Villabyerne1927

Vssrdi i Lehct ef 55 Aag" ated over¡ NQili. Kroner. Den aerjMge Afskriv- niag enídreger !M,4M,0#, som vi ] fra vor Side foretlaar streget. Ligoeade BenusrkainOer gttidw ] den paa Status opferte Post „íkke efskrevne Kurstab páe Laan". Den [ miiyÚgc Afshrivning andrager ITr. 43,550,30, som vi Hgeledes foreslaar jstreget. OverekMd fr$ OriHerggnekobet for] ! 0 ! $ - 2 $ Kr. 0å,!!0,60.

Abo!!B^!nenia^o^t og

p M S p o r v ^ e n e . , F r a o g m e d d e n 1. J a n u a r 1927 in d fø rA A b o n n e ø ment$s o g Raiekorf p a a S e ls k a b e ts t l n i e r J D is s e b e s tille s p a a S e ls k a b e ts J ^ s e r e r k o n t o r , ^ a n d v ^ 163 ( a a b e n t p a a H v e r d a g e f r a - 9 - ^ d o g L ø r d a g f r a 9 - 3 , T i r s d a g o g F r e d a g o g s a a fra 5^/s—6Vs), h v o r a lle O p l y s n i n g e r o ! n P r is , B e tin g e ls e r m . m . R ives. E n d v i d e r e in d f ø r e s f r a o g m e d d e n 3. J a n u a r 1927 Omstigningsret p a a S e ls k a b e ts L in ie r H v e r d a g e . T a k s t e n f o r e n O m s t i g n i n g s b i l l e t b l i v e r S u m m e n a f T a k s t e r n e f o r d e e n k e l t e K ø r s e l s s t ræ k n i n g e r m e d F r a d r a g a f 10 Ø r e f o r h v e r O m s t i g n i n g . D e n h ø j e s t e T a k s t b l i v e r d o g 4 0 Ø r e . N a a r O m n i b u s l i n i e m e a a b n e s , v il R e t t e n til O m s t i g n i n g s a m t A d g a n g t i i L ø s n i n g a f A b o n n e # m en tsø o g R a t e k o r t b li v e u d s t r a k t t i l o g s a a a t g æ l d e d is s e L in ie r . T i d s p u n k t e t f o r O m n i b u s J i n i e m e s A a b n i n g v il s e n e r e b liv e b e k e n d t g j o r t . NordsjæHandB E!c!tiridfeh^ og SporvtjswAicfiMeiakab. Centra)varmean!æg O. Caaporgen, Strandvej t 06 (tnduatrlbyen) T-!-foæ HøHørap 322$ Pf!v*( leiefoB efter Kl. 6 Hødøvæp Í502 A !t vedrørende Centralvarme og Badeaniaeg Ali- RepøMtioaør udføreø TUbodør-æ- ^ n o a m p v a a h e r t ^ M a n r d h e t tH ^ - & H n s h o l d n t n ^ v a s t u Tøjet henteø og bringes overalt f København og Omegn. ØææsfHæø v ø rø W ffæ fø r ærodtæEør O r d r e . HAWN^nBAK SAfkOEB Eæadræp — T øH . Øæbæræ S t , $ 0—$A a Cææfræ! 6 0 $ .

_________

.

FnnMåM i HmsJfuMtiuiBgeas Kgt^log Båemié UdMlgsYnrer, som a!!e fMs i Op!åg)i her, er endvidere &eae!egt en Meeee Verer, seeve! forerb^dede som i Meåen&aeI#KoniekMon og Tricotege meget betydehgt nedeette^ og tydeligt mjerlcet med ny og tidligere Pris,

Fra vor Side hævder vi, at da dette Overskud er éasbetydeade med, et der i det paagældende Aar er udskrevet det smførts Peløb for meget i*Sket, me* Beløbøt komme det næste Aars Drift tii gode, hvorv(^ dette Aars Skatteudskrivning formiadekee aæd det samate Beiøb. Dette ar i Over- easetemmeise med Landkommnnallo- vveas Bestemmelser. Under Mottoet: aS Averi Aer skaf Avsfø s rip sølv, er samtlige Kommnaaibestyrelsens øvrige Grupper i de senere Aar kommet ind paa at unddrage Aarets Skatteydere saadaht Overskud og i Stødet Aen- iæppe dette. Henlæggelsen ef moti- varet forskel igt: Konsolidering nf Kommunen, Tilvejebringelse af en passende Kassebeholdning, Forøgeise af Kassebeholdningen, tii Kassebe­ holdningen. Hvortil er kommet sid­ ste Aars Opfindelse: Æewiæppefse itl /TnøAepaaefsø a / ÆeApanp veA svtp- (cnAø ^ykatieinAtæpier. Dette Fond foreslaas i Aar forøget med Kr. 60,000,00, hvorefter det vi! blive paa Kr. 600,000,00. Efter de Udtalelser, der er fremkommet om dette Fond, skal den kun angribes i følgsnds to Tilfælde: Afvis Skatteprocenten efter Ligningens Tiiendebringelsø eilers maa sættes højere end rimeligt, eller Avis Aaret skulde ende med et Under­ skud. Dsn korrekte, om just ikke smukt klingende Benævnelse af Fon­ det vil derfor være: e( ^Aa((sproecni- op DW/(sunAcvskMAs-Cfiffib"*"Ps/o"A/ Fondet skal følgelig i og for sig ikke anvendes til at sætte Skatteprocenten nød- Da Bndgøttøt derhos altid ,Aorevar!igt ", d.'v. g. saaiedes at ^ kan holdø og aitaaa ikke give Un dørsknd, er der i':ke nogen større Ud uiene ikke Anvendelse for nogen De! af de sidste Aar heniagte Kr. 450,000. Efter aiie Soicnæerker at dømme vii Aaret yderligere ende med et Overskud paa cø. Kr. 5-^,000,00. Som det vii erindrea, var det netop dattø Beløb, hvormed jeg sidste Aar ttiiiede For­ siøg om øt nedskrive Budgettets søm lede Udgiftsside. Ud frø dea Opfattelse, øt Skatte­ yderne i Stedet for et søødøat Fonds Opretholdelse vi! foretrsskke, øt dette lige søø godt først som sidst, nøvniig dø Aøret 1937—36 møø antages øt ville blive et økonomisk trykket Aør, vendes til Skattebyrdens Nedbria- gelse, foresløør vi frø vor Side, uøn set øt Formanden ved 1. Behandling [ mente øt kunne afvise de her anførte Betragtninger eom Lørneiærdomme, øt søøve! hele Overskadet frø l 56 Ær. 53,3(A45 som ds ti! dst nævnte Fond forrige Aør heniagte Ær. 430,000 overføres til Driften. Hvis møa føigsr dø øf os anviste Veje, vii det see, øt de samlede Ud- giftsposter i øit nedbringes mød Ær. 064,073,54 eiisr mød ovsr 10 pCt. Ogsaa pøø yøresuc&uJpsKe# møø vi tøge Afstand frø ds øvrige Grup­ per.

!*

Vi entorer ealtelte A isv : GmlyMade.......................... 0 ,!9 y erh tnde............................. $,$p Lye* og VMbemgto BosM o ! J ^ . 70 em br............. 0.6$ ^hweei tii Pyjemes. . ............ 0.70 Hvidt & coui BhMMt.......... 0,70 Heiuid Geheed)m,i!Ocm br. 4,s5 SergM S3 cm br.. .............. g,65 Ægt- Viy-tte...................... " " i.35 M-ho-Umd—to j pr. Smt, Cher miM og h e a h l................... MoseeieWotåQoie................. 6,75 2,00

MmMtM Chemtee og B-n< ^M * * * * ^ ................ !.0$-2.50 . . $.55 Hytde GOrdinee fre pr.m . 0,55 ntemtmeOtor—t'iemeieFee Í.67 y .m < e ^K J ^ &e . . l l '. f f ? $^50 tMmeethr he ................... . Y^go Ea Messe adreagcret Hetre^Liageri */s M n

0,30 ! ,3 ! 0.45 3 . M !.40 7.60 4 . M !,06

F-ed% . i Ptsdeveee Dymeheårmh et strib. iSetim. 'h'Mms tÍM "e/ts............... V A j ^ i h e d e e j i . wee-A indedrei!, HeMseéred, 130 em ItOem ..............

