Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

3:21 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲓⲣⲓ Ȋϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ϣⲁϥȂ ϩⲁ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲟⲩⲟⲩⲱⲛϩ Ǹⲃⲟⲗ Ȋϫⲉ ⲛⲉϥϩⲃⲏⲟⲩȂ ϫⲉ ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲫϯ 3:22 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥȂ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ Ǹⲡⲕⲁϩⲓ Ȋⲧⲉ ϯⲓⲟⲩⲇⲉⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲭⲏ Ȉⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲉϥϯⲱⲙⲥ 3:23 ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲕⲉⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲇⲉ ϯⲱⲙⲥ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲉⲛⲱⲛ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲥⲁⲗⲓⲙ ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ Ȉⲙⲱⲟⲩ Ȉⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϭⲓⲱⲙⲥ ⲡⲉ 3:24 ⲛⲉ ȈⲡⲁⲧⲟⲩϩⲓⲟⲩȂ ⲇⲉ Ȋⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ Ǹⲡϣⲧⲉⲕⲟ ⲡⲉ 3:25 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲛ Ȋϫⲉ ⲟⲩⲍⲏⲧⲏⲥⲓⲥ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ Ȋⲧⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲟ 3:26 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩȂ ϩⲁ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲓ ⲫⲏ ⲉⲧⲭⲏ ⲛⲉⲙⲁⲕ ϩⲓⲙⲏⲣ Ȉⲡⲓⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲫⲏ Ȋⲑⲟⲕ ⲉⲧⲉⲕⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟϥ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲫⲁⲓ ϥϯⲱⲙⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ 3:27 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ Ȉⲙⲟⲛ ϣϫⲟⲙ Ȋⲧⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϭⲓ ϩⲗⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ Ȉⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲩϣⲧⲉⲙⲧⲏⲓⲥ ⲛⲁϥ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ 3:28 Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡϰϨ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ϧⲁϫⲱϥ Ȉⲫⲏ 3:29 ⲫⲏ ⲉⲧⲉ ϯϣⲉⲗⲉⲧ Ȋⲧⲟⲧϥ Ȋⲑⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲧ ⲡϣⲫⲏⲣ ⲇⲉ Ȉⲡⲓⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲧ ⲡⲉⲧⲟϩⲓ Ǹⲣⲁⲧϥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ Ǹⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ ϥⲣⲁϣⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲥⲙⲏ Ȋⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲧ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲡⲁⲣⲁϣⲓ ǰⲛⲟⲕ ⲁϥϫⲱⲕ Ǹⲃⲟⲗ

3:21 ⲡⲉⲧыⲣⲉ ⲇⲉ Ϟⲧⲟϥ Ϟⲧⲙⲉ ϣⲁϥⲉⲓ ϣⲁ ⲡⲟⲩⲟыⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ Ϟⲧⲁϥⲁⲁⲩ ϩϜ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ: 3:22 ⲙϞϞⲥⲁ ⲛⲁы ⲁϥⲉⲓ Ϟϭⲓ ϖϨ ⲛϜ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲡⲕⲁϩ Ϟϯⲟⲩⲇⲁыⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲛϜⲙⲁⲩ ⲉϥⲃⲁⲡⲓⲧⲓⲍⲉ. 3:23 ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲕⲉыⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϩϞ ⲁыⲛⲱⲛ ϩⲁⲧϞ ⲥⲁⲗⲉⲓⲙ ϫⲉ ⲛⲉⲩϩⲁϩ Ϝⲙⲟⲟⲩ ϩϜ ⲡⲙⲁ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲏⲩ ⲡⲉ ⲉⲩϫы ⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ 3:24 ⲛⲉ Ϝⲡⲁⲧⲟⲩⲛⲉϫ ыⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. 3:25 ⲁⲩⲍⲏⲧⲏⲥⲓⲥ ϭⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ Ϝⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ Ϟыⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛϜ ⲟⲩыⲟⲩⲇⲁы ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲧφⲃⲟ 3:26 ⲁⲩⲉⲓ ϣⲁ ыⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ. ⲡⲏ ⲉⲧⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛϜⲙⲁⲕ ϩы ⲡыⲕⲣⲟ Ϝⲡыⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ. ⲡⲁы Ϟⲧⲟⲕ ⲉⲛⲧⲁⲕϦ ⲙϞⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟϥ. ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲡⲉ Ϟⲧⲟϥ ϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲁⲩⲱ θⲣ ϩⲁϩ Ϝⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲏⲩ ⲉⲣⲁⲧθ. 3:27 ⲁ ыⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟⲩⲱϣφ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲙϞ ϣϭⲟⲙ Ϝⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϫы ⲗⲁⲁⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲁⲁϥ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ Ϟⲥⲉⲧⲁⲁϥ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧⲡⲉ. 3:28 ϞⲧⲱⲧϞ ⲧⲉⲧϞϦⲙϞⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲁⲉⲓϫⲟⲟⲥ ϫⲉ Ϟⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲉϰϨ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ Ϟⲧⲁⲩⲧⲁⲟⲉⲓ ϩⲁ ⲑⲏ ϜⲡⲉⲧϜⲙⲁⲩ.

3:29 ⲡⲉⲧⲉⲩϞⲧⲁϥ Ϟⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ. Ϟⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲁ ⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲡⲉϣⲃⲏⲣ ⲇⲉ Ϝⲡⲁ ⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧθ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲥⲱⲧϜ ⲉⲣⲟϥ. ϩϞ ⲟⲩⲣⲁϣⲉ ϥⲣⲁϣⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲥⲙⲏ Ϝⲡⲁ ⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲡⲁⲣⲁϣⲉ ϭⲉ ⲉⲧⲉ ⲡⲁы ⲡⲉ ⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ 3:30 ϩⲱϯ ⲟⲩⲛ Ȋⲧⲉ ⲫⲏ ⲁⲓⲁⲓ ǰⲛⲟⲕ ⲇⲉ Ȋⲧⲁⲑⲉⲃⲓⲟ 3:30 ϩⲁⲡϨ ⲉⲧⲣⲉ ⲡⲉⲧϜⲙⲁⲩ ϫыⲥⲉ. ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲁⲑφⲃыⲟ.

3:31 ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ Ǹⲃⲟⲗ Ǹⲡϣⲱⲓ ϥⲥⲁⲡϣⲱⲓ Ȋⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲡⲓǸⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩǸⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥⲥⲁϫⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ ϥⲥⲁⲡϣⲱⲓ Ȋⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ

3:31 ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧⲡⲉ ϥϩыϫϞ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲕⲁϩ ⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲕⲁϩ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲕⲁϩ. ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧⲡⲉ

BS9

Made with FlippingBook Learn more on our blog