Onsdag 13. januar 2016

2

Onsdag 13. januar 2016 •

Skrev bok om de forsømte barna

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Sats mer på bussen

Signi Lundgård, som har jobbet med rus og psyki- atri på Toten i mer enn 40 år, tar de utsatte bar- nas side. Hun tror ikke de alltid får god nok hjelp. – Vi forbruker barna våre, sier Signi Lundgård ettertenksomt. Etter mer enn 40 år som terapeut for barn, unge og familier, er hun blitt pensjonist, og kan ta fram alle historiene om barn hun har møtt og reflektere over dem. Refleksjonene er blitt til ei ny bok fra det som må det må være lov å si er en av foregangsperso- nene innenfor rus- og psykiatri- feltet på Toten. Lundgård var sjef på Blå Kors på Eina de siste ti årene av yrkeslivet, og har blant annet vært med på å bygge opp behandlingstilbudet på Sørlihaugen på Prestesæter på Reinsvoll. I 1973 kom hun fra Stavanger til Toten som nyutdannet sosio- nom, og har fra første stund job- bet med barn. Det var ikke alltid barna egentlig var hovedpersone- ne i hennes terapeutiske gjerning, for det var ofte foreldrene som var Lundgårds pasienter. Likevel trådte barna fram for Lundgård, og ble stadig viktigere. Forbrukersamfunnet – Det var i det polikliniske arbei- det jeg ble kjent med familiene, og så hvordan mange barn hadde det, sier Lundgård. Nå deler hun erfaringene i boka «Det evige barnet», som kom ut på Kolofon forlag i forrige uke. – Dette er ikke ei bok i en pre- sis sjanger, dette er mine opple- velser av hva mennesker gjør med barn. Her har jeg også kun- net ta med meg min kristne over- bygning, som er bakgrunnen for tittelen, sier Lundgård. Hun skri- ver i boka om sorg, mobbing, og overgrep, men har også tatt med videre perspektiver. – Jeg skriver for eksempel om hva forbrukersamfunnet gjør med barna. Vi lager dem til sånne små Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Alf Bakken, Vestre Toten, født 1918, døde 20. desember. Anne Helga Røstøen, Vestre Toten, født 1944, døde 19. desember. Mina B. Sveen mina@totens-blad.no

Forrige sommers prøveprosjekt med nattbuss til Gardermoen var ingen økonomisk suksess. Nettbuss tjente ikke penger på bussavgangen til hovedflyplassen midt på natta. Nå tar selskapet selvkritikk på at tilbudet nok ikke ble markedsført grundig nok, og at det kom litt brått på folk at det plutselig var ei buss- rute midt på natta. Det som er gledelig, er at Nettbuss likevel ser på muligheten for å prøve ut på samme måte også i år. Kanskje kortes sesong- en litt ned i begge ender, dersom det blir bestemt at bussen skal kjøre flyreisende også i sommer. Vi håper at det går an å se forbi litt dårlige økonomiske resultater etter en hektisk prøveperiode for dem som skal ta beslutningen. For dette er noe som distriktet trenger. Busstilbudet til Gardermoen og Oslo klarte ikke å nå riktig så høyt i passasjerantall i fjor som året før. Slike små variasjoner må være lov. Vi tror at en stadig satsing på bedre materiell og utvidet tilbud vil få passasjertallet til å stige i årene som kommer. Nattbuss til Gardermoen er blant det som kan sørge for at stadig flere tar bussen. Nå øker dessuten bompengene på mellom Oppland og Oslo-området, og det kommer til å gjøre at privatbilister vil vur- dere andre løsninger enn å kjøre selv. Det er ikke minst miljøet tjent med. Østre Toten kommune reduserer sine åpningstider i servicetorget. Politikerne har bestemt at det skal bli slik, for det må spares penger. Vi ser at nettbaserte løs- ninger kommer i stadig større grad, selv om de ikke fullt ut kan erstatte mennesker som står til tjeneste. Vi tror publikum kom- mer til å få den hjelpen de treng- er, uansett. Likevel kommer noen til å klage på at de blide ansiktene i Servicetorget ikke blir like til- gjengelige. Vi antar at klagene kan komme fra noen av dem som alltid har løsningen for kommunal økono- mi. De som mener det bare er å kvitte seg med noen av «alle de ansatte» i rådhuset når pengene ikke strekker til. Nå har de fått viljen sin. Redusert service?

Signi Lundgård deler historier om barn i vanskelige livssituasjoner i ny bok.

fjotter som skal ha merkeklær og fine ting. Til og med i sport er det blitt fokus på tingene i stedet for opplevelsene, og så blir det så dyrt at mange barn ikke kan være med. Barna selv har ikke sjans til å tenke annerledes, for vi oppdrar dem slik. Vi forbruker barna våre, sier Lundgård. Hun har alltid tenkt annerledes og nytt i behandlingen av famili- er og barn, og er ikke udelt posi- tiv til systemene vi har i dag, som skal hjelpe barn. – Jeg er ikke alltid så veldig glad i tilbudene vi gir barna. Vi er veldig systemrettet, og så ser vi ikke det lille mennesket som kommer til oss og trenger hjelp. Vi må ta dem inn over oss, bli kjent med dem og høre hva de vil si. Vi gir fort opp hvis barn ikke vil samarbeide, og det er lett å sette feil diagnoser. Ofte spør vi oss ikke om det kan være andre ting som gjør at barnet er slik det er. Noen ganger blir barnets pro- blemer symptom på en vanskelig familiesituasjon, og det blir van- skelig å være den nøytrale. Det Arve Røsåsberget, Vestre Toten, født 1941, døde 23. desember. Sverre Haugseth, Østre Toten, født 1937, døde 31. desember. Åse Slåttum, Østre Toten, født 1939, døde 22. desember.

har jeg sett mange ganger, sier Lundgård. For lettvint Hun tror noe av årsaken er det hun mener er de profesjonelles redsel for å bli for involvert i hvert enkelt menneske. – Jeg tror ikke på at du kan være nøytral når du jobber med mennesker, sier Lundgård. – Men hvordan greier du å være profesjonell når du involve- rer deg? – Jeg tenker at du må det. Du må ha en delvis empati. Du må bli kjent med personen og de problemene og ressursene de har, men det er mer krevende, sier Lundgård. Hun tror behandlingen ofte går for lite i dybden. – Vi tenker ofte korttidsbe- handling, sier Lundgård. Hun mener det blir for lettvint. – Har vi ikke lett for å forenk- le litt? Mye blir så komplisert, og så har vi ikke tid til det, eller res- surser, og så har vi veldig tro på metodene i systemet vårt, sier Lundgård. Hun innrømmer at det

selvsagt er krevende å gi barna det de trenger. Selv har hun åpnet for å ta imot pasienter i egen praksis etter at hun ble pensjo- nist, og her er det ingen tidsbe- grensninger. – Jeg tenker ikke korttidstera- pi. Det er en stor jobb å forandre en personlighet, og jeg har dem hos meg så lenge de må, sier Lundgård. Signi Lundgård har tidligere gitt ut boka «Vårtegn i sorgland- skapet».

Dødsfall

Min kjære mann, vår far, svigerfar, bestefar, oldefar, bror, svoger og onkel

Hans Evenstuen sovnet stille inn i dag, 85 år gammel. Lillo, 7. januar 2016 Eva

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Berit Grete Anne Inger Solveig

Helfred Geir Svein Erik Finn

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Barnebarn og oldebarn Øvrige familie Begraves ved Hoff kirke tirsdag 19. januar kl.13.00. I stedet for kranser og blomster kan de som ønsker det gi gave til Frelsesarmeen på Lena. Alle er velkommen til minnesamvær på Bygdestua.

Einar Sunde, Østre Toten, født 1922, døde 23. desember. Borghild Wangen, Østre Toten, født 1925, døde 21. desember. Aagot Willerud, Østre Toten, født 1926, døde 18. desember.

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with