Våra projekt i City 1999-2017

16

Sunt bondförnuft och småländsk envishet

vår egen utveckling och för stadens. Sammanlagt handlar det om hela 154 olika projekt som bidrar till att utveckla och göra stadskärnan mer attraktiv – om vi så bara hade hunnit med hälften hade också det varit bra. Samtidigt har stadens attrak- tivitet ökat på ett sätt som motsvarar insatserna, resulterande i intresse från en rad nya varumärken som vill etablera sin verksamhet här. Arkitektur I samtliga våra projekt, såväl ny- som ombyggnationer, strä- var vi alltid efter att addera arkitektoniska kvalitéer som kan tillföra mervärden till våra kunder, fastigheter och till stadsbil- den i Jönköping. I samarbete med några av landets ledande arkitekter har vi fått möjlighet att både bevara kulturhistoriskt viktiga värden och att skapa nya spännande uttryck. Jag tänker då inte minst på fastigheten Apeln som nyuppförts i trä, men med en brandsäker betongstomme, som tillsammans med kv. Almens återvunna 1700-tals fasad, har bidragit till att läka den äldre trästaden. Samtidigt tillför Almens nya glasfasad i multikolorerade block en dynamik som väcker betraktarens nyfikenhet. Genom att arbeta med sandsten och kalksten på fasaderna i Asken, Apeln och delvis även på Apoteket har vi skapat ett enhetligt uttryck och en gemensam linje mellan våra fastigheter i centrum. Interiört är det förstås VOX Hotel som sticker ut med sitt unika inredningskoncept. Långsiktighet Långsiktighet är och förblir en väsentlig del av vår strategi. Det krävs tid, tålamod och hårt arbete för att ett projekt ska bära frukt. De projekt som genomfördes i början av perioden är starkt bidragande till att fastigheterna blomstrar idag. Vår uppfattning är att de projekt som genomfördes 2000-2009 är de som nu nått full kommersiell nytta. Projekten som genom- fördes 2010-2017 förutsätter vi ska nå sin fulla potential åren 2020-2023. Mot slutet av 2017 har vi även färdigställt arbetet med det östra tornet i Ansvaret 2. Därmed kommer vi att ha tagit tillvara 90-95 procent av förädlingspotentialen i våra sju fina fastigheter, och vi går nu in i en konsolideringsfas. Fokus kommer då att ligga på förvaltning samt att vidareutveckla och ytterligare stärka kontakterna med våra för verksamheten så centrala och värdefulla kunder. Vår inställning – att vi så långt som möjligt alltid försöker uppfylla våra kunders önske- mål och förväntningar – har varit en viktig framgångsfaktor i alla dessa utvecklingsprojekt. I skrivande stund När detta skrivs i September 2017 kan vi nämna att december 2016 var en händelserik månad då vi skrev ett helt nytt kon- trakt med Kriminalvården på 1 300 m 2 kontorsytor samt även 1 100 m 2 helt nya kontorsytor för Consid AB och dessa verk- samheter kommer att öppna i Asken 2 i slutet av år 2017. Då blir hela plan +1, som tidigare var tänkt för butiker, nu några av Jönköpings mest attraktiva kontor. Ja kunderna och beho- ven skiftar över tiden och det gäller att följa med och lyssna på vad kunderna önskar.

I maj 2017 gjordes vår största överenskommelse någonsin. Detta med vår största kund Försäkringskassan, som haft sin verksamhet i kv. Apoteket i 30 år. De förändrar nu arbetssätt då ytan minskar från drygt 8 000 m 2 ner till 4 800 m 2 i en om- byggnad som ska vara klar sommaren 2019. Detta beslut med ett långt avtal har vi resonerat om under två år. Detta innebär att vi kan utveckla VOX hotel med en första utbyggnadsetapp om 1 900 m 2 . 70 nya rum och en modern konferensavdelning ingår i projektet som nu skrivits avtal på. Målsättningen är att bli ett av de större hotellen i staden. Nordic Choice Hotels som har 190 hotell i Skandinavien har även visionen om en andra utbyggnadsetapp för VOX. Detta stärker ytterligare att vårt beslut för fyra år sedan om en hotellsatsning var riktig, både för oss som fastighetsägare, men också för stadens attraktionskraft. Folksam får en uppgradering av sina lokaler och gör samtidit en omdisponering av sina ytor. Framtiden AB som har en stark utveckling växer in i dessa ytor. Sammanfattar vi då det senaste halvårets nya hyresavtal så har vi omförhandlat 9 050 m 2 och till detta skrivit nya avtal med nya kunder på 2 400 m 2 . Detta innebär en förädlig av 16% av våra totala ytor och en fortsatt stark utveckling de kommande åren. Intressant att nämna är också att bolagets ägare de sista tio åren inte har tagit någon aktieutdelning utan alla intjänade medel har återinvesterats i fastigheterna med allt högre mark- nadsvärden år efter år. Vi ser det som betydelsefullt att summera och dokumentera projekten – vad som har gjorts, hur och varför. En värdehand- ling av stor betydelse för oss själva, för våra medarbetare och för våra samarbetspartners när vi nu tar nästa steg i utveck- lingen av företaget.

Jönköping den 21 september 2017 Ralf Ekblad VD och ägare

Made with FlippingBook Learn more on our blog