פרסומידע - גיליון 906

ידִע

פרסו בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ כי-תבוא |

906 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

31 .2018 תשע”ח .8 |

כ’ אלֹולֹ

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

Made with FlippingBook - Online catalogs