New-Tech Magazine | Nov 2022 | Digital Edition

Co Components

New Products Automotive

IoT

Computers Components Computers Electro Optic & Camera Packaging & Production Motion Automotive New Products

Motion

IoT

Connectors & Cables

Electro Optic & Camera Packaging & Productio

Motion

Motion Automotive Componenst Computers

Motion

Communication

, חלל אוויר, SATCOM במכ"ם, בתקשורת מערכות צבאיות, ובדיקות ומדידות. אפשר אף לקבל התאמה אישית של מוצרים, שינויים ותכנונים חדשים בנוהל מזורז. samtec. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת או צור קשר עם com/PrecisionRF .RFGroup@samtec.com לקבלת מפרטי המוצרים, עיין ב: www.samtec.com Samtec Israel Tel: 03-7526600 Email: israel@samtec.com

1.35 מחברי ת"ר מדויקים של ג'יגה הרץ 90 מ"מ, לתדירות גבוהה עד אינץ' עם הפסדים נמוכים 0.47 ומכלולי יצאה לשוק עם משפחת Samtec חברת מ"מ מתוצרתה, שמתאימים 1.35 מוצרי ג'יגה 90 ליישומים של גלים מילימטריים עד מ"מ כוללת 1.35 הרץ. משפחת מוצרי מחברים להתקנה בלחיצה על מעגלים (סדרת (PRF13 ), מחברים לכבלים (סדרת 135 אינץ' של כבלים גמישים עם 0.47 ומכלולי ). מוצרי RF047–A הפסדים נמוכים (סדרת E מ"מ מתאימים במיוחד ליישומי פס 1.35 , בזכות תדירות העבודה הגבוהה IEEE לפי שלהם והדיוק החשמלי. למעגלים Samtec מ"מ של 1.35 מחברי ) הם המוצרים היחידים בתעשייה 135 (סדרת שמתאימים להתקנה אנכית בלחיצה בעזרת מ"מ. ההשקה של מוצרים אלו 1.35 ממשק ללא הלחמה מאפשרת הרכבה קלה במעגל, כדאית בעלות, וניתנת להחלפה בשטח. צימוד בהברגה מספק הדירות מעולה ויציבות מכנית גבוהה. קיימות גם אפשרויות לחיבורי .stripline ו- Microstrip מ"מ, 1.35 באמצעות מחברי כבלים של RF047–A מספקים מכלולי הכבלים בסדרת 90 ) ועד DC טווח תדירויות ממתח ישר ( .1.5:1 ) מרבי של VSWR ג'יגה הרץ ויג"ע ( הם מתאפיינים גם ברדיוס כיפוף מזערי של ) של insertion loss מ"מ ובהפסדי שילוב ( 5 ג'יגה הרץ. 90 ב- dB/ft 5 הוא סדרה של Samtec של PRF13 המוצר , מחבר תקע ישר או solder clamp מחברי מ"מ 1.35 לכבל של bulkhead jack מחבר אשר מתאימים לתקן התעשייתי של כבלי אינץ' גמישים. 0.047 מתוך הבנה שהממשק בין תדר גבוה, למחבר קואקסיאלי דיאלקטרי ולמעגל המודפס הוא מציעה תמיכה טכנית Samtec מורכב, לאופטימיזציה להשקה של מעגלים ולניתוח ערוצים. אפשר לקבל גם הדמיה ובדיקה פיסיות ושירותים של אימות מדידות. מציעה Samtec מ"מ, 1.35 בנוסף על מוצרי קו מקיף של פתרונות מהמדף, שמתאימים ליישומים של גלי מיקרו ושל גלים מילימטריים ג'גה הרץ, מוצרי 110 ג'יגה הרץ ועד 18 מ- תומכים Samtec ) המדויקים של RF ת"ר ( בדור הבא של ההתפתחויות הטכנולוגיות בתקשורת אלחוטית, ביישומים לכלי רכב,

חדשים, הכרזות 12G–SDI מוצרי בתחום ת"ר, שירות ותמיכה יוצאי דופן: NAB 2022 Samtec תיק המוצרים הנרחב של הכולל פתרונות של מחברים פנימיים בעלי ביצועים גבוהים, מתאים במיוחד לתמיכה בדרישות של רזולוציה, קצב מסגרות, צפיפות וזמן ההמתנה בשוק הווידיאו בשידור. פתרונות של חיבורים כוללים 12G–SDI פנימיים של סדרת מחברים וכבלים של מכלולים, עבור מעגל למעגל ולכרטיסי קצה מהירים, לכבלים לפעולה במהירות גבוהה, להספק (stacking בצפיפות גבוהה ולמערום ( מעגלים גמיש. שירותים מתקדמים לתכנון ברמת מערכת קיימים אף הם. השירותים כוללים: ,(RF אופטימיזציה של הפעלת ת"ר ( אוהם, 75 תמיכה בשלמות אותות ב- הגדרת מודלים, הדמיה, אימות מדידות ואף אספקה של חלופות בצפיפות גבוהה לפתרונות ת"ר טיפוסיים. 12G–SDI מבחר גדול של פתרונות מציעה את המגוון Samtec חברת 12G–SDI הרחב ביותר של פתרונות הקיים בשוק. המוצרים מסופקים במגוון של סגנונות וגדלים, לרבות מחברי בעלי צפיפות גבוהה BNC , מחברי BNC .DIN 1.0/ 2.3 וחיבורים פנימיים לפי עיין בווידיאו שבהמשך כדי ללמוד עוד . המוצרים עומדים 12G–SDI על מוצרי בדרישות קשיחות של הפסדי החזרה ג'יגה הרץ והם כוללים מחברי 12 ב- בעלי צפיפות גבוהה BNC , מחברי BNC DIN 1.0/ 2.3 וחיבורים פנימיים לפי ומכלולי כבלים. לקבלת מפרטי המוצרים, עיין ב: www.samtec.com Samtec Israel Tel: 03-7526600 Email: israel@samtec.com

HARWIN של Hi-Rel מחברי מספקים מרווח מעגל למעגל גדול יותר חדש בגובה מוגדל Datamate מחבר על מנת לתמוך בכל המגוון של יישומי מוסיפה HARWIN לקוחות, חברת אפשרות נוספת לסדרת מחברי הפופולרית שלה, הכוללת Datamate .(Hi-Rel מחברים באמינות גבוהה ( כשהוא משלים את טווח המחברים הקיים (שבו משתמשים Datamate J-Tek בבורגי חיבור להתקנה מאובטחת), מ"מ לוח-ללוח בזמן 7.3 בגובה של החיבור, מחבר הנקבה החדש מאפשר מ"מ, גבוה יותר 17.15 גובה חיבור של באופן משמעותי. האפשרות של מרווח גדול יותר בין מעגלים מודפסים נותנת למתכננים גמישות להשתמש ברכיבים גדולים יותר להתקנה במעגלים או באפשרויות כבילה רחבות יותר. כמו כל הפריטים בתיק המוצרים של , עם המחברים החדשים האלו Datamate אפשר לקבל עמידות מובילה בתעשייה לטמפרטורה, לרעידות ולהלמים. כתוצאה, הם מספקים פעולה אמינה בטווח הארוך, אפילו כשהם נמצאים בסביבות הדורשניות ביותר, ותומכים ביישומים עם רגישות קריטית לבטיחות. בנוסף, מקבלים שחרור מאמצים עבור סיומות ההלחמה בזכות השימוש בבורגי חיבור להתקנה במעגל

71 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook flipbook maker