S e V i n d u e r n e . T e i e f o n O . 4 4 0 . Gentof te Be tre Jetelrzer} B e t i t o f t e j h m ^ Bentofte U m a s S s s Bcdgot (o r iBirot J 9 Í 7 - 2 ! . A# O v e r r e tn ém g fnm n r A n b jm m S m å tt.

MjonHring uf åkoiuhpkken i Tjorne- gMnBshHun Kr. fS,0M,00. Vi kan ikke give Tanken øm Op­

Sød Hsde m e d ^ sjæidea Viden og Kfhgskab, MúhtMig med a t F o ^ r a ^ got var baaret frem af saa stor Men­ neskekærlighed, a t det greb Tilhorer­ ne ganska /. N. O a „ S l a v e L a r s ' , M o d e l ­ l e n m „ S k h v e r t t a n s ", h u s e r e d e 1 W o r d s J æ M a n d . I „Hsrsholm Sogns Julebog" forUsUsr H. C. Rostsd om sn bsrygtst Indbrudstyv „Slavs Lers*, som 1 sin Tid sprsdte Ræd­ sel i NordajNllanA Det vat „Slavs Lars", Digteren Hostrup benyttede som Model M „Skriverhens" i Skuespillet „Eventyr paa Fodrejsen*. Som Eksempel pas, h^or bange man ver for Løns, nævnee, et ea Kehmand, der eelv kørte til Hovedstaden, ofte tog hsm op at kere, nssr hen skulde ksrs Igennem den berygtede Rude Stov. Saa mente hen, at haa ikke havde noget st rl- slkera Birkedommeren i Hørehokn og Egnens Befolkning Mev efterhaanden kede af hans mange Tyverier og betalte Rejsen tU Arne- riba for ham; asen et Aars Tid efter var han atter hjemme og fortsatte sia gemís Haaadterlng. Det hevde været for risi- habelt for ham at etjæle 1 Amerika, hvor den Slags Forbryders Msv hængt Kort Tid efter hans Hjænkomst gjor­ de ham sig atter fortjent til at komme 1 Tugthuset, men Mev plude^g saa meget syg. Da haa markeds, at det bar mod Dø­ den, sendte han Bnd til Birkedommeren, at han gerne vilde tale med ham. Denne, som troede, at Slavs Lars nu vilde bekende alle sins mange Synder, be­ gav Mg Straks, iført fuld Uniform og led­ saget af en Skriver, til Ussesød Sygehus, hvor Lars !aa — Naa, Lars! Hvad saa? spurgte Bir­ kedommeren hsjtkdeHgt Svarst kom lidt hosværligt fra Lars: — Jo, vi har jo haft saø meget med hinanden at gere, at jeg gerne vilde sige Farvel og Tak for god Behandling.

sigt MI, ut mua i M67—56 vii bshøvejrstteisen uf Skolekekkener vor Tii ut angribe FondstøMidiw. Fur indø-¡Mutning og foreaiaar derfor Poeten værende Aar tdivsr der d heller ikke 1strøget

