Villabyerne1908

Distriktsblad for Gentofte, Lyngby og Søllerød Kommuner. bistbikssbladkt distribueres tu alle Politikena Abonnenter i Gentofte, Lyngby og Søllerød Kommuner. Telef.: Hellerup 600 . Onsdag den 1. Januar. ANNONCEPR ISEB: Forside 15, Inserater 12, Bagside 10, Forlystelser 150. Huslejligh. 10, Besaæftig. 10. Babat ved 3Indrykkelser af samme Annonce. Kontor: Strandvej 167, 1. SaL

1 9 0 8

Landet rundt. Aalborg.

KNUD HAR1LD Prøv min Has Stegoavn til 3 Kr. 85 Øre samt min Has Stege- agBageovn til 6 K r. 50 Øre Amerikansk

Festgjaver. Jnfeier I Guldsmed B. IBrunu, S trandve j 141. lelf. Hellerup 774 x. P. A. Freiiev. Overretssagfører. KDbenhavn:

Hellerup: Strandvej 183 Tlf. Hellerup 830

Vestergade 29. Tit 8914 & 19010

Knivpudser 35 Øre.

Vidunder

Strandvej 179, 1. SaL Trt dagi. 12— 2. Tlf. Hellerup 469 x.

Natlampen 50 Øre. Husk mit Gasspareagparat. ’ Glas og Porcsllæu. Telf. Hellerup 10». POLITIKEN DISTRIKTSBLADET for Gentofte, Lyngby og Søllerød Kommuner. Kontor: Strandvej 167, 1. Sal. ©®®©©©©®©©®@®©©©©®©©®®©®€5«l T M D L Æ G £ Fru Cortseii-Møllers Klinik, Strandvejen 96, 1. S., Sundborghns. Konsultation: Hverdage 10—3. Telefon Hellerup 38. vi os meget stærkt at betvivle. Medens saaledes omsider Gentofte Sogneraad er naaet til at faa en fornuftig Forretningsgang, hvor­ efter bl. a. enhver Sag af Betydning behandles grundig i de respektive Udvalg, og Udvalgsindstillinger til­ stilles hvert enkelt Sogneraadsmed- lem, saa at han kan faa Lejlighed til at sætte sig nøje ind i, hvad hver Sag drejer sig om, inden den foreligger til Behandling i Mødet, saa gaiar fremdeles i Lyngby alt i den gammeldags, forkastelige Slen­ drian. Medlemmerne mødeir frem og maa ganske uforberedt paia staa- ende Fod tage Standpunkt fil de forskellige Spørgsmaal alene paa Grundlag af 'det ganske overfladige Kendskab, de kan fala, ved at en Udvalgsformand læser en Indstil­ ling op. Besværligheden ved under de nuværende Forhold at komme til Udvalgsmøder er formentlig Aar- sagen til, at man ikke som i Gen­ tofte er skredet til den saa ønske­ lige, ja nødvendige Reform paa dette Omrla&ide. Men alene dette, at de forskellige Dele af en Kom­ munes Beliggenhed for hinanden umuliggør dens forsvarlige Admini­ stration, miaa være god og gyldig Grund for deres Adskillelse. Telefon: Hellerup 600. A N N O N C E P R I S : Forside ......................... 15Øre inserater ....................... 12Øre Bagside .......................... 10Øre

ü r a f t ig og aromatisk pr. Pund

Hellerup 10 Aar gamle Speeialforre tning Hellerup Kaffehandel, Strandvej 151. Telefon : H e llerup 3 0 » y. Varerne bringes overalt.

\

Gamle Huse ved Østeraa.

H © må © r© X »

1> *

G e i s m a r , H e l l e r u p . — Fabriksudsalg fra " a is C. F. Geismar & Co. Kjøbmhavn. __

« ■e

© ©

10—3.

Kjøbenhavns Laane- & Diskontobasik.

av.-&

S t r a n d v e j G l a s v æ r k . Knuste Kokes K r. 2,10 pr. Tønde. Hele Kokes K r. 1,85 pr. Tønde. Bestillinger modtages paa Kontoret Strandvej N r. 72. Telf. H e lle rup 39. Strandvejs Gfasværk’s Kassererkontor.

H«•llerup Aideling-

I k t i e k a p i t i i l 1 6 ,0 0 0 ,0 0 0 K r . ife n e r v e t 'u u d s 3 ,5 6 9 ,0 0 0 K r Banken modtager Indskud paa Kontrabog, paa Folio og som Indlaan. Rente af Indlaan paa Indlaansbøvis 5 °/0. B o x -M v in g . Aaben 10—3 og 6:/,—8. Boxer udlejes fra is Kr. aariie hvor modtages Værdipapirer og Effekter til Opbevaring. ’ Uge-i ilt . . S t r a n d v e j 1 6 3 A , tillader sig herved særlig at anbefale følgende: Fikse Bluser og Nederdele, Skørten*, Reform benklæder, Linned. .n ?®rnekonf®ktion i alle Størrelser. A ltcll Trikotage henhørende. ElisMeilerupsCigarfurretning,Strandvej 163 — He l l e r u p 7 3 9 . H a n s e n , nkram- & Køkken-Udstyrsforretning, S t r a n d v e i i r « a M »O.S An Tlf. H e lle ru p 358 S t ø r s t e Udva lg ; j 2 .

Aaret, tier kommer. T a ss rbæ k s U d sk iH e ls e . Lørdags udsendte Taarbæk Grundej erforening gennem Ritz. Bur. en Meddelelse om, at en A f­ stemning blandt Taarbæks »S-ogns kommunale Vælgere bar givet til Resultat, a f Se saa. godt som enstem­ mig har udtalt sig for kommunalt Selvstyre for Taarbæk Sogn. Det fakler godt i Traad med, hvad vi skrev i Distriktsbladet i Lørdags, at Taarbæks Udskillelse a f Lyngby Kommune vil blive et af de større Spørgsmaal, som i Kommunerne herude vil tage Interessen fangen i det nye Aar. I selve Lyngby er der næppe ubetinget Tilfredshed med denne Bevægelse, og navnlig vil den sikkert møde stærk Modstand hos Sognenaadet's Formand, Lands­ tingsmand Piper. I Virkeligheden har dog- hverken Hr. Piper eller Lyngbygenseme i det"store og hele nogen gyldig Grund til at modsætte sig Tatirbækkernes Ønske. Disse agter jo ingenlunde at unddrage sig deres Forpligtelser overfor Lyngby, men er villige til at kapitalisere og I I . I

godtgør© Lyngby Differencen mel­ lem, hvad Taarbæk aarlig har ydet til og erholdt af Kommunekassen. Taarbæk er som bekendt den velha­ vende Del af Kommunen. Men man kan ikke se bort fra, at Taarbæks Ønske om Adskillelse er saa natur­ ligt, a

1

Varerne brinees overa,t

Thehuset

19 iS » 5 *

, ■- 1» o es

11

anbefaler rh

5 6 ** s m g > £ s 2 ” C >3«» t».fc “ ^ g ©¡3 ø © g5 s i 2C tfl « s s | . * £ * 2.8<3 9 i æ 36 H

Hjemmelavet Konfekt »a r ie v e j 1, H: a f

„ .

. T . l e f N.v G u ld - og S ø lv - vareforretning Strandvej l 1?”?. G- Binau. Telf. Hellerup 347 Sagfører KierkgaariT lle lle rn p , S t r a n d v e j 133 A.

For 1 Kr. 50 Øre om Maaneden kan en Forretningsamnd faa optaget Havn, Bopæl og' Telexonnumer i samtlige i Aarets Lob udkommende Kumre af Distriktsbladet.

Made with FlippingBook - Online catalogs