Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

4:44 Ȋⲑⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲓϒϨ ⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϫⲉ Ȉⲙⲟⲛ ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲑⲏ ⲉⲧⲉⲑⲱϥ Ȉⲃⲁⲕⲓ 4:45 ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥȂ Ǹϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ ⲁⲩϣⲟⲡϥ Ǹⲣⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲟⲥ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ Ǹϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲓϚϒϜ ϧⲉⲛ ⲡϣⲁⲓ ⲛⲉ ⲁⲩȂ ⲅⲁⲣ ϩⲱⲟⲩ Ǹⲡϣⲁⲓ 4:46 ⲁϥȂ ⲟⲛ Ǹⲧⲕⲁⲛⲁ Ȋⲧⲉ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲁϥⲑⲣⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲉⲣⲏⲣⲡ Ȉⲙⲟϥ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲕⲟⲥ ⲡⲉ Ǹⲟⲩⲟⲛ Ȋⲧⲁϥ Ȋⲟⲩϣⲏⲣⲓ Ȉⲙⲁⲩ ⲉϥϣⲱⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ 4:47 ⲫⲁⲓ ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲁϥȂ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲓⲟⲩⲇⲉⲁ ⲉϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ϩⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϯϩⲟ Ǹⲣⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ȊⲧⲉϥȂ Ǹϧⲣⲏⲓ Ȋⲧⲉϥⲧⲟⲩϫⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲛⲁϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ 4:48 ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲟⲩⲛ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲧⲉⲙⲛⲁⲩ Ǹϩⲁⲛⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲫⲏⲣⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲁⲛ 4:49 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲕⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁπϨ ǰⲙⲟⲩ Ǹϧⲣⲏⲓ Ȉⲡⲁⲧⲉϥⲙⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲡⲁǰⲗⲟⲩ 4:50 ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ϥⲟⲛϧ Ȋϫⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁϩϯ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ Ǹⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁ ⲓϒϨ ϫⲟϥ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟϣⲓ 4:51 ϩⲏⲇⲏ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ Ǹϧⲣⲏⲓ ⲓⲥ ⲛⲉϥⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲁⲩȂ Ǹⲃⲟⲗ ⲉϩⲣⲁϥ ⲉⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥⲟⲛϧ Ȋϫⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲓ 4:52 ⲛⲁϥϣⲓⲛⲓ ⲇⲉ Ȋⲧⲟⲧⲟⲩ Ȋⲥⲁ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲑⲏ ⲉⲧⲁϥⲁⲥⲓⲁⲓ Ȋϧⲏⲧⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲁϫⲡ ϐ Ȋⲥⲁϥ ⲁϥⲭⲁϥ Ȋϫⲉ ⲡⲓϧⲙⲟⲙ 4:53 ⲁϥǸⲙⲓ ⲟⲩⲛ Ȋϫⲉ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲛⲉ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ ⲧⲉ ⲉⲧⲁ ⲓϒϨ ϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϥⲟⲛϧ Ȋϫⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ 4:54 ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ Ȉⲙⲁϩ φ ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲉⲧⲁϥȂ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲓⲟⲩⲇⲉⲁ Ǹϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ 5:1 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲡϣⲁⲓ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥȂ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ Ǹϩⲣⲏⲓ ǸⲓϚϒϜ

4:44 Ϟⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ϖϨ ⲁϥϦⲙϞⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲙϞⲧⲉ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲁыⲟ ϩϜ ⲡⲉϥϯⲙⲉ Ϝⲙⲓⲛ Ϝⲙⲟϥ.

4:45 Ϟⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁⲩϣⲟⲡθ ⲉⲣⲟⲟⲩ Ϟϭⲓ Ϟⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ ⲉⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁⲩ ϩϞ ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ϩϜ ⲡϣⲁ. Ϟⲧⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ϩⲱⲟⲩ ⲟⲛ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲡϣⲁ ⲡⲉ: 4:46 ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲕⲁⲛⲁ Ϟⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲣⲉ ⲡⲙⲟⲟⲩ ϦⲏⲣϤ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϞ ⲟⲩⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲕⲟⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ϣⲱⲛⲉ ϩϞ ⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ. 4:47 ⲡⲁы ϞⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧϜ ϫⲉ ⲁ ϖϨ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ϯⲟⲩⲇⲁыⲁ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. ⲁϥⲃⲱⲕ ϣⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲉⲡⲥⲱⲡθ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛθⲧⲁⲗϭⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ. ⲛⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ. 4:48 ⲡⲉϫⲉ ϖϨ ϭⲉ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧϞⲧϜⲛⲁⲩ ⲉϩⲉⲛⲙⲁыⲛ ⲛϜ ϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ. ϞⲛⲉⲧϜⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. 4:49 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ Ϟϭⲓ ⲡⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲕⲟⲥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲡⲉϣⲏⲧ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲙⲟⲩ. 4:50 ⲡⲉϫⲉ ϖϨ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲟϞϩ. ⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ Ϟϭⲓ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁ ϖϨ ϫⲟⲟϥ ⲛⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ. 4:51 ⲉϥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁ ⲛⲉϥϩϜϩⲁⲗ ⲧⲱⲙϞⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲟⲛμ. 4:52 ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ ϭⲉ ⲉⲡⲛⲁⲩ ⲉⲛⲧⲁϥϜⲧⲟⲛ Ϟϩⲏⲧθ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲁ ⲡⲉϩⲙⲟⲙ ⲕⲁⲁϥ Ϝⲡⲛⲁⲩ ϞϫϤ ⲥⲁϣϥⲉ Ϟⲥⲁϥ. 4:53 ⲁϥⲉⲓⲙⲉ Ϟϭⲓ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲡⲉ Ϟⲧⲁ ϖϨ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲟⲛμ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ Ϟⲧⲟϥ ⲛϜ ⲡⲉϥⲏⲉⲓ ⲧⲏⲣθ. 4:54 ⲡⲁы ⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲙⲉϩ ⲥⲛⲁⲩ Ϝⲙⲁыⲛ ⲉⲛⲧⲁ ϖϨ ⲁⲁϥ Ϟⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ϯⲟⲩⲇⲁыⲁ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ: 5:1 ⲙϞϞⲥⲁ ⲛⲁы ⲛⲉ ⲡϣⲁⲁ ⲡⲉ Ϟыⲟⲩⲇⲁы ⲁⲩⲱ ⲁ ϖϨ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ.

BS14

Made with FlippingBook Learn more on our blog