545166984 efter elena

fa u d M , o t t j

8 I U

1 .

T I I O R V A L U S E N S I U

\

HAÅNDKATALOG

VOR

DI*

B E S O G E N D E .

KlOBENIIAVN. THIEL ES BOGTRYKKERI. 1848.

M A 1 ?:

. j . u /. .-i o b v .i

• ,r *i

54 ^

' >

Denne Katalog indeholder en kort Fortegnelse over de af Thorvaldscns Værker, som fortidon have kunnet opstilles i Museet, og over de Malerier, hvilke Pladsen har tilladt at ophænge, tilligemed en summarisk Oversigt over do antik« Kunstsagor, som det har været ansect for hensigtsmæssigt at stillo til Skue; den omfatter saaledes ikke .alle Thorvaldscns Arbeider og kun en Deel af do Kunstsamlinger, der hore til Museet. En fuldstændig og udfOrligore Fortegnelse over Thor- valdsons Voferkor og do Samlinger, der udgiOrc Museet, vil en Hovedkatalog indeholde. Af denne ere lo Hefter, lste-3die Afsnit af Antiquiteterno, udkomne, baade paa dansk og i fransk Oversættelse, og ere særskilt at erholde. 1ste Hefte, over Thorvaldsons Værker, vil i denne Maaned blive overgivet til Trykken; do Ovrigo Hefter, der skullo indeholde Fortegnelsen over Malerier, Haandlegninger, Kobberstik, nyere Medailler, antike Mynter, AfstObninger af Anliker og IlOger, ville blivo udgivne efterhaanden i Lobet af dette og folgende Aar. Af Thorvaldsens i Marmor udforte Værker, som ere opstille i Museet, mangle ikke faae den sidste'Fuldendelse, hvilken fOrst i Tidens Lob vil blive dem til Deel. 8 Statuer og 3 stOrre Reliofer i Marmor, hvis Udhugning er mindre vidt fremskreden, henstaao i Atoliot og ville efterhaanden. som do fuldfores, faao Plads i Museet. Baade paa Grund heraf, idet tillige flere Gipsmodeller ere i Brug ved Udhugningen, og fordi der endnu savnes AfstObninger af flere af Thorvaldsens betydeligere Værker, som med Tiden forhaabentligen ville kunne erholdes, ere flere Pladse efterladte tomme, saaledes

især i Forhallen og i Corridorerno. Af samino Grundo ero nogle Værker ikkun midlertidigt henstillede og ville Tid efter anden komme til at forandre Plads, hvilket or Tilfældet med adskillige af Gips-Modellerne i Stue-Etagen og Busterne i don noderste hoire Corridor. Værelset XXXII or udseet til, i de ophængte Rammer afvexlende at optage forskielligo Blado af don betydelige Sam­ ling af Tegninger og Kobberstik'. Kiekler-Etagen vil, saasnart dot mod Hensyn til den Fug­ tighed, som der endnu findes, lader sig giore, blive indrettet til Gips-Afstobningerne af Antiker og nogle nyere Skulpturer. Tallene J-XLII betegne Værelserne og ero anbragte i Vindues - Fordybningerne. Do af Thorvaldsens Værker, som ere i Marmor, have Mærket M. tilfoiet. Kiobcnhavn. September 1848.

Lic. L . M uller , i Museets lnspectt-nr.

I

r

ir

FORSTE ETAGE,

I

!/ 'i

O >n

j

j

( iv.i sThorval ds ens

Værker.

,1

Tj FORIIÅLLE, 113., i Statue., Nicolaus Copérnicus. .•»-.! '" y .I v -'I 114-16. Monument over Guteuberg. Statue af Gulen- berg paa et. Fodstykke med Relieferne: Opfindelsen af de bevægelige Typer og af Bogtrykker-Pressen. 123. Rytter-Statue af Fyrst Joseph Poniatowski.-u'!- ‘ 128. Ilest til Churfyrste Maximilian af Baierns Rytter- Statue. ■ -b o /'-,1 i: : ’.-l Bil 142-45. Monument ■ over Pius YII. Portrait-Statue af Paven paa den hellige Stol.->t Paa Siderne: den him­ melske Viisdom og den guddommelige Styrke. Foran; to Engle med Pius V lls Vaaben. • : :•»;*. •— ,'A'I 156. Statue. Hertug Eugen af Leuchtenberg. (Figur af Sammes Gravmonument.) • n ’I . ' ,0»S 209. Buste. Andreas Peter Bernstorf. 5 ir'.) — -Kl 212. — Grev Adam Moltke af Niitschau. !. >? .Ib«: 219-20. — Baron og Baronesse Schubart. M. • 258. — Sir Thomas Maitland. M. i i ’ ‘ ' '>ril 317. Relief. Herkules modtager Udodelighedens Drik ‘ af Ilebe. .»• i: 1 ,:!.; i ; ■ • ■: ■! -i" ii Q 318. - — Hygiea giver Æskulaps Slange Næring. >'.n3

2

FORSTE ETAGE. FORMALLE.

319. — Minerva begavcr det af Prometheus dannede Menneske med Siclcn. 320. — Nemesis oplæser Menneskenes Gicrninger for Jupiter. 503. — Frise. Alexander den Stores Triumph-Indtog i Babylon. Til hoire: Alexander med sit Folge. I Midten: Tog af Babyloniere, som drage Seirhcrren imode. Til venstre: Staden og dens Omegn. (Af­ støbning af den første Model, i Quirinal-Palaiset.) 600. — Minerva afslorcr Lasten og tager Dyden under Beskyttelse. (Hdrende til Monumentet over Mailland.) retu u ,’ : ; ! ; iv / o : r:-* i h i i rs h I*’ .-'S -• 11 i;')<{•> i> f]ii<;C) .JI• ■.V! i -T).!;!v! CORR1DOR. - LANGS [MED FORHALLEN. ;/ i L: ?r:>>- 1 -n /; L 55-56. ! Statuer, i Karyatider. •>: :i /li:.:«.> !i: ' J'-l 119. Relief-Figur. En Love duende over det franske lu Konge-Skiold/ (Til Monumentet over ;'dc i Paris ad/ 10 ’Aug.: 1792 :faldne Scliweitzere.) S u-./nT 122. 0 Statue. En liggende Love. ;b,:i i :».!•:!•>< t 125. — Ilcst til Monumentet over Ponialowski.i o! 129. ! -— Hest til Monumentet over Maximilian af Baiern; 270. Buste. Pave Pius Y1I. w;: ... .; ‘i»s 271. — Cardinal Consalvi.- o i buA . ' . •' r>- 361. Relief. ; Victoria. :; . 1 i ! /. — A'i!: 504. —■Alexander den Store paa sin Triumphvogn, modtaget af Fredens Gudinde. . ; ' i’ i 2 506-7. — Stykker af Frisen Alexanders Triumphtog.. (Tilsætninger til Exemplaret i Christiansborg Slot.) 603. — PræsteuiHans Madsen for Johan Rantzau. R; 530. — Statsstyrelsens Genius. 531. — Retfærdigbedens Genius.

THORVALDSENS VÆRKER. [

3

GU,' i . ttt - Raphnel,-; imellem,Lysets >Geniu$ og Victoria; 61?.,/.- 7 +, Cardinaj ConSalvi fin er (de pavelige (Prøvitid- ser tilbage til Pius YII, (.J-mod •I•■ r»*’ c! fv ;■>!!•>;: t *:•>!•/;nd :J mu /0 u I jii •>':TiT i : ih ’! — TIL VENSTRE. .... \ . .1 >’>(•r> 11 :” u :■> lu l '<'•)n i li; ,Viii/ Min nol) :>.'th/fl la 59-70. Statuer. Johannes den Dobers Prædiken. r .i'tj'miij'iuT ;-.!' j T> n iinn; i s*.I> 71-72. .*,— En staaende romersk Kriger pg en siddende Iil-, ■ i i. I ! I'i-in., irii.! ;>;V.;i /C)° n, i —. .!Li) j Jpde. (Bestemte til foregaaende Gruppe.) j 110. — Daabens Engel. , , ,. r‘ 240. Buste. Digteren Chr. Aug. Tiedgq. ,j _ 247. — Storfyrstinde Helena. . . J _ . *.s!in*>•i — . . i’ir 275-76. — Prinds og Prindsesse Butera. . .H.TtOH .1iV 282. — Ubekiendt Pprtrait. ... . . . , . ■ i »JO/lTun rr*M '/ J i .olutill A il 304. rr—Ubekiendt Portrait. M. . . „ .i/i .•:;i;i!."i i . mii / j :'D,t i'O'i'.'.IiJrar.tMJiile---.lOl 526. Relief. Poesiens Genius. .. , «... .tT'l•IT f; ; ii; I IISi i!;s!I /l. il. yfUT^rlUlI.J -—• 551. -, 7 - Adam og Eva. . f 575-7S. — De fire Evangelister, baarne af de vingede Figurer, der betegne dem. M.. r . f !-< 583. —■Lucas, med den vingede Oxe, ved.Siden. , .: T-; . *;.■,iiJ:.> ■!i. n: iH ---• m'.L' 584. —• Lucas som den forste christelige Maler 589. — Juleglæde i Himlen. 'fiviO — Gravmæler: .»!•>;y/bn«>! vba-.I .YiMr 613. — Tobias helbreder sin blinde !Fader. —-(O.vét: Oienlægen A. Vacca Berlinghieri.) : r!i — .(!% 616. — To Soskende forlade; en Moder, paa-Jorden!' (Over Prindsesse Poninskas B.brn.) | / H .'liKI 618:-'..-ir-r.'En Mand tager! Afsked med,sin .Hustru, détf ligger paa Dodslciet. '.(O v e r BaronesseiSchubar.U); 620. — En Mand giver sin Hustru,; dér istaaer til4 hyllet for ham', JHaandéh> til.A fsked, i;.)(!T — .Tdl- 62L! >-4, En Moder fores af Dodens Genius .til Maalet; forladende sin Son. (O ver Grevinde Berko'w&kj.);

4

FtlRSTK etage . 'CORRtDOU.

