Villabyerne1921

,-y

!. .

Y

POtJTmEMS mSTRtKTSBtJM) FOR OEMTOFTE OO LYMOBYKREEEME

TerwdBg ë#n $. J^amar

NF. !.

n n ! ! ! ! ï ) I

' * ' " ' ' ^ * T

* m M

n -w^^

A m t - J e n s e n

O vd rvap BanBgtBioMaaAmgp M E R K U R " , H y l d e g a a r d a v e ^ 24, jr T.t.r.n Ordrup SSd 4 PFP. dV

zâ\

A m t . E L I o a h m e B t e v .

L y m g b y v e J 3 6 0 .

T M . C e n t o i t e 6 4 6 . Ktoah - Drantag - ^tabhing. - Antagning at Wa{a. - Støbning ng Udgravning at Srunde. - Broiagning at Ovarbardier. Fortowatiiaar aaigas 24x30. Ait Tjaraarhajda ))dtaraa — THbnd gives pea Poriangende paa Ait Arbejde. —

A

c^< f <^

Cherry . . . . . . . O—? Kr. */r PL Genever......... 10 - - , Rom . . . . . . . . . 1)^^)5 * * —

Kabao............ 2 Kr. pr. '/, Kg Chocolade. 2,25—3,25 - - - Ru ......... 7 0 - ),)0 - - -

Rejs ikke tii Københavr) for at kaba billigt Fodtej, jeg udaaelger ) denna Maaned ait Fodtøj fra 10—70 pCt. Ordrup Skotøjsmagasin ved Raarnua Maana. Ord^pvej 123 (Hl. af Lindegaardavaj) ' y. T )t Ordrup 21S. PHma engelske Koks BlMtgolo Wotertngof. Prima wintersbowet Bøgebrænde. MoAlaaofprtoer Hetterup Ku)- og Koks Lager N . A . Hj3øygBB2rd. TH. H. IM t etranadvoi TM. H. KMt

TÜmine ærede Kunder.

Undut.gntd. meddeler herved, et jeg etter mtn Mands Dad torte.t- ter Forretningen uforandret, og benytter Mmtidigt Lejligheden tit at sige X Dem Tak for den atore Deitagelae under minManda langa Sygdom og ved ^ hana Dad.

Mad Hajagtelaa OtiHe Kaasing, ,Viaduktbageriet', Hellerupvaj 4L

Skovshoved Hotel. Hygga))g€, apvarmada Rea4aarAÍ)ena)e)ua)ar. Beatitiingar modtagaa paa atarre og mindra Salakabar. -L. Mvar Dag Prokoatretter å ),?§ — 2,3# Br. tru B). )0-2. Te)f. Ordrup M. Ingeborg Jorgensen.

A l le V a re r , hats Boer, saksHs Styk 2M Favaåtuø glvaa. Btgwatd FÍ Rohm. B M ØagaavØøval 3, ååa

ELEKTR ISK M A S K IN F A B R IK N O W A O R D R U P V B J )32, C H A R L O T T B M L Ü W D . TELEFON: ORDRUP 2002. - TELEGRAM-ADRESSE: BLBKTRONOWA.

ELEKTROMOTORER

R B P A R A T I O W AF

P A B R I K FOa

BARK

Chartottentund Patmehawe Iste Rangs Caf6, Restaurant og Setskabs!oRa!er. Ta tatoua f B o u te ra ) O rd ru p 303, Baatau raatau )30ó.

. CHARLOTTENLUND TatL Ordrup 407-406. Asbao! 10—2 og 5'/,-C/,.

OMRUP

Lardag )0— !

