Onsdag 07. oktober 2015

2

Onsdag 7. oktober 2015 •

En helt ny epoke for tradisjonsrike Husfliden

Etter 35 år overlater Leif Steinstad nå ansvaret for Husfliden på Gjøvik til Husfliden Lillehammer. – Tradisjonene skal ivaretas, men det vil også komme noe nytt, sier ny daglig leder Jon Tølløfsrud Hulberg. – Jeg begynner å bli gammel, og vil gi meg mens jeg er ung og sprek nok til å ordne opp selv, sier Leif Steinstad, som kjøpte bygget i Øvre Torvgate i 1978, og startet opp Husfliden for fullt på Gjøvik i 1979. – Jeg har styrt drifta siden star- ten, og har selv vært aktiv i virk- somheten i rundt 30 av disse årene, sier 76-åringen fra Biristrand. Selv om han nå pen- sjoneres fra Husfliden på Gjøvik, vil han fortsatt jobbe med en hus- flidsvirksomhet på Røros. Stort vekstpotensiale Det var før sommeren Steinstad startet dialogen med Husfliden Lillehammer, som raskt viste interesse for å ta over virksomhe- ten i Øvre Torvgate. – Vi leier nå lokaler av Leif, Ragnhild Fladsrud * rf@gjoviks-blad.no

og har kjøpt Husfliden Gjøvik og vil drive virksomheten videre, sier Jon Tølløfsrud Hulberg, som vil være daglig leder for Husfliden både på Lillehammer og på Gjøvik. På Lillehammer omsetter Husfliden for 22 millioner kroner i året, mens på Gjøvik er tallet fem. – Vi ser et stort vekstpotensiale her på Gjøvik, og dette er grun- net til at vi ønsker å satse her, sier Tølløfsrud Hulberg. Institusjon i byen De to sammenbygde husene i Øvre Torvgate, hvor Husfliden holder til, gir en følelse av tradi- sjon og sjel. I årevis har virksom- heten hatt sin ekspertise på de lokale bunadene med Vestoppland-, Toten- og Landingsdrakt. – Husfliden er nærmest en institusjon i byen, og det vil være viktig å ta vare på kunnskapen og tradisjonene videre. Dette er et fag som man ikke lærer på en dag, og vi må ta vare på erfaringa og utvikle kunnskapen på dette området også framover, sier Tølløfsrud Hulberg. Den nye daglige lederen leg-

Etter 35 år har Leif Steinstad, til venstre, nå solgt Husfliden Gjøvik til Jon Tølløfsrud Hulberg og Husfliden Lillehammer. – Husfliden er nærmest en institusjon i byen, og det vil være viktig å ta vare på kunnskapen og tradisjonene videre, sier den nye daglige lederen som tok over drifta på mandag.

framover, hvor han sannsynligvis vil satse på utleie etter hvert. – Vi fortsetter selvfølgelig med satsningen på bunad og garn, men vi moderniserer butikken en del i forhold til gave og interiør.

ger opp til to til tre arbeidsdager i uka på Gjøvik. Til sammen 2,5 årsverk, per i dag fem ansatte, fortsetter som før. Pusser opp Det vil nå bli normal drift de neste to til tre ukene før butikken stenger dørene en drøy uke eller to for å pusse opp. – Målet er å åpne igjen ny butikk i midten av november, slik at vi er klare til julehandelen, sier Tølløfsrud Hulberg. Systua som tidligere har vært oppe i andre etasje vil nå bli flyt- tet ned, slik at hele virksomheten blir på ett plan. Huseier Steinstad vil disponere andre etasje videre

Noe vil bli videreført, men det vil komme en del nytt som vi har god erfaring med fra Lillehammer, sier Tølløfsrud Hulberg.

Dødsfall

Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Synnøve Byfuglien, født 1921, døde 27. september. Lillian Evensen, født 1953, døde 20. september. Ingeborg Margit Frøsaker, født 1924, døde 21. september. Kirsten Eva Håkonsen, født

1933, døde 24. september. Laura Talleraas Kvitle, født 1933, døde 21. september. Kjell Molstad, født 1939, døde 24. september. Rolf Ringen, født 1933, døde 26. september. Johannes Taraldsrud, født 1935, døde 19. september.

De ansatte fortsetter som før hos Husfliden selv om eierskapet er nytt. Kari Tømte, til venstre, ny daglig leder Jon Tølløfsrud Hulberg og Berit Flaten.

Når alt blir så mye bedre på Hamar

sentralen. Den dekker i dag hele Innlandet fra sykehu- set i Gjøvik. Dermed blir dette enda mer alvorlig. Vi mister ikke bare politikammeret, men også en velfungerende nød- meldingssentral. Politidirektoratet mener også at Gjøvik har et noe lavere rekrutteringsgrunnlag for politiet enn det Hamar har, og bruker det som et hovedargument. Samtidig trekkes det fram Gjøvik kunne trenge de offentlige arbeidsplassene det her er snakk om. I tillegg brukes argumentet med Hamars nærhet til Fylkesmannen og fylkesberedskapsjefen i Hedmark ved større kriser og hendelser. Forstår argumentene for Hamar, den som vil.

av bygninger og utvidelse av antall operatørplasser vurderes Gjøvik å være det rimeligste alternativet...Gjøvik har et noe større potensial for å bidra til det lokale tilbudet av arbeidsplasser i regionen enn Hamar og Lillehammer. Så vurderes det videre at de tre alternativene til admi- nistrasjonssted i Innlandet er like når det gjelder egnet- het for potensiell samlokalisering med brann- og red- ningstjenestens nødmeldingssentral. 110-sentralen er i dag i Elverum. Ikke i noen av de tre mjøsbyene er det mulig å samlokalisere med AMK-sentralen (113) uten utbygging. Det er altså ønskelig å foreta en full samlokalisering, noe som igjen innebærer at Gjøvik også mister AMK-

I mange måneder har lokale politifolk mer enn antydet at det var forhåndsbestemt at politiets nye hovedsete i Innlandet skulle ende på Hamar. Slik ser det ut til å bli, selv om Politidirektoratet «bare» har lagt det fram som et høringsforslag. For avgjø- relsen om lokaliseringen tas av direktoratet selv. Vi synes det er en merkelig måte å avgjøre saken på, dette burde vært en politisk beslutning. Gjøviks kandidatur som hovedsete får mye positivt i begrunnelsen fra direktoratet. Vi siterer: Hamar og Gjøvik vurderes å ha forholdsvis lik kostnadseffektiv og praktisk beliggenhet...ca. 193.000 innbyggere i Innlandet politidistrikt kan nå Gjøvik innenfor en kjøre- tid på 1 time, ca. 175 000 kan nå Hamar...for tilpasning

www.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 7. oktober 2015

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with