New-Tech Military Magazine | Q4 2022 | Digital Magazine

ארגז תקשורת שפותח עבור יחידות מיוחדות

מערכת בקרת ירי המותקנת על ספינת קרב

«

«

דרור ורשבסקי צילום:

דרור ורשבסקי צילום:

ג'י, פי שש וחצי מהיכולת 130 ברעידות של הבסיסית שלו. פיתוח המערכת נעשה כולו בישראל, והייצור צפוי להתבצע במדינת הלקוח כחלק מהמחויבות לרכש גומלין. לצורך הפרויקט הזה, שיפרס על פני חמש שנים, מקימה בימים אלה בהייפר גלובל אדג' חברת בת באותה מדינה אירופאית שתהיה בבעלות מלאה שלה. "הדרישות כיום של הלקוחות הן הרבה יותר מורכבות טכנולוגית. בהרבה מקרים אנחנו מספקים פתרון ייחודי ללקוח שכולל מחקר ופיתוח שלנו. למעשה לא מדובר בבניית תושבת או מקבע בלבד, אלא בהנדסת מערכת שכוללת תכנון אלקטרוני, פיתוח כרטיסים יעודיים, שילוב חומרות ובניית מארז מתאים לצרכי המערכת. זה נותן את המענה הכולל לצורך המבצעי. בכלל, ההעדפה שלנו היא תמיד להיות עם הלקוח כבר בשלב ההתחלתי של איפיון המערכת, כך אנחנו יוכלים "לתפור" עבורו את הפתרון הטוב ביותר ולא פחות חשוב מכך בזמן הקצר ביותר. מעבר לזה יש לנו יתרון מובנה בכך שאנחנו גם מפיצים של חומרה, ובהרבה מקרים אנחנו יוצרים קשר עם היצרן ומבקשים ממנו שינויי תכן וייצור לצורך הייעודי של הלקוח. זה מאפשר לנו גמישות טכנולוגית גדולה מאד". אחד הפתרונות האחרונים שסיפקה הייפר גלובל אדג' ללקוח מסויים היה פיתוח שידות ימיות לשליטה על מל"טים מתאבדים מתוך ספינת טילים. הפרוקיט הזה כלל מערכת בקרה למל"ט שהורכבה

מערכת תקשורת מוצפנת להפעלת מל"טים מבוססת קירור פאסיבי בתצורה « מוטסת ותצורה קרקעית דרור ורשבסקי צילום:

מערכת שליטה ובקרה שפותחה עבור חברה ביטחונית לשילוב במערכת הגנה אווירית « דרור ורשבסקי, דובר צה"ל צילום:

New-Tech Military Magazine l 28

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online