591962760

afHAVNED/REKTØRft/, 1 t iUB D EN 9. November 1894 aabnedes Københavns Havns Frihavn, hvis Drift ifølge Koncessionen blev overdraget Kjøbenhavns Frihavns Aktieselskab. Forud var gaaet aarelange Forhandlinger og betydelige Omkostninger ved Opførelsen af dette nye Havneanlæg paa Kastelspynten. Hvad var da Hensigten med Opførelsen af et helt nyt Havneafsnit omgivet af et dobbelt Toldgitter? Tanken var her at skabe en Frihavn — et Stykke Udland i toldmæssig Henseende — hvor Varer fra Alverdens Lande kunde indføres og udføres og bearbejdes uden Toldvæsenets og andre Finansmyndigheders Indblanding. Man vilde her skabe et Fri­ sted for Transithandelen paa Østersøhavnene. Oceangaaende Skibe kunde her losse hele deres Ladning, som derefter med mindre Fartøjer kunde fordeles rundt i Øster­ søen og Provinsens Havne. Der var stillet mange Forventninger til den nye Havn, den første i sin Art i Skan­ dinavien, og mange af Forventningerne indfriedes ogsaa, selvom Konkurrencen med de store tyske Nordsøhavne ofte var haard. Frihavnen voksede sig dog stærk, vel ind­ rettet som den var med Pakhuse og Kraner, og den har Saavel paa Transit- som paa Importhandelens Omraade været af uvurderlig Betydning for dansk Erhvervsliv. Om Fremtiden kan ingen spaa, men man har Lov til at haabe, at det maa lykkes at holde denne vigtige Del af Københavns Havn paa Højde med Fredens Konkur­ rencekrav. Der vil sikkert efter Krigen opstaa en skarp Konkurrence med vore Nabo­ landes Havne, og det er da tvingende nødvendigt, at der i Københavns Havn arbej­ des maalbevidst. Megen Dygtighed er lagt for Dagen i den store Institution, som nu fejrer 50 Aars Dagen for sin Bestaaen. Mit Ønske paa Jubilæumsdagen skal da være, at Frihav­ nens Ledelse ogsaa i Fremtiden vil yde en god Indsats for Frihavnens Drift, saa at den vil kunne give dansk og udenlandsk Handel og Søfart den bedst mulige Service.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker