292672365

Bclijemltgjorelsc. Det bringes lierved til offentlig Kundskab, at Kjøbenhavns Kommune - Hospital modtager Patienter fra Løverdagen den 19de dennes. Hospitalet er bestemt til Behandling af: 1) De Syge, som henhøre under Kjøbenhavns Fattigvæsens faste Forsørgelse. Dog undtages de af disse Syge, der lide af uhelbredelige Sygdomme, samt Fnat, Skurv og Utøi, hvilke blive at behandle i den med Almindelig Hospital forbundne Sygeafdeling. 2 ) De Syge, som uden at henhøre under Kjøbenhavns Fattigvæsens faste Forsørgelse begjære fri Kuur og Pleie, forsaavidt de enten af Mangel paa Plads eller paa Grund af Sygdommens Beskaffenhed ikke kunne indlægges i det kongelige Frederiks Hospital, der ifølge Fundatsen og senere Bestemmelser ikke modtager de Syge, der lide af veneriske Sygdomme, Børne­ kopper, Skab, Spedalskhed, Galenskab, Hundebid, Cholera eller nogen Slags incurabel Syg­ dom , ei heller Børn under 7 Aar, undtagen i de Tilfælde, hvor de trænge til en chirurgisk Operation. De fritliggende Patienter, der lide af Fnat,'Skurv og Utøi, blive at behandle i den med Almindelig Hospital forbundne Sygeafdeling, hvortil ogsaa henvises de ikkun under Observation henliggende offentlige Fruentimmer. 3) De Syge, som ere Interessenter i en af Kjøbenhavns Magistrat anerkjendt, her i Staden op­ rettet »Sygekasse, og disse Interessenters Koner og uconfirmerede Børn, naar vedkommende Interessent har svaret Contingent i 3 paa hinanden følgende Aar, under Forudsætning af at der er Trang tilstede, og saalænge som Vedkommende vedbliver at være Interessent i Sygekassen. 4) De Syge, som enten selv begjære at indlægges eller af Øvrigheden indlægges mod den af Kummunalbestyrelsen vedtagne Betaling. Ingen Sygdom er udelukket fra Behandling i Hospitalet. Betalingen for Kuur og Pleie i Hospitalet er af Kommunalbestyrelsen fastsat til: 1 ) For indenbyes Patienter: for almindelig Pleie paa en Fællesstue . . . . daglig 3 Mk. 8 Sk. for almindelig Pleie paa en E n e s tu e .............................................................daglig 6 — - — for bedre Pleie paa en Enestue....................................................................... daglig 8 — - — med særlig Betaling for aparte Opvartning, chirurgiske Apparater og Bandager, som med­ tages til vedvarende Brug efter Udskrivningen af Hospitalet. 2 ) For udenbyes Patienter, hvad enten disse selv begjære at indlægges for Betaling, eller de af Øvrigheden indlægge^ paa vedkommende forsørgelsespligtige Kommunes Regning: for almindelig Pleie paa en Fællesstue..........................................................daglig 4 Mk. 8 Sk. for almindelig Pleie paa en E n e s t u e .............................................................daglig 7 — 8 — for bedre Pleie paa en Enestue ....................................................................... daglig 9 — 8 — ligeledes med særlig Betaling for aparte Opvartning, chirurgiske Apparater og Bandager, som medtages til vedvarende Brug efter Udskrivningen af Hospitalet. 3) For Interessenter i her i Staden oprettede Sygekasser, som af Magistraten anerkjendes med Hensyn til Maaden, hvorpaa Sygehjælp ydes Interessenterne, modereret Betaling: for almindelig Pleie paa en Fæ lle s s tu e ....................................................daglig 1 Mk. 12 Sk. med Ret for vedkommende Interessent, der i 3 paa hinanden følgende Aar har svaret Con­ tingent til Foreningen, til efter dette Tidsløb at erholde fri Kuur og Pleie i Hospitalet for Kone og uconfirmerede Børn, forudsat at der er Trang tilstede og saalænge som han for­ bliver i Foreningen. De Syge, som indlægges frit i Kommune-Hospitalet, lide det Tab af borgerlige Rettigheder, som ere en Følge af at have nydt urefunderet Fattighjælp, forsaavidt Lovgivningen ikke bestem­ mer anderledes. Angaaende Fremgangsmaaden, der bliver at iagttage med Hensyn til Indlæggelsen i Ho­ spitalet, vil nærmere Bekjendtgjørelse finde Sted. Kjøbenhavns Magistrats 2llcn Afdeling’ , den 15de September 1863.

/ierlingske lioglrykkeri red L. X. Kalckar.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online