CDBF_Brochure A4_Digital

ENDORSEMENTS§

Ambassador of China ꧊ྌᒫԜ੺ ق ᝕Ӿ܏ᒒ܌ὄᛪտԈ ې ԏᴬ҅ ౯ᨆդᤒӾࢵḦ᝕ࢵय़ֵ ḅ قݻ ᝕ଠय़ׇ ᙱ޾ ݱ ኴ๏݋ժᛘզᦻ೶ጱᜓ ෭ᳯ ̶ײ ᒒ܌ᜓ ฎӾ܏࿆ ෧ጱփᕹ֯ᜓ҅ᩦ ὄᛪฎᒒ܌ᜓ ጱ᨝஄҅ ኞ֛ۖ ሿԧ Ӿ܏࿆ ෧ࣙᶤӧ೑̵ ࢫᕮॳ෎̵ ᶵ୩೪ൟጱᔜᐟٖ ႗޾෈۸ᇙᨶ̶ Ԉ ې ὄᛪտଣᐞᒒ܌ᜓ҅ ෬֛ ሿԧ੒ᗦঅኞၚਆਆӧ׸ጱ ݻ ஃӨ᭄࿢҅ Ԟฎ ݻ Ӿ᝕݋অԪӱጱ୏೐ᘏժᛘස̶ ࣁෛ܏ᘶ᧩տ݊ ׇ֛ق ᙱ ێ ۘݶو ӥ҅ܲ ᕪ܈᫹҅ ق ᝕Ӿ܏ᒒ܌ὄᛪ տ૪ ݎ ઀౮ԅ ཾق ၖ๋ य़ጱὄᛪᩦ Ԫ҅ ฎ ق ᝕๋ ᯿ᥝጱ෈۸֛ ᙙၚۖ ԏӞ҅ ฎᔱਫ਼ᐰ஛૱ጱᎣ ݷ उ૱ ݷ ᇆ̶᩼ ๶᩼ ग़ጱ᝕ࢵ๏݋᭗ᬦὄᛪ տԧᥴ̵݇ Өଚ ࡅ ᆽὄᛪᬩ̶ۖ ὄᛪտԞԅӿ੄୮ࣈ෈֛ ኞၚ̵ വۖ ग़ ز ෈۸޾۱਻ᐒտ ݎ ઀̵ ׏ᬰӾ᝕࿆ ᳵԻၞ֢ ڊ ԧᑌຄᨯሠ̶ ๜੺ὄᛪտࣁԆ ̵֖ܔې ೮ᖅ෸ᳵ̵݇ᩦ ᥢཛྷොᶎ᮷ྲ ᬦ݄ํ ಅी ҅ے ၚۖ Ԟๅ ے ӿ੄ᔜ୸̶ ౯ፘ ҅מ ᬯਖ਼౮ԅ׏ᬰὄᛪտ ݎ ઀ጱෛ᩸ ᅩ҅ Ԟਖ਼౮ԅവۖ Ӿ᝕෈۸Իၞ ޾࿆ ᳵ݋অጱෛॶ๢̶ ૶๕ӷࢵ ݱ ኴํ ᦩԏॊ൭᩸ ಋ๶҅ ݶو ଡ଼ಛὄᛪ෈۸ᔜᐟ҅ ಑᭜ๅग़Իၞ ֢ݳ ෛՄ ᅩ҅ ीᬰ࿆ ஞፘ᭗޾࿆ ᳵ݋অ҅ വۖ Ӿ᝕ ى ᔮᤈᑞᛘᬱ̶ ᶼᐞᒫԜ੺ ق ᝕Ӿ܏ᒒ܌ὄᛪտࢺჿ౮ ۑ Ѻ

ORGANISED BY THE XINHUA CHINESE ASSOCIATION

ᮧ၂ ط

Ӿ܏Ո࿆ و ޾ࢵḦ᝕ࢵᇙ޸ ق ๦य़ֵ

City Mayor of Salford

As we approach the 9th Annual Dragon Boat Festival at Salford Quays, I would like to say what a pleasure it is for the City of Salford to host this marvellous event each and every year. The ancient Chinese tradition of Dragon Boat racing is a fabulous occasion, creating a truly unique spectacle and a wonderful sense of community. It is just another example of the close work we do with the Chinese Community in Greater Manchester, particularly following recent news of a £5m investment in a new Streamside Garden at RHS Bridgewater Park in Salford. Salford is deeply honoured to host this international occasion. I would like to extend my thanks to the Xinhua Chinese Association for their efforts in bringing it together and wish the participants the best of luck on the day!

In partnership with Salford City Council (SCC) British Dragon Boat Racing Assocaition (BDA)

Endorsed and supported by Consulate General of the People’s Republic of China in Manchester

Faciliated by Suman Education International

With additional supports provided by Bolton Council Bury Council Manchester City Council Oldham Council Rochdale Council Stockport Council

Tamedale Council Trafford Council

Paul Dennett City Mayor of Salford

XCA strives to promote Chinese culture in the UK and provides a platform for Chinese people to have their voices heard and to get involved in the mainstream social activities. Over the past years, XCA has organised all sorts of social and cultural activities and events for its members and the general public. The UK Chinese Dragon Boat Festival is one of the most high-profile events organised by XCA.

ABOUT THE EVENT ORGANISER XINHUA CHINESE ASSOCIATION Xinhua Chinese Association (XCA) was established in Manchester in 2004. The association represents a new generation of Chinese people. Most of the XCA members originally came to the UK for academic studies, later settling down as professionals working in and contributing to many fields including Education, Science and Technology, Medicine and Business.

Ms Hongwei Wang

Tourism & Entertainment Director of XCA, General Secretary, Chinese Arts Association, Manchester Ms Yanqiu Wang

Dr Jiashen Li

Membership Director of XCA, Acupuncturist, Stockport

Health and Hygiene Director of XCA, Lecturer in Textile Science & Engineering, University of Manchester

Chairman of XCA, Director of CS Energy Consultancy Dr Hanxin Yang

Ms Xuebing Li

Vice Chairman and Secretary General of XCA, MD of Suman Education Dr Yanzhong Xu

Vice Chairman of XCA, Reader in Textile Materials, University of Manchester Dr Xiaogang Chen

Fine Arts Director of XCA, Professor of Control Systems, University of Manchester Prof Zhengtao Ding

Public Services Director of XCA, Public Servant, Salford City Council Ms Lingling Cao

CPD Director of XCA, Deputy Head of Food Engineering, Sheffield Hallam University Dr Hongwei Zhang

Vice Chairwomen of XCA, Director of LaChine LinCom Ltd

Dr Ning Su

Dr Mei Xing

Dr Yihong Song

Ms Qing Zhang

Prof Jianren Lyu

Non-executive Director of XCA, Prof Lin Li

Non-executive Director of XCA, Professor of EEE, University of Manchester Prof Wuqiang Yang

Culture & Arts Director of XCA, Senior Clinical Physiologist

Treasurer of XCA, Director of LaChine LinCom Ltd

Education and Youth Director of XCA, President of ATCM

Sports & Fitness Director of XCA,

Non-executive Director of XCA,

Medical Lab Technician, University of Manchester

Head of Biological Physics, University of Manchester

Formerly Director of LPRC, University of Manchester

ACKNOWLEDGEMENTS

īİĥħ ĶĪħ īİĪķģ Īīİħĵħ ĵĵıĥīģĶīıİ ̓ ̔ īİĶĴıĦķĥħĦ ĶĪħ ŐĴĵĶ Īīİħĵħ Ĵģĩıİ ıģĶ ħĵĶīĸģĮ ̓ īİ ģĮĨıĴĦ īİ ɚɘəɚ˹ Īģĵ ĦħĸħĮıljħĦ īĶ ĶĪĴıķĩĪ əɘ̂ ĻħģĴ ĥıİĶīİķıķĵ ħŎıĴĶĵ˹īİĶı ģ ljıljķĮģĴ ģİĦ ĹħĮĮ̂ ĭİıĹİ ĥıįįķİīĶĻ ħĸħİĶ īİ ĴīĶģīİ˹ĹīĶĪ ĶĪħ ĵķljljıĴĶ ĨĴıį ĮıĥģĮ ĥıķİĥīĮĵ˹ ıİĵķĮģĶħ̂ ħİħĴģĮ ıĨ īİ ģİĥĪħĵĶħĴ˹ĮıĥģĮ ĥıįįķİīĶīħĵ˹ķİīĸħĴĵīĶīħĵ˹Ĥķĵīİħĵĵħĵ ģİĦ Īīİħĵħ ĶķĦħİĶĵ ģİĦ ĥĪıĮģĴĵ ĵĵıĥīģĶīıİĵ˸ ,īĵ ħĸħİĶ Īģĵ įģĦħ ĩĴħģĶ ĥıİĶĴīĤķĶīıİĵ Ķı ħİĴīĥĪīİĩ ĶĪħ ĥķĮĶķĴģĮ ģİĦ ĵljıĴĶĵ ĮīĨħ ıĨ ĴħģĶħĴ ģİĥĪħĵĶħĴ˹ ljĴıįıĶīİĩ ĶĪħ įķĮĶīĥķĮĶķĴģĮīĵį īİĥĮķĵīĸħ ĵıĥīħĶĻ˹ ģĵ ĹħĮĮ ģĵ ĶĪħ İĩĮı̂ Īīİģ ĨĴīħİĦĵĪīlj ģİĦ ĥīĸīĮ ħĺĥĪģİĩħĵ˸ The 2023 Dragon Boat Festival will be the inauguration of a new stage of the event in strategic partnership with Salford City Council and the British Dragon Boat Racing Association, which is recognised by the UK Sports Councils as the national governing body of Dragon Boat Racing throughout Great Britain. Taking this opportunity, we, the XCA, would like to extend our most sincere gratitude to all who have generously given help and support towards the event, especially to the VIP guests for sparing time to attend the ceremonies during the event.

DRAGON BOAT TEAMS 2023

We also wish to express our sincere thanks to our

• ATCM & Shizhen TCM Ltd • Bank of China (UK) Limited • Bank of East Asia • BCEGI • Berry’s Jewellers

• )UHVK˃HOGV %UXFNKDXV 'HULQJHU • Guangxi Chinese Confederation • Guangzhou Chinese Overseas Team • KungFu Food • Manchester Museum • Midea Home Appliances UK Ltd • Oldham Hulme Grammar School • Persian Tigers • Salford City Splashers • Sowler International & Friends • 7KH %HHKLYH 2I˃FHV • The Belt & Road Association UK • The Chinese Northeast Fellow Association UK • The Lowry • 8QLYHUVLW\ RI +XGGHUV˃HOG • UoM PhD Researchers • WUKPG • Xinhua Chinese Association • Yanghe -I21 Joya

Title Sponsor

Premium Sponsor

Gold Sponsor

• Bowen Education Female • Bowen Education Male • Che Kung Tong (UK) • Chinese Catering Culture Association • CSSA Hull • CSSA Leeds

Midea Home Appliances UK

Berry’s Jewellers

Yanghe & Imperial 21 Joya

and all other key sponsors and supporters of this year’s event:

• Bank of China (UK) Limited • Phoenix RC Automotive • Kong Fu Food • China Taiping Insurance (UK) Co Ltd • Hainan Airline • Suman Group • Sushi Mami • Chinese Catering Culture Association • Signare Tapestry • Shulan College of Chinese Medicine • Lee Park • Chi Yip Group • Shizhen TCM Ltd • Manchester Chinatown Business Association

• New World Imports (UK) Ltd • Bowen Education • Oldham Hulme Grammar School • Manchester Museum • CSSA Manchester • The Belt and Road Association UK • Che Kung Tong (UK) • Bank of East Asia • New Era Development (UK) Ltd • Hang Won Hong • Live Seafood Ltd • Shihe • Jinlong Chinese Martial Arts Academy • Federation of Overseas Chinese Associations in Guangxi UK

• Beijing Construction Engineering Group International • North England Chinese Enterprises Association • Hong Kong Economic and Trade "vwVi œ˜`œ˜ • Blackpool Chinese Community Association • Federation of Chinese Associations of Manchester • The Association of Traditional Chinese

• CSSA Liverpool -1 • CSSA Liverpool -2

• CSSA MAN-1 • CSSA MAN-2 • CSSA Newcastle • CSSA Northumbria Women • &66$ 6KHI˃HOG • CSSA United • CSSA York Dragonwave • FCAM

Medicine and Acupuncture UK • Pioneers Civil Engineering

GUIDE TO THE UK CHINESE DRAGON BOAT FESTIVAL SALFORD QUAYS, GREATER MANCHESTER 17-18 JUNE 2023

PREVIOUS EVENTS HIGHLIGHTS FROM

UK Chinese dragon boat racing this year has attracted 40 teams in 2023. The racing game is organised and managed by a professional company to guarantee that the racing is fun and fair. Building on the success of previous years, we will be showcasing highly entertaining dragon boat races, authentically traditional Chinese cultural attractions featuring Traditional lion dance, Chinese Shaolin Kungfu, Chinese folk dancing and a taste of traditional Chinese food like Zongzi and much more. It’s a truly wonderful day out for the whole family and a fantastic chance to experience authentic Chinese culture.

• From the second Dragon Boat Festival in 2013, a team from the Consulate-General of PRC in Manchester has been participating in the competition. • Ài>ÌiÀ >˜V iÃÌiÀ *œˆVi /i>“ >Ûi ܜ˜ Ì܈Vi >˜` w˜ˆÃ i` À՘˜iÀ‡Õ« œ˜Vi ȘVi taking part in the event from 2016. • In 2019, Wuhan and Manchester (Twin Sister Cities) police teams won the championship and runner up respectively. • In 2022, CSSA - Hull won the championship.

ZZZ SKRHQL[UF DXWRV FR XN

傉⒕ᰈ⃮ 峾崞溮⧉嶡ὼᾈ唥ᾳ峾嗤溣 峾崞ᰈ⃮ ȅ ȅ ȅ ȅ ȅ ȅ ȅ ȅ ᱽ㍿ヺ㍈ ᮢ 掀㋎峾 ȅ ȅ ȅ ȅ ȅ ȅ ȅ ȅ 嶙峾ᮢ 掀 㨕峾䲌ᶆ ȅ ȅ ȅ ȅ ȅ ȅ ȅ ȅ 㨕峾ᵵ搁 㨕峾嫀ᵵ ȅ ȅ ȅ ȅ ȅ ȅ ȅ ȅ 㨕峾ᱻ⋆ ㋑峾嫌伴 ȅ ȅ ȅ ȅ ȅ ȅ ȅ ȅ 㨕峾≀奺

8QLW 6.$ %XVLQHVV 3DUN +XGGHUVILHOG +' /*

*(7 ,1 728&+

BASICS ABOUT UK CHINESE DRAGON BOAT RACE

Ĵģĩıİ ĤıģĶ Ĵģĥħ īĵ ģ Ķħģį ljģĦĦĮīİĩ ĵljıĴĶ ıĨ ĦĴģĩıİ ĤıģĶ Ĵģĥīİĩ˸ Ķ̎ ĵ İıĶ ģ ĥıįljħĶīĶīıİ ıĴīħİĶħĦ ħĸħİĶ˹ ģİĻ įģİ ıĴ Ĺıįģİ ĥģİ ħİĶħĴ ĶĪħ Ĵģĥħ ĹīĶĪ İı ħĺljħĴīħİĥħ ĴħijķīĴħĦ˸

Steersman The sweep, known also as the steersman, steers the dragon boat with a sweep oar rigged at the rear of the boat, generally on the left side. This is done by using the oar as a rudder, while the boat is moving, or by sweeping the stern of the boat sideways by pulling or pushing water with the oar as the boat is moving slowly or stationary.

Dragon Boat Crew Each team has ten paddlers, one drummer and one steersman who is assigned by event organiser. The pulsation of the drum beats produced by the drummer may be considered the “heartbeat” of the dragon boat. The drummer leads the paddlers throughout a race using the rhythmic drum beat to indicate the frequency and synchronisation of all the paddlers’ strokes (that is, the cadence, picking up or accelerating the pace, slowing the rate, etc.)

Paddlers

The paddlers sit facing forwards in the boat, >˜` ÕÃi > ëiVˆwV ÌÞ«i of paddle which, (unlike rowing sweep, or scull), is not rigged to the racing water craft in any way. Therefore, Dragon boaters are paddlers not rowers or oarsmen/women.

ŚŝŶĂ dĂŝƉŝŶŐ /ŶƐƵƌĂŶĐĞ ;h<Ϳ Ž >ƚĚ Your Insurance Provider

For your peace of mind

ŚŝŶĂ dĂŝƉŝŶŐ /ŶƐƵƌĂŶĐĞ 'ƌŽƵƉ A FORTUNE GLOBAL 500 COMPANY ǁǁǁ͘ ƵŬ͘ ĐŶƚĂŝƉŝŶŐ͘ ĐŽŵ

THE STORIES OF

DRAGON BOAT FESTIVAL

,ħ Ĵģĩıİ ıģĶ ħĵĶīĸģĮ īĵ ģĮĵı ĭİıĹİ ģĵ ķģİ ķ ħĵĶīĸģĮ˹ ıİ ĶĪħ ɝĶĪ ĦģĻ ıĨ ĶĪħ ɝĶĪ ĮķİģĴ įıİĶĪ ıĨ Īīİħĵħ ĥģĮħİĦģĴ˹ ɚɚİĦ ıĨ ķİħ ĶĪīĵ ĻħģĴ˸ Ķ īĵ ģ ĦģĻ ĥħĮħĤĴģĶħĦ Ķı ĥıįįħįıĴģĶħ ĶĪħ ĮīĨħ ģİĦ ĦħģĶĪ ıĨ ıİħ ıĨ Īīİģ̎ ĵ įıĵĶ Ĩģįıķĵ ĥīĶīļħİĵ˸ ķ ķģİ ĹĪı ĮīĸħĦ īİ ĶĪħ ljĴħ̂ īįljħĴīģĮ ģĴĴīİĩ ĶģĶħĵ ljħĴīıĦ ̓ ɜɟɝ̂ ɚɚə ̔ ˸

Qu Yuan is popularly regarded as a minister in one of the Warring State governments, the southern state of Chu (present day Hunan and Hubei provinces), a champion of political loyalty and integrity, and eager to maintain the Chu state’s autonomy and hegemony. Formerly, it was believed that the Chu monarch vi ՘`iÀ Ì i ˆ˜yÕi˜Vi œv œÌ iÀ VœÀÀÕ«Ì] jealous ministers who slandered Qu Yuan >à ¼> Ã̈˜} ˆ˜ yià ½ >˜` Ì iÀivœÀi i banished Qu, his most loyal counsellor.

In the year 278 BC, upon hearing of the upcoming devastation of his state from invasion by a neighbouring State (Qin in particular), Qu Yuan is said to have waded into the Miluo river holding a great rock in order to commit ritual suicide as a form of protest against the corruption of the era. The Qin kingdom eventually conquered all of the œÌ iÀ ÃÌ>Ìià ˆ˜VÕ`ˆ˜} Õ >˜` ՘ˆwi` Ì i“ ˆ˜Ìœ Ì i wÀÃÌ ˆ˜iÃi i“«ˆÀi° / i ܜÀ` ˆ˜> `iÀˆÛià vÀœ“ Ì ˆÃ wÀÃÌ `ޘ>ÃÌÞ œv i“«ˆÀi] +ˆ˜] ՘`iÀ ˆ“«iÀˆ>ˆÃÌ Õ˜ˆwiÀ +ˆ˜ - ˆ Õ>˜}°

The common people, upon hearing of Qu Yuan’s suicide, rushed out on the water in wà ˆ˜} Lœ>Ìà ̜ Ì i “ˆ``i œv Ì i ÀˆÛiÀ >˜` tried desperately to save Qu Yuan. They beat drums and splashed the water with Ì iˆÀ «>``ià ˆ˜ œÀ`iÀ ̜ Žii« Ì i wà >˜` evil spirits from his body. Later on, they scattered rice into the water to prevent him from suffering hunger. Another belief is that Ì i «iœ«i ÃV>ÌÌiÀi` ÀˆVi ̜ vii` Ì i wà ] in order to prevent them from devouring Qu Yuan’s body.

However, late one night, the spirit of Qu Yuan appeared before his friends and told them that the rice meant for him was being intercepted by a huge river dragon. He asked his friends to wrap the rice into three-cornered silk packages to ward off the dragon. This has been a traditional food ever since known as Zongzi or sticky rice wrapped in leaves. In commemoration of Qu Yuan, people hold dragon boat races annually on the day of his death.

CELEBRATING DRAGON BOAT FESTIVAL IN CHINA

What do people do?

/ i Ài> ˆ} ˆ} Ì œv Ì i viÃ̈Û> ˆÃ Ì i wiÀVi‡œœŽˆ˜} `À>}œ˜ Lœ>Ì À>Vˆ˜} ˆ˜ > ˆÛiÞ] ۈLÀ>˜Ì spectacle. Participants train in earnest for the competition. Sitting two abreast, with a steersman at the back and a drummer at the front, the paddlers race the elaborately decorated dragon boats to the beat of the heavy drums. The dragon boats are traditionally made of teak wood to various designs and sizes, which usually have brightly decorated designs with the front end shaped like open mouthed dragons, and the back end with a scaly tail. A sacred ceremony is performed before any competition in order to ‘bring the boat to life’ by painting the eyes.

Drinking realgar wine

People drink realgar wine which is considered effective in preventing disease and promoting health.

Hanging calamus and Wormwood

People hang calamus and wormwood on the front door and windows, because they are in the shape of a sword and considered symbols of victory over illness and poison, people believe they possess qualities for protecting the house from the evil and bringing peace.

Wearing fragrant sachets

Why do people do this?

Chinese people, especially children, hang around their necks fragrant sachets, which are made from a variety of sewn bags and include the powders of acorus, Artemisia, realgar and other fragrant items, to avoid catching contagious diseases and to keep evil spirits away. All of these activities were regarded by the ancients as an effective way of preventing disease and evil, while promoting good health and well-being.

The cool, humid rainy season before Duanwu clashes with the muggy heat of early summer after Duanwu, making it a time when people would easily contract a disease. Ancient people considered this susceptibility to disease as the effect of evil spirits, which coincided with their belief about bad/evil days. Duanwu thus became a day for collective customs to purge poison and expel plagues annually on the day of his death.

INTERESTING DRAGON BOAT FESTIVAL CUSTOMS ACROSS CHINA

Hunan

Hong Kong

In Hunan, rich families with pregnant women throw auspicious coins into a jar of wine and then put the jar on the head of a dragon boat and pray for the successful birth of an heir, while, those families who >Ài ˜œÌ >à >vyÕi˜Ì ܜՏ` «Ài«>Ài V ˆVŽi˜ >˜` ܈˜i ˆ˜ÃÌi>` >à Ã>VÀˆwVi° *iœ«i >Ãœ “>Ži ÃÌÀ>Ü Lœ>Ìà >˜` iÌ Ì i“ yœ>Ì >Ü>Þ >à > ÃޓLœ œv iÝ«iˆ˜} God of Plague.

During the annual Dragon Boat Festival, the famous />ˆ " À>}œ˜ œ>Ì 7>ÌiÀ *>À>`i ˆÃ i`° / Àii wà iÀ“i˜ >ÃÜVˆ>̈œ˜Ã ˆ˜ />ˆ "] Ì i ÌÀ>˜µÕˆ wà ˆ˜} ۈ>}i ˆ˜ west Lantou, organise a religious activity known as a “Deities Parade”. On the day, the deity statues are put on sacred sampans towed by the dragon boats of the associations to parade through Tai O and to pacify the wandering water ghosts. Residents of the stilt houses along the water-course burn paper offerings as the dragon boats pass by. The deity statues are then returned to the respective temples after the ritual.

Taiwan

Sichuan

In Taiwan, Duanwu is also called Wuri (Meaning Fifth Day) Festival. People believe that if you can balance a raw egg on its end at exactly noon on the day, you will be lucky for the rest of the year. Another custom practiced in Taiwan is “fetching noon water”, in which people draw well water on the afternoon of the festival in the belief that it will cure all illness.

In Sichuan, a province in South West of China, four people work as a group and use two bamboo poles to carry a big square desk covered with a red carpet. On that carpet sits a bamboo-made statue of a Taoist riding a tiger. The sound of gongs and drums accompany these people as they march in the street.

CONFIDENT BOWEN EDUCATION ACHIEVEMENT ENJOYMENT

Mandarin Maths Spanish

Cantonese English Chess

Guitar Piano Dance

PROFESSIONAL TUTORING FOR 5-16 YEARS 7+, 11+, GCSE, SATs, A-Level

www.BowenEducation.org Info@BowenUK.org 2A Curzon Rd, Sale, M33 7DR

0161 6672668 07419 818100 07365 334455

/HW V WHOO LW WRJHWKHU WRJHWKHU :PVS DIJMEhT FEVDBUJPO JT B TUPSZ XPSUI UFMMJOH

Key Clients

Key Clients

0MEIBN )VMNF *UDPPDU 6FKRRO

8VH FRGH SUMMER25OFF 8VH FRGH SUMMER25OFF

Licensing Partner (Worldwide) Licensing Partner (Worldwide)

+PJO VT BU PVS 0QFO &WFOJOH )ULGD\ 6HSWHPEHU _

DGPLVVLRQV#RKJV FR XN

Discover The Art Of Woven Tapestry with Discover The Art Of Woven Tapestry with

ww.signaretapestry.com Tapestry Accessories Brand In The World #SIGNARETAPESTRY IRU RII RQ RXU UHWDLO ZHEVLWH ZZZ VLJQDUHWDSHVWU\ FRP EXCLUSIVE OFFER www.signaretapestry.com The Largest Woven Tapestry Accessories Brand In The World #SIGNARETAPESTRY IRU RII RQ RXU UHWDLO ZHEVLWH ZZZ VLJQDUHWDSHVWU\ FRP EXCLUSIVE OFFER The Largest Woven

DRAGON BOAT RACE SITE MAP

INTERESTING DRAGON BOAT FESTIVAL

Lane 3 Lane 2 Lane 1

Lane 3

500

Lane 2

200

Lane 1

FOOD Eggs boiled with tea leaves

It is a custom for people in Central China to eat eggs boiled with tea leaves. The boiled egg is also dyed in red and put into a colourful net bag for children to hang around their neck, which is believed to bring them good luck.

Key:

Restricted Area

Buoy

Start Line (500 metres) Start Line (200 metres)

Race Control

Team Marshalling & Boat Loading

500

Finish Line

Pontoon

Team Tent

200

Mianshanzi

ˆ>˜Ã >˜âˆ ˆÃ > Žˆ˜` œv Ü i>Ì yœÕÀ vœœ` “>`i ˆ˜ Ì i à >«i œv > v>˜° Ì ˆÃ ÕÃÕ>Þ “>`i Õ« œv wÛi >ÞiÀÃ] ÜˆÌ i>V >ÞiÀ VœÛiÀi` ÜˆÌ vÀˆi` ëÀˆ˜Žià œv «i««iÀ «œÜ`iÀ° Ì ˆÃ > popular Dragon Boat Festival food in North West China.

UK CHINESE DRAGON BOAT FESTIVAL SPONSORS

Zongzi

Title Sponsor

Premium Sponsor

Gold Sponsor

<œ˜}∠ˆÃ }Ṏ˜œÕà ÀˆVi ÜÀ>««i` ˆ˜ i>ÛiÃ ÜˆÌ wˆ˜}Ã] Ü ˆV V>˜ Li i}}] Li>˜Ã] `>ÌiÃ] fruits, sweet potato, walnut, mushroom, meat or a combination of them. They are normally boiled in water. It is a traditional custom for Chinese to eat Zongzi at Dragon Boat festival.

Key Sponsors

Fried cake

Àˆi` V>Ži ˆÃ > Žˆ˜` œv vÀˆi` ÀœÕ˜` V>Ži “>`i œv Ü i>Ì yœÕÀ] ÀˆVi >˜` ÃÜiiÌ «œÌ>̜° ˜ East China, every family eat fried cake at dragon Boat Festival as they believe that it will i« “i˜` Ì i ÃŽÞ Ì >Ì œ˜Vi >à > œi ˆ˜ ˆÌ] Ü ˆV i>`à ̜ Ì i ˜œ˜‡Ã̜« À>ˆ˜ ˆ˜ Ì i wvÌ month of a year on Lunar calendar.

Sponsors and Supporters

Glutinous

Glutinous rice cakes are a popular delicacy for people who live in North East China.

Working together with the world’s most exclusive brands

www.berrysjewellers.co.uk LEEDS | YORK | NEWCASTLE | HULL | NOTTINGHAM | WINDSOR

Made with FlippingBook flipbook maker