E1 theorieboek vwo

Hoofdstuk22 Voorraadregistratieen -waardering 22.1 Economischeen technischevoorraad 22.2 Fifo-systeem 22.3 Lifo-systeem 22.4 Vasteverrekenprijs 22.5 Vervangingswaardemethode

Hoofdstuk22

Voorraadregistratieen -waardering

Opdebalans zoalswedie inhoofdstuk3besprokenhebben, staat aandedebetkant vande balans vaneenhandelsondernemingdepostVoorraadgoederen. Bij een industriƫleonder- nemingstaanaandedebetkantvandebalansdepostenVoorraadgrondstoffenenVoorraad gereedproduct. Indithoofdstukbesprekenweeerstde technischeendeeconomischevoorraad.Vervolgens houdenweonsbezigmet driemethodenvanbepalingvande inkoopwaardevandeverko- pen: het fifo-systeem, het lifo-systeemendevasteverrekenprijs. Vervolgensbestedenweaandachtaandebepalingvandewaardevandevoorraadgoederen bij industriƫleondernemingenopbasis vandevervangingswaardemethode.

CE

Management&Organisatie inBalans

287

Made with