קשר עין - גליון 233 - נובמבר 2013

w w w . i

g m . o r g . i l

תל אביב יפו Tel-Aviv-Yafo P.P. - שולם 2438

במקרה של אי מסירה יש להחזיר לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, דרך מנחם בגין 32 ת"א 48166

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

למורים שלנו מדור פנאי ותרבות עמ' 04

ביה"ס המקיף ע"ש פרקאוף - אור-יהודה עמ' 42 מי מאחורי השם

בית הספר התיכון הטכנולוגי עתיד בבסיס חיל האוויר פלמחים ראיינה: שרון כץ עמ' 22

חשו ו ן - כסל ו תשע " ד נ ו ב מ ב ר 3 1 02

ג י ל י ו ן 233

ʬʠʸʹʩʡ ʥʩʹlzʲ ʺʥʴʹ ʣʥʮʩʬʬ ʩʮʬʥʲʤ ʨʩʤʬʤ

¡¤¡

¡µ¢¡ ¦ ž¢¯©

¡¤¡ ž¢¦¤¡ «¯«ž

³ʤʸʥʮʺ´ ʩʠʸʹʠ ʱʩʨʸlzʡ ʭʩʮʬʹʮʬ ʣʡʬʡ ʤʰʥʹʠʸ ʤʡʸʷʮ ʭʤʩʺʥʧʴʹʮ ʩʰʡʬʥ ʤʠʸʥʤ ʩʣʡʥʲʬ ʯʺʰʩʺ ʤʧʰʤʤ ʧ ʬ ʨ 30.4.14 ʤʧʰʤʤ ʳʷʥʺ

¼º»È ³¸À¿Ã»´ ÉÇ´ºÈ½»

ÇÉ´¸° °´·³ »´Ã¸·³ Á¸±½

¼ºÉ´ÈÇ» ¼¸²¸½Á½ ¼¸¸À¿¿¸Ã ¼¸¶´´Ç½° ÆÇ ³¯Ç´³ ¸²°´Á »È ³¸À¿Ã»´ ǺȻ ¼¸¶½´½ É´´Å ɸ¯´ÃÇ ³²Á´ ɯÇÆ» ¯Ã´Ç »È ¸´´¸»´ Ä´Á¸¸ Ä´Á¸¸³ É»°Æ Ƕ¯» ³Ç´½ »º» ¹È½É½ ¸´´¸» ¾´ºÀ¸¶´ »½± ¶´·¸° ³¸À¿Ã É´¸¿º´É ÉƸ²°

´ÇÈÆɳ ¸È¸¯ É´ÇÈ É»°Æ»

²¸¸¿³½ ´¯

Ǻȳ ¸È´»É ÉƸ²° ¼¸ÈǴû ¸´À¸½ ³È¸Çô ³¸À¿Ã ¾´¿ºÉ É´¸¯´ÃÇ É´²Á´» ¸´´¸»´ ³¿º³ ·ÃȽ ¸É°° ±´Å¸¸´ ÉÁ² É´´¶ É¿º³ À½ ¸Çµ¶³° »´Ã¸·

°¸°¯©»É ¸¿À ¼¸Æ½Á³´ »¸»±³ ¸¿À www.mirvahim-group.co.il

» º¿½ ¾´½¸½ »´¯È ¹»È ¸È¸¯³ ³¶½´½³

ĉĎĝĉĕ ° đč ą ğ ĚĎĆĊĜĝĆ ĔĊąĎċĊēĉ đĈćē ą ğ ĈĝĞē ° ĖĜę ° đč henadvoc@zahav.net.il www.henadvoc.com ĔČ đĆĊĎ ĝ Ĉ ĔĎĈ ĎĐĝĊė ĈĝĞē Ďĕēĝćĉ ĔĎĈđ ĎčęĞē ĚĊėĎĎ ğĎĕēĝćĆ ĒĎĕĊĎĝčĊĕ ĒĎğĊĝĎĞ ĝĊğĎą°ĔĎđĝĆĆ ğĊĝĎĈ ğĞĎĐĝ ĉĜĎĈĆĊ ĔĊēĎē ĖĜę ° ĎčęĞē ĝĊĈē Ďĕēĝć°ĎąęĊĝĎą ĔĊĐĝĈ ĞčĔĒĜĆ¯ĞčĄĘĉĜčĄ ĞĉċĜĊĄ ĞĄĚĉĈ đčěččĈ čĄĚĄĚĐ ĈčĔĒĜĆą ĎĒĕĉĒĈ đĜĉĆĈ ĐĉĒ ĞĉĜčĝč ĉĎĕēĝćĆ đċćĕĞ ĞĊĐĝ ğĆĞĉĆ đĊęĎč Ĉ ğ đěĝĉ ĉĎĝĉĕ ĈĝĞē