Vi tiietiUer herved Meaüighedea Negaskeb for de iadhamae Beieb, og hverledse Peageae biev iordeit: ! HsMerap iadhom................. .. 6SS,M - Oentofts iadhom................ .. 50S50 - ChsrioMcniund indkom.. .. . . 5713)1 TH JtdsB Mev addsit: SO PorMosmr 4 503<0 SOO.OO 1$ — — 15.00 - Z703M t — — M.OO- 503)0 t — — 403W— 403M t — — lOjOO- 103)0 I B-hold ti! mnwo Cad-iing .. 166.03 Oosen i Aer ver der etor Trang, og menge ver vserdige til e4 komme i Be- tregtsMng. Og aeer det lyihedea at sbaBe et een aamkt ReauKet, ekyldes det eilskert, nt de Qeete sar mad Sym­ pati pen den Sag. TSmerne giver Ju­ leet et feetHgews Presg og helder paa de gode Feietscr f Mecneekmte. Tor dea gode JuMtiseip ehai vt bringe mange Menneekem hiertetige Tak! Vi takker Avtoriteteme for udviet Vetviije og N. Z. S. A for Levering af StWm til Treseme. Vi takker aiie, eom ydet deree Bietend tü .d e t godtr Rneuitet, og eüe og enhver, eom med Bidrag, etore og emaa, har vseret med ti! at skabe Juiegimde i asta mange Hjem. Vi hneåw, et danne snst&ke Skik mee hMve en isat Tmditioa, thi mange Fettige eer hen til Julen mad et eüMe Hieeb om lidt Jalefdnde. Hjertelig Takl Odd FsBow Foreningen Fr. VfTT i Gentofte. Lonrsis Fowcke. 7*. jfwfaorskov. !dHås Andersen A. P. LnwAofm.

Efter Preseeas Referater er der ikke i Aeg nogen starre kteniagsfor skei meiiem Zommunaibe^yreiecns forskeiligs Grupper med Hensyn ti! 11863H) Budgettet for 1057—38. Dette kea dog amppe siges et gsside 5 Mends- gruppen, hviiket bi. a vii fremgaa ef da nedenfor omtalte Ændrings­ forelag, som fra vor Side er stillet til gyOQQ Badgettete g Behendliag. Det forelagte Budget viser i For­ hold tii indevmrende Aar ea tyitgatag i de samlede Udgifter paa Ær 5f#,.t7y,W. Og det skent Udgifterne til Lenainger samtidig er gaaet aed amd Ær. 100 ,(X) 0,00 og Bespereiserno som Felge ef det ændrede Pristal og Kronens starre Kebeevne mindst an­ drager hgeiedee Ær. 100 , 000 , 00 . Et Budget „i Tidens Aand*' skuide der for have haft en Udgiftseide, der vi ste mindst Kr. 400,000 mindre end den foreiiggaada Dette blev fremhssvet saevel af Groeserer Mollerop eom ef mig ved 1. Behandling. De ingen af ^4 bar Adgang tii at lære Budgetfor- elaget at kende fer date Foreissggeiee, idet vor Grnppe ikke er repræsenteret i Økonomiudvalget, levnes der os kun 8 Dage ti! Gennemgang sA Budgettet inden dettes !. Behandling. Nogen udtommende Imedegaaelee kan det være vanskeligt at give med saa kort Varsel. Vore Ændringsforslag sr i evrigt begrænset tii aogie Hoved- pnnkter.

Kommunen tii samlet BelM) Ær. Sf,030,00. Hovedparten af de paa^ gældende Foreninger forfølger For- maal, som man fra alle Sider i det store og hele gerne støtter, ligesom de vel ogsae i nogan Grad bidrager til et bringe Kommunens Udgifter i For- sargelseeøjemed ned. Det er dog der­ for ikke givet, at disse Tilskud her opretholdes. Under Hensyn ti! Kro­ nens større Købeevne og til, at langt- b a alle Tilskud falder ind under den nævnte sociale Synsvinkel, stiiies der fra vor Bide Forslag om, at den sam­ lede Udgiftspost i*A ar yderligere nedåkrives med Ær. 3000,00 tii Kr. !6,560,00. Det maa da biive Økonomi­ udvalgets Sag at fordele Nedskriv­ ningen meiiem de enkelte Foreninger. Fervettfet PenteudgiM M) nye Lggn Kr. $0,000. Denne Post foresleaa fra vor Side strøget eilur — hvad der kommer nd paa det aamme — udiignet med en tiisvarende Indtægtspost under Hen- sya tii, e t de eventueiie nye Lean igen vi! biive udJaent mod Forrentning. A fskrivning paa Aktivsr, Anlæg og [Avsntar m. m. Blandt Afskrivningsobjekterns fin­ des bi. 0 . HospstøIsprMndøft, skønt denne for længst er øfstøeet veder­ lagsfrit ti! det nye Amtesygehuø I Komeaunene Støtna figurerer denne Grund ikke desto mindre ander Be­ tegnelsen: „Tilskud frø Driften til Afskrivning øf Hospitalsgruadens

Spejdemyt^gade. Kjøbenhavns Asats Spsjderdlvlsion af Det danake Spejderkorps' Nytaørsparsde Hader Sted Søndag den 6. Januar Kl. 10 paa Jægersborg Kaserne. Oberst H. Par- kov vH holds Nytøarstalsn til Spejdemø og efter Paraden øT dør sa kort Andagt ved Pastor L Stubbe T^dbjærg. Forældrø og sndre Interesssrsdø sr vøBomnø Ægteskabet. Dudording ta le r i Wattaræp Ktubbygntng vad at Mada hvortit Atta har Adgang. I „Dansk Kvindesamfunds Hellø- rupkres" forestøør der en interessant Aften. Fredag den lA Janu a r Kl. 8 vi! Læge F ru Didø Dederding, kendt frø sine Kursus og Foredrag i tHønsk Kvindesamfund" og „Hus møderforsningem", holde Foredrag om Ægteskabet. Ti! Foredraget, som holdes i Hellerup Klub, er Adgang for Medlemmer, deree Ægtefæller og voksne Børn, samt for Enhver, der møatte hav# Intøreese øf øt overvære vakte levende Interesse- Foredraget holdtes kort før J u i j „Kvindelig Yæseforøning" og havde samlet fu ld t Has i den store Sal og vakte levende Interesse Ogsaa Opdragerspørgsmaalet dvss- Isde Fruen ved, og mua forstod af d4 mange gode Raad, hun gav, a t han

Forberudund: Arbajdar vad ag Faa- bogyMdaiaan af Arbajdat vad Udvi- dataa af Kaadhtæat Kr. 0$$,$$$. Nogen Motivering for denne Post er ikke%ircmsøt. Vi møø derfor alene øf den Grund tøge Afstand derfra.

Tilekud fit forekeiiige Formag!. Ikke mindre end 66 forskeilige Foreninger oppebærer Tilskud fra

Eodta!

L A M P E S K Æ R M E Færdige Skærme, Puder, Æsker m m. - Ima Maleriale, - !ma For. ' arbMdaiag udessiges med i udtil 3 0 % under Prisen. Alt i Lampeskærme íseee i s tort Udvalg. - !0 Ptæbæh HøMofup Pe!$varemaza$!n, MTRAWDVgJ PO. i t U Hall. 2596.

PELSVARER ^Kaaber, Pjækkerter. Krgver, MuEer tn. m. di betydeligt nedMtte Prisar. j n S . R o h o t P** nedsatte Varer, t v jo n aU C ! ForstoCer i stort Udvalg d! bdiigste Ptigør. HeMemp Petswaremagasin, StaæædtraJ T!K HætL 2 3 9 $ .

ners HnnAeJe Par Damø Lukmmøkn

yp

t ^ ø R u f V ' a

A#yk6tM54!æ ÍO BH)(k$n$!$g$f o g $ u t Q$$- q g V $nd)ti$$ t$r !n$t$)}a(ion$y M W . C. A d o v o o ro to o r S$$v$! Nyt gom R o p $ f$ tio n $5

F o r l a n g T i l b u d .

T ! f . Q a n t o f t e 2 9 2

Made with