تقویم بدیع، طرحی نو از انسان و هستی

ﺗﻘوﯾم ﺑدﯾﻊ، طرﺣﯽ ﻧو از اﻧﺳﺎن و ھﺳﺗﯽ ﻧﺎدر ﺳﻌﯾدی

ﺗﻘوﯾم ﯾﺎ ﮔﺎه ﺷﻣﺎری ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻧظم و ﻗوام ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ و زﻣﺎن اﺳت. در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ واژۀ ﮐﺎﻟﻧدر از ﮐﺎﻟﻧد ﮐﮫ ﻧﺎم روز اول ﻣﺎه در ﻣﯾﺎن روﻣﯾﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑود ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت. اﻣﺎ واژۀ ﺗﻘوﯾم ﺑﯾﺎﻧﮕر اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ از ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ زﻣﺎن ﻧﺎﮔﺳﺳﺗﻧﯽ اﺳت. ﻣﻔﮭوم زﻣﺎن وﻧظم ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ آ ﺎً ن ﻣﺳﺗﻘﯾﻣ ﺑﺎ اﻧﺳﺎن و ھﺳﺗﯽ او ارﺗﺑﺎط و ﺳﻧﺧﯾت دارد. ﺑرﮔﺳون ﻓﯾﻠﺳوف ﻓراﻧﺳوی ﻣﯾﺎن زﻣﺎن راﺳﺗﯾن ﯾﺎ اﺳﺗﻣرارذھﻧﯽ ، ﻋﺎدی و زﻣﺎن ﺑﻌﻧوان اﺳﺗﻣرار در ﻣﮑﺎن ﺟداﺋﯽ ﻗﺎﺋل ﺷد و ﺣﻘﯾﻘت ھﺳﺗ ﯽ و اﻧﺳﺎن را در راﺑطﮫ ﺑﺎ اوﻟﯽ ﯾﻌﻧﯽ زﻣﺎن ﻣورد ﺗﺎﮐﯾد ﻗرار داد. اﻣﺎ از طرف دﯾﮕر ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ زﻣﺎن ﻋﺎدی ﻧﯾز ارﺗﺑﺎط اﻧﻔﮑﺎک ﻧﺎﭘذﯾری ﺑﺎ واﻗﻌﯾت اﻧﺳﺎن دارد. اﯾن ﻣطﻠﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﺑﺳﯾﺎری از ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن ﻣورد ﻧظر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت. در ﻣﮑﺎﺗب ﻓﻠﺳﻔﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آد ﻣﯽ ﺑﮕوﻧﮫ ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺗﻌرﯾف ﺷده اﺳت. در اﯾن ﻣﯾﺎن، ﺳﮫ وﯾژﮔﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺗﮑرار ﻣﯽ ﮔردد. آدﻣﯽ ﺑراﺳﺎس آﻧﮑﮫ ﻣﯽ اﻧدﯾﺷد و ﺧودآﮔﺎه اﺳت ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﺷود. ﮔﺎھﯽ آدﻣﯽ ﺑر اﯾن اﺳﺎس ﮐﮫ ﺑرﺧﻼف دﯾﮕر ﻣوﺟودات آزاد و ھدﻓﻣﻧد و ﻓﻌﺎل اﺳت ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮔردد. و ﺳراﻧﺟﺎم، ﮔﺎھﯽ آدﻣﯽ ﺑﻌﻧوان ﻣوﺟو دی ﮐﮫ اﯾﺳﺗﺎ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ زﻣﺎﻧﻣﻧد و ﭘوﯾﺎ اﺳت ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﺷود. ﺑﺎ اﻧدﮐﯽ ﺗﺄﻣل در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﻣﻔﮭوم زﻣﺎن و ﺗﻘوﯾم زﻣﺎن در ھرﺳﮫ ﺟﻧﺑﮥ وﺟود آدﻣﯽ آﺷﮑﺎر ا ﺣﺿور دارد . ﺣﺎﻓظﮥ آدﻣﯽ از ﮔذﺷﺗﮫ و ﺣﺿور و ﺗﮑرار آن در " ﮔذﺷﺗﮫ " "اﮐﻧون" ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋواﻣل ھوﯾت آدﻣﯽ اﺳت. از روز ﺗوﻟد وازدواج و رﺧدادھﺎی ﻣﮭم ﻓردی ﮐﮫ ﺑﮕذرﯾم، ﺣوادث ﭼﺷﻣﮕﯾر در ﺗﺎرﯾﺦ ﮔروھﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون از ﺟﻣﻠﮫ ﻣذھﺑﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﯾز ھر ﺳﺎل ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﻟﺑﺗﮫ

راﺳﺗﯾن

ﮔﺎھﯽ

ﻧﯾز

در ﮔروھﯽ راﺑطﮥ ﺑﺎاﯾن ﺑﺎزﺳﺎزی ﮔذﺷﺗﮫ در ﺣﺎل وآﯾﻧده ﻗوام ﻣﯽ ﯾﺎﺑد. ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ھﺎی آدﻣﯽ ﺑﻌﻧوان ﻣوﺟودی آزاد و ﻓﻌﺎل و ھدﻓﺟو ﻧﯾز ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ آﯾﻧده و ﺑ رﻧﺎﻣﮫ رﯾزی در ﻧظﺎم زﻣﺎﻧﯽ اﺳت. ا ز ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﮐﺷﺎورزی ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ زﻣ ﺎن درﯾﺎﻧوردی وﺗﺣﻣﯾل ﻣﺎﻟﯾﺎت و آﻏﺎ ز ﻣدرﺳﮫ ھﻣﮕﯽ ﺑر

ھوﯾت

ﺟﺷن

Made with