“דלת פתוחה” אביב ≠ תל ±∂ רח‘ שונצינו www Æ opendoor Æ org Æ il ippf@opendoor Æ org Æ il

ĐĔĕĘģ ĕĒėĤĚ ,(ěđėĕĝč ęĎ) ĤĞđĜ ĕĒėĤĚ ,ĤĠĝ ĕĦč :ĦđĤĎĝĚ đĘĕČč ,ĦđčČ ĕĦč ,ĐďđčĞ ĦđĚđģĚ ,Ę"ĐĢ ,ĦđČĔĕĝĤčĕĜđČ ,ęĕĜĠĘđČđ .ĐēđđĤđ ęĕ"ĝĜĦĚ ,(ĐČĘĐđ ěĎĐ ĘĕĎĚ) ęĕĤđĐ ,ĖđĜĕēđ ĐČĤđĐ ĕĦđđĢ ,ĤĞđĜ ,ęĕďĕĚĘĦ :ĕĚ ĤđčĞ ,Ħđ/ęĕĘĕĕē ,ęĕĔĜďđĔĝ ,(ęĦĠĥčđ ČĢđĚĐ ġĤČĘ ęČĦđĚ) ęĕĥďē ęĕĘđĞ ęĕĕďđēĕĕ ęĕėĤĢ ĕĘĞč :ĦđČĜďĝĐ ĕČĥđĜ ĦđĚđďČ ĦđĤđĜ ,ĦĤđĥģĦ ,ĕĜĠđĎ ,ĕĚĢĞ ĕđĚĕď - ĐĜĐĚđ ĐČĕĤč ĦđĕĜĕĚ .ęĕĝēĕč ęĕĕĎđĘđĕĒĕĠ ęĕĔčĕĐ ,ĕĥĕĘĥĐ ĘĕĎĐ đČ ĦđĤĎčĦĐĐ ĘĕĎ - ęĕĕĜĠđĎ ęĕĕđĜĕĥ .ęĕĕĥĎĤđ .ęĕĤđĐ ęĕĤĎčĦĚ ĕĝēĕ .ĐĞĕĜĚ ĕĞĢĚČ ,ěđĕĤĐ ĦģĝĠĐ - ěđĕĤĐ .ěĕĚ ĕĝēĕđ ĐčĐČ ,ĦđĕĚĕĔĜĕČ ,ĦđĕĎđĒ - ĦĕĜĕĚ ĦĤđĥģĦ .ĦđĕĦđčĤĦ ěĕč ĤčĞĚč ĦđĕĜĕĚ .ěĕĚ ĦđĘēĚ ,(ĐďđčĞ ĦđĚđģĚč ęĎ) ĦĕĜĕĚ ĦđĚĕĘČ ,ĕĜĕĚ ĘđĢĕĜ Đč ĦĤĎĝĚĘđ ĘĕĎĘ ĦđĚČĦđĚđ ěĕĚĒĚĐ ĕėĤĢ Ġ"Ğ ĦđĜčĜ ĦđČĜďĝĐ Ęė .ĦĤčĞđĚ ČĜďĝĐ ęďČĐ ĦđĕĜĕĚČĥđĜč ěđĕĞ ĕĚĕđ ĦđČĢĤĐ ,ĦđČĜďĝ ġĤČĐ ĕčēĤ Ęėč ĐĕĕĝđĘėđČĐ ĦđčėĥĘėĘ

VH¿NR#QHWYLVLRQ QHW LO

‹—ƒ ‡ ‚~ƒ—‚ ˜~–ƒ‚Š ‡Œƒ~Š ‡‚ –’‚ ˜‡

1942 „ƒŠ ‚‡‡ŒŠ˜Œ ‚Œ‰ ‹ ‹‡Š‡‚ ˜‡ ‡‡– ‚Š† ˜‰Ž…Œ‚

‹—ƒ ‡ ‡–’ ‹‡‡‰ƒŽ‡…‹‡Š’ŒŠ  —˜ ˜Ž—Š ‹—ƒ ‡ ‚~ƒ—‚ ˜~–ƒ‚Š ‡Œƒ~Š ‡‚ –’‚ ˜‡ ‹„‰–Œ— ‹‡‡‰ƒŽ‡…‹‡Š’ŒŠ ‹‡–’ •‡ŽŒ ‹‡~‚ ‹‡Œƒ…˜ ‚˜~–