Kraks Vejviser 1918 gade og personregister

Animated publication

Afdeling H L

Gade-og Hus-Register

for

A. G a d e -R e g i s t e r .

A lfabetisk Fortegnelse over Gader, V eje og Pladser i Kjøbenhavn, Frederiksberg , Hellerup og omliggende Villa­ byer med A n givelse a f Postadresse, Kvarter eller Kommune, Oppebørselsdistrikt, K irke (Sogn), Valgkreds, Politikreds, Forsør­ gelsesdistrikt, Værgeraadskreds sam t Brevportoen, naar denne er 10 Øre.

B. H u s - R e g i s t e r .

Alfabetisk F ortegnelse over H usene, ordnede efter Gader og Gadenumre, med Gadeskitser, Oplysninger om Gade­ navnenes Oprindelse og ved hvert enkelt H us om dettes Kr., Matrikelnr., Vurdering til E jendom sskyld, naar denne udgør 20,000 Kr. eller derover, Ejer og et-U d v a lg a f dets Beboere (Forretninger, Institutioner og Privatpersoner). - H vor Ejeren bor i Ejendommen, er en * anbragt foran hans N avn ; hvis han ikke bor;der, er hans N avn anført i Parentes. Gadeskitserne angiver, ved hvilken Gade Numrene begynder, og ved hvilke Numre Sidegaderne udgaar, sam t Belig- H us-R egistret er delt i: ’ 1) Kjøbenhavn, Frederiksberg og Hellerup. ' 2) Villabyerne (Postdistrikter: Oharlbttenlund, Dragør, Gj en tofte, H olte, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Skodsborg, Søborg og Vedbæk). genheden af forskellige offentlige B ygninger og Institutioner. E n ..Pil viser Nord og Syd. *

/

/

Afdeling I I I . A. Gade-Register for Kj©benhavn.

O ppebørselsdislrikter: JCbhvnske Oppebørsolsdistrikter betegnes ved: Æ ldre Bys 1—16 D istrikt (Æ 1 ...), V oldkvarterernes 1—7 D istr. (Vk. 1 ...), V esterbros 1—11 D istr. ( V i...) , Nørrebros 1—18 D istr. ( N I ...) , Ø sterbros 1—10 D istr. ( ø l . . . ) , Valby 1—3 Distr. (Vb. 1 ...), Brønshøj 1—4 D istr. ( B r .l .. .) , Sundbyernes 1—6 D istr. ( S I . . .) (se ievrigt Artiklen O ppebørsolsdistrikter i R eal-R øgistrot, hvor der ved don tilsvarende Betegnelse findes Rodernes Navne sam t Rodem estrenes Adresser). Frdbg.ske L igningsdistrikter betegnes i samme Rubrik ved F 1—P 13. Alderdom s-Forsorgolsoskrodsene er: Ø ster Kr. (== 1., ti. og 12. Fattig-Forsergelsosdistrikt), V ester Kr. (— 7., 8. og 14. D istr.), Nørre Kr. ( - — 9., 10., 11 . og 13. Distr.) og Sonder Kr. (3., 4., 5. og 6. D istr.) Se iøvrigt i R eal-R egistret under Porsorgelses væsenet. De Fattigdistrikter, der er delte i 2 Læ godistriktor, betegnes her med hhv. A og B, som refererer til ovennævnte Artikol i Real-Iieg., hvor Kredsinspektorernes, D istriktsforstandernos og Komm unelægernes Adresser og Træffetider findes. Valgkredsene (Afstem ningskredsono) i Kbhvn. er betegnede ved deres Numre, 1—15; 2., 9., 12., 14. og 15. Kreds er delt i 2 Dele, betegnede ved N, S, ø eller V, (o: Kredsens nordlige, sydlige, ostlige eller vestlige Del). De frederiksbergsko Kredse er betegnet vod F 1, F 2 og F 3. — A 1 og A 2 betegner hhv. Kbhvns Amts 1. Kreds (Gjenlol'te) og 2. Kreds (Lyngby). B y g n in g sd istrik ter, L ig n in g sd istrik ter (i Kbhvn.), Skyldkredse (under Ejendom sskyld) og S korstensfejordistrikter findos i Afdeling II, R oal-R egister for Kbhvn. Nyboders l ’olitiom raado er betegnet ved N. — Værgeraadskredsene paa Frdbg. er betegnet F 1 og F 2. ,* 3 * * 6 * * * 10

1^ o fe fe 05 fe g

tL"d !J •ocj£> s |

1^ fe fefe f/i

® J h ' © ts ® s =2 d S O P

G a d e (I Parentes er angivet, naav Brevportoon or 10 Øro).

_b£i-d 13 £ t>- M

G a d e . (I Parentes er angivot, uaar Brevportoon or 10 Øre).

å

*3 g 1

w

rs

istrik t i T3 fe

fe -1"* bo l*

varter eUer

fe fe fcD

istrik t !

Post- 1

Post- 1

Kom­

mune

Valg- ;

kreds |

Sogn j

Sogn

(Kirke) 1

(Kirke)

K Rosonborg ! æ 4 T rin itatis

7 2 3 A 4

A a b e n r a a . . .

( 1 -2 7 c Amagerbro Æ 12 K ristians

2 S 4 G

V Frdbg.

1

F l

F 5 St. Thom as F l

Amager Fællodvoj < 29—47 - ( 2 4 Amager- j 1 -1 7 og 2—8 c Amager- jin d tilnGrænsonu s Landevej ( Resten Kastrup gade (19—35 og 1 0 -2 0

Sundby

-

-

- (.

__

_

1 9 -3 9 _

F 1

K rsthvns Æ16 K ristians

2 N 4 -5 A

- -

— -

-

5 6 91! 8

2 - 1 0 A N Udb.Klædebo N 1 Hellig- Kors

Frclsors

— N 13 — N 14 — - — N 3 — - — -

-

1 2 -4 6 “ 48—54 - 56—60 - 62—70 - 72—78 -

--

-

- -

-

Kastrup A 2 — -

Taarnby SI

-

— -

-

- 10 B -

Brorsons

-

12 4 3 3 6 F l 6 F l F2 4 5 F l

7 1 3 B

,

j 1 -3 3 K Strand Æ14 Ilelligaands

a

— - — -

Am agertorv . . . i 2 —24 _ Frim ands Æ 2

-

-

— - -

-

3 A

- 10 A -

A m alio g ad o ..............................

8 3 4 A 8 3 4 A

IC St. Annes ø . Æ 6 Zebaoths K St. Annæ 0. Æ 6 Zebaoths

— 12 0 -

-

-

80

Amalionborg . . .

. .

j 90—110 N Udb. Klædebo N 3 Brorsons 12 0 6 10 A 8 Amalie Skrams Allé Valby.

Valby

Vb.3 Timotlieus 14 V 9 14 F 11 St. M arkus F 1

Aagado .

— N 17 A nnas Husum Br. 3 B rensboj

.

(112—114 L

8 11 B 9

.

. . .

i 1—23 V Frdbg.

__~

__

Ilrh.

Aakandevej . . Aalborggado . . Aalekistevoj i 4

15 V 8 13 9 Am ahevej . . . . J 2—24 10 7 1 11 A m o rik a v e j..............................

F 10

0 Udb.Klædebo 0 7

Davids

1 40 5 14

K rist

V Udb. Voster V 6

Vanlose Vb.3 Vanløse 12 V 8 13 9 A m icisv ej...................................

F 8 Fredefiksbg. F 1 F 9 Solbjerg F 2

V Frdbg.

-

— B r.l

— -

-

-

Vanlese

( Roston . .

A ndebakkesti.............................

Frdbg.

F

N

Aalykkos Passage

Udb.Klædebo N I H ellig Kors

5 6 9 B 8 H C Andersons Gado. . . 10 7 1 11 Andreas Bjørns Gade . .

3 i

3 A

K Nørrevold Vk3 St. Andreas

Davids

101. . .

0 Udb.Klædebo 0 5

Frelsers

2N 4 5 A

C K rsthvns Æ ll

1

-

-

--- '

0 7 0 5

— - — - — -

-

Aarhus- ) 2— 86. . . gade ) 10 2 --106. . .

Frdbg.

Ane K atrines Vej . . . . Anemonevej G jentofte . . Anker Heegaards Gade . .

F

F 2, M ariendals F 3 G jentofte A l

- -

- -

- -

-

G jentofte

— 0 1 0

-

I kalkbræiulonh.

1

Frue

3

7 A

B Vestervold Vk 1

ø Udb.Klædebo 0 5 Davids

Aarhusplads . .

H ellerup A l Ordrup A l Ordrup A l

10 7 1 11 Annasvej Hellerup 1 5 7 A 1 Annasvej C harlottl. . . . 6 3 2 B 10 A nnettevej C harlottl. . . . . . 12 V 8 13 9 Ansgars Allé Valby . . . 1 5 7 B 1 A ntoinette vej Valby . . A l A nnexstræde Valby . . .

G jentofte G jentofte G jentofte

B Udb. V ester V 9

Ahel Cathrines Gade . . .

M aria

Abildgaardsgade

0 Østervold V k5 Esaias

Abildgaardsvej C harlottl. A brikosvej. . .

Ordrup Brønshøj

G jentofte

Valby Vb.3 Tim otheus 14 V 9 14 Valby Vb.3 Timotheus 14 V 9 14

Brh. U tterslev B r.l B Udb. Vester V 1

1 -7

og 9—43

Elias

Valby Vb.l

Jesus

14 V 9 14 7 2 3 B

Absalons gade

— V10 A postel — - . Gethsem ane

2—32 “ 34—48 “

- -

-

-

K Kjøbm ager Æ 2 H elligaands 0 Østervold Vk 6 Frihavns

A n to n ig a d e ..............................

-

-

\

6 7

2 B

Str. Udb.Klædebo 0 6 Aldersro 16 0 7 1 11

Adelersborggade

13 5 8 A

, ,

,

( 1—23 B Udb. V ester V 8 Absalons

7 3 4 B 3 Arkonagade . . . i <>__ 90

K St. Annte V. Æ 7 T rinitatis

__

__

- -

1 -9 3

8B

- -

- -

9 5 -1 1 1 . . • • - 113—117. . . •

* St. Pauls

-

Brønshøj

12 V 8 13 11 6 12 B

A r n e s v e j.................................... Brh. A r r e s o g a d e .............................

Br.3 Brønshøj

— Æ15

— 8 - — - -

-

Sim eons

N Udb.Klædebo N ll

Jh* b

--- '

2 B - 4 B "

( ulig© Nr. 2—48 t 50 -6 0

C Sundby S 5 Sundby 2 S 4 5 A

Adelg. i 119—127. . • •

2—58 60— 102

H. Tavsens

7

Am agerbro Æ1G Æ13

Artillorivej . . <

" _ 5 B

-

— Æ 9 Frederiks

- -

St. Pauls

- - -

■---

104 -

8 •

13 5 8 B

_

_ j 1—19 B Udb. V ester V 8 Absalons

— - -

— Æ15 — Æ 8

-

Asger. Rygs Gade i 2—18

__

-

106—108 -

V i l

— - N -

124 -

Asm inderødgadø

. . . .

