Villabyerne1927

VILLABYERNES Wr. 1 .

P O L ! T ! K E N S D ! S T R ! K T S B L A D F O R C E N T O F T t O C L Y N C B Y R R E S E N E TwradAg $. JMmar. Vort store aarMge Udsatg er begyndt ¡iHE** j\tt i}{93t{g;6}s tt t jgsp)rt!ier! "T!)!! ResMageret Resttageret SmtinDt- m

i Mt a Un

HELLERUP F ARVEHANDE L STRANDVEJ 161 TELEFON i HELRUP 1061

faALcr a f m edde /e , a f /e g e ^ e r m /n i l a n d s D ^ d /o rf^æ ffe r f b i re tn in g en p a a u /b r a n d r e f Æ a a d e , id e t /eg h a r a n ta g e t m in i l a n d s tid h g e re ^ e r e a a r ig e i*^edarhe/der, / i e r r /ie ( g e D em a n t /e r g e n s e n , io m B e ity r e r , Og d e t e r m it f t a a h , a t f i r m a e t qg sa a ^ r F rem tid e n m a a n y d e D e r e i I i d i d pg m a a /b rtM rtte d e n h id tit / ^ r t e , hehage/^ge F o r r e tn in g s - d en a / F n m a e t Ardfii n y d fe 717M, fiH ader /e g

N e fte ru p , d an J / . D e c em b e r 1 9 2 6 .

AnnasopAÉc XW sfcmcn , h !T.V.

1

R ! l z a u a R a d ! o B u r e a u S-ltltdvilet o , Yiecvnc og f a w J - nve.r- ModtHet. F o r l ^ Ml-g. — OamomOatlon hvet Aftta frå S-10^ $-mt Titsdag o , Fndåg frå 3-5 Enm. F a ,la a—rdaa,J 44. TM. G-a*aB- 757 a - ^ S W DcrM Ol

OKOMJP-CHARLOTTBMLUND R E V R S å O N S K O N T O R TIL Ordren !103k U . A B laad . _________ StahsM'ohserer Revisor, latredent ChetaMaaaval B. r-Mmat. T . C Rr Revi'or O r d r u p A u t o

O f d f u p - C h a r ^ o h $ n ! u n d B a n k , J " S-MboTg AH- 3 t . C j a n t a i t e o g O m e g n s B a n k r G -n lo h -g -d - 14. S R o w s h o v e d B a n k , Renten af tndtaan 4 b 4^]4"]tp. a. Renten td t^dtEMin 6"^) p. EL ) SRradermester ttiets Jensen ) ? .^**"* C o N t o A . ess. H (6 A v ho< H. A. Co!bMg — 10 Av i M^gMin dn Koyd) Mbefdar dg med d t [ H e r r e - o g D a m e s k r a e d e r i . ! . ? * * * * * ? '^ F ra B M c r, HM aaO rasrer o, S p a re aB ra aS a r. g F .!M dn .,w .dhM .. Sto! U! FMvb.jd.!nR. Otsen's Damefr!sørsa!on1 StraaJvaJ 7 6 (v. Takstg zmen) S p - c låM le t: K t i p a f a g åf a i o d e t n t F r l å a r a Hoidbår Ondulåtion — Tid efltr Aftåle. !31A V. f S i e r r t t i O f f t t e Gentofte Hovedgade 29 TIL G-al-Hå S3 <493 <993 —Gruadlågt 1834. —T it. C-oToh-13 <493 <993 Kul - Koks M e D e r u p S y g e p l e j e f o r r e r n l n s HIALMAR ANDRUP PHata C u aM a l^ -rm -a—k-F l afl, Slarrelser. —S-ag#,r-FHå-F- åf Sten oa BÜ1L - EtaM-aMml - Glgtv-* - H t ü S ^ ^ten og Hf. Hdrap 2442. BTa-adF-J t3 5 . Ltveråndar d! Fprbrugåfottnlng-a for Embedss BMti!!in^åmand Mml Lager. rHeHerup Kurvemobetfabrtk^ ^ a a d a - j 104 ( h e t a a l a H ^ ) . Tlf. HaB. 1139. O . N te t s én

H e k e f u p n y R u H e f o r r e t n i n g ånbefåter ålg med 1. RLa Ralalag. T a J-t h-aO-a og be4ag— gr-Ha oaar-B. — Tm pp-b-okalag b-aaag-a. ! =^ TlL H -'ra p 3 1 tå . CalU—aaa-J 10. Th . Jatg -e

Ordrup 930

Ordrup 140

BaååJageaa D-aa-al. Foråkettige MMå 1 -gk-p-a 4 Ka. 1.30 ålåår fardigt Fht Våtg. Påkkeå 1 Æåket. 'et åt tråneportere, kåa medtåget T h . H e n e e n e K o n d i t o r i Fåag-r-boag Alré 7. B -gaa*- a-aa-tiaa-!oka!-a. Fotrelå ååb K! 7 Morgea Sta-åMla-J 131. Ttf. Otdrup 1927.

W o td f o B i r b . s t ø r s t e L iM e b M c e a t r a ! . iraR^ast49n^nse 10

¡^^wngeBs M! Ce. TIL HeB -rap 2 2 8 Karsel Deg og NeL R oa koa trolar eda Vogao.

C h t . U H e b ! ! C e n t r a ! R O r d r . 8 8 7 . n^gogN^ JenHovEvel 48 .

Ud-ag4- Vhå- A U h a w .

„ttvad der ttande". ¡Byptingsinapoktai Nofap okwver ÜLM: I TÜHlntningr tU Optagaloc af mh Indlag i nærværende B!ad for Onådag dan 29. da., hvori tUbagovisos cm amo- nym Indsendera BeUagelse over In- spektoraftets Henvendelse til ham an- gaaende indiesning af en Bygningsat- fest, er vedføjet en Gentagelse af Paa- atandan om, at vedkommende Ejer, efter at han den 4. November h a r mod­ taget Meddelelse herfra, allerede den 28. e. M. ogaaa herfra har modtaget Truscl om Henvendelse Ml Politiet, saafremt Indløeniag af Atteeten ikke fandt Sted. I Anledning heraf kan leg Inm be­ tegne den fremsatte Paastamd som uoveremastemmende med Sandheden. Bygningeinepektoratet for Gentofte Kommune, dem 30. Decemher loAs. E. IVorMp. Vi noterer med Tilfredshed, at Byg- ningsinspektøTen har opgivet Forsva­ ret fw Bygmngmnapektoratets Forret­ ningsgang, at det har ladet et Andwr gende forblive ubesvaret i fem Aar og ^ ]MM Ü ^ ^ e w a K ^ det sidste Punkt, Truslen vedrereede Attestens Indløsning. Det vH nm vies sig, om vedkommends Grundsjsr kan i^snakoemne msd st nomstsdsligt Besis f°T. ^ Blgtighadot a i hans Pasataard hoMsr A lk,

y ^ B T maJdalaa Ja saraJa KanJar, at Fowatsåha gaæ lakkaa hvas Aftan K!. 7 (aaJtagan Lørdag Kl. 9 ). E. Rubows Eftf. Berttsiorifsuj !27,HRüarttp Te!f. Heüerup 3261 3 K r . ! T i m e n t T o sa Laalbn, -H- T r-M povt-e. BM tg- Flytatag— ^

H e l l . B i l - C o . c WM'trsMre. H e H . ^ 7 ^ g ,

H e B . 1 6 4 8 y E a t e r a v e j 4 3

Ordrupvejens Bit T ) f . O r d r u p Z 2 3 t .

K o n a e l y s b U e n Ge n l o i t e 10 7 7 t Hold-plada Lyogbyv-J 309, t Mg- tor Rosgalynvr-J.

¡ H e n 8 B i l a 8 iB Halle ] Ceniri

é r u p

a n t a a i HapMpval af 9 SB

T a x i - B n TM. HsM. 326CL ,,^,^h-M-eggr-tåL

A f h o t d s h j s m t w e t s O r d r o p r ^ 79. Talt. O sd rop 1334. Ordruphaj-Bllan TN hoå 5 5 4 A^^at^g OrdeopveJ 139. Ordrop. Nat

VOGNE UDLEIES as-d og adam F a re r GENTOFTE 1091

RepårållonåF R-rååKfw /TåMåå.

Xorv-m-b'.r ommonlrrrå.

A a r M g t U d e a ! g Er FårU Fll-åto!. . 10 REt. pr. S(k. * * a - -

Hallarop Bilcantra! HallawtpvaJ !3 C e n t r a ! 9 8 8

Alt BtdkerarlMjde, "'l^ARoner adfsree. Tli. Qea- tcRe 177.

A i i e i F o r v e j e n i k k e n e d s a t t e V a r e r 1 0

Made with