השבט השישי - גליון 119

השבט השישי

מועצה אזורית זבולון

חג אביב שמח עיתון המועצה - גליון 911 - פברואר - מרץ 3102 אורנים אושה איבטין חוואלד יגור כפר ביאליק כפר המכבי כפר הנוער הדתי כפר חסידים א‘ כפר חסידים ב‘ נופית ראס עלי רמת יוחנן שער העמקים www.zvulun.org.il השבט השישי

״זבולון לחוף ימים ישכון...״

יה, ֵ ב ּ ו ׂ יש ִ י ְ ה ו ָ צ ָ ע ֹ ו ּ מ ַ יב ל ִ ב ָ א ָ א ה ֹ ו ּ ם ב ִ ע יה ֵ יל ִ ב ְׂ ין ש ֵּ ת ב ֹ יו ְ ה ִ ים ל ִ ח ָ ר ְּ פ ַ ה ּ או ֹ בו ָ י ת ׂ חו ׂ יחו ִ נ ָ ב ה ָ יט ֵ מ ְ ב ּ ים ו ִ ע ָ ב ְ ל צ ֶׁ ל ש ַ ל ְ ׁ ש ִּ ב ת... ֹ דו ָׂ ין ש ֵּ ב ְ ך ֵ ל ֹ הו ַ יב ה ִ ב ָ א ֹ ל לו ֵּ ב ַ ק ְ ת ִ י

יד ִ מ ָּ אן ת ָּ כ ּ יו ְ ה ִ ת י ֹ דו ָּׂ ש ַ י ה ֵ ר ָ י ה ִּ כ ן, ַ מ ְּ ז ַ ב ּ ב ו ָ ח ְ ר ֶּ מ ַּ ב ּ יו ְ ה ִ י יב ִ ב ָ א ָ יד ה ִ מ ָּ יד ת ִ ע ָ י ְ ך ָּ ל כ ַ ע ְ ו אן... ָ כ ְ א ל ּ יר הו ִּ כ ַ מ ְ ך ֶ ר ֶּ ד ַ ת ה ֶ א

ט ַ ע ְ א מ ּ ב הו ֵּ כ ַ ע ְ ת ִ ק מ ֶ מ ֵ ע ָ י ה ֵ ר ַ ע ְ ׁ ש ִּ ים ב ִ מ ָ ע ְ פ ִ ל ת, ֹ מו ֹ הו ַ ים ה ִ כ ָ ר ְּ ד ַ ת ה ֹ ו ּ ל ַ א ק ֹ ל ט ַ ע ְ מ ּ ינו ֵ ט ָּ ב ַ ים מ ִ ר ָ ם נ ִ א ְ ך ַ א ת... ֹ מו ֹ חו ַ ל ה ּ ֹ יב כ ִ ב ָ יב ס ִ ב ָ ל א ֶׁ ים ש ִ נ ָּ צ ִ ה נ ֶ א ְ ר ִ נ

ה ֶׁ י מש ִ ר ֲ ע ַ י

1 | השבט השישי

Made with