L Udb.Klædebo N 8 St. Stefans 1 2 0 8 11 B

F 3 St. Lukas F 2

Frdbg.

F 2 Asmussena A llé ....................... 12 Assonsgade ............................. A s y lg a d e .................................... F 1 Asylstræde G jentofte. . .

Adilsvoj

P

V Frdbg.

F 8 Fredoriksbg. F l

Æ14 Holmens

3 B

8 2

Adiniralgade . .

Davids

K Ø ster

10" 7 1 15 V 8 13 8 2 3 B

0 Udb.Klædebo 010

1 5 0 7 1 11 A s te rs v e j.................................. Brh.

Adolph- ( til Vennemindev. Str. Udb.Klædebo ø 10 Sions

Husum Br.3 Brønshøj

-

Aldersro

-

-

--- -

sensgade | Resten

K Ø ster

Æ14 Holm ens

F 5

St. Thom as P 3

G jentofte A l Taarbæk A 2

Adolph Steens Allé . . .

G jentofte Lyngby-Tbk.

V Frdbg.

1 5 ø 7 1 11 Asylvej Klampenborg (10 0.) 6 7 2 B 10 A ugustagade.............................. 3 1 3 A 4 Aurehejvej H ellerup . . .

Agersegade . . Aefforsborfffrade .

Str. Udb.Klædebo 0 1 0 Sions 0 Udb.Klædebo 0 3 Frihavns

Filips

S Sundby S 3

9S 4 6

A hlefoldts-l 2—26og21—29 K Nørrevold Vk2 St. Andreas

G jentofte

H ellerup A l

_

-

11 11 1 F 2 5

— Vk.3

— - -

- A u stra lie a llé ............................. Str. Udb.Klædebo 0 6 Aldersro 15 0 7 1

gade (2 8 -3 0 og 31

A hlm ansgade. .

N Udb.Klædebo N 3 Brorsons 12 0 6 i0 A 8 Australievoj . . .

. . Str. Udb.Klædebo 0 6 Aldorsro 1 5 0 7 1

( 1—25 N Udb.Klædebo N 6 St. Johannes 11 6 12 A

Fruø

Axeltorv......................................... Azaleavej Valby........................

3 1 7 A

B V estervold V k2

12 B

Ahornsgade . . . 2 - i 4 -

— - — -

— - — -

Frdbg.

F 9 Fredoriksbg. F 2

* 12 A

(16—24 -

_

( 1—13 og 2—6 C K rsthvns Æ10 Frelsers

2N 4 5B

_

— - — - - — - -

— Æ ll

F ilips

Ahrenkildes Allé Alirensborggade Akasiavej . . .

S Sundby S 4

9 S 4 6 13 ■B aads-

5 A 5 B 5 A

1 15—43 . . .

--- •

S Sundby S 2 N atlianaels 9N 4 6 13

m andsstr.)

8—16 - 18—26 -

F I

— _

F 11 Solbjerg P 3

V Frdbg.

(

Taarnby

Alderdoms Allé Kastrup . .

Kastrup A2

Sundby S 4

Filips

B a c k o rs v e j...............................

9 S 4 6 9N 4 6

S

Aldersrogado . .

N 9 Str. Udb.Klædebo Aldersro 15 0 8 1 11 Badensgade .............................. s N Udb.Klædebo N 6 St. Johannes 11 6 12 B 2 B a d s tu o stræ d e ........................ L U tterslev Br.2 Kapernaums 15 V 8 13 9 li agers trædø . . . i 2 __ 12 _ G jentofte H ellerup A l n , ,

Sundby

S 6 Sundby

A ldorstrest Passage . . . Alexandervej C harlottl. . .

3 1 3 B 1 5 7 B

K Snarens Æ 5 H elligaands

Elias

( 1—9 B Udb. Vester V 4

— - -

— V 9

A loxandravoj. .

7 A

A lfred Sørensens Allé . .

Sundby S 4

S

Filips

Ordrup

9 S 4 6 13 Baggersvej C harlottl . . .

G jentofte

A 1

F 10 Froderiksbg. P I

Alhambravej . .

F l F 2 F l

Baggesens Allé V anløse. .

V Frdbg.

Vanlose Br.4 Vanløse 12 V 8 13

6 6 9 A

F 9 F 8

Frdbg.

( 1—37 ■( 2—28

Fredoriksbg. P 2 P I

B laagaards

F

N Udb.Klædebo N I N 13

Bagge- l

og 2~~1G

Allégade

— - . -

__ —

-

l 1—17 L Udb.Klædobo N 12 St. Stofans 11 8 H A 9

N 2

®ade

1 8 -3 2

Aiiersgaae

. . • ( 2—18

— -

-

_

-

_

-

( 3 3 -3 7 og 34—48

H ellig Kors 5 -

Simeons

Almevej Hellerup

3 1 7 A

Gjontofto

B Vestervold Vk 1 HeUigaands

Hellerup A l

i uliK® Nr.

— .

-

C Amagerbro Æ12 K ristians — Æ10 11. Tavsens Sundby »S5 Sundby Am agerbro Æ12 K ristians Sundby S 2 N athan aels — S 5 Sundby 1—23 C Amagerbro Æ12 Frelsers s B - — - — C -

2 S 4 6 5 Pag Rdiiulm iict. | lige JNr. -

- -

Frue

123—13, . . . .

Am ager 1 Boulø- < vard 1

- 5A

2 - 8

llakkøgaardsallé....................... B akkegaardsvoj....................... Brh. Bakkovej Seborg . . . .

V Frdbg.

P 8 Fredoriksbg. F l

-

12 V 8 13

10

Brønshøj Gladsaxe

6 B -

Br.3 Brønshøj

-

-

-

Serum inst.

Seborg A 2

l 126-134 . . . .

-

( 1—37 L Udb.Klædebo N 18 St. Stefans 15 V 8 11A

6 13

_

G

.---

-

-

- - -

J39—77 -

Kingos

9 N 4

_ Baldersgade . . . \ 2 - 3 6 -

— -

-

-

113—127

St. Stefans 11V

_ - ' -

-

-

-

-

(38 -7 8 -

129—149 - 151—193 - 195— -

Kingos

-

- _

- -

L Udb.Klædebo N 18 Kingos N Udb.Klædebo N 14 H ellig Kors

— S 3

B aldersplads............................... B angertsgade. .1 ]jg0 Nr. ( ulige Nr. Bartholinsgado . • i 4 - Bauuegaardsvej G jentofte (undt. Hcslehøj og Sten- gaarden pr. Hellerup) . . Iiochs Allé, Valby . . . . „ .. ,

11 8 11A 5 6 10 B

— S 3 Filips

-

-

o s 2 S

c

— -

-

-

- - - - - -

-

-

— :

2—100

Amagerbro Æ12 K ristians

N 2

j 1—15 K Nørrevold Vk4 St. Andreas i

— -

s

-

10

102

1 3 A 3 2 B

N atbanaels

__

-

- - -

-

Sundby S 5 — -

104—120 - 122—148 - 150—162 -

- -

Sundby

.i 1

— —

-

-

164—

9 S

G jentofte

G jentofte A l

-

1

Valby Vb.l Tim otheus 14 V 9 14

III — 232

1 u

Gade

Gade (I Parentes er angivet, naar Brevportoen er 10 Øre). Bechsvej Klampenborg(10ø.) B elgiensgado........................ Bellevue Klpbg. (10 ø re) B engtasvej Hellerup . .. Bentzonsv. j og 2—22 (33—53 og 32—54 B ergensgade. . { u7sto°n 2 Berggreensgade . . . . B ergthorasgade . . . . B eringsvej............................ Bernhardsvej C h arlo ttl.. ( ulige Nr Bernstorffsgade

l ^ ©

1 M

® u • © t © S g ci £3 O P > ®w a

w i, I ® ■S.® S g O5 > vbd S w

C ® bo & 0 .s CO W

J..-S

bO'S i

bn rW o .£2 G W

©

GO

(I Parentes er angivet, naar Brovportoon er 10 Øre).

0 CM S 'y S g > 2

fe S,;

>

0 8

!

13 11 B

Br.3 N 8 Br.3 Br.3

12 V 12 0 15 V 15 V

Brh L Brh Brh

Bronshoj St. Stefans Bronshoj Brønshøj Gladsaxo Søborg Solbjerg N athanaels Frelsors K rist G jentofte Solbjerg St. Markus

Brønshøj Udb.Klædebo Bronshøj Bronsliøj Gladsaxo Gladsaxo Frdbg. Sundby K rsthvns Udb. Vester G jentofte Frdbg.

Brønshøj Byvej . . . Bronshøjgado . . . Bronsliojholm sallé Brønshøj Kirkovej . . Buddingo pr. Buddinge Buddings Allé Søborg Buen Vanløse . . . Bulgariensgade . . . Burm eistorsgade . . Bustrupgade . . . . Biilows Allé Hollerup 1—5

Lyngby-Tbk

Taarbæk A 2

9N 4 6 13

Sundby G jentofte G jentofte

S 5 Sundby

13 13

Ordrup

A l

H ellerup A l

A 2 A 2 F 2 9 N 2 N 13 A 1 F 1 F 3 F 1 F 3

F2

F 6 ‘ Godthaabs F 2

Frdbg.

-

-

_

-- ,

F 7

F 2 13 5 6 F 1

F 6 S 6

6 3 2 B 10 - - - -

Citadels Frihavns

østervold Vk _ -

Æ ll Vil F 11 F 10 F 11

\ Udb.Klædebt ØS 15* 7 1 11 Am agerbro Æ H H. Tavsens 2 S 4 5 B 5 Frdbg. F 6 Godthaabs F 2 F 2 G jentofte Skovshoved A l Vestervold Vk] Frue 3 1 7 A 1 — - M aria - - - Udb. V ester V 9 _ _ - _ - Frdbg. F 5 St. Markus F 1 F l G jentofte G jentofte A l — 1 j Hellerup - 1. G jentofte “ | Ordrup - Udb. Vester V il K rist 13 t> 14 6 Brønshøj ;Br.3 Bronshøj 12 V 8 13 9 Frdbg. jF 11 Solbjerg F 1 F l Sundby 1 S 4 Filips 9 S 4 6 13 Frdbg. |F 11 St. Markus F 3 F l Udb.Klædebo 1N 6 St. Johannos 4 6 12 A 2 — N 4 _ - - - _ Utterslev B r.l Kapernaum s 15 Vi 8 13 9 U tterslov Br. 2 Brønshøj 15 V 8 13 .9 Frdbg. F 2 M ariendais F 3 F l Udb. V ester V 6 K rist 14 0 5 14 6 Udb.Klædobo'W 17 Annas 1 2 ø 8 11 B 9 Valby Vb.l Josus 14 V 9 14 6 Valby Vb.l Jesns 14 V 9 14 6 Gladsaxe Søborg A 2 Valby Vb.2 Jesus 14 V 9 14 6 Udb.Klædebo N I Blaagaards 5 6 9 A 8 __ N 2 _ - - _ _ — N 13 _ - - - _ — - Hellig Kors - - 9 B - Udb.Klædebo N 13 Blaagaards 5 6 9 A 8 Udb.Klædebo N 5 Na/.arotli 4 7 2 A 10 Udb.Klædebo N 6 St. Johannes 4 6 12 A 2 _ N 5 — - 7 1 11 _ N 15 — - 6 12 A 2 — N 5 Fredens - 7 2 A 10 _ N 16 _ - - - - — N 5 Nazaroth - - - . Udb.Klædebo N 5 Fredens 4 7 2 A 10 Sundby S 2 Nathanaols 9N 4 6 13 G jentofte Hellerup A l Frdbg. F 9 Solbjerg F 2 F 2 K rsthvns Æ ll Frelsors 2 N 4 5 A 5 Udb.Klædebo 0 1 0 Davids 10 7 1 11 Vanløse B r.l Vanløse 12 V 8 13 9 Frdbg. F 7 M ariendais F 3 F l Ø ster Æ14 Holmens 8 2 3 B 12 Amagerbro Æ12 K ristians 2 S 4 6 13 St. Annæ V. Æ 7 St. Pauls 7 3 4 A 3 — Æ 9 Frodoriks - - - - — Æ15 St. Pauls 8 - _ - — Æ 8 Frederiks _ - 2 B — — — _ - _ 10 Østervold Vk 6 Citadels 8 3 2 B 10 Udb.Klædebo N 9 Aldersro 15 0 8 1 11 Udb.Klædebo N 17 Annas 1 2 ø 8 11 B 9 — - St. Stefans , _ - _ - Frdbg. F 2 M ariendais F 3 F l U tterslev B r.l Brønshøj 12 V 8 13 9 — Br.2 Kapernaums 1 2 0 - _ - G jontofte Skovshoved A 1 Udb. V ester V 4 St. M atth. 14ø 5 8 B 6 Frdbg. F 12 Frederiksbg. F 1 F 2 Udb.Klædebo N 18 St. Stefans 15 V 8 11 A 9 — Kingos - - - Sundby S 4 Filips 9 S 4 6 13 Udb.Klædebo 0 5 Davids 10 7 1 11 G jontofte Ordrup A l G jontofte Ordrup A 1 Frdbg. F 1 St. Thomas F 3 F l Lyngby-Tbk. Lyngby A 2 Frdbg. F 9 Frederiksbg. F 2 F 2 St. Annæ ø. Æ 9 Zobaoths 7 3 4 A 3 ■ -- Froderiks - - - — Æ 6 -- 8 - - — - Zobaoths - - - G jentofte G jentofto A l Sions

( 7 -1 5 | 2— 16 . | 18—26

2—4 B est

0 28—34 36 A—38 C 27 og 4 0 -5 0 —9 6 -1 0 49 og 40

Biilowsvoj

| Bernstorffsvoj

1—121 137—171 20—112 1 208—210 220—246

St. Thomas N athanaels

F 1 S 2

13

9 N

Sundby

Bernstorffsvcj

S 5 S 6 Æ14 Æ14

i : :

Chll.

,8

Strand Strand

K ristians K ristians

Borsen . Borsgade . . . .

8 Al F 1 F 1 A 2 F 2 14 V 10 14 V 9 N F 1 1 4 0 14 V 9 N 15 V A 1 14 0 14 V F 3 A l A 1 14 V 9 S 9 S 7 A l F 3 15 V 3 A l A l Al A 2 15 V A l 9 N 9 S F 3 7 7 A l 6

B evtoftgado . A F Beyers Vej

Bianco Lunos A llé . ' Biens Allé ». . . Bille Brahes Vej . Birkegade . . . j 7 Bispebjerg S idevej. B ispebjergvej . .

H ellerup . Frdbg. Frdbg. Soborg Solbjorg Jesus St. Jakobs Timotheus Frelsors St. Markus Jesus N athanaels K apernaum s Hollerup K rist Tim otheus Solbjerg Ordrup G jontofte Tim otheus Sundby Sundby T rinitatis Uellerup St. Lukas Brønshøj H elligaands Helligaands Helligaands Skovshoved Frihavns Frihavns Bosonvængot G jentofte Holmens Hollerup N athanaels Filips Simeons Kingos St. Stefans K apernaum s Sundby .Timotheus M aria M aria Esaias Solbjerg H ellerup Frelsers Ordrup ' Skovshoved St. M arkus St. M arkus

C alliso n sv . H ellerup. Carit E tlars Vej . . Carl Bernhards Vej . Carl Blocbs Allé Soborg Carl Føilbcrgs V. . . Carl Jacobsens Vej Valby Carl Johans Gade . . Carl Langes Vej Valby Carl Lunds Gado . . Carl l ’lougs V oj. . . Carlsborgvoj j ]igS0° C a rlsg a d o ....................... Carolinovej . . . . Carolinovcj H ellerup . Carstonsgade . . . . Castborgsvej Valby . C o r e s v o j........................ Cliarlottenlund . . . Charlottonlundsvoj H elleru ChristonBorgs Allé Valby C hristian d. 2dens Allé . C hristian d. 2dens Plads C hristian d. 9. Gade. . . C hristian lløyrups Allé Hel Christian Eicliardts V e j. C hristiansberg Allé . . Cliristiansborggado . . Christiansholm K lpbg.(100. Chr.holm sSlotsalléKIp.(100 Christianshvilovoj Charlott Cliristiansrovej Klpbg.(100. C hristiansvej........................ Christiansvoj Hellerup . C hristian Svondsens Gade Christian Sylows Allé . C hristian W inthers Vej . Citygado.................................. C ity p assag en ....................... Clarasvej Charlottl. . . j 1 -4 9 C lassensgade. . .{ 5 1 —57 I 2 -5 0 ( 1 og 2—4 Classonsv.J 3—13 og 10—16 (15—31 og 18—30 H A Glansens Vej G jentofto Colbjørnsens 11—15 og2—14 gado ( 17 og 16—34 Dagm arsvej . . . Dagøgade . . . . Dalgas Allé V alby. Dalgas Boulevard . Ilalgasvoj C harlottl D alslandsgade . . Dam gaardsvej Charlottl. D am toftostrædorne C barlttl D a n a s v o j....................... D anm arksgade . • • D annebrogsallé Vanløse a 3 9 -5 7 D annebrogsgade. . i 2 __3g f 40—60 Degnem ose AU é....................... Dolfm gade. '............................. Digevej K astrup........................ D oktor Abildgaards Allé. . D oktor Priem es Voj . . . Domusvej Klampbg. (10 øre) D o r th e a v e j............................. Dosseringen . . | 34—52 Ilrachm annsvej C harlottl. . D ragør ......................................... Drejøgade i . . . . ' . . Drogdensgade ........................ DronningDagm arsAlléV alby D ronning EUsabeths Allé . ( 1—37 tv n 1. Colbjørnsensgade Collinsgado . . . Cort Adelers Gade Cottagovej Hollerup Cumborlandsgado . Cypernsvej . . . D agmars- r gade 1 7—39 11 og 2—10 12—38 41—45 og 40

G jentofto Frdbg. Frdbg. Gladsaxe Frdbg. Valby Udb.Klædebo Valby Am agerbro Frdbg. Valby Sundby U ttorslev G jentofte Udb. Voster Valby Frdbg. G jentofto G jentofte Valby Sundby Sundby Kjobm ager G jentofte Frdbg. U tterslev Vestervold G jontofte G jentofte G jontofto Lyngby-Tbk. Kjobm ager Kjobm ager < 'jon to fto Udb.Klædebo Østervold ø stervold Udb.Klædebo G jentofto Vestervold Vestervold østervold Øster G jentofte Sundby Sundby Udb.Klædebo U tterslov G jentofto Sundby Sundby Frdbg.

F 2 F 2 F 2 6 11 6 5 F1 6 13 9

F 12 F 12 F 6 Vb 2 0 2 Vb 3 ÆI2 F 5 Vb 1 S 6 B r.l V 6 Vb 1 F 11 Vb.3 S 1 S 1 Æ 2 F 1 B r.l V kl

Bjspéengcn . . . Bissensgade . . . Bjelkes Allé . . . B jerregaards Sidoyej Valby Bjerregaardsvej Valby B jernsons Allé Soborg Bjørnsonsvej Valby . 1 1—33 2—i 1 0 - 24 35—59og26—46 B laagaardsplads. . . . B(egdamsstræde. . . . fBlegdam shosp Kigshosp 2—4 2' 44 46—78 80—140 Blegdams- I vej j 1. Blegdamsvej . . . . Bl ekingegade. . . . . P Bloc lis Allé H ellerup . B l y t s v e j ............................. Bodenhoft's Plads . . . Bogensogade ....................... Bogholdorallé Vanløse . B ogøvej...................................... B o ld h u sg ad o....................... B o r g e rb o ............................. { 1—47 og 2 -6 4 49—87 og 66—132 89—93 134—138 140-144 Bornholm sgade . . . V — ligo Nr. Bosta Mose C harlottl. . . Boyesgadø. . . . { 2—8 _ . ( 1 -2 9 og 2 -2 0 Bragesgade | 3i _ 330g22 —28 Brahosborgs Allé B ram m ingegade. Bram s Sidevoj Charlottl Brede pr. Lyngby (10 Øre) Bredegades Passage . . ( 1—37 „ , „ . 141—55 Bredgade . . . . < 57 __ ^7 ( 2—70 Bregentvods Allé G jentofte Bregnegaardsv. C harlottl. . Bregnevej G jentofte . . ■ Brigadevej . . . | 2—66 Broagergade .............................. Brobergsgade............................. Brodersens Allé H ellerup . B ro d ersk ab sv ej........................ Brogado ................................... Brohusgade | 2_ 2 q ’ ’ i Brolæggerstræde . . . . B ro m b æ rv e j............................. Brorsonsgade.............................. Brorsons Kirkeplads . . . L E Bruuns Vej Charlottl. . Brydes AUé . . . (1—5 Bryggenvej Valby B ryggervangen . Bryghusgade . . B rynhildesgade . Brøndsteds A llé. Brenlunds Allé Hellerup B røns-j N.f.Frederikssundsv hej (Syd f. — Bram svej Charlottl. L I Brandos Allé . Borups; Allé B orthigsgado . . . . ( deri'. t.Ladegaardsaa — Grondalsaacn B est .ulige Nr.

6 6 F1

Ordrup Ordrup Ordrup Taarbæk Br.2| Kapernaums Hellerup N athanaels | Filips Solbjerg

6 6

13 13 F1

S 2 S 4 Fil Æ 2 Æ2

4 4 10

3 B 3 B 2 B

01 0 3

Vk 6 Vlc 6 0 3

10

2 B

/ Til Tisvildog.

Brh.

7 A 7 A 2 B 3 II

Vk 7 V k l V k l Vk 5 Æ1 S 6 S 4 N 12 N 18 Br. 2 S 5 Vb.3 F6 Æ12

6 6 11 A

15 v 2 s 14 V F2

9.

U tterslev Sundby Valby F rdbg/ Gjontofto Amagerbro G jentofto Gjontofto Frdbg.

13 6 F2

A 1 9 N A 1 A 1 F 1 F 1

A 1 A l 2 S 13

G jentofte Sundby N athanaels St. M atth. Frelsers Hellerup Solbjerg Frelsers B rorsons H elligaands Brønshøj St. M atth. Brorsons G jentofte . Sundby Jesus Aldersro Helligaands Frederiksbg. G jentofte Brønshøj

G jentofto Sundby Udb. V ester K rstbvns G jentofte P rdbg. K rsthvns Udb.Klædebo Snarens U tterslov Udb. Vester Udb.Klædebo G jentofte Sundby Valby Udb.Klædebo V ester Udb.Klædebo Frdbg.

13

V 5 Æll F 6 Æ10 N 3

Vanløse 12 V 8 13

Vanlose B r.l

2 N A l F2 2 N 5 12 0 3 12 V 14 0 12 0 A l 2 S 14 V 15ø 3 F 1 A l 15 V 12 V

1 5 7 B

B Udb. V ester V 10 Apostel

_ _ _ — _ —

- -

V 3 Gethsem ane - -

F 2

13 -

8 A

V 10 Apostol

5 B 10 A 3 B 13 8 B 10 A

V 3 Gethsem ane 1 -

12 V 8 13 8 N 2 B

Br.3 Brønshøj

Bronshøj

Brh.

Æ 5 B r.l V 4 N 3

K St. Annæ V. Æ 8 St. Pauls

K astrup A 2

Taarnby

F 1 St. Thomas F 3 F 8 Frederiksbg. F l

V Frdbg. V Frdbg.

Lyngby-Tbk.

Taarbæk A 2 ( Brønshøj ( (K apern. ) 15 V 8.

SI 5 5

13

L U tterslev B r.l

5 6 9 A

N Udb.Klædebo N I B laagaards _ — - .Hell. Kors

Vb.2 0 6 Æ5 N 9 F 8 Br.3 Br. 4

14

- -

9 B

Str. B L V Brh.

1 7 A 11 A

G jentofte Dragør

Skovshoved A l

A 2

Dragør Sions

K ingos ri5 V

Str. Udb.Klædebo 0 1 0 15 0 7 1 S Sundby S 3 Sundby 9 N 4 6 Valby Vb.3 Tim otheus 14 V 9 14 S Sundby S 1 Sundby' 9 S 4 6

G jentofte Brenshøj

13

III — 233

Gade (I Parentes er angivet, naar Brevportoen er 10 Øre).

Ga de (I Parentes er angivet, naar Brevportoon er iO Øre).

1 1^ £ S*«

O)rid ??-3 #3 1i> t-.

tns

u ®a «O3 > ® m a

se t :OM tø

0 §

K varter j eller i

mune i 1 ^

Post­

Sogn

Vreds

Kom- i

Valg-

(Kirke)

distrikt,

Politikr.

9 F 2

Æ10 Æ16 Æll Æ 9 M 7 Æ 9

L U tterslev Br.l Kapernaum s 120 8 F Frdbg. F li Solbjerg F 2 - — St. Lukas - - — F 3 — ' - - — F 2 M ariendals F 3 - — F 8 Solbj erg F l - ---- f i: F 3 - — F l St. Lukas - - — - St. Thomas - V Frdbg. F l St. Thom as F 3 Gladsaxe Soborg A 2 F Frdbg. F 7 Godthaabs F 2 Str. Udb.Klædebo 010 Sions 15 0 7 0 Ø stervold Vk 5 Esaias 6 3 L Udb.Klædebo N 8 St. Stefans 1 2 0 8 B Vester M 5 Frue 3 1 G jentofte Gj entofte A l 0 Udb.Klædobo 0 9 St. Jakobs 6 7 0 Udb.Klædebo 0 9 St. Jakobs 6 7 S Sundby S 6 N athanaels 9N 4 S Sundby S 5 Sundby 2 S 4 F Frdbg. F 6 Godtliaabs F 2 - — - __ F 3 Valby Vb.;- Tim otheus 14 V 9 L Udb.Klædobo N 18 Kingos 15 V 8 Brh. U tterslev Br.l Brønshøj 12 V 8 V Frdbg. F 4 St. M arkus F l S Sundby S 5 N athanaols 2 S 4 F Frdbg. F 6 Solbjerg F 2 K Klædebo Æ 4 Frue 3 1 _ __ Æ 3 __ 7 - _ — Æ 4 T rin itatis - - Em drup B r.l Bronshoj 15 V 8 S Sundby S 2 N athanaels 9 N 4 _ __ S 5 __ - - N Udb.Klædebo N 3 Brorsons 5 6 B Udb. V ester V I St. M atth. 13 5 Jrh. Husum Br.4 Brønshøj 12 V 8 V Frdbg. F 1 St. Thom as i1’ ’6 B Udb.'Voster V 5 St. M atth. 13 5 __ V 7 __ - - Vanløse Br.4 Vanløse 12 V 8 Frdbg. F 9 Frederiksbg. F 2 N Udb.Klædebo N 3 Brorsons 12 0 6 F Frdbg. F 6 Solbjerg F 2 F Frdbg. F 13 St. Lukas F 2 G jentofte Ordrup A 1 V Frdbg. F 5 St. Markus F 1 __ _ __ F 3 V Frdbg. F 4 St. Markus F l Lyngby-Tbk. Lyngby A 2 K Ø ster Æ l4 Holmens 8 2 G jentofte G jentofto A 1 F Frdbg. F 1 St. Thomas F 3 0 Udb.Klædebo 0 3 Rosenvængot 6 7 S Sundby S 5 Sundby 9 N 4 — S 3 — “ - L Udb.Klædebo N 8 St. Stefans id 8 N Udb.Klædebo N15 St. Johannes 4 6 _ — N16 Fredons - - N Udb.Klædebo N15 St. Johannes 4 6 G jentofte Ordrup A 1 G jentofte Ordrup A 1 K St. Annæ 0 . Æ 6 Zebaoths 8 3 - — Æ 9 Frederiks 7 - St. Annæ V. Æ15 __ - - — - St. Pauls 8 - _ St. Annæ 0. Æ 6 Frederiks - - _ St. Annæ V. Æ 8 — - - _ __ _ S t. Pauls - . N _. _ — - 3 _ — Æ15 — - - 0 Udb.Klædobo N 5 St.Johannes 4 7 F Frdbg. F 9 Frederiksbg. F 2 N Udb.Klædebo N 7 Simoons 11 6 — N 11 — - G jentofte H ellerup A l V Udb. V ester V 4 St. M atth. 14 0 5 - Frdbg. • F 12 Frederiksbg. F l _ __ F 10 _ - - — F 8 — F Frdbg. F 9 Frederiksbg. F 2 B Vestor Æ 5 Frue 3 i F Frdbg. F 9 Frederiksbg. F 2 F Frdbg. F 9 Frederiksbg. F 2 F Frdbg. F 13 Solbjerg Gladsaxe Søborg A 2 K Klædebo Æ 4 T rin itatis 7 2 _ Nørrevold , Vk2 St. Andreas 3 1 - ---' Vk 3 — - - L U tterslev B r.l K apernaum s 15 V 8 _ — I3r.2 — - - — B r.l Brønshøj - - I3r.2 — - md Em drup - ' --- “ - Gladsaxe Søborg A 2 U tterslev 3r.2 Kapernaums 15 V 8 Uyngby-Tbk. Lyngby A 2 , K St. Annæ 0. 3i 9 Frederiks 7 3 - Æ 6 Zebaoths 8 K Snarens Æ 5 H elligaands 8 1 - Strand Æ14 K ristians “ . 3 V ester as 5 H elligaands 3 - 3 Udb. V ester V 5 St. M atth. 13 5 L U tterslev Br.2 Kapernaums 12 0 8 rh. Brønshøj 3r.3 Brønshøj 2 V - - Husum !r.4 - L U tterslev Br.2 Kapernaum s 15 V - y - 3r.l — - - - — - Brønshøj - -

Falkevej

5 B

1—S lo g 2—22 3 6 -4 8 59—79 og 54— 04 { 1-11 | 1 3 -4 7 49—61 2—14 16—48 50 52—58

K rstbvns

K ristians Frelsers Zebaoths St. Pauls T rinitatis Fredoriks T rinitatis Solbjerg Solbjerg Sollerod H ellerup M ariendals M ariendals M ariendals Hellerup Absalons M aria Absalons Go.thsemano St. M atth.

Dron- ningensg.

1— 19

21—33 35—55 5 7 -8 1 2 - 8 10—26 28—84 86—126

4 A 4 B 4 A 4 B

St. Annæ ø . St. Annæ V. St. Annæ 0 . St. Annæ V.

F 1

Falkonorallé

Dronning.Tværg. ■

F 1 F2

Falkonergaards vej Falsters Allé Søborg. Faistersvej { ^ og ^ Fanøgade .............................. 1. Farim agsgade. . . . F a r u m g a d e ....................... F a r v e r g a d e ....................... Fauorholm s Allé G jentofte Faxegade ....................... . Faxe Tværgade . . . . Fehm ornsgade . . . . Fom klovervej . . . . Fem te Juni Plads i u]jg'e ]■'/ ( lige Nr

Æ 7 F 9 F 9

Dronningens Tværvej Dronningonsvoj

Frdbg. Frdbg. Søllerod G jentofto

D ronninggaard Holte (10 0.) Dronning Louises V.Charlttl Dronning l 1—47 og 2—32 Olgas V. 149—59 og 34—74 Drossel- l Til M ariendalsvej vej ( Kosten Duevoi M ariendalsvej J ( Kosten D untzfeldt llé Hellerup . -23 1 25-39 2— 14

11 10 9 12

i 2 B 11 B

F 2 F 7 F 7 F 2 F 7 F 2 V 8 V 9 V 8 V 3

Erdbg. Frdbg. Frdbg. G jentofte B Udb. Vester

7 A 2 B 2 B

10 10

13 13 F2 6

irs Aiie f 1 -2 h

14 11 A 13

Fengers vej Valby Fenrisgade. . . Ferskenvej. . . Filippavéj . . . Finlandsgade . . Finsensvej \

16—24 26—38 141—49 og 40—50 51—61 52—70

Dybbølsg.

9 9

13

F l 13 F2

V 7 V

Æ H Holmens Br.3 Brønshøj

8 2 3B 12 15 V 8 13 9 3 1 3 A 4

Dybensgado . . Dyblandsvangen. Dyrkøb . . . .

K Ø ster

7 ' (H est Vanlose 1 1—33 og 20—4:

B rønshøj

Brit

3 A

Æ 3

Frue

K Klædebo

Fiolstræ des

2—18

Sundby S 1 Sundby ' 9 S 4 6 13

Dyvekes A llé. . E b e rtsg a d e . . Eckersborgsgade. Edolslundsvoj Klpbg.(10 Øro Edelsm indevej . . . E d itb s v e j........................ Edlevoj H ellerup . . Edvard Falcks Gade . Edv. Glæsels Voj . . Efteraarsvej C barlottl. Egegadø ........................ Egilsgade i ^ “ -2 135—59og22—6 . . Eivindsvoj C barlottl. . . Ejgaardsvej C b arlo ttl.. . Ejgaards Tværvej Cbarlottl. Elenorsvoj Cbariottl. . . E lia sg a d o ............................. E l i s a v o j ............................. Ellensvej Charlottl. . . Ellevadsvoj Cbarlottl Elmegade I 1“ 1 . { 1 5 -2 \ 2—3 Ehlersvøj Hellerup

S

l

44

2 S 4 6 13 6 3 2 B 10

9 13 8 1 9 F l 6 9 F2 8

Sundby S 5 Sundby

S

13

Firkløvervej Emdrup Fischersgade ( ^ Er>og 2—4 ( 12—14 Fiskorgade Fiskerihavnen. Fjenneslevvej Fjords Allé . Flensborg-( 1—31 og 2—24 gade ( 33—61 og26—40 Floras Allé Vanløse . . Florasvej V alby. . . . F lo rs g a d e ............................. Folkets A l l é ....................... F o lk v a rs y e j........................ Foraarsvej C harlottl. . . Fo'rclihammors- (ulige Nr. vej \ lige Nr. Forliaabningsholm s Allé . Fortunen Klpbg. (10 Øre) F ortunstræ de....................... Fortunvoj C harlottl. . . F ra n c k o s v e j....................... Franklinsgade . . . . Frankrigsg. j;i9_51 og Fredensborggade . . . Fredensgade . . . j gU fjj

6 10 B 7 B 13 8 B

0 Østorvold V k5 Esaias

Taarbæk A 2

Lyngby-JJr’bk.

12 V 8 13 9

Husum Br. 4 Bronshøj

Brh.

F 2

F 13 Solbjorg F 2

Frdbg.

F

G jentofte

Hellerup A l

3 1 7 A 1

B Vostorvold V k l

Frue

F 2

Frdbg.

F 6 G odtliaabs F 3

F

G jontofte A l N Udb.Klædebo N 4 St. Joliannos 4 6 12 A 2 B Am agerbro Æ16 ,V1‘i 11. Tavsens 2 S 4 5 B 5 Udb.Klædebo -/ILLe) 0 8 Sions 1 5 0 7 1 11 G jentofte G jontofte A 1 G jentofte Ordrup A l G jentofto Ordrup A 1 G jentofto G jentofte A l S Sundby S 6 N athanaels 9 N 4 6 13 Brh. Brønshøj Br.3 Brønshoj 12 V 8 13 9 G jentofte Ordrup A l G jontofte G jentofte A l N Udb.Klædebo N 6 St. Johannes 4 6 12 A 2 - — N 4 - - - - K St. Annæ V. Æ 8 S t. Pauls 5 8 N 2 B fO Em drup Br. 1 Brønshøj 15 0 8 13 11 V Frdbg. F 4 St. M arkus F l F l V Frdbg. F i l St. Markus F 3 F l G jontofte - Ordrup A l G jentofte G jentofte A 1 Str. Udb.Klædebo NO Aldersro 15 0 8 1 11 B Udb. Vester V I Absalons 13 5 7 B 1 B Udb. Vostor V 5 St. M atth. 13 5 8 B 6 . — V7 — _ - _ — - K rist . _ 14 _ _ — V 5 St, M atth. . . 8 B - . — - K rist . - 14 - - B Udb. V ester V 2 St. M atth. 1 4 0 5 8 B 6 __ V 5 K rist 13 - 14 - . ■ — V il — - - - - V — - — - - - - - Valby Vb.2 Jesus - 9 - ■ B Udb. V ester V 2 K rist 1 4 0 5 . - _ __ V 6 — . - - - - — V il — - - - - V — - — - - - - Valby Vb.2 Jesus - 9 - - _ — - — 14 V - - - S Sundby S 1 Sundby 9S 4 6 13 Str. Udb.Klædebo 0 8 Sions 150 7 1 11 V Frdbg. F 12 Frederiksbg. F 1 F 2 Brh. Brønshoj Br. 3 Bronshøj 15 V 8 13 .9 Taarnby Taarnby A 2 V Frdbg. F 8 Frederiksbg. F l F 1 G jentofte Ordrup A l C Amagerbro Æ12 K ristians 2 S 4 5 A 5 G jentofte Gjontofte A l Gladsaxo Søborg A 2 V Frdbg. F 1 St. Thomas F 3 F l B Udb. Vostor V I ' Elias 1 5 7 A 1 G jontofte Ordrup A l Gjontofte G jontofte A 1 V Udb. Vester V 6 K rist 1 4 ø 5 14 6 B Udb. V ester V 8 Absalons 13 5 8 A 7 0 Udb.Klædebo 0 4 Rosenvængot IB 7 1 11 Valby Vb.3 Tim otheus 14 V 9 14 6 B Udb. V ester V I Elias 1 5 7 B 1 G jentofte Hollotnp A l L Udb.Klædebo N 8 St. Stefans 12 0 8 11B 9 G jontofte Hellerup A l Jdb. Klædebo 0 8 Sions 1 50 7 1 11 B Udb. Vester V 3 Gethsem ano ,1 5 8 A 7 Vanlose Br.4 Vanlose 12 V 8 13 9 N Jdb.Klædobo N I Ueli. Kors I 5 6 9 B 8 G jentofte H ellerup 1A l ,F Frdbg. F 6 Solbj erg F 2 F 2 - — - Godthaabs | - - 0 Jdb.Klædebo ØiO Davids 1 10 7 1 11 F Frdbg. F 6 Godthaabs 1F 2 1 F 2 Ordrup

10 A

F 2 F 2 F l F l ^ 12

3 B

F l 10 13 9 2

Elsdyrsgado . . • Emdrup pr. Emdrup Emiliegado ■ • ■ Emiliovoj • • • ■ Emiliovoj C barlottl. Emmasvej Gjentofto Engelstedsgado . . Enghave Brygge .

11 B 12 A

12 A

1. Fredensgade . . . . Fredensvej C harlottl.. . 1. Fredensvej C harlottl. .

4 A

1— 19og2— 18 21—33 35—43 45—81

1 3 -1 1 13—31 2—12

Enghavoplads

4 B 4 A 2 B

Fredericia- gade

20—30 34—52 54—76 78—80 82—94

14—20

1—31 3 3 -5 7 61—77

11 F 2 2

derf. t.Kong.Engli. Kongens Enghave Rest. ulige Nr. 2—20

Frederik den 5tes Voj Frederik don 6tes Allé Frodorik den (3 —9 og 4—32 7des Gade ( 11 —25 Frederikkevoj H ellerup . . ( I —13 15—59

Eng­

12 B

havevej

2 4 -4 0 60—80

6 F 2 Fl F2 F l F2 12 F 2 F 2 F 2

8 B

derf.t. Kong.Engh. Kongens Enghave (ltost. lige Nr.

Frederiks-12—24 borg Allé 126—62 61 1,64-80

Englandsvej . . . . Engskjftevej . . . . Engtoftovej ' . . . Enigheds Allé . . . Enigbods Allé K astrup Enighedsvej . . . . Enighedsvej Charlottl. Enveloppevoj . . . Erichsonsvej Gjentofto Erik Bøgbs Allé Soborg Erik Menveds Voj . . Eriksgade . . ^ . . Eriksvoj C h arlo ttl.. . Ermelundsvej Gjent.ofte Ernst Meyers Gade . Esbern Snares Gade . Eschrichtsvej Valby Eskildsgade . . . Espérance Allé Charlott Estersvej H ellerup. . Estersvej H ellerup. . Estlandsgado. . . . Evalds Allé Vanløse . Ev&ldsgade . . . . Evanstonovej Hellerup u. . Eversvej . ^ R esten aaborggade . . Eabiikvej . . . .

Frederiksberg Brodogade . Fredoriksberggade . . . . Frederiksberg Have . . . Frederiksberg Sl ot . . . . Frederiksberg Stationsvej . Frod.borg Allé Soborg . . _ , .. ( 1— 11 og 2—14 Frederiks- ) i7 -2 7 o g l8 -3 6 borggade (29—43og38—54 'til Lersøvoj ni. Nr. do. lige Nr. til Em drupv. ul.Nr. do. ligo Nr. 1. Frederiksborgvej. . . . Frederiksdalpr.Lyngby(lOØ-) Frederiks- (1—13 og 2—14 tråde (R esten . . . [ 1 - 3 Frederiksh. Kan. . <21—23 \ 2—30 Frederiksstadsgade . • • 1—91 Frederiks- sundsvej Frede- riks- borg- vej til Søborghus Kosten .Søborg

7 A

3 A

13

13 9 4 A 3 3 Bl 12

7 A 8 B 13

(til Jæ rnbanen

III — 233

Gade (I P arentes er angivet, naar Brevportoen er 10 Øre).

Gade (I Parentes er angivet, naar Brevportoon er 10 Øre). 1—51 og 2—22 36—18 mngensg. (59—79 og 54— (»4 1—11 Dron-

Js w 1 o U l f

M0

> u

1

Æ10 Æ.16 Æll Æ9 M 7 Æ 9

120 F 2

U tterslev Frdbg.

Br.2 F 13 F 3 F 2 F 8 F 11 F 1 F 1 F 7 F 6 010 Vk5 N 8 Æ 5 0 9

Kapernaum s Solbjerg St. Lulcas M ariendals Solhjerg St. Lukas St. Thomas St. Thom as Soborg Godthaabs Sions Esaias St. Stefans Fruo G jentofte St. Jakobs St. Jakobs Natlianaols Sundby Godthaabs Tim otheus Kingos Brønshøj St. M arkus Natlianaols Solbj org Frue T rin itatis Brønshøj Natlianaols Brorsons St. M attli. Brønshøj Brorsons Solbjerg St. Lukas Ordrup St. Markus St. M arkus Lyngby Holmens G jentofto St. Thomas Bosenvængot Sundby St. Stefans St. Johannes Fredons St. Johannes St. Thomas St. M atth. Vanløse Frederiksbg.

Falkevej

5 B

K rstbvns

2 N

K ristians Frelsers Zobaoths St. Pauls T rin itatis Fredoriks T rinitatis Solbjorg Solbjorg Sollorod H ellerup M ariendals M ariendals M ariendals H ellerup Absalons M aria Absalons Ge.tbsomano St. M altb. Taarbæ k Bronslioj Solbjorg Hellerup Frue G odthaabs Ordrup St. Johannos 11. Tavsens Sions G jontofte Ordrup Ordrup G jentofte N atlianaels Bronslioj Ordrup G jontofte St. Johannes Holmens Bronslioj Frue Sundby Sundby Esaias

F 2

1—19 21—33 35—55

4 A 4 B 4 A 4B

St. Annæ 0 . St. Annæ V. St. Annæ 0 . St. Annæ V. Frdbg. Frdbg. Sollerod G jentofto Frdbg. Frdbg. Frdbg. G jentofto Udb. Vester

F 1

1 3 -4 7 49—61 2— 14 16—48 50 52—58

Falkonorallé . . 2 —8 10—26 28—84 86—126 Falkonergaardsvej . . . Falsters Allé Soborg. Faistersvej Fanegade ............................. 1. Farim agsgade. . . . F a r u m g a d e ....................... Farvørgado ....................... Fauerholm s Allé G jontofto Faxogade ....................... Faxe Tværgade . . . . Fehm ornsgado . . . . Fem klevervej . . . . Fem te Ju n i Plads i "Jige Nr. ( lige Nr.

Dronni n£.'1'værg.

F 1 F 2

Frdbg. Gladsaxe Frdbg. Udb.Klædobo Østøvvold Udb.Klædebo Vester Gjentofto Udb.Klædobo Udb.Klædebo Sundby Sundby Frdbg. Valby Udb.Klædobo U tterslev Frdbg. Em drup Sundby Udb.Klædebo Udb. Vester Husum Frdbg. Udb.'Vester Vanløse Frdbg. Udb.Klædobo Frdbg. Frdbg. Lyngby-Tbk. Ø ster G jentofte Frdbg. Udb.Klædebo Sundby Udb.Klædebo Udb.Klædobo Udb.Klædebo St. Annæ 0 . St. Annæ V. St. Annæ 0. St. Anuæ V- Udb.Klædebo Frdbg. Udb.Klædobo G jentofto Udb. V ester Frdbg. Frdbg. Frdbg. G jentofte G jentofte G jentofte Sundby Frdbg. Klædobo

F 3 A 2 F 2 15 0 6 120 3 A l 6 6 14 V 15 V 12 V F 1 2 S F 2 3 7 15 V 9 N 5 13 12 V F 3 13 12 V F 2 12 0 9 N 2 S F 2 F 3

Æ 7 F 9 F 9

Dronningens Tværvej Dronningonsvoj D ronninggaard Holte (10 0.) Dronning Louises V.Charlttl. Dronning 1 1—47 og 2—32 Olgas V. 149—59 og 34—74 Drossel- l Til M ariendalsvej vej ( Besten Duevei i lil M ariendalsvej J \ Ttesten D untzfeldts Allé H ellerup . 1—23 2 5 -3 9 2—14 Dybensgade . Dyblandsvangen Dyrkob . . . . Dyvekes A llé. . E b o rtsg ad e . . Eckorsbergsgade Edolslundsvej Ivlpbg.(10 Øro Edelsmindevej . . - E d itlisv e j....................... Edlevcj Hellerup . . Edvard Falcks Gade . Edv. Glæsels Voj . . Efteraarsvej Cliarlottl. Egegade Egiisgade Ehlersvej Hellerup Eivindsvoj Cliarlottl. . . Ejgaardsvej C liarlo ttl.. . Ejgaards Tværvej Cliarlottl. Elenorsvoj Cbarlottl. . . E lia sg a d o ............................. E l i s a v o j ............................. Ellensvej C liarlottl. . . Ellevadsvoj C barlottl. . I J- 1; Elmegado . . . . |1 5 27 10—24 26—38 141—49 og 40—50 151—61 52—70 Dybbølsg.

11 10 9 12 10 10 13 13 F 2

1 2 B

F 2 F 7 F 7 F 2 F 7 F 2 V 8 V 9 V 8 V 3 V 7 V 5 Æ14 Br. 3 Æ 3 S 1 S 5 Vk5 lir. 4 F 13 Vkt

; i i b i 7A i 2 B i 2B

0 !) S 6 S 5 F 6

6 9 9 F 1 13 F 2

14 1! A 13

Vb.3 N 18 Br.l

Fengersvej Valby F onrisgade. . . Fersken voj. . . Filippavéj . . . Finlandsgade . . Finsensvej(

13

F 4 S 5 F 6

8 15 V 3 9 S. 2 S 6 A 2 12 V F 2 Al 3 F 3 A l 4 2 S 15ø A 1 A l A 1 A l 9 N 12 V

Østor B ronslioj Klædebo

K Brh. K

(B est Vanløse 1 1—33 og 20—4:

Æ 4 Æ 3 Æ 4 B r.l S 2 S 5 N 3 V I Br.4 F 1 V 5 V 7 Iir.4 F 9 N 3 F 6 F 13 F 5 F 4 Æ l4 F 1 0 3 N15 N16 N15 Æ 6 Æ 9 Æ15 Æ 6 Æ 8 Æ15 N 5 F 9 N 7 N 11 V 4 S 5 S 3 N 8 F 12 F 10 F 8 F 9 Æ 5 F 9 F 9 F 13 Æ 4 Vk2 Vk 3 B r.l Br.2 B r.l Br.2

3 A

Fiolstræ dot

2—18

Sundby Sundby Østorvold Lyngby-Tbk. Husum Frdbg. G jentofto Vostorvold Frdbg. Gjontofto Udb.Itlædobo Amagerbro Udb.Klædebo Breushoj G jentofte G jontofte Udb.Klædobo St. Annæ V. Emdrup Frdbg. Frdbg. G jen to fte. G jontofto Udb.Klædobo Udb. Vester Udb. Voster Valby Sundby Udb.Klædebo Frdbg. Bronslioj Taarnby Frdbg. G jentofte Amagerbro G jentofto Gladsaxe Frdbg. Udb. Vestor Udb. Vester Udb. V ester Udb.Klædebo Valby Udb. V ester G jentofte Udb.Klædebo Gjontofto Udb.Klædebo Udb. Vester Vanlose Udb.Klædobo G jentofte Frdbg. G jontofto Gjontofte G jentofte G jontofte G jontofto G jentofto Sundby Udb. Vester Valby Udb. Vestor

S S 0 Brh. F B F

1

44

Firkløvervej Em drup Fischersgade i

og 2—-4 1Z —14

(

10 B 7 B 13 8 B 13 10 A

Fiskorgadø Fiskerihavnen. Fjenneslevvej Fjords Allé . Flensborg-( 1—31 og 2—24 gade ( 33—61 og26—40 Floras Allé Vanløse Florasvej V alby. . Florsgade . . . . Folkets Allé . . . Folkvarsyej . . . Foraarsvej Charlottl. Forcliliam m ors-(ulige Nr. vej ( lige Nr. Forliaabningsholm s Allé . Fortim en Klpbg. (10 øre) Fortunstræ do....................... Fortunvej C harlottl. . . F ra n c k o s v e j....................... Franklinsgadø . . . . F ran k rig sg .|;i9_ 5 1 og. o.. -88 Fredensborggade . . . Fredensgado . . .i ( z—zz 1. Fredensgade . . . . Fredensvoj C harlottl.. . 1. Fredensvej C harlottl. . Frederik den 5tos Voj Frederik don 6tos Alié Frodorik d en j3 —9 og 4—32 7des Gade | i l —25 Frederikkovoj Hellerup ' 13 1 5 -5 9 Frederiks-1 2— 24 borg Allé I 2> -jz i ) 6—62 611,64—80 Frederiksberg Brodegado Fi'edoriksborggade . . . Frederiksberg Have . . Frederiksberg S lo t. . . Frederiksberg Stationsvej Frod.borg Allé Seborg . 1— 1lo g 2—14 Frederiks- 17—27ogl8—36 borggade ( 29 —43og38—54 ! til Lersovoj ni- Nr. do. lige Nr. til Emdrupv. ul.Nr. do. lige Nr. 1. Fredoriksborgvej. . . . Froderiksdalpr.Lyngby (10ø.) Frederiks- (1—13 og 2—14 gado (Bosten . . . ( 1 - 3 Frederieia- gade til Søborghus Boston Søborg 1— 19og2— 18 21—33 35—43 45—81 20—30 34—52 54—76 78—80 82—94 , ,

1 9 F 1 6 9 F 2 8 F 2 F 2

F (i N 4 Æin '1013 0 8

12 A 5 B

N B

F 2 F 2 A l F 1 F 3 F 1 A 2 8 A l F 3 6 9 N 12 0 4 4 A l A 1 8 7

- /

S 6 Br.3

A l A l 4

3 B

N 6 N 4

12 A

2—30

5

Æ8 Br. 1 F 4 F I t

Elsdyrsgado . ■ • Emdrup pr. Em drup Emiliegado ■ ■ • Emiliovej . . • • Emiliovoj Cliarlottl. Emmasvej Gjentofto Engolstedsgadc . . Enghavo Brygge

St. Pauls Bronslioj St. M arkus St. Markus Ordrup G jentofte Aldersro Absalons St. M atth. lvrist St. M atth. lirist St. M atth. K rist

N 15 0 ' 8

11 B 12 A 12 A

F 1 F 3 Al Al 15 0

Ordrup Ordrup

N 9 V I V 5 V7

13 13

4 A

Zebaoths Frederiks St. Pauls Frederiks St. Pauls

i I

3 -1 1 '13—31 2—12 , 14—20

Enghavoplads

14 8li 14

V 5 V 2 V 5 Vil Vb.2 V 2 ve Vil Vb.2 S 1 0 8 F 12 Br.3 F 8

-

1 4 0 13

8 B 14

f 1—31 3 3 -5 7 61—77

deri. t.lvong.Engh, Kongens Enghave Best. ulige Nr. 2-20

4 F 2 11 A l 14 0 F 1

St.Johannes Frederiksbg. Siraeons Hellerup St. M atth. Fredoriksbg.

Jesus K rist

Eng­

12 B

havevej

1 4 0

2 4 -4 0 6 0 -8 0

6 F 2 F 1

derf.t. Kong.Engh. Kongens Enghave (liost. ligo Nr.

Jesus Sundby Sions Fredoriksbg. Bronslioj T aarnby Frederiksbg. Ordrup K ristians G jontofte Soborg St. Thom as - Elias Ordrup G jontofte K rist Absalons Bosen vængot Tim othous Elias Hollcrt'tip St. Slefans Hellerup Sions Gotliseinano Vanlose IIoll. Kors

14 V 9 S 15 0 F 1 15 V A 2 F 1

6 13 1 11

Englandsvej . . . . Engskiftevej . . . . Engtoftevej Enighed« Allé . . . Enigheds Allé K astrup Enigliedsvoj . . . . Enighedsvej Cbarlottl. Enveloppovoj . . . Erichsonsvej G jentofto Erik Beghs Allé Soborg Erik Menveds. Voj . . Eriksgade . . ^ . Eriksvoj C harlott!.. . Ermelundsvej Gjentofto Ernst Meyers Gado Esbern Snares Gado . Eschrichtsvej Valby Eskildsgade . . . . Espérance Allé Charlott! Estersvej H ellerup. Estersvej Hellerup . Estlandsgado. . . Evalds Allé V anloso Evanstonovej Hellerup • Eversvej . . | Regten E' aaborggade . .

S Str. V Brh.

F 2 F1 F 2 12 F 2 F 2 F 2

F 2 .9 F1

F 2 3 F 2 F 2

Frdbg. V ester Frdbg. Frdbg. Frdbg.

Frederiksbg. Frue Frederiksbg. Frederiksbg. Solbjerg Seborg T rin itatis St. Andreas ICapernaums Brønshøj Frederiks Zebaoths H elligaands K ristians H elligaands St. M atth. Kapernaum s Brønshøj Kapernaum s Brønshøj Søborg Kapernaums Lyngby

7 A

F 2 A 2 7 3 15 V

A l 2 S A l

5 A

Gladsaxe Klædebo Nerrevold U tterslev

3 A

A 2 F 3 1 A l A 1 1 4 0 13 10 14 V 1 Al 12 0 A 1 15 0 1 12 V 5 A l F 2 10 F 2

7 A

13

V 6 V 8 0 4 Vb.3 VI N 8

Emdrup Gladsaxe Utterslev

Emd L

A 2 15 V A 2 7 8

Br.2 Æ 9 Æ 6 Æ 5 Æ14 Æ 5 V 5 Br.2 lir.3 Br.4 Br.2 B r.l

Lyngby-Tbk. St. Annæ 0. Snarens Strand V ester Udb. Vester

K K

3 Bi 12 7 A 8 B 6 13

0 8 V 3 Br.4 N I F 6

3 13

B B

12 0 12 V 15 V

Frederiksh. Kan. . <21—23 ( 2—30 Fredoriksstadsgadø^ . L Brh. U tterslev Brønshøj Husum U tterslev

Jlollorup Solbjerg Godthaabs Davids Godthaabs

125-167 199—267 2—26 2 8 -9 0 9 2 -1 1 0

(til Jærnbanen

Froderiks-

sundsvej

Udb.Klædebo Frdbg.

ØiO F 6

234

III

1 ^ 1 ftrtl

11 ^ ©

|Lln3 i *©•id

■ M mVi O cl , ,2

& i -xl'

c 2

i = i Æ M W

G a d e

G a d e

&D t 3

i?"« d S >^4

! S B i

O -M

f-,

(I Parentes er angivet, naar Brevportoen er 10 øre).

(I P arentes er angivet, naar Brevportoen er 10 øre).

s <3 > S 8

! E* ” 1 -O

a O £

'S

623

■'

y W

O h

£ h ^ bc > 2

hu

w

’XS

T3

15 V 8

112

Brønshøj

U tterslev B r.l

( 155-175 K Nørrevold Vk 3 St. Andreas - St. Annæ V. Æ 7 St. Pauls 2—42

1 3 A ^ 1

Brh.

13 9

3 _

£ red en k s-

{ 124—190

- -

-

— - - — -

Br.3

Brenshoj

7 2

4 A 3

_ H usum -

sundsvej | 200—226

- -

__

1 44—58

T rinitatis

4 li

— -

F 9 Solbjorg F 2

__

-

Frdbg.

Frederiksvej . . Frej asgade Frem ads Allé Froundsgade . . nen (Syd f. Frihedens Allé . Frihed sv o j. . • F riheds v e j. . .

F

F 2 Gothersgado . S 60—68

2 B _ _ io

11 8 11 A 9

L Udb.Klædebo N 11 Simeons

130—140 _ Nørrevold Vk 4 St. Andreas

1

!

_

__

__

S Sundby S 4 V Udb. Vester V 6

Filips K rist

9 S 4

6 13

150—160 -

3 A

14 0 5 14

6

K Frim ands Æ 2 Helligaands K Frim ands Æ 2 Helligaands B Udb. Vester V 7 St. M atth. 0 Udb.Klædobo 0 2 Rosenvænget 10 7 7 1 7 1 13 5

G raabredrestrædø . . . . G ra a b rø d re to rv ....................... G ra a s te n s g a d e ....................... Grenaaga.de . . . \ 2 —16 , < 1 -1 3

3 A 4 3 A 4

0

8 3

Frihavnen 0 3 Citadels

Frihav - i Nord f.N .Fnhavnsg.

1 11 2 B 10

— -

— -

— - -

8 B

6 ' i

s

Sundby S 1 Sundby 2 S 4

6

13

1 11

F 6

F

Solbjerg F 2

— 0 7

Frdbg.

F 2

S Sundby S 6 N athanaels 9 N 4 Str. Udb.Klædebo 0 6 Aldersro 15 0 7

/ 1—33 N Udb.Klædebo N 2 Ilell. Kors

13

6

6

8

5

9 B

i

__ __

__ __

i 2 - 6

1 11

i 35—47 ,

N14 N 2

Frijsenborg Allé • (18—24 -

-

— 0 8

A

_ _ 10 B

Sions

G riftenfeldtsgade . < 2—18 -

. j 1—33 ( 2—32

V Frdbg.

F 12 F 8

Frederiksbg. F 1

i 2 0 -5 4 156—60

F 2

-

— N14

Frydendalsvej.

- -

;

-

Brorsons

V Udb. V ester V 6

V Valby Vb .2

6

1. Frydsvej

. .

K rist Ordrup

14 0 5 14

G ro o ts v e j................................... G rundtvigs Sidevej . . . i 1—31 . . G rundtvigsvoj \ 33—39 . . * l 2—44 . . G ruts Allé H ellerup . . . G ræ kenlandsvej........................ Grondalsvænge Allé . . . Brh. G rø n la n d sg a d e ....................... Grønnegadø ............................. G rø n n in g e n ............................. Gudrunsvej C harlottl . . . _ s

Jesus

6

14 0 9 14

Frølichsvej Ckarlottl. 1 1. M ariendalsv. Fuglebakke- J t Borups Allé . . . Fuglegaardsvej (xjen tofte . Fuglevad Lyngby (LO Øre) ' vej i Rosten . . .

G jentofte

F 11 Solbjerg F 3

A l

V ■ Frdbg. V Frdbg.

F l : F l .

F

F 1

F 7 F 2

Frdbg.

F 11 F 8 F 11

M ariendals F 3

Solbjerg —

F 1

— -

— _

-

__

L

F 3

Gjentofte

G jentofte A l Lyngby A 2

G jentofto

Hellorup A 1

Lyngby-Tbk.

Sundby S 4 Uttorslov Br.l

Filips

6

9 S 4 12 V 8

13

i

\ 1 — Jd og l —b

V Frdbg.

F 1

Fugle-

F i l St. Thomas F 3

Brønshøj

13 9

vangsvej (

lo og o—18

-

— -

-

St. M arkus

Sundby o s 4

6

S Sundby S I

13

7 2 3 B 4 8 3 2 B 10

Fy ons Allé Seborg. . . .

Soborg

Gladsaxo

A 2

K K jobinager Ai 2 H elligaands

N

Fyensgad© . ♦ • Fælledvej • ■ •

2

Udb.Klædebo N 7 Siineons ‘ N Udb.Klædebo N 4 St. Johannes 4 6 12 A 2 N Udb.Klædebo N 4 St. Johannes 4 6 12 A 2 S Sundby S 1 Sundby 9 S 4 13 11 6 12 B

K østervold V k 6

Citadels Ordrup

G jentofto

A 1

Fællodvejcns Passage . .

6 12 A

( i —n . . . 2—24 . . . 1 21—47 . . . I 49—51 . . . ^ 53—131. . .

N Udb.Klædebo N 4 St. Johannes 4

2

11 -

_

__

Fæ rogade • • •

N 6

6

— N 11 — N 7

Ftettroncs Vej boborg . .

-

.

-

Soborg

— - - — - - 1215

A 2

Gladsaxe

Guldborgs- J 26— . . . .

■ _ _

gade

w raasebæ ksvej Valby. . .

__ __

-

_ _

6

Valby Vb.2 Tim otheus 14 V 9 14

Simeons

1

Gaasogade . . .

__

B V ester

Fruo

3

7 A 12

Æ 5

Gadokjærsvej Valby . . . Gammol Jærnbanevej Valby Gammel J ærnbane vold Valby

1 ' 6 F 7

6 6 0

Valby Vb.2 Timotheus 14 V 9 14

G odthaabs F 2

Frdbg.

F2

Guldborgvej j 7 ^9 og^2—18 F

_

__

Jesus

14 V 9 14 14 V 9 14

Valby Vb.l

Valby Vb.2 Josus Udb.Klædebo 0 4 Rosenvænget 10 7

G ullandsgade.............................

6

S Sundby S 1 Sundby B Amagerbro Æ16 II. Tavsens

2 S 4

13

0

1—35

1 11

2 S 4 5 B

Gam m olKalk-l brænderivei i

— ---

2 —*db - 40—68 -

1

0 2 0 7

-

- -

-

— - — -

__

— _ -

.

-

b s

' ' ( Kosten -

Æ13

-

-

Gustav Adolfs Gade . . .

0 2 St. Jakobs

0

1 11

10 7

Gammel Kjege j ulige Nr. Landev.Valby ( lige Nr.

6

14 V 9 14

i ulige Nr.

1

Valby Vb.2 Josus

Vk 2

Fruo

1

B

3

7 A

-

-

.

— -

-

-

Tim otheus

Gyldenlovesgade )

2 —20 K Nørrevold Vk 7 St. A ndreas

_

3 A 4. i

1

__

1—7 9—17

B Udb. V ester V 9

M aria

3 5 7 A

24 _

\

Vk 3

___

-

1 - - -

-

— - — -

-

Gylfesgade . .

. . . .

Ø stervold Vk 6

0

Frihavns

C 7 2 B 10 ;

-

19—29 -

-

Giinthers Passage . . . .

Elias

N UdfrKlædebo N 6 St. Johannes n

6 12 B

2

— - -

31—51 V •---

V 4

7 B -

85—95 97—135 137—179

-

F 1

Frdbg.

F 12 Froderiksbg. F 1

É Iaab o ts A l l é ........................ I 1—23 . . .

Brh. B

Br.3 V 5 V 7 V 5 V il

Brønshøj Udb. V ester

8 5

Brønshøj St. M atth.

0 6

*

12 V 13

— F 10 F 8

— -

13 8 B

Gam m el Kongevej'

__ „

.

)25—45 . .' .

2—8

__ __ __

__

1

B Vestervold Vk7

Frue

3 5 7 A

_

58—88 V Frdbg.

F 1

F 4. St. Markus F 1

K rist

.

14

.

— F 10

__

-

..

__

(

38 . . .

90—122 - 124— 164 - 166—178 -

-

- '

— F 11 Solbi ere:

H agem annsgade........................ H agens Allé H ellerup . . H alfdansgade.............................

B Vestervold Vk7

Frue

1 3 A

1

3

— -

— F 8

-

G jentofte

G jentofte A 1

ixammelmosevej Lyngby Gammel j 1— 15 og 2—6 M ent { 17—41 og 10—14 -

G jentofto

G jentofto A l

B Am agerbro Æ13 11. Tavsens 2 S 4 S Sundby S 2 N athanaels 9N 4 Sundby S 5 N athanaels 2 S 4

6 B 5

7 2 - - 8 1

K Kjebmaerer Æ 2 Helligaands

3 B 4 H a lg re e n s g a d e ....................... H allan d sg ad e............................ - -

6 6

13 ‘

— -

T rin itatis

S 0

13

3 B 12

Gammel Strand . Gam m eltoftsgade

H a llin s g a d e ............................. H alls A llé ...................................

K Strand Æ14 Helligaands K Nørrevold Vk4 St. Andreas

6 3 2 B 10

Østervold Vk 5 Esaias

7 3 2 B 10

F 8 Frederiksbg. F 1

V Frdbg.

F 2 i

1

( 2—6

(1—7 og 2—6

Æ 6 H elligaands

3 A 4 7 A 12

3

B Snarens

1 5 7 A 1

B Vestervold Vk 1 M aria - Udb. Vester V 9 __

Gammel Torv .

- -

J 8—18 - 120—24 -

Frue

Nørre V ester

Æ 3 Æ 5

. ..

-

_

— - -

-

j 9 og 2 4 -3 2 _

___

___

V I

_

1 11

m

*

G am m elV ar-(9—21 og 2 —16

Udb.Klædebo 0 8

Sions

15 0 7

(

3 4 -4 4

tovsv. H ell.j

32—40

H ellerup A l Hellerup A l

Hambros Allé Hellerup . . H a m b ro s g a d e ....................... Ham iets P assage . . . . Ham merichsgadø . . . . Ham m ershusgade . . . . Ham m ershusgade . . . . H a n n o v e rg a d e ....................... 13 Hans Bogpinders Allé . . Hans Egedes G ade. . . . A N H ansens Allé Hellerup Hans Tavsens Gade . . . . , 1 1 —27 og 2—4 H araidsgade | ReBten 6 . . 8 - 1 - 9 6 tt

G jentofte G jentofte

Hellerup A l

G jentofte

C F Gardes Allé Hellerup .

1

1

Frue

3

B Vestervold Vk 1

7 A

6

9 B

( 1 -1 9 N Udb.Klædebo N13 Hell. Kors

5

2 !

N Udb.Klædebo N 7 St. Johannes 11 6 12 B

— -

— N14

-

• ( 2 -1 8 -

1

Frue

1 3 ’A

3

B Vostervold Vk7 K østervold V k 6

1 5 7 A

Elias M aria

. i 1 -2 3 og 2—28 B Udb. V ester V I

10 i

8 3 2B

Citadels

uasvæ rasvej |2 5 _ 37

— -

- -

.

Str. Udb.Klædebo N 9 Aldersro 15 0 8 1 11 Sundby S 2 N athanaels 9 N 4 13

6 7 2 B 10

Ø stervold Vk 6

Frihavns

0

Gefionsplads . . G eislersgade . .

6 6

6

S Sundby S 2 N athanaels 9 N 4

13

S - Sundby S 1 Sundby N Udb.Klædebo N14 Brorsons N Udb.Klædebo N14 Hell. Kors L Udb.Klædebo NØ Kingos G jentofte

9 S 4

G jentofte A 1

G jentofte

12 0 6 10 A 8 ■ 12 0 6 10 A 15 V 8 11 A 0 ; 8 N 2 B 10 i 8 i 1 11 ,

George Ryans V. Gjentofto

8

Georgsvej . . .

L U tterslev Br.l Kapernaum s 15 V 13

Hellerup A l

Skovshoved A l

G jentofte

Georgsvej Ckarlottenlund .

14 V 9 14

Valby Vb.2 Jesus

Gerdasgade Valby

_ Aldersro 15 0

8 3 2 B 10

Frederiks St. Pauls

K St. Annæ V< Æ 8

----

l 1 -1 3 . . .

Str.

- N -

-

Gornersg. <15—33 og 2—46 -

H a re g a d e ................................... H arsdorffsvej............................. J P E H artm anns Allé Valby H artm annsl 1—11A og 2 Hell

K St. Annæ V. Æ 8

St. Pauls

— - 3 -

— Æ15

-

135—71og48—62 -

V Frdbg.

F i l St. M arkus F 1

F l

Hellerup A l

6 ‘

G jentofte

Gersonsvej H ellerup . . .

Valby Vb.3 Timotheus 14 V 9 14

33

6

Geysers Allé . . G ilbjerggade . . Gimles Allé . .

S Sundby S 1 Sundby 9 S 4 L Udb.Klædobo N 17 Annas

G jentofte

Hellorup A 1

12 0 8 11 B 9

__

_

vej . . ( R esten . ■ . . OhU —

6 13 H a sleg a d e ................................... Str. Udb.Klædobo N 9 Aldersro 15 0 8 1 11

9 S 4

8

Sundby S 1 Sundby

G jentofto A l G jentofte A l H ellerup A l

G jentofte G jentofte G jentofte

H au ch sv ej...................................

Gisselfelde Allé G jentofte .

V Frdbg.

F t '

F 10 Fredoriksbg. F l

H a u s e r g a d e ............................. ■>K Rosenborg Æ 4 T rinitatis

G jentofte . . .

7 2 7 2

3 A 4

H a u s e rp la d s ............................. H a v d r u p v e j............................. Brh. H aveselskabetsvej . . . . i 1—19 Havnegado . . . } 21—55 . Havnevej H ellerup. . . . H avnevej Klampb. (10 øre) H a v r e v e j...................................• Brh. Hedebygade ............................. -

K Rosenborg Æ 4 T rinitatis Husum Br.4 Brønshøj

G jentofte ( 1— 15 og 2—22 Allé Hell. (17—21 og 24—34 G jentoftegade G jentofte. . G ierlingsvej H ellerup . . Gladsaxe pr. Budding© . . Gladsaxe Allé Seborg. . . Gladsaxevej Søborg . . . G.ioasgade . . .

3 A 4 -i

0 >

-

G jentofte

12 V 8

13

F 2 ,

G jentofte A 1

G jentofte

V Frdbg. K Ø ster

F 12 Frederiksbg. F l

2 B 10

7

6

ø Udb.Klædebo 0 3 Rosenvænget

8 2

3 B 12 i

Æ14 Holmens

_

Hellerup A l Gladsaxe A 2

-

G jentofte Gladsaxe Gladsaxe Gladsaxe

Æ 1

G jentofte Lyngby-Tbk.

Hellerup Taarbæk

A l A 2

Søborg Seborg

A 2 A 2

ø <

Brønshøj

15 V 8

13

Br.3 Brønshøj

L U tterslev B r.l Kapernaum s 15 V 8 L U tterslev Br.2 Kapernaum s 12 0 8

13 9

V Udb. V ester V 6

K rist

14 0 5 14 6 ;

Glasvei

13 9 Hedegaardsvej K astrup . . H edem annsgade........................

Taarnby

K astrup A 2

G lentevej . . . G odsbanegaarden

10 |

1 1 “

0 Udb.Klædebo N 5 N azareth

B Udb. .Vester V 9

M aria

3 5 7 B 1 5 7 B

4 7 2 A

H eibergs Allé Vanløse . . H oibergsgade.............................

Vanlose Br.4 Vanlose 12 V 8

( 1—19 B Udb. V ester V 8

St. M atth.

13

SB 12 4j

_

-

K ø stø r

Æ 1

)21—31 -

Holmens

8 2

13 -

__ __

__ —

_

_

1 - 8 A 7 H eim dals-i 1—17 og 2 —16 L Udb.Klædebo N18 St. Stefans 15 V 8 i l A 9 :;

uodsbanegade .

) 2—8

— -

— 13 -

-

-

gade

(19—47 og 18—42

(10—26 -

Kingos

F 2 H e in o s g a d é .............................

L Udb.Klædebo N 10 St. Stefans 12 0 8 11 B

F

Frdbg.

F 3 St. Lukas F 2

_

1—29 . 31—45 . 47—69 .

- - -

1 i i

__ __

_

Godthaabs

n •

J 1 -3 3 og 2 -3 4 Str. Udb.Klædobo 0 6

15 0 7

Heisesgade {35_ S5 0g36—56 - Hej r e v e j ................................... Ileklas Allé 4 ........................

-

— _

-

F 7 F 6

0 8

JTl"

---*

- -

L U tterslev Br.2 Kapernaums 12 0 8 S Sundby S 1 Sundby

13

— —

-

Godt- 71—75 .

77 —Greudal( 6 a)incl.

6

-

-

F 3

9 S 4

å

»a —199

12 V 8

Brh.

V Frdbg.

13 9 H e le n e v e j...................................

Brenshoj Frdbg.

Br.3 Brønshøj F 2 M ariendals F 3

F 11 St. Markus F l

vej

2 A w

JVj

F 1

2—38

J ‘- 27 0 Udb.Klædebo N16 Fredens

-

4 7

ii i

a

Ilelgesensgade . . i 2 __24 -

-

-

__

__

__

42—94 - d e rt.t. 404 -

F 7

N 5 Nazareth

Brønshøj

13 9 Helgesvej . . . r . . .

F

Br.3 Brønshøj

Frdbg.

12 V 8

F 3 St. Lukas F 2

Vnl.

-

.

Vanløse Br.4 Vanlose L Udb.Klædebo N 12 St. Stefans K Kjøbm agor Æ 2 H elligaands T rin itatis i Rosenborg Æ 4

, 1 -1 3 B Vestervold Vk 7

1 5

7 A

Gormsjjjad e. . .

-

__

11 8 11 A 9 Helgolandsgade . .} 15—21 -

Vk 1

_

1—31 .33—45 47—85 87—117

-

__

1 2— 18 - Udb. V ester V 9

3 B 4

2

7 »

94

-

H ollebæ kgade............................. H e l le r u p ................................... Helleruplunds (1—29og2—22 AlléH ellerup (31-37og 24-32

L Udb.Klædobo '■Gjentofte

8 11 B

120 A l A l

N17 Annas

G othersgade . .

■Hellerup Hellerup 1 G jentofte

i 3 A

G jentofte

129—153 - | Nørrevold |v k 2 St. Andreas

3

-

Made with FlippingBook flipbook maker