622. *^>■‘-4 Dodfens 'Genius'Ved'éh'Gravstottey paa hVis' - IFod i;ji.diil tjh 623. — En aldrende Qvinde knæler mellem to Engle, ■ \‘t\ •. / .i / il}' af hvilke den ene viser, at Livets Tid er udrunden, , i;i‘i u'.;» ^u* ir«InI. .Tinli.'d . 0 ?-«.}«; den anden optegner dets uierninger. 624! ."0vindé med Korset' i' Haanden (Troen) hæver sig over Dodens Genius op til'Himlen. ’ (Over Baronesse Chandry.) , 1 ^ 625. — En lignende Forestilling! J 1 627. — Dodens Genius. ''*'11 .»ii'»!fi? 1 •j'-.i jnlir.i i(l TIL IIOIRE. .•jv.uil /Mt h;iit. — .71T- _;o >F> jsi i'I — .yT-r.Tk* ■f !;.«!w,!'»d i 186. Buste. St\Apollinaris)‘Biskop'i Raverina. 187. •— Mathcmatikeren Léonardus Pisanus. M. .1 1 189. — Churfyrste Maxlrnillan t af Baier'n. 195. :— Prindsessc Vilhelmine* nf Danmark. M. 2 li.° f‘~ ’l&rev Ranlzau af Breiténburg.

232. — Kong Ludvig I af Baiern. M. ’ 252. — Napoleon, som apotheoscret Kaiser. 255. Walter Scoit 256. — George Byron. M. 267. — Lady Sandwich. 268.0)----Miss 1L'ucarid inV vd; j ldl-.ul .-dd ■ 280. — En ostindisk'Fyrste.’d' »;•>•)*; / ./. nv 283.'; -—' Ubekiendt P o r t r a i t . < > T dmiil

■■VV'■•ii i

tmdO _T .Mil)

363. Belief. Victoria, i *«X-.uiiso'l o?^hni i'l 420i . uiiiKVenus:, l'Ambr bg/Mars i Vulcans /Værksted.1 (Efter Anakreons145de Sang.) i-.iji ii i i;i"| •»•.»Tjijtl 423’. •i-«—;

THORVALDSENS VÆRKER.

500. — Hektor .forekaster ParislhanSiFeighed, i Kaiftr meret hos Helena. •Yt fJ-xniiJI — .!)'!'* 505. — Frise.':'. Alexander; den Stores'Tviumph-Indtog i Babylon. (Afstobning over Marmor-Exemplaret i Sommarivas Villa,) !•!•> 1 i /K’l .7 516.... ■— Alexander :dcn Store forledes ai TJiais^til ,at antænde -Slottet, i ^^ersepolis. ( __ ()i 520. — Fredens og Frihedens Genius. , ( jf.(J VED INDGANGEN TIL. CHRISTUSHSALEN.:/! — .l.'.'J 146-47. Statuer. ToEngle:,' horende' til.P iu s VH 8 M o n u m e n t . „i.imi.'l .la! h f l .7:;!'. 567; .,,Relief. ,!.Chvjstus,. ;sorn;, 12; Aai; gammel lærer;Å Templet. .?itin->.'> 568. — Christi Samtale med ,den :samaritanskc Qvinde; 593-95. — Dommedags-Engle. .11 ,K\. 86-103.. jyr-, Apostlene,,tJ 86 . .P^tri^. ,t(< 37. jMatthæus. 89. Johannes. 91. Jacohus den Yngre. .. 93.,Philippus. P4. Taddauip. 95,^Andreas., . 96 .^ ,ho.mas. 98. Ja-r cobus den Ældre. 99. Bartholornjeus.,,|./ 10L Simon Zelotes. 103. Paulus.;« jy,; 112. — Daabens Engel. 559. Relief. Frise. Chrisfi Indtog i Jerusalem. 5 6 0 . -------- Christi. Vandring fra Pilati IIuus ,tib Goly galha. .s■.i j 1 1 5 ••.J i Min 1 .of^iii1 .TJ?.' 564. — Christus overdrager ,St Peter, Kirkens Styrelsen 569. Marias ,Bebudelse.,,yj .'| *i!•>/I JUK 570. — Den nyfodte Christus .tilbedes ,af.IJyrderne;\" 572. — Den ^aarigOj.Christus lærer, .ji Teipplet. XXV. CIIRjSTUå-SAL.'1’A ,r>'r,,n0 ,H“ ... M t ^n?n...Mi?d;-«i.! .V .ih Jl JH&l , 82. ^Statue;.,,Christus.,,,,

v O rste etage .' T-ur.1

6

573,'i ^ 1 ‘GhristuS' ddbeS 'af‘Johannes, i'd.!•-!! — -OJJo 596. — Barnets Skytsengel. .i.n il-r! >» •— •f*0<’ i Jy-niIfjnr‘.)/I-I - ’io.'irM:!/ >/o ;; 11 :i:c!:> ’ il/.) .uufvtlcH i VÆRELSE '!.• Hi i ■>. Ii«.:!t »I te: . Ganimcdés, skiæhkeiide'i Drikkeskaalcn. Bl'. 40. — Ganimedes, rækkende den 1 fyldte Skaal. Bl'. 224. Buste. Miiléren EckerShergi’ ’ 254. — Maleren Horace'Vernet.'I /.'.■’ii,'/ !ni,'i vI;. / 2S4^85i‘i ^ U b é k ie n d te Portraitevi .rMih.i's, 327. Relief. Lysets Genius med Pegasus. 517 ,r U Kunsten ' erholder 1 Lyset' fra' -den himmelske Genius. .J•i•{iii-/1. B48.:' Nyaarets *Geniusil!!>»h.Jmr.d »»•••' nl • — •'*«><• .r •i;•:£ * i .!n:i:.,n; ! — .i, C. II. 28. Gruppe. Amor t og Psycbe.,,,,, 426. Relief. Kiærligliedens Aldre. M. 428. — Amor forlader den sovende ‘Psyches' Leie.-"'' 42D;1' — Psycbe 'nærmer sig méd Lampen til dert so- •■'''Vénldé A-tnor.-;';;:1;;' ••>*> °;* 436. • — Amor'opvækker den afmægtige Psycbe. •M. 585:‘‘ — Syngendé:Genier. BI. [.') 1 . v 587. — Spillende Genier. 2d.’^GruppéL GratierneoOg’Amdr.1 > — •— 245. Buste. Frue Rehfuez. 30^;ri,pl XJbékiendt Portrait.:-d'!'-'=r>:-.**:«! > — ddt. 340. Relief. Blusernes Dands; paa Ilclikom Bl. Hy'giea'-og'Åmori ■Bid o'b »ivu no«i — .dif. 375. *^i'Amdr bilnden hbs-'Gratierrte.'d B1;,(I — <:u. J-> ; .tf 1 ■»I:;>1 j-j?. i »tilftcl III.: iili) ‘ .h Hiu-l ". k -. I — .LI I MM

7

TH 0 RVALDSEN 3 VÆRKER.

393. — Amor beder Jupiter om, at Rosen maa blive Blomsternes Dronning. M./ ,,,, .i , .7 396. — Amor virker et Net for at fange S ielen .;M. 397. — Amor kiærtegncr deu troe Hund.. M. .ij-riJ-loU •<[,< --- .X'X . i:;• •>': :;v..\ y r; .i* ,, r! r; c, i 11. Statue. Venus med Æblet. M. , 410. — Amor kjærtegner en Svane; ved Siden, Drenge som plukke Frugt. (Somihéten.) M.'l .-uMc’h .7! 412. — Amor i og den unge Bacchus stampe! Druer. . NEfler Anakreons 17de Sang. (H 6 sten.)\;M.— .»«K; 414. . — .Amor optaget hos Anakreon.: Efter AnakreonS 3die Sang; ;(Vinteren.) ,M. I;!;.. ; •.'( •mn:/. — .Jjiii- V. Mil /. -** i >> ‘I 490. Relief. Briscis fores bort fra Achilles.— • J~ 492. — Priamus bonfalder Aeliilles om Rektors Liig, 493. J--Achilles forbinder Patroklus’s Saaiv M. •' ‘i 495. -— Achilles med den dræbte Amazone-Penthc- d’silea. '»‘i . , v-’n'j . v-,; vi.';';;; 38. Statue. .Hebe. M. , . . 321. Relief. Ilerkules og Ilebe. M. 322. — Æskulap og Ilygiea. M. 323. — Minerva og.Prometlieus. :M. 324. — Nemesis og Jupiter. __ t;|j. •ioJ'i:i) — .W 348. Relief. Apliroditcs Fodsel.* . 388. — Amor som Lovens Betvinger, 409. — Amor drikker Viin hos Bacchus. 52. Statue. Jason med det gyldne Skind. 249. Buste. Fyrst Joseph Poniatowski.’ .C 286. — ’l/bekiendt Portrait. :'-1 i,;!

8

f O uste etage , vii - x -

. i:u»

T. ■>•>(! T)iu«'. ->— .J.t.'U

O'/iid

7. Gi’uppe. Mars og Amor. ‘ (Efter Anakrcons 45de •Sang.)''• " '"4 ' <’•» .i i!/ ■unn /•. — 273. Buste;'1"Grev Sommariva. - •‘*'* 287. ■— Ubekicndt Porlrait. 486. Relief. Perseus bortforer Andromeda paa Pegasus. 499. — Ilektor hos Paris og Helena. 501. •— Ilektors Afsked fra Åndromache.' 1,1 ‘ 502. — Ilomer synger for Folket!' ' ",l" .-.iHi-yni.i >*«*»! idi / •<•.*.!/!;■;!» * k * i *»/. — .001* i .!i•!i i;: !.<•’/ :•/,(.! .— .Oli. 47. Statue. IIaabct:> (Efter addre græsk Forbillede.) 366;;' ! Reliefi i Pareerne med Livets.. Traad.' •— .li i- 367. — Natten,' med sine Born Dodcn og Sovnen. M. 368. ' -i- Dagen:. Aurora med Lysets Genius. M. .! !• 402. — Amor fremkalder Blomster af Steengrundcn. 403. — Amor samler Concliylier til et Smykke. '.hind': ' Jl l f f I Xv J i jio-'.il!. ,‘tnIj;!;t .!'•! 9. Statue. Yulcan.r.;:;./i ! ..,i ;Ujj 237. Buste. Ministeren Wilhelm Ilumboldt*. 288. — Ub.ekiendt Rortrait., [ 374.1 Relief; Gratierne, dandsendc; . 418. # <—

i,9

THORVAI.DSENS VÆRKER.

326. •~-!Apollb.{ri •.>■£{/. s:i-: v*.Lhn •>!>'>?• 352. — Pan og',en lille Satyr>j M. du >7 :v-n i r.r.K 354. ; — En Bacfchautinde og en lille tSatyr. M. .cl?•'j 407.i;:V-r-r Arnor og Bacclius. i M. c !> tj ^ I mh .- i 416. - Amor og Anakreoné M. .>!/: :v>-il-:»;•>/ li !' ID V.,> i,[i,'; II*JtIJOI!Ol!1 /. . irJ7u;i.(i '.'iiV.'Ji'i t'.-'IM.l

171.!• Statue. Fyrstinde Bariatinski. ;,M, ) — .!;!<) 239. .Buste. ’ Greviude Nugent. !!

278. — Marcliesa Firenzi. 306. — Ubckiendt Portrait.

353. Relief. Rebekka og Elieser !ved Briinden. .111 451 i— a - Amor og Ilymen .I M. u jit-.'.itimml.'. .IT-OT.! i )f> , m i n d , ) » li. ' !•»'■ '■ < .A, 11 * / * r\ » • 1!i; 124. Statue. Fyrst Poniatoyvski.;| ; . < M f ; 207. Buste. Andreas Peter B e r n s t o r f . __ 221. — Legationsraad Yoigt, ;M.;[/ j j.,,, ] __ 229. f/— Landskabsmaler J. C. Dahl,/ .'D j i!•»*? .{:U; 234.; Fyrst Mcttcrnich. M.i, __ SS.-X~.il 236. — General Fyrst Sclwarzenberg. 241. — Medailleur Brandt. 242. ;— .Kiobmand C. II. Donner. d .I) .•-< j? t ?.’> .!!• 246: ;>~!iKaiser Alexander I.i i:l .‘I-,II-,,‘i .Tit: 257.1 — Lord Byron.iMiDi) .v/i^D/u -.d d: — . 1 f.K 263. — Mr Diwctt. .U.y.tH 272. Grev! Sointnariva. M. I — X i,.V. 289-90. •— Ubekiendte Portraiter.! ; v,-uJ - - .SU»1 316.1., Relief. Jupiter thronende mellem Minerva.dg Nemesis', nedenfor, Occanus og Tellus. . 1 / .il! 422.. !.'—. Amor paa en Svane. --.!»»*•!. i /!* uii --- .111 614. . i—r- Gravmæle over Augusta Boéhmeri! Den Afc

10

KORSTE KTAGK. Xll-XIV.

dode rækker sin syge Moder en Lægedrik. Siderne: Nemesis og Dodcns Genius. ">■< — 615. - Gravmade over Bethmann Ilollweg.- -Brode­ ren modtager den . doende Ynglings Borgerkrands. Til venstre: Moderen og Sostrene sbrgcnde. .T il hoirc: Nemesis; bagved, Arnoflodens Gud og en Love til Betegnelse af Florents. 619. — Gravmæle over Grevinde Pore. .Den Afdodes sorgende Ægtefælle.og Born, med Askeurnen. “. 130-31. Monument over Byron;'; Digterens Portrait- statue. Paa Fodstykket: Poesiens Genius, derslem- mer sin Lyre (M.). 210. Buste. Henrik Hiclmstiérne. :( 225. — Tyge Rothc. M.;',: ’ \ .'ol-mi . »O- 260. — Lord Exmouth.- ’ ‘ L; j.t m-»■.si---.. { — . J'l: 343. Relief. Amor lyttende til Eratos Sang.~M.- 357-58. — En Satyr dandsende med en Bacchantinde. ' . Z Z Z . ' Z ’ 44. Gruppe. Ganimedes med-Jupiters Om. —M. .- i- 347. Relief. Mercur bringer den lille Bacchus til InoV 351. — Ilebe overgiver Ganimedes Skiæukckandc og Skaal. M i 389. — Amor paa Lovens Ryg afskyder én Piil. -M. 391. — Amor skriver Jupiters Love. M.~ - . ' : 417.Ji/»— Amor klager’>for Venus over Stikket af. en Bi. M. !•>I.’ 'i: i-•_»!- >n ; 424. — En Hyrdinde med en. Amorin-Rede. M.. 1 1 J 484. r — Hylas drages'ned i Floden af Nymphernc.. M .1 Paa m - Z Z C Z l Z . Z ' - Z 121. .Ståtuei i Én-liggende Love. 'M. ‘ .. x i v . '

11

THORVAT.DSENS V.ERKEIt.

.1 i.i j'.i: ;i /’ .•.iJ-r.'.'i ,!:7£.*

155. Statue. Fyrst Wladiiriir Potbtki :’J,)(1 ‘ “ 248; ’ Buste." Fyrstinde Nafischkin. 291. ' — Ubckiendt Portrait. .......... ‘ 359. Relifef.' Victoria ‘bptégrifchde-‘en Bedrift paa- et Skiold. M. 362. — Victoria med Palmegreen og Krands." 364. — Nemesis paa 1 'eri' Bigå'J 1 fulgt af ^SlrafTens'og Bclonningens Genier. . 515. — Alexander den Store forledes af Thais til at antænde Slottet i Persepolisl ' 1 '* *i »Iiiii u»:tS *ili'r ii'j to :!'./. .Toi!•»/i .iMU- XV I. „uhbiT 22. Statue. Den triumpherende Autor, ,.som proyer Spidsen, af sin Piil.,Ti i b ,n ; , -...Mi — :i 377* t 80.. ;Reliefer. Amors Herredomme over Verden _i,(de 4 Elementer). ', M, < /p:u 10'j . m si, 395. — Amor og Gauiinedeskoste fTærninger.,j(Efter et Digt af Simonides.) M. 454. — Amor og Hymen spinde Livets Traad. M. !.’ t ’’ ! .!••■/TOiiT .'JllJojii ."bui'q->/•(/. yt ’J : , ' i l t ..Yff'i 11 i.;• ;J1! .79! 53. Statue. Adonis. .. !I 11. i -— . iJS 235. Buste. Fyrst Metternich. . ' . f 259. —• Lord Gowcr, Hertug af Sulherland. 480. Relief. Ncssus. omfavner den modstræbende . ; i i >i, t/‘ — Dcianira. M. • J1* i{ > j jJ,jt•;j é |»ij^ — . • t 488. — Cliiron lærer Achilles at kaste Spyd. ,r „ _ i..",: •!•);; sair.ii ; ..•,;<-»/> ..!■<• 646. — En Jæger tilhest. , , .■■>.!)!i:'- • I •■!.; t Vi !■*'.. ".V 1!' r.u.'j . ! --- 647. — En Jægerinde t i l h e s t . '' . T>. > i1 ; m > w in y j'i — . •jlui .iull) ,p!i'.ri i'.Tou:/ XV III. llvl dm mileu) — .100 32. Gruppe. Gratierne^ tned Amors.' PiiLiinmii.' lit ::

FORSTE ETAGE, t ;XVHI-XX.

12

279. Buste. Vittoria fra Albano. 307. — Ubekieudt(Portraiti (/ f.C] 328-36. Reliefer. Muserne., 328. Clio^ 329V|Euterpe. 330. Thalia. 331. Melpomene. ;[>(JJ32. iTcrpsichore. j., 333. Erato.; 334.. Polyhymnia. 335. Uranifu 336. Kalli°Pe* . 1 / .Mui.-Jr* 337. — Mnemosyne, med Ilarpokrates... (;y __ 525,.. — De 3 dannende; Knutters G en ie r.^ __ . i*»* » > .'imguinud!'.)?! Ji. |;J -n'.'i 1 i, n\Avt\ io ! i:■>i. ■;•)!>ui.y. > (/. 1/* 176. Statue. En Hyrdedreng.,,-iMj. j . , , , 0 j, 406. Relief. Amor rækkende en Rose, idet han skiuler Tidsler. *’ .! /. 421i'’ i—'Amor ridende'paa i*:«•^ 433. — llylas drages ned i Floden af Nymphérne. 638-41. 'Xi~i Livets Aldre:og Aarets Tider; »• 6.38. Barn­ dom, Foraar. 639. Ungdom', Sommer.'!'640^ Månd- >*dom, Host.'’!641. Alderdom^ Vinter.' Mi'/. --- .V (.>‘>!ii'.mu:i.'i 1 .: !•> •iI ' iT •'l i/i.i -ilu;' XX.-.. ; / i! ;u - joh «/. .1 uf- Statue. Thorvaldscn, stottct til Ilaabct. Buste. Kong Christian VIII, som Arveprinds. — Dronning Caroline Amalie, som Prindsesse. -— Kong Frederik VII, som Prinds. ‘i;r: in pnuiwl . «= /. . •i Inu.l — AU.li — Samme, ældre. ftl. — Kong Ludvig 1 af Baiern. Ubckiendt Portrait, M. M Relief. Thalia og Melpomene. — Kunsten og den lyshringjendc Genius. — Poesiens og Harmoniens Genier. — Gratierne lyttende- til Amors Sang. (Horende Monumentet over* Appiani.),,!M.) .-.-pjuii) 162. 197. 198. 199. 200 . 233. 281. 342. 518. 528. 601. til ,aia .Ti ii [ i Jjj .;>•.!. i ,; .1 ,;,j ) .

13

THORVALDSENS VÆRKER.

150. 152. 164. 101. 192. 193. 196. 201 . 202 . 557. 558. 563. 599. XXI. Statue. Conradin af Neapel. — Kong Christian IV. — Dronning' Caroline Amalie, som Prindscssc. Duste. Kong Frederik VI. — Dronning Marie Sophie Frcderike. —i Prindsesse Caroline. — Prindsesse Vilhelmine Marie /]1 — Prinds Fr. Wilhelm af Ilessen-Philipsthal. — Prindsesse Juliane, Sammes Gemalinde. ( ,'n Relief. Christi Daab. ' ^ 11 .i ••/!:[!(.cr;;!. X ■; --- . vIIT — Christus hos Disciplene i Emaus. ;>f, — Den christeliee Kiærliglied forenende Troen ru il'.u-.it r.inu Ilaahct. Thorvaldsens Værker. 14.:-' Statue!*•Hercules'.'1 T.*bnr.x >!/. •o-n i — 308. Ruste. Ubekiendt Portrait. ■ •!:"* :dr,:i i 398. >‘ Relief. Amor virker 'et Net for at fange Sielcn. 399. — Amor kiærtegner den troe Ilund* ' • ’ i i 450. — Åmor Og Psyche. - •' !-»?'.<• 452. — Amor og Hymen.' ’ ;• TRAPPEGANG.’’ . ' “ i i;:t» ir- i ; ; ; , ir. •»•••;;:*i.i--i.tvi l .:b °g

456.’’' —1 Den bortflyvende Amor.'-”'■ 520. — Malerkunstens Genius. •' ' r- »»•;'/■ 521. — Bygningskunstens Genius. . 522-23. — Billedhuggerkunstens Genius.

i r ,* :i l r

; 1 ,r

jiT

.6

527. — Poesiens Genius. fr>;vr:

.iv,'-. i -

! n.'j ‘j ’rt:;v i i > m r / . — .! v ii*iil^!?‘V’i I n*>bS) 11 £— ,06.

14

ANDEN ETAGE.CORKIDOK.

{ r y

.or. i .ir.r

‘ii; nif)ii kiii '.) i si;.; I :r iii

ANDEN ETAGE.,

. 10 !

uliM iifid---

,'J/ i ! ;(■') I

CORRIDOR. . in.)

.m

l “

Thorvaldsens Værker. 1,1,111 — .! i.i?I-f’i:i i!'?— ir•. • .'I ii; i ::; •> i 1 iI 7/ . r i chili r i — LIGEFOR INDGANGEN. . ; 190. Buste. Ludvig Holberg. ' ' , * .J 215. — Greyinde H. Danneskjold. 217. — Baronesse Stampe . ' . 251. — Comtesse Potocka. 292-93. — Ubckiendte PortraRer. , 433-48. Relief. Fremstillinger af Mythcn om Amor og Psyche. i'/.’t 1 508. — Frise. Alexander den Stores Triumphrlndlog i Babylon. M. .ti«; i!-n> J *I»i:•;i d•. ! .1 .'»l^u:i d I..:;|/, — 510-11. — Stykker af iModcllen .til foreg,; Frise. 512-13. — Tilsætninger til foreg.; Frise.. .— £ ?.l 636-37. — Tborvaldpeft /hos .Familien ;Slainpc,. Scene, i Stuen og ved Strandbredden. TIL VENSTRE. W ’ W .rJ i]tun;ynl — •1 ~r> 3. Statue. Apolio.' :i’,T t•: 0 m ]?.

34. — Amor spillende paa Lyre. 39. — Hebc. (2den Fremstilling.)

15

THOHVAI.DSENS V.F.IUiER.,

43 ,,; ,u -. Ganimedes skiænkende i Drikkeskaalen. ‘:i'!■ 54 .; . — En Hestebetvinger. (Efter en antik Statue.) 174, — Et. Barn fremstilt som Psycbe.. ;.i : .'.Y-TiH- 177^ — En Hyrdedreng.:"! .! • !;» 178. — En Dandserindc. . ,'(lste Fremstilling.) r/o.i 181. , —En dandsende ung Pige; > . ! au\. '• !\ I’i u*di 213. Buste. Admiral Ilolstein. ... { b-»m 21S. — Froken Ida Brun.' ■ d; :.'■>! h < l ;!f — 222 . •— Legationsraad Voigt. .. i, ,: >•! : : !• ?— .!••!!!• 243. — Baron Eichtbal.i • .1 :m 1 Allidv/-. — JV:l» 202. • — Alex. Baillie. v - i r n - i i -— .ri;!. 264. — , Mrs Ilope. i •: i :\ - I ”.«; 209. ,— . Miss Lucan. ' . : . ’ ff. •>il>’>:n 274. p Grev Sornmariva. 'i i u'I.ih i I 294. :m i Ukekiendt mandligt Portrait. ! ! /;;!! 309-10. — Ubekicndte qvindelige Portraiter.ii'j':•>*'> 339. Relief.ii Frise.i Tog til Parnasset. , - - .iu~.il 341. — Musernes Bands paa Ilclikon. ; ! : — 347. i — Mercur bringer den lille Baccbus til Ino..f.9?'; 309-70.ii —r Natten.<[ Dagen.« ;‘i ;; s»t'f v :mb’ .— .17«; 370. — Amor bunden .lios Gratierne. > . — /.K-UT«'. 381-84. — Amors Herredomme ovei* Verden.—- A'?£ 392. — Amor skriver Jupiters Love. «;- 1 i ; 394. —i Amor beder Jupiter om, at Rosen maa blive. Blomsternes Dronning. .m • i !•i.•.1.•. 411. — Sommeren. , .:;d 1 T•:

16

AKTJKXETAGE. ' corhidor .

400-61. Diana og Aktæon.'n462-G3. Diana og Orion. 464. Cliione og Dædalion. 465-GG. Diana og Endymiom 467-71. Dianas ’Nymphcr. ’! 472. Kal1 isto.' i 473. Ata- lanta. 474. Meleager. 475. En Heros ved cn fældet Love. 476. Adonis. '■ 477. Narcis. 478. Apolio ved den til et Laurbærtræ forvandlede Daphnc. 479. Pari ined Floitcn af den forvandlede Syrinx’s Ror. .<’•ii: 485. — Ilylas roves af Flodnynipberne. - 1 ! 494. — Aebillcs og Patroklus. , i ; 496. — Acliilles og Pcnlbcsilca. ii-ii ! 498. — Minerva tilkiender Llysses Achils Vaabcn..; 532-45. — Genier for: Poesi 532, Tragedie 533, Co-: medie 534,“Musik 535, Dands 536, Statsstyrelse 537, Krig 538, Sofart 539, Handel 540, Lægekunst 541, Havekunst 542, Agerdyrkning 543, Astronomi 544, Religion 545. ni /;> !.:i.r-;.. 556. — Maria med Barnet Jesus og Johannes, .i 562. — Christus hos Disciplene i Emaus. .1LV 565. — Christus overdrager St Peter Kirkens Styrelse.' 571. — Marias Flugt fra det betlehemiliske Barnemord.' 579-82. — De 4 Evangelister. i>;i!i4 586. —• Syngende Engle. i > i>'! • i'»; 588. — Spillende Engle. I.; !’. • !•: i ■ •— . 1 : 590-92. —■ Engle med Blomster og Girlander. “•> 628. — Bedende Born. ; i jut .J.:. lii TIL IIOIRE. — .G 1 2. Statue. Bacchus. • >- 12. — Venus med Æblet. >:l 1» 24. — Den triurnpherende Airior, som betragter sin Piil. 36. — Amor staaende med Buen. < j : i ; — .» ,i- 37.1; — Ilebe. ’-(lstc Fremstilling.) • ' ! 41. i— Ganimedcs rækkende den fyldte Skaal. I

17

T 1 I 0 RVALDSKNS VÆKKER.

45. — Ganiinedes med Jupiters Orn. , 173. — Georgine Russel. , 170. — En Dandserinde. (2den Fremstilling.)

227. Buste. Bartholin Eichel. 250. — Fyrstinde Barialinski.

277. — Giov. Torlonia, Hertug af Bracciano. 295-300. — Ubekiendte mandlige Portraiter. 311-13. — Ubekiendte qvindelige Portraiter.

134. llelief. Poesiens Genius. 353. — Pan og en lille Satyr.

355. — En Bacchantinde og en lille Satyr. 350. — En lysten Pan og en Jagtnymphe. 360. — Victoria. 372. — Hygiea og Amor. 385-86. — Amor ridende paa Jupiters Orn. 387. — Amor forende den tæmmede Love. 390. — Amor afskydende en Piil fra Lovens Byg. 404. •— Amor antændende Stenen. 405. — Amor og Baccbus. 431. — Amor og den afmægtige Psyche. 481. — Nessus og Deianira. 602. — Gratierne lyttende til Amors Sang. , 626. — Dodens Genius. M. 629. — Maleren Appiani. 630. — Lægen A. Vacca Berlinghieri (?). 631. — Bassi.

632. — Gotbe. (Son af Digteren.) 633. — Philosophen Henr. StefTcns. 634. — Tegnelærer E. II. Loffler. 635. — Ubekicndt Portrait. 642-45. — Livets Aldre og Aarets Tider.

18

ANDEN ETAGE. XXII-XXIII.

VÆRELSER XXII-XXXIII. Thorvaldsens Værker, Malerier, Tegninger, . Kobberstik m. m. XXII. 104. Buste. Prindscsse Vilhelmine Marie. 20 1 . — Lord W. Bentinck. 205-00. — Sonner af Sir Thomas Ilope. 405. Relief. Amor med Roser og Tidsler. Malerier: 8 . Florentinsk, fra det 16de Aarh. Et mandligt Portrait. 08. Castelliv Landskab ined en Klippeborg. (Skizze.) 09. Diofehi. Bodfærdige i en romersk Kirke. 101. Williams. En romersk Hyrdedreng ombinder en ung Piges Sandal. 120. Heling. En Gade i Smyrna. 151. Riedel. En badende Pige. 154. J. Ricpenhausen. Raphael forcstilles af Bramante for Pave Julius II. 184. J. C. Dahl. Et norsk Vandfald. 185. — En norsk Biergegn, med en Faarcbyrde. 190. Fcarnley. Et norsk Vandfald med ncdllydcndc Tommer. 1 209. Eckersbcrg. En sovende Qvinde. (Model-Studium.) 251. J. L. Lund. Den hellige Anna lærer Maria at læse. 208. E. Meier. En Fisker paa Capri, ved sin op­ trukne Daad. XXIII. 1. Gruppe. Bacchus og Ariadne. 373. Relief. Ilygica bekrandset af Amor.

19

MALKRIKR.

Malerier: 99. Severn. En italiensk Landboerske med en sovende Pige. 104. Verstappcn. Et Capel paa Yeicn til Aricia. 116. Follz. En Tiggerpige sovende i Indgangen til en Kirke. 148. Richter. En Romerinde. (Fortunata.) x . . v 159. Schilbach. Udsigt fra Forum (Carnpo Yaccino) til Cnpitol. 160. — Udsigt fra Capitol over Forum. 162. Steingn’ibcl. Udsigt over Florents. 181. J. C. Dahl. St Peters-Pladscn i Maaneskin. 183. — Et Vandfald. (Skizzc.) 210. Eckersberg. En Ilostpigc, i antik Dragt. 211. —- En romersk Almuesmand. (Studium.) 223. Hellesen. Kyst ved Fiskerleict Flade. 234. J, L. Jensen. En Vase med Blomster. 246. A. Kiichler. Romerske Almuesfolk kiobe en geist- lig Hat til deres lille Son. 266. E. Meier. En Skriver paa Roms Gade læser et Brev for en Pige fra Landet. 267. •— Eti lign. Skriver skriver et Brev for en Pige fra Landet. , 291. J. Sonne. En Valplads ved Dagens Frembrud. 292. •—• Romerske Landfolk udenfor en Osteri ved . Ponte Mamrnolo. 298. Thorning. Kysten ved Capri. (So-Studium.) XXIV. 23. Statue. Den triumpherende Amor, som betragter sin Piil. M. , , J . 214. Buste. Grev Christian Darineskiold..' • ; ' 2 ’

20

ASDES ETAGE. XXIV.

21G. —• Comtessc Louise Danneskiold. 346. Relief. Mercur overgiver den lille Bacclius til lno. Malerier: 81. De Francesco. Italiensk Landskab, med Æneas’s Ankomst lios Sibylla. 90. Gudin. En neapolitansk Kyst. 91. Labouere. Kysten ved de pontinske Sumpe. 97. (Efter Granet.) Clior i et Capucinerklosler. 117. Foltz. Compcsition efter Uhlands Digt: Des Sangers Fluch. (Skizze.) >. 122. Ilopfgarten. Brodene forvandles til Roser for den hellige* Elisabeth. ‘ 126. Koch. Landskab, med Vandrende over en Bro. 128. — Udsigt til Bierget Die Jungfrau i Schvveitz. 132. Magnus. Thorvaldsens Portrait. 140. Reinliart. Trægrupper. (Studium.) 149. Richter. En Roinerinde med cn Tamburin. 153. J. Riepcnliausen. Amor og to unge Piger. 156. W. Schadow. Christi Gang til Golgatba. 169. Marko. Udsigt fra cn Grotte til Monte Cavo i ■4 Albancrbiergcne. 201. Buntzen. Egetræer ved et Vand. 214. Eckcrsbcrg. St Peterspladsen i Solskin. 230-32. J. L. Jensen. Blomster og Frugter. 256. Lunde. Udsigt til Frederiksberg Slot fra Lade- gaardsveien. , 270. E. Meier. En neapolitansk Fisker, arbeidende paa sit Garn. 271. — Gaarden i Franciskanerklostret ved Amalfi. 289. Sclileisner. Skomagerdrenge drive Spot med deres indsovede Mester.

21

MALERIER.

XXV. 401. Relief. Amor seilende. Malerier:

"* , ' GO. Bassi. Et Vand mellem Træer, med stærkt ind­ faldende Dagslys. (Studium.) GI. — En Yei imellem italienske Landhuse (Terni). G3. — Parti af Kaiser-Paladsernes Ruiner i Rom. 77. Diofebi. Ilalle i et Nonnekloster i Maaneskin. 82. Gazzarini. Den nyfodte Cliristus. 86 . Copi efter Bassi, af Pacetti. Posilipgrolten i Neapel. 127. Koch. Olevano i Sabinerbiergene. 145. Reinhold. Biergigt Landskab*, i Forgrunden den barmhiertige Samaritan. 152. J. Riepenhausen. Adonis forlader Venus for at gaae paa Jagt. 1G4. Tischbein. Eu neapolitansk Fiskerpige, som pluk­ ker Viindruer. , , 187. J. C. Dahl. Indseilingcn til Kiobenliavn, med et Parti af Nyholm. .197. Bendz. Kunstnere forsamlede om Aftenen i et KafFehuus i Miinchen. 218. Friedlænder. Fiskere samlede om deres Fangst, i et siellandsk Fiskerleie. 236. J. L. Jensen. Lilier og Roser. 255. Lundbye. En Kæmpegrav paa Refsnæs i Sielland. 263. Melbye.. En Fregat og en Brig under Kysten en stille Morgen. .»-i:, 269. E. Meier. En neapolitansk Fisker, som fra sin Dor seer ud over det stormende Hav. 281. Ottescn. Osters, Frugter og Viin paa et Bord. 282. Petzholdt. Egnen ved Veji.

22

ANDEN KTAOE. XXVI.

XXVI. 180. Statue. E 11 dandsende ung Pige. M. 208. Buste. A, P. Bernstorf. 228, — Mad. Ilciyer. 345. Relief. Diana bonfaldcr Jupiter om at maatte forblive Md. Malerier: 16. Sassoferrato. Brystbillede af Maria med foldede Hænder. 67. Camuccini. Christus velsigner Dornene. (Skizze.) 92. Lcop. Robert. Kirken St. Paolo udenfor Rom Morgenen efter Branden 1823. 93. —• En ung Græker hvæsser sin Dolk. 100. Sevcrn. Spog under Viinhosten. 109. Catel. En neapolitansk Fiskerfamilie i Indgangen til Boligen. 113. Cornelius. Cbristi Gravlægning. 133. Nerly. Boller trække en til Thorvaldsen i Rom bestemt Marinorblok. 134. Oehmc. Udvendigt Parti af en gotliisk Kirke. 138. Rebell. Kyst af Gen Capri. 161. SenfT. Blomster i en antik Vase. 199. Blunck. Thorvaldsen imellem dansko Kunstnere i en romersk Osteri. 204. Buntzen. Skovpartier ved en So. 250. Liebert. En jydsk Hedeegn. 264. Melbye. Scilskibe i Mersseils Kuling. 275. Mohr. Isseldorff i Bayern. 286. Rorbyo. Udsigt over Athen; i Forgrunden Grækere i Samtale.

23

MALKIUKII.

XXYII. 33. Statue. Amor spillende paa Lyre. M. 338. Relief. Gratierne svævende. Malerier:

102. Teerlink. Ilornqvæg og Faar i et Landskab. 103. — Solskins-Landskab; i Forgrunden en Hyrde. 1013. Burkel. Landfolk udenfor en romersk Osteri. 118. C. v. Ileideck. Scene af en spansk Byes For­ svar under en Guerillakrig. •* ■ 124. Klenze. Staden Pirano i Istricn. 123. Koch. Apolio imellem Hyrderne, i et bjergigt Landskab. 141. Reinhart. Ponte Lupo ved Tivoli. 172. Marko. Et Vandsted i en Biergcgn. 173. — En skovrig Biergegn, med Vandrende paa en Vci. 179. J. C. Dabi. Neapels Ilavbugt med Vesuv, " i Maaneskin. 200. Boesen. En dansk Skovegn, med en Vci forbi et Bondclmus. 233. J. L. Jensen. Opbængt Vildt, Gront, Fisk m. in, paa el Kiokkenbord. 240. Kierschou. Veicn fra Rammsau til Reicbenball i bayersk Tyrol. 242. Kraft. Carnevals - Lystighed paa Roms Gade. 247. A. Knebler. En lille Abbate bores i sin Lectie af Sosteren. 252. J. L. Lund. Italiensk Landskab. 290. Thorning. Kyst af Oen Capri, ined Fiskerbaade paa Land. 299. Copi efter Carstens. Guldalderen.

24

AXDF.K ETAGK. XXVIII.

XXYIII.

'

l

301-2. Baster. Ubekjcndte Portraiter. 555. En Dobefont med Relieferne: Christi Daab; Maria med Barnet Jesus og Johannes; Christus, som vel­ signer Borncne; tre svævende Englc. Malerier: . 50. Ubekiendt, Yei ved en Flod. 70. Diofebi. Opgang til Kirken Sta Maria in ara celi i Rom. 79. Fioroni. Pave Pius VIII baaren i Procession giennem Peterskirkens Colonnade. 80. De Francesco. Italiensk Landskab, med en Molleaa i Forgrunden. 85. Storelli. Eu italiensk By i Biergene. 110. Catel. En Grotte i Villa d’Este i Tivoli. 111. — Det stormende Ilav ved en Klippekyst med Bygninger fra Middelalderen. Natstykke. 129. Koch. Noahs OfFring efter Syndfloden. 135. Oppenlieim. Tobias’s Hicmkomst.. 13G. Overbeck. Maria med Barnet Jesus. 140. Reinhold. Biergigt Landskab; i Forgrunden den vansmægtende Ilagar. 157. Schick. Landskab med antike Bygninger. og Vandrende paa en Vei. 158. —• Boas og Ruth paa Marken, i et rigt Landskab. 105. Wåchter. Maleren J. Kochs Portrait. 1GG. Weller. Gioglcre udenfor Marcellus-Theatret i Rom. ' . 192. Fearnley. Bedækt Himmel over Neapels Hav­ bugt. (Studium.) 198. Blunck. Noah i Arken.

25

MALERIER.

215. Eckersberg. Maria inetl Barnet Jesus i Skyerne. 259. Mårtens. Antiksalcn paa Charlottenborg. 276. A. Miiller. Cbristus velsigner Evangelisterne. 297. Thorning. Den blaae Grotte paa Capri. XXIX. , ; 35. Statue. Ainor staaendc med Buen. M. Malerier: 58. Aquaroni. Broen Quattro capi i Rom. 76. Diofebi. Pergola foran et Bicrgkloster. 78. Fioroni. En improviserende Vært i en Osteri paa Pladsen della trinita de 1 monti i Rom. 84. Lazzarini. Parti af den romerske Vandledning' Aqua Vergine, med en Qvinde, som vasker. 87. Chauvin. Villa Falconicri i Frascati. ']'■) 88 . — Villa d’Este i Tivoli. . 89. — Grotta Ferrata. 95. Ilor. Vernet. Portrait af Thorvaldsen arbeidende paa Vernets Buste. 96. (I Granets Maneer.) En Alchymist i sit Labo- ratorium. 112. Catel. Landskab i Solnedgang. (Skizze.) 150. Riedel. En neapolitansk Fiskerfamilie ved Strand- , . bredden. 170-71. Marko. Badende Jagtnympber i en Skovegn. 202. Buntzen. Et Landhuus i Villa Borgbeses Have. 265. 'Melbye. Fiskerbaade i Canalen. 272. E. Meier. En Munk med en Pengebdsse. (Stu­ dium efter Eremiten i Coliscet.) 277. J. p. Moller. Svendborg Sund. 278. — Svendborg By. 279. Joinfruc Nccrgaard. Blomster i et Glas.

26

ANDEN ETAGE. XXX-XXXI.

288. Scliack. Fattige Born, som synge paa en Vin­ terdag. f XXX. 244. Buste. Frue Kranse. 303. — Ubekiendt Portrait. 314-15. — Portraiter af Born. Malerier: 65. Caffi. Fyrværkeriet La girandola paa Engelsborg. 66 . — En Festaften i Venedig. 107. Burkel. En Biornetrækker i en romersk Landsby. 119. Henning. Brystbillede af en Italienerinde. (For- tunata.) " 123. Kauflinann. Landfolk udenfor en tyrolsk Kro. 130. Lindau. Landfolk paa Veien til Rom. 174. Glowacki. Konigsee i Tyrol. 175. Kiprenski. Brystbillede af enarmenisk Præst. (Studium.) 177-78. J. C. Dabi. Ncapels Havbugt i Maane.skin. 186. — Norsk Biergcgn med et Vandfald. 258. Marstrand. Almues - Lystighed udenfor Roms Mure paa en October-Afteu. 280. Ottesen. Frugter. 302. (Rugendas?) En tropisk Skovegn i Maaneskin. (Skizze.) XXXI. ' 25. Statue. Psychc med Urnen. M. 432. Relief. Psyche fort op til Himlen af Mercur. Malerier: 54. Copi efter B. v. der Helst, af Blunck. Mands- Portrait.

27

MALKKIKH.

02. Bassi. En Skovvci. (Studium.) 04. Caffi. Moccoli-Afleuen i Roms Corso. 83. Landesio. Trægrupper ved et Vandlob. 04. Hor. Vernet. En armenisk Præst. (Studium.) 114. Elsasser. Udsigt fra Thcater-Ruinerne i Taor- mina. 131. Lindau. Saltarella i en romersk Osteri.. 139. Reinhart. Skovparti. (Studium.) 142. — Torre del quinto, i Nærheden af Rom. 143. — Landskab, med en hvilende Jæger i For­ grunden. 147. Rcinhold. Udsigt til Peterskirken. 182. J. C. Dahl. Den romerske Lnndevei ved La Stortå. 212. Eckersbcrg. Sokrates og Alcibiades. 220. C. Hansen. Parti af Ncptuns-Templet ved Pæ- stum. 241. Kloss. Indseilingen til Kiobenhavn; en Corvet hales ud af Nyholm. 244. A. Kiichler. Familie-Scene ved Nemi-Socn. 273. E. Meier. Brystbillede af en ung Franciskaner. (Studium.) ' 293. Thorning. En saluterende dansk Corvet i Sundet. 294. — Neapcls Ilavbugt, med en Brig for Anker og Fiskerbaade. XXXII. 230. Buste. J. Knudtzen. 231. — II. C. Knudtzen. 425. Relief. En Hyrdinde med en Amorin-Rede. 598. — £)en christeligc Kiærlighcd. Samling af Tegninger.

28

ANDEN ETAGE, XX.XIII.

XXXIII. Skizzer o

,

J7-18. Minerva. 19. Nemesis. , 20-21. Æskulap. 30. Gratierne. 48. Victoria paa en Vogn. 49-50. En triumpherende Muse. 57-58. Sibyller. 73-81. Figurer til Johannes den Ddbers Prædiken. : 120. Monument over General Sehwar/.enberg. 12G. Poniatowski. 127. Maximilian af Bayern. 133. Byron. 138. Schiller. ,t . • ■ 139-40. Gotbe. 141. Frederik VI. 148-49. Monument over Pius VII. 151. Conradin af Neapel. 157. Livets og Lodens Genier. 158. De samme ved en Gravstolte. 159. En knælende Engel. 160. Luther. 161. Melanchtoti. ‘ * , 83-85. Cliristus. 88-109. Apostle. 111, Dnabs- Engel. 117. Gutenberg. ..... ,

29

MALKKIKIl.

IG3. Thorvaldsen. IG8-70. En siddende Dame. 175. En ung Jæger. 182. En dandsende ung Pige.

1 *

184. En Blomsterpige. 135. En Yngling med en Hund ved Siden. Reliefe r, meest Skizzer: 118. Bogtrykker-Pressens Opfindelse. ' 153. Tre Genier, som fremstille Christian IVs Valg­ sprog: Regna firmat pietas. (Til Fodstykket for Christian IVs Statue.) 344. Apolio iblandt Hyrderne. 400. Amor seilende. * - - . - 54G-47. Genier for Kunster og Haandleu inger. 601-7. Stavnshaandets Losning, Provindsialstænderncs Indforelse, Retfærdigheds Ovelse, Kunsters og Viden­ skabers Beskyttelse. (Til Monumentet over Frede­ rik VI.) G09. Retfærdighed og Styrke. 617. Gravmæle over de to Soskende Poninski. Samling af KobberstikRaderinger m. ni. xxxiv. ; ; : 552. Adam og Eva. 551. Salomos Dom. ./ 561. Christi Opstandelse. 5G6. Chrislus velsigner Hornene.

Relief-Skizzer a f Thorvaldsen: 349-50. Ganirncds Bortførelse. 453. Amor sammenknytter Hymens Fakler. 550. Danmark bedende for Kongen.

30

ANDEN ETAGE. XXXIV-XXXV.

574. Cliristi Indtog i Jerusalem. 610. Symboler paa Kunster og Videnskaber, bckrand- sede af Genier.

648. En ung Pige med en Fugl. Afstøbninger af antike Statuer :

Til boire (fra Vinduet). Den capitolinske Venus. Apolio (Apollino), i Florents. Silen med Liaccluis, i Louvre. I Baggrunden. Amor og Psyclie, paa Capitol. Den belvederiskc Apollo. Den medieæiske Venus. Til venstre. Discuskasteren, i Vaticanet. Mcrcur, i Vaticanet. Pen kæjnpende Heros (den borghesiske Fægter), i Louvre. > VÆRELSER XXXV-XLII. Oldsager, Afstøbninger af Antiker, Malerier, Boger m. m. xxxv. > Ægyptiske Oldsager. De fleste af disse liidrore fra Gravsteder (hvilket ogsaa gicider om en stor Deel af de folgende Oldsager), ifdlge den bos Oldtidens Folk almindelige Skik at ud­ styre Gravene som Boliger for Levende. De ere deels de samme Gienstande, som tiente til Brug i Livet, deels forfærdigede i Liighed med disse alene til Grav­ prydelse. S k a b e t 1 . I de 3 overste Rækker: Gudebilleder, af hvilke de storstc have været til al opstille som Gienstande for Dyrkelse, de mindre, der paa Bagsiden have et Hul eller en Osken, have været ophængte eller buarne som Amuletle Den 4de Række, S k r a a -

31

OLDSAGER.

p l a n e n 2 og den overste Række i S k r a a p la n c n 3 indeholde Billeder af Dyr, der vare helligede til eller Symboler for Guderne og kunne henregnes til Kredsen af Gienstandene for den religiose Dyrkelse. Endeel af de mindre have decls som Amuletter deels som Smykker været anbragte i Ilalsbaand eller i'Finger­ ringe', de med indgraverede Plader, af hvilke Aftryk i Gips ere tilfoiede, have tillige tient til Signeter. Dette er navnligen Tilfældet med dem, soiu forestille Skara~ bæen (den hellige Torbist) N° 140-108, paa hvis Under­ flade findes Billeder af Guder og Pharaoner, llieroglyphcr, som indeholde deres Navne eller Titler, hellige Dyr og Symboler m. m. De to nederste Rækker af Skraapla- nen 3 indeholde forskiellige Symboler, meest af religios Betydning og af samme Brug som de foregaaende. S k a b e t 4* Krukker, Bægere og Vaser til huuslig Brug. N° 282-301 have tient til Salve og Sminke. „ S k r a a p la n c n &. Fingeringe, de af Bronze og Solv forsynede med Signeter. Perler, af hvilke endeel have været anbragte paa Mumier i Net eller Ilalsbaand. S k r a a iila n c n O. N° 251-52 Bronze-Skafter til en Sistrum. N° 253-54 Sniaae Bronzekar, som tillige­ med Træskeen N° 255 have været til hellig Brug. N° 250 Et Etui indeholdende sort Sminke, med en Træ­ pind til at paasætte den. N° 257 Et Bronzespeil. N° 335 En Trædukke. I overste Række: Prover af ægyptisk Glasarbeide, blandt hvilke Fragmenterne af et Bryslsmykke N° 342 udmærke sig ved kunstig Sam­ mensætning og Ziirlighed. - 1 S k a b e t S' og de to Skraaplaner ved Siden inde­ holde Gienstande, som udelukkende hore til Grave. Gravstenene N° 345-49 og Trætavlen N° 350, som

32

A.NDKN KTAGE. XXXV.

vare indsatte i eller sluttede til Gravens Væg, frem­ stille de Afdode, enten alene, eller offrcnde til for- skielligc Guddomme, eller selv modtagende Hyldest af deres Slægtninge, med Hieroglyph - Indskrifter, der indeholde deres Navne, Titler og Nedslammelse, eller Indvielse og Bdnner til Guderne. Under N° 352-60 ere de Afdode forestilte i Livets Dragter, under N° 361-81 indhyllede som Mumier, med Ilieroglypher, der inde­ holde Bonner for dem, deres Navne eller Titler. Disse Mumicfigurcr nedlagdes i Graven af Slægtninge og Venner, og forefindes ofte i stort Antal i en enkelt 'Grav, undertiden indesluttede i Trækister. S k r a n p ln n c r n c 8 og 9 . Mumieprydelser. N° 304-97 Brystsmykker af Tdi (Byssus), ovcrlrukne med Sluk og bemalede eller forgyldte. N° 308-400 Brystplader af einaillcrct Leer, malet Træ og Talk. N° 401-11 Skarabæer, som sædvanligt anbragtes paa den Afdodcs Bryst, med længere Indskrifter, der have Hensyn til Sielcn, dens Vandring til Underverdenen og dens Dom. - i i . N e d e n u n d e r : Gravurner (saakaldte kanopiske Vaser), som indeholdt de indvendige Dele af Liget særskilt balsamerede, og som vare, 4 i Tallet, nedsalte ved Siden af Mumien, sædvanligt i en egen Kiste. Paa N° 384-87 bave Langene Form af Hovederne af et Menneske, en Abe, euSchakal og en Hog, citer de 4 Underverdenens Genier, der troedes at foreslaae Ind- balsameringen; Hicroglyphernc, hvormed de ere for­ synede, indeholde Bonner til asdisse og andre Guddomme. Gipsafstobninger af to Pharao-Statuer og af et ægyptisk Sarkophaglaag. Bligcr. ' i ....... ■ ‘

33

OLDSAGER.

• ;■<

XXXYI. -

Græske , etrunske og romerske Oldsager. S k a lt e t 1 . Smaae Figurer af Bron sJe, som deels forestille Guddomme (N° 1—13 og 32-68), deels ere tagne fra Menneskelivet*, af hine have vel adskillige været Gienstande for den huuslige Dyrkelse, men de (leste have tient til at smykke Kar, Trefodder, Cande- labre og andre til huuslig eller hellig Brug horende Redskaber. De i den nederste Række, N° 1-20, ere af etrurisk Kunst og de ældste*, de ovrige ere græsk- roinerske. Til de mærkeligste hore: N° 2-4 etruriske Gudinder, N° 5 Jupiter Anxur, N° 8 en fremlistende Satyr,' N° 15-17 Athleter, af hvilke den sidste har hort til en Gruppe, N° 32 Atliena i ældre græsk Stiil, N° 36 Geres, N° 37 en Apolio-Herme, N° 41 Venus, N° 50 Telesphorus med en skiult Overkrop af Phallusforin. Lovehovcdcrne N° -27-28 have tient til Prydelse for en etrurisk Grav. 1 • S k r a a p la n e n 18. I de 2 overste Rækker: Z i- ratfigurer af etrurisk Kunst, af hvilke den midterste Gruppe af to Lover sønderrivende en Iliort er af for­ trinligt Arbeide. Den nederste Afdeling og S k r a a - p l a n c i t 3 indeholde Figurer og Hoveder af Guder, Mennesker og Dyr, af samme Bestemmelse som de foreg. Gienstande. N° 70-71 ere Amuletter eller Mysterie- Symboler. • : ’ . . • Skabet 4. Etruriske Bronze-Speile, som paa den ene Side ha^e været blankt slebne, paa Bagsiden, hvilken med Undtagelse af N° 174-79 er vendt udad, have indridsede Figurer eller Scener af Gudernes og Heroernes Kreds, og af Menneskelivet. ‘i

34

ANDEN ETAGE. XXXVI.

Sk raap lancn 5. Fingerringe; Amulet-Kapseler (bullæ, N° 222-25)*, Spænder (fibulæ, N° 182-97)*, Hoved-, Ilals-og Arm-Ringe*, Hanrnaale. All af Bronze, N° 192 og 222-23 med indlagt Emaille. . ■' Sk raap lancn O. Forskicllige Zirater, af hvilke nogle med Emaille-Indlægning (N° 323-25)*, Vægte (N° 345-47) og smaa Bismere*, Tegn (tesscræ, N° 3S9-95); Nogler, af hvilke nogle til at bære paa Fingren*, Skeer; skeeformede Instrumenter og Tænger, rimeligt til chirurgisk Brug (N° 3(50-08) in. m. Skabet 7 , Oseskeer (simpula), Kander og andre Kar til lnuislig eller-hellig Brug (N° 230-68)*, Lamper (N° 304-5); en Candelabcr til at anbringe 4 Hænge­ lamper foroven (N° 300); Iluusgeraads-Zirater (N° 308-28); ‘Klokker (N° 348-50); Badeskraber (strigiles, N° 356-59); forskicllige andre Redskaber og Vaaben (N° 369-87). , > ^ Skabet S* Iluusgeraadskar, hvoriblandt Sier (N° 259-62); Salvevaser (N° 269-71); Hanke eller Brudstykker af Hanke til forskiellige Slags Kar, af hvilke N° 272-81 med Figurer af etrurisk Kunst; Fodder til Kar (N° 301-3). Sk raap lancn 9 . Forskiellige Gienstande nf El fen been og Been, N° 22 et Skuespiltegn. N° 23 et Gladialortegn. N° 25 en Dukke (fra de romerske Katakomber). , N° 3-8 og 10 ere fra etruriske Grave. Sk raap lancn 1« . II. N° 102-112 Smykker og Amuletter, N° 117-122 Brudstykker af Vaser: af ædle S te en a rter . IV. N° 3-12 Amuletter og Smykker af S o lv . N° 4 en Pilespids af Flint med Solv-lnd- fatning. N° 6 og 9 have Sølvplader anbragte paa Bronze. VI. Gienstande af Bly. N u 20-78 ere Tegn

35

OLDSAGER.

(lesseræ), der have været brugte som Adgangstegn ved Skuespil, til Bade, ved Korn-Uddeling, som Spille­ mærker, eller paa lignende Maade. Skabet 11* N° 1-68 Skaale, Kander, Flasker til Olie og Salve, Brudstykker af saadanne og andre Kar, af G las. Heraf hidrore N° 1-25 med fleerfar- vede indsmeltede Zirater fra en ældre græsk (oprindc- ligen orientalsk eller ægyptisk) Fabrikation, N° 26-31 fra en senere Kunstindustri. N° 37-39 og 66 have udgiort det nederste af Ilanke. N° 91-94 ere Brud­ stykker af Muur-Mosaik af Glas. N° 129 et Stykke af en Smeltedigel med Glasmassen. IV, 1 et romersk Portrai thoved afdrevet Sol v, VIII, l et Jupiter (Serapis)- Iloved af Elfenbeen ; begge af fortrinlig Udforelse. / Sk raap lancn 19. N° 69-90 Brudstykker af Glas-Ornamenter, som have været indsatte i Vægge og Lofter af Pragtværelser, Ira den romerske Kaiser- Periodc. N° 95-123 Glas-Smykker, af hvilke N° 107-111 med indlagte Figurer. Skrau itlancn 13. Smykker af G u ld , meest fra etruriske Grave. N° 1-16 Fingerringe, af hvilke de to forste-med etruriske Figurer. N° 17-44 Ringe til Ilalsbaand, Orensmykker. N° 45 en Ilalskicde. N 0 46-54 Guldperler og vandre Zirater til Ilalsbaand eller Orensmykker. N 055-62Amulet-Kapseler og Amuletter, af hvilke N 0 61 indeholder en Pilespids af Flint, N° 62 eu Uaitand. N° 64 eu Armring. N° 65-75 Kroge, Spænder og andre til Klædedragten bo­ rende Smykker. • ....... > Boger. -

*:U.- •' •• jj*

36

ANDEN ETAOE. XXXVII.

XXXVII. Antike Gemmer og Poster k . ,

"' De skaarne ædle Siene (Gemmer) og de efter disse forfærdigede Glas-A fstobninger (Paster), som have fo r d y b e d e Figurer og Tegn, bavde i Oldtiden op- rindeligen og fortrinsviis den Bestemmelse at tiene til Forsegling, idet Enhver bar sin Seglring paa Fingren, men brugtes eflerhaandcn ogsaa til legemlig Prydelse, undertiden tillige til Amuletter. Antike Ringe af Guld ere N° 2j 40, 44y 56, 38S, 661, 1053, (de ovrige Guld­ ringe ere moder.ne), af Solv N° 201 og 1618, af Bronze N° 57 og 8S6, af Jern N° 402; 549, 615, 653, 1553 og flere. • De indgraverede Forestillinger, der frembyde den storste Mangfoldighed, ere fornemmcligen at be­ tragte som Seglmærker, og de hist og her anbragte Navne som de Personers, hvilke de tilhorte. 1 ste K la sse N0, 1-59. De, som have Form af en Torbist, S k arabæ er. N° 1-52 ere etruriske, blandt hvilke følgende have ziirligt og med Omhu indgrave­ rede Figurer: N° 1, 2, 16, 17, 19, 20, 26, 40. N° 53-59 ere græsk-romerske, de to forstc fortrinligt graverede. '■ 1 • . ' i ' ,M 2den K la sse N° GO-81. De, i hvilke den æ ldre Kunsts ti il er mere eller mindre fremtrædende. N l> 60-62, 70-72, 76 og 77 udmærke sig ved omhyggelig Udførelse. ••‘!i 3d ie K la sse N° 82-1583. De, thvis Gravering bærer Præget af den u d v ik le d e , i. alle-Retninger for- sogte K un st, som den 6vedes hos Grækerne fra den sidste Halvdeel af det 5te Aarh. f. Cbr., og senere hos Romerne, til det 3die Aarh. efter Chr. Med Ilensyn

Made with