Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

2:11 ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ Ȉⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲧⲁϥⲁⲓϥ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ϧⲉⲛ ⲧⲕⲁⲛⲁ Ȋⲧⲉ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ Ȉⲡⲉϥⲱⲟⲩ Ǹⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲛⲁϩϯ Ȋϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 2:12 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲫⲁⲓ ⲁϥȂ Ǹϧⲟⲩⲛ Ǹⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ Ȋⲑⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟϩⲓ Ȉⲙⲁⲩ Ȋⲟⲩⲙⲏϣ ȊǸϩⲟⲟⲩ ⲁⲛ 2:13 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϧⲉⲛⲧ ⲡⲉ Ȋϫⲉ ⲡϣⲁⲓ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥȂ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ Ǹϩⲣⲏⲓ ǸⲓϚϒϜ 2:14 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲓⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ Ȋⲛⲏ ⲉⲧϯ ⲉϩⲉ Ǹⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϭⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϥⲁⲓⲕⲉⲣⲙⲁ ⲉⲩϩⲉⲙⲥⲓ 2:15 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ Ȋⲟⲩⲫⲣⲁⲅⲉⲗⲗⲓⲟⲛ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲛⲟϩ ⲁϥϩⲓⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲓⲉⲥⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲕⲉⲣⲙⲁ Ȋⲧⲉ ⲛⲓϥⲁⲓⲕⲉⲣⲙⲁ ⲁϥⲫⲟⲛⲟⲩ Ǹⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲟⲩⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲁϥⲫⲟⲛϫⲟⲩ 2:16 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛⲏ ⲉⲧϯ ϭⲣⲟⲙⲡⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϫⲉ ǰⲗⲓⲟⲩȂ Ȋⲛⲁⲓ Ǹⲃⲟⲗ ⲧⲁⲓ Ȉⲡⲉⲣⲉⲣ ⲡⲏⲓ Ȉⲡⲁⲓⲱⲧ Ȋⲟⲩⲏⲓ Ȋϣⲱⲧ 2:17 ⲁⲩⲉⲣⲫⲙⲉⲩȂ Ȋϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲥⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲡⲭⲟϩ Ȉⲡⲉⲕⲏⲓ ϥⲛⲁⲟⲩⲟⲙⲧ 2:18 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ Ȉⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲧⲉⲕⲛⲁⲧⲁⲙⲟⲛ Ǹⲣⲟϥ ϫⲉ ⲕȂⲣⲓ Ȋⲛⲁⲓ 2:19 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲃⲉⲗ ⲡⲁⲓⲉⲣⲫⲉⲓ Ǹⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁⲧⲁϩⲟϥ Ǹⲣⲁⲧϥ ϧⲉⲛ ψ Ȋⲉϩⲟⲟⲩ 2:20 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲩⲉⲣ Ȉⲋ Ȋⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲩⲕⲱⲧ Ȉⲡⲁⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲑⲟⲕ ⲭⲛⲁⲧⲁϩⲟϥ Ǹⲣⲁⲧϥ ϧⲉⲛ ψ Ȋⲉϩⲟⲟⲩ 2:21 Ȋⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ Ȋⲧⲉ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ 2:22 ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏ ⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲁⲩⲉⲣⲫⲙⲉⲩȂ Ȋϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ Ǹⲛⲁϥϫⲱ Ȉⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲛⲁϩϯ Ǹϯⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ

2:11 ⲡⲁы ⲡⲉ ⲡϣⲟⲣϤ Ϝⲙⲁыⲛ ⲉⲛⲧⲁ ϖϨ ⲁⲁϥ ϩϞ ⲕⲁⲛⲁ Ϟⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ Ϝⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ Ϟϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ: 2:12 ⲙϞϞⲥⲁ ⲡⲁы ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ Ϟⲧⲟϥ ⲛϜ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ⲛⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϭⲱ Ϝⲙⲁⲩ Ϟϩⲉⲛⲕⲟⲩⲉⲓ Ϟϩⲟⲟⲩ. 2:13 ⲛⲉϥϩⲏⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ Ϟϭⲓ ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ Ϟыⲟⲩⲇⲁы. ⲁⲩⲱ ⲁ ϖϨ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ 2:14 ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩϜ ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉⲩϯ ⲉϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲓⲧⲏⲥ ⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ. 2:15 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲙⲓⲉ ⲟⲩⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲝ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ϩⲉⲛⲛⲟⲩϩ ⲁϥⲛⲉϫ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲛϜ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲱϩⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϞϞϩⲟⲙⲛϪ ϞϦⲣⲉϥϫⲓ ⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲟⲣϣϦ Ϟⲛⲉⲩⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ. 2:16 ⲡⲉϫⲁϥ Ϟⲛⲉⲩϯ ⲉⲃⲟⲗ Ϟⲛⲉϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ. ϫⲉ ϥⲓ ⲛⲁы ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲉыⲙⲁ. ϜⲡϦⲉⲓⲣⲉ Ϝⲡⲏⲉⲓ Ϝⲡⲁⲉⲓⲱⲧ Ϟⲏⲉⲓ Ϝⲙⲁ Ϟⲉϣⲱⲧ. 2:17 ⲁⲩϦ ⲡⲙⲉⲩⲉ Ϟϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϥⲥⲏϩ ϫⲉ ⲡⲕⲱϩ Ϝⲡⲉⲕⲏⲉⲓ ⲛⲁⲟⲩⲟⲙϞⲧ. 2:18 ⲁ Ϟыⲟⲩⲇⲁы ϭⲉ ⲟⲩⲱϣφ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲟⲩ Ϝⲙⲁⲉⲓⲛ ⲡⲉⲧϘⲧⲥⲁⲃⲟ Ϝⲙⲟⲛ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲕⲉⲓⲣⲉ Ϟⲛⲁы. 2:19 ⲁ ϖϨ ⲟⲩⲱϣφ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ϜⲡⲉыϦⲡⲉ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥθ ϞϣⲟⲙϞⲧ Ϟϩⲟⲟⲩ. 2:20 ⲡⲉϫⲁⲩ ϭⲉ Ϟϭⲓ Ϟыⲟⲩⲇⲁы. ϫⲉ ⲁⲩϦ ϩⲙⲉⲧⲁⲥⲉ Ϧⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲩⲕⲱⲧ Ϝⲡⲉыⲣⲡⲉ. ⲁⲩⲱ Ϟⲧⲟⲕ ⲕⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥθ ϞϣⲟⲙϞⲧ Ϟϩⲟⲟⲩ. 2:21 Ϟⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲣⲡⲉ Ϝⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ. 2:22 Ϟⲧⲉⲣⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛθ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲁⲩϦ ⲡⲙⲉⲩⲉ Ϟϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲡⲁы ⲡⲉ ⲛⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛϜ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁ ϖϨ ϫⲟⲟϥ.

BS6

Made with FlippingBook Learn more on our blog