545166984 efter elena

45

OLDSAGER.

* Vaserne med l y s e F i g u r e r paa sort Grund, som findes i de to overste Rum af Skabene 3 og 4, bore til den græske Kunsts bedste Periode, fra Midten af det 5te Aarh. f. Chr. I Harmoni med Vaseformeus Skionhed og Lerets glandsfulde Fernis findes her i Figurernes Tegning incest en reen Stiil, ædel Simpel­ hed og Ynde, f. Ex. paa N° 96, 103, 105,. 113, 118. 119; paa andre er endnu en Tilnærmelse til den archaiskc Stiil, saaledes N° 91, 99, 100 og 115; endeel ere malte med megen Skiodcsloshed. Billederne forestille Guder, Heroer og Scener af det daglige Liv: en fredbringende Minerva N° 94, Apollo og Diana N° 95, Aktæons Straf N° 99, Diomedes’s Kamp med Æncas N° 100, Qvinder beredte til OfTring N° 103, en ung Fisker N° 105, Scener i Gymnasium N° 107-113, Ynglinge i Hetærers Selskab N° 114, et Drikkelag N° 115, en tilbords liggende Hetære N° 116, Bortgaaende fra et Drikkelag N° 117, en Badescene N° 118. - De i det nederste Rum af Skabene 3 og 4 opslilte Vaser vise det gradevise Fo r f a l d af denne græske Vase - Fabrikation; N° 130-139 slutte sig endnu med Hensyn til Stilen i Malerierne .til .de foregaaende. Forestillingerne angaae især Formæling og de dermed forbundne Ceremonier, eller ere af almindeligt erotisk og bacchisk Indhold. , < : . ? - ’ ■ I . >•.; .i;>: I det nederste Rum af Skabet 1 .findes Kar af sort Leer, uden eller med mat Fernis, især fra elru^ riske Fundsteder og tilhorende en ældre Periode, i det nederste Rum af Skabet 3 Kar af lyst Leer nied sort giindsende Fernis, mecst af nolansk Fabrikation og fra en sildigere Tid. L ., ; ,t . ■ • i . -S.; •: ■ d i'I ; ;!, !n; G'å

Made with