tilbyder mod billigt Vederlag at udføre Bogholderi for de Næringsdrivende i Hellerup, Charlotten­ lund og Gentofte. Billet mrk. 742 modt. Di­ striktsbladets Kontor.

Villagrund i Ordrup. V illagrund i Ordrup, stor ca. 6000 K v.-A len , fortrin lig beliggende umiddelbart ved Sporvej, er tilsa lg paa gun stig e V ilkaar. Nærmere ved H envendelse til H ø jesteretssag ­ fører Otto Uiebes Kontor, B red­ gade Nr. 30. V a s k e r ie t H avnsborg. S o g a a rd sv e j, T lf. G en to fte 62 Hund bortløben. En uag Hanhund, irsk .Setter, er Tirsdag, den 10. da. bortløben fra Fru ¿ruger, Dal­ gasvej, Charlottenlund, hvorfra den efter­ lyses. Biindfmagerforrefiiing. Byen 2857 y. SUkegade 7, 2. Byen 2857 y ligefor Bikuben. Alle Re arationer udføres smukt og billigt.

VNtE

A. C. J l l ums F i l ia l ,

v. E dm u n d B ra n d t.

S tr a n d v e j 163

Stort Udvalg i Nyttige Julegaver

En ung ¡Pige, der kan ligge hjemme, søges til Hjælp for Fruen ved indvendig Gerning. Pige holdes. Billet mrk. 746 modtager Di­ striktsbladets Kontor, (Hellerup. Kogning til større og mindre Selskaber tilbydes. Fru Mikkelsen, Jægersborg Allé 8. Telf. Ordrup 1040.________________________ Kokke-Enep ge søges til 1. Januar. Løn 25 a 30Kr., eget Værelse. Anbefaling fordres. Villa „Iviær- hua“, Rol-ighedseidevej 1, Charlottenlund. Tlf. Ordrup 447, mellem 9—10 Form. BT Enepig©. En velanbefalet Pige, der kan paatage sig daglig Madlavning, dog er Madlavning paa egen Haand ikke absolut nødvendig, kan faa en god, velønnet Plads fra 1. Januar. Bog og gode Anbefalinger forlanges. Sig- ridsvej 14, Ordrup. ICokke-Enepige- Plads ledig 1ste Januar for en proper vel­ anbefalet Pige. Høj Løn. Henvendelse Hellerup Broderimagasin, Strandvej 1(33. Tlf. 876 x.

L e jlig h e d e r . I Gentofte ønbkes til April Flyttedag to Værelser med lille Køkken eller en lille 3 Værelsers Lejlighed. Elektrisk Lys. Billet 741 modtaget Distriktsbladets Kantor, Hel­ lerup. ____ _____ Tilleje straks* En 3 Vær. Stue-Lejlighed med MT. O. samt en 4. Sals do. Anv. Callisensvej 14, 1. Sal. Frk . Madsens P e n s io n a t , Calliseni vej 6 Pension med og uden Værelse 3Værts. Villa-Lejlighed «¡skes nær Charlottenlund Statien. Store Værel­ ser, elektr. Lys samt Have, absolut Be­ tingelse. Tilbud med alle Oplysninger endes snarest til Bogholder 0. Magnuss; n Frederik d. 6.s Allé 3, 1. Sal. Kbhvr.

Z j L

^ K ra n s e ^ P B ra n d t5. . r f a n d e l s g a r t n e r i Telf.- Ordrup 433

Kedaktør ValA. Uermonten. Politikens Trykkeri. KjøbenhavB.

Kanariehanner, gode Sangere, sælges. Vil- vordevej 27.

Made with FlippingBook HTML5