Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

2:23 ⲉϥⲭⲏ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲓϚϒϜ ϧⲉⲛ ⲡϣⲁⲓ Ȋⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲁⲩⲛⲁϩϯ Ǹⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲉⲩⲛⲁⲩ Ǹⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ Ǹⲛⲁϥⲓⲣⲓ Ȉⲙⲱⲟⲩ 2:24 Ȋⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲓϒϨ ⲛⲁϥⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧ Ȉⲙⲟϥ Ǹⲣⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲑⲃⲉϫⲉ ⲛⲁϥⲥⲱⲟⲩⲛ Ȋⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ 2:25 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲉⲣⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲁϥ ϧⲁ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ Ȋⲑⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ 3:1 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ Ǹⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲟⲩⲁⲣⲭⲱⲛ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 3:2 ⲫⲁⲓ ⲁϥȂ ϩⲁ ⲓϒϨ Ȋⲉϫⲱⲣϩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲓ ⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲕȂ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ Ȋⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ Ȉⲙⲟⲛ ϣϫⲟⲙ ⲅⲁⲣ Ȋϩⲗⲓ Ǹⲉⲣ ⲛⲁⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲧⲉⲕⲓⲣⲓ Ȉⲙⲱⲟⲩ ⲁⲣⲉϣⲧⲉⲙ ⲫϯ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ 3:3 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲁⲩϣⲧⲉⲙⲙⲉⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ Ȋⲕⲉⲥⲟⲡ Ȉⲙⲟⲛ ϣϫⲟⲙ Ȉⲙⲟϥ Ǹⲛⲁⲩ Ǹϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ Ȋⲧⲉ ⲫϯ 3:4 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲟⲛ ϣϫⲟⲙ Ȋⲧⲟⲩⲙⲉⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ Ȋⲕⲉⲥⲟⲡ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲑⲣⲉϥⲉⲣϧⲉⲗⲗⲟ ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛ ϣϫⲟⲙ ⲉⲑⲣⲉϥϣⲉ ⲛⲁϥ Ǹϧⲟⲩⲛ Ǹⲑⲛⲉϫⲓ Ȋⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ Ȉⲫⲙⲁϩ ⲥⲟⲡ φ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲟⲩⲙⲁⲥϥ 3:5 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲁⲩϣⲧⲉⲙⲙⲉⲥ ⲟⲩⲁⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲡϞτ Ȉⲙⲟⲛ ϣϫⲟⲙ Ȉⲙⲟϥ ǸȂ Ǹϧⲟⲩⲛ Ǹϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ Ȋⲧⲉ ⲫϯ 3:6 ⲡⲓⲙⲓⲥⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲥⲁⲣⲝ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲓⲥⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡϞτ ⲟⲩⲡϞτ ⲡⲉ 3:7 Ȉⲡⲉⲣⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ϩⲱϯ Ȋⲧⲟⲩⲙⲉⲥ ⲑⲏⲛⲟⲩ Ȋⲕⲉⲥⲟⲡ 3:8 ⲡⲓⲡϞτ ϥⲛⲓϥⲓ Ǹⲫⲙⲁ ⲉⲧⲉϩⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲥⲱⲧⲉⲙ Ǹⲧⲉϥⲥⲙⲏ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁϥⲛⲏⲟⲩ Ǹⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲛⲁ Ǹⲑⲱⲛ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ Ȉⲫⲣⲏϯ Ȋⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲩⲙⲓⲥⲓ Ȉⲙⲟϥ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡϞτ

2:23 ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ϩⲣⲁы ϩϞ ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ Ϝⲡϣⲁ Ϝⲡⲡⲁⲥⲭⲁ. ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲙⲙⲁыⲛ. ⲉⲛⲉϥⲉⲓⲣⲉ Ϝⲙⲟⲟⲩ. 2:24 Ϟⲧⲟϥ ⲇⲉ ϖϨ ⲛⲉϥⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧ Ϝⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲛϜⲙⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉ ϫⲉ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ Ϟⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ 2:25 ⲁⲩⲱ ⲛθϦⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲁ ϦⲙϞⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲣⲱⲙⲉ. Ϟⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϩϜ ⲡⲣⲱⲙⲉ: 3:1 ⲛⲉⲩϞ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲉⲩⲁⲣⲭⲱⲛ Ϟыⲟⲩⲇⲁы ⲡⲉ. 3:2 ⲡⲁы ⲁϥⲉⲓ ϣⲁⲣⲟϥ Ϟⲧⲉⲩϣⲏ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲉⲓ. ⲧϞⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϞⲧϘ ⲟⲩⲥⲁϩ ⲉⲁⲕⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩыⲧϜ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ϜⲙϞ ϣϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ Ϛⲗⲁⲁⲩ ⲉⲣ ⲛⲉыⲙⲁыⲛ ⲉⲧⲕⲉⲓⲣⲉ Ϟⲧⲟⲕ Ϝⲙⲟⲟⲩ. ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲛϜⲙⲁϥ. 3:3 ⲁ ϖϨ ⲟⲩⲱϣφ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲉⲩⲧϜϫⲡⲉ ⲟⲩⲁ Ϟⲕⲉⲥⲟⲡ. ϜⲙϞ ϭⲟⲙ Ϝⲙⲟϥ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙϞⲧⲉⲣⲟ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 3:4 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ Ϟⲁϣ Ϟϩⲉ ⲥⲉⲛⲁϫⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ Ϟⲕⲉⲥⲟⲡ ⲉⲁϥϦϩⲗⲗⲟ. ⲙⲏ ⲟⲩⲛ ϣϭⲟⲙ ⲉⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲏⲧϨ Ϟⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ Ϟⲕⲉⲥⲟⲡ Ϟⲥⲉϫⲡⲟϥ. 3:5 ⲁϥⲟⲩⲱϣφ Ϟϭⲓ ϖϨ. ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲉⲩⲧϜϫⲡⲉ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲛϜ ⲟⲩⲡϞτ. ⲙϞ ϭⲟⲙ Ϝⲙⲟϥ ⲉⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙϞⲧⲉⲣⲟ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 3:6 ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧⲥⲁⲣⲝ. ⲟⲩⲥⲁⲣⲝ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲉⲡϞτ. ⲟⲩⲡϞτ ⲡⲉ. 3:7 ϜⲡⲣϦϣⲡⲏⲣⲉ ϫⲉ ⲁⲉⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ϩⲁⲡϨ ⲉⲧⲣⲉⲩϫⲡⲉ ⲧⲏⲩⲧϞ Ϟⲕⲉⲥⲟⲡ. 3:8 ⲡⲉⲡϞτ ⲛⲓϥⲉ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧθⲟⲩⲁϣθ ⲁⲩⲱ ⲕⲥⲱⲧϜ ⲉⲧⲉϥⲥⲙⲏ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛψⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ Ϟⲧⲁϥⲉⲓ ⲧⲱⲛ ⲏ ⲉϥⲛⲁ ⲉⲧⲱⲛ. ⲧⲁы ⲧⲉ ⲑⲉ Ϟⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲉⲡϞτ.

BS7

Made with FlippingBook Learn more on our blog