Financieel Jaarverslag 2011 flipping book

2. Bedrijfsprofiel

3 3

2.1 Activiteiten

3. Bestuurssamenstelling

3

4. Kerncijfers

3

5. Verslag van de Raad van Commissarissen

4

6. Verslag van de Directie

5 5 5 6

6.1 Algemeen

6.2 Gang van zaken 6.3 Vooruitzichten

7. Geconsolideerde balans per 31 december 2011

7

8. Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2011

8

9. Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2011

9

10. Grondslagen voor de financiƫle verslaggeving

10 10 11 12 12

10.1 Algemeen

10.2 Waarderingsgrondslagen voor de balans 10.3 Grondslagen voor de resultaatbepaling

10.4 Grondslagen voor het geconsolideerd kasstroomoverzicht

11. Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2011

13

12. Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 2011

15

13. Enkelvoudige balans per 31 december 2011

16

14. Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2011

17

15. Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2011

17

16. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

19

17. Overige gegevens

20 20 20

17.1 Statutaire bepalingen inzake de winstbestemming

17.2 Voorstel winstbestemming

2 | Financieel Jaarverslag 2011 | Orthocenter N.V.

Made with