Denne Blindeskoie er 1 sin TiA oprettet af en skotsk Dame, Mrø. Turley, og er nu — støttet øf de ki­ nesiske Avtoriteter — en selvejendø Institution, som har bragt megen Velsignelse blandt de hidtil snX hjælpeløse blinde Kineser-Stnøøgjii' ger. . Med den Uddannelse, som Frk. Madsen har faaet, og med do sssr- lige pædagogiske Evner, som hnB er i Besiddelse af, vU hun stae ru­ stet som Faa Ml at tage denne mens neskekærllge Virksomhed op. Hørr­ des Gerning vil blive fulgt med stoS! Interesse af hendes store Ventre- og Bekendtskabskree her 1Hellemp or) 1Kjøbenhavn. ) Paa Tirsdag skal Gentofte Kons- munes Budget tU anden Behand­ ling, og ogsaa den synes at skuUg byde paa adskilligt af Interesses Første Behandling var jo særdeløg interessant. Som Borgmester PøF* kov gjorde opmærksom paa ved Budgettets Fremlssggelse, er mruø 1 Aar gaaet over til en anden Ar­ bejdsplan, idet Budgettet først bli­ ver fremlagt i et særligt Mødg) hvorefter de egentlige to lovbefai^ dé Behandlinger rrf det Hader Ste# 1to kommerrde Møder. Denne nye Ordning er at Frørøv skridt: men der er endnu et og ats- det, der bør ændres. Det er søøledøg uheldigt, at Borgmesteren (^føreE den egentlige Behandling øf Bud­ gettet som sidste Punkt pøø en mø­ get l)mg PøgøoidøB. MBB kgf MM Am)en BuSgetbehamOlnt pa Rrsttag.

Khgsægteskaba'. Frankrig har ført Bog over Re­ sultaterne af Krigsægteskaberne, dar er indgaaet mellem Soldater fra forskellige allierede Lande og fran­ ske Piger. Den Slutning, man er naaet Hl, er den, at disse Forbin­ delser taget som Helhed er falden uheldige ud, thi Majoriteten af Bru­ dene har allerede fundet det nød­ vendigt at lade sig skille fra deres Mæad. Det mærkeligste af det ^jele er, at de lykkeligste Ægteskaber er ble­ vet indgaaet mellem Inderne og franske Piger, Met kun et af disse ar faldet uheldigt ud. Derefter kommer Ægteskaberne med briti­ ske Soldater. Irerne siges at være de bedste Msapd. Det daarllgste Re­ sultat har Ægteskaberne mellem amerikanske Soldater og franske Piger givet, idet en stor Del af disse har taget en Ende med Forskræk­ kelse: de franske Piger har i Følge .Sorø Amtstidende** hyppigt faaet konstateret, at Amerikanerne enten var gift i Forvejen eller ogsaa har grebet den første den bedste Lejlig­ hed til at sikre sig en hurtig Skils­ misse, efter at de er kommet tilbage tu Amerika. THKina. Torsdag d. SO. December f. A. afrejste Frk. cand. phll. He/en Mad­ sen via Basel til Marsellles, hvor hun gaar om Bord i den franske Damper .Portka", som vil føre hen­ de Ml Kina. Frøken Madsen er Dat­ ter af Direktør Oscar Madsen i Hel­ lerup og har boet 1 Hellerup i om­ trent 20 Aar. Hun har gaaet 1Frøk­ nerne Schou A Totle's Skole, tog PræUmlnæreksaoien fra Frk. Ka­ ren Kiærs Skole 1Kjøbenhavn, var Mvatlærerindø paø *a HøyragaArd

12 Aar, tog Kommunelærerindeeks- amen fra N. Zahles Seminarium 1 1910 og virkede som Lærerinde i Kjøbenhavns kommunale Skoler i 9 Aar. Tog Studentereksamen 1913 og Filosofikum 1915. AUerede fra Barn havde Frøken Madsen næret

Emnar, dar har Kendskab til Kom­ munens Forhold, f. Eks. fra deres Arbejde i Kommunalforeningerne og i Grundejerforeningerne. Indtii videre er der Stilhed om do Forhandlinger, aom føres af de politiske og upolitiske Foreninger, der arbejder for mulig at tilveje­ bringe en Fællesliste, saa at der undgaas Kampvalg. Vi skal Ikke profetere angaaende Mulighederne for Fredsvalg. Det er for vort Ved­ kommende hævet over al Tvivl, at man ad den Vej vil opnaa det bed­ ste Resultat, d. v. a have Chancer for at skabe Gentofte Kommune den bedst mulige Kommnnalbesty relse. At det skulde værs Indgreb i Vælgernes ReL kan vi ikke erkende. Efter de Regler, hvorefter Valget nu foregaar, og hvor man stemmer paa Lister, msa Vælgerne jo i Forvejen i høj Grad resignere. Og Tallet paa de Bestyrelser, som ved Delegerede deltager 1de omhandlede Forhand­ linger, er saa stort og fra saa mange forskellige Lejre, at dc maa siges at være et faldgyldigt Udtryk for det samfede Borgerskab. Men om den Resignation overhovedet or tænkelig, som sn Fællesliste nød­ vendigvis kræver, tør vi ikke udtale os om. I en følgende Artikel skal vi der- imod tillade os øt fremsætte Be­ tragtninger, bl. a. angaaende Stil­ lingen for Borgmester Parkovs Ved­ kommende og den Situation, som for hsms Vedkommende maa anta­ ges at ville kornede til øt foreligge, hvis Forhandlingerne om Fredsval­ get brister.

i i

Btoton Madsen, Bteiierup. Interesse for Missionen blandt Hed­ ninge, og i 1919 bestemte hun sig for Missionsgerningen, idet der til­ bød sig en Lejlighed for hende tii at komme til at virke som Lærer­ inde for blinde kinesiske Pigebørn ved Biindeskoien 1Moukden i Man- churlet. Efter at være blevet anta­ get af Dansk Mlsslonsselskab, stu­ derede hun t Edlabourgh paa ^Wo- mens missionary college" og paa .Royal Blind Asylum". Det første Aar 1Kina vU hun tilbringe paa en Sprogskole i Peking for at lære det kinesiske Sprog, hvorefter hun til- træder stn Virksomhed ved Biinde­ skoien 1Moukden, der ledes af en anden ung Hellerup-Dame, Frøken Effen Fftfm, Dattes øf Grosserer Huns.

I de nærmeste Maaneder vil de Lommnaale Valg beakæftlge Sin­ dene Landet over. ! Gentofte Kom- muTM et Forholdet det, at Gentofte Kommun&tbastyrelse t alle Tilfælde ataar overfor an ator Fornyelae. Føl­ gende ayv Mtdlemmer af den nu­ værende Komntknalbeatyrelsea for- akelUge Grupper her aaaledea be- atemt erklæret ikke at vtfle mod­ tage Genvalg: Overretssagfører Brænnlng, Murermester Büchler, Murermester Chr. Hansen. Direktør fade. Købmand Høy Petersen, Tøm­ rermester Früa og Skoiebotjent Al- fred Jensen. For Tømrer P. Chri- atensens Vedkommaade er der en Mulighed for, at han ^ader sig be- Væge tu at blive efter do indtræn- Kaade Opfordringer, der er rettet ti! ham ef hans Pertifæller. Socialde-

mokraterne. Han havde eflera og- saa bestemt at gaa. Der er ingen Tvivl om, at et stort Personskifte inden for en Kommunalbestyrelse hvert fjerde Aar er meget uheldigt. Flertallet af ovennævnte Medlemmer, som øn­ sker at gaa, har kun haft Sæde i Raadet An Valgperiode, d. v. a. fire Aar. Det var ønskeiigt, at man, nn- der de Forhandlinger, der nu føres indenfor Foreningerne angaaende Kandidater til den nye Kommnnal- beatyralaa, vil have sin Opaaaark- aomhed henvendt paa at Onde Em­ ner, der nøje er klar over Omfanget af det Arbejde, aom de gaar ind til, og aom er rede til, hvis da intet uforudset tndtræBfer, at fortsætte en Aarrsskke. Ligeledes vilde det være haldlgt, om man kunde finde

å

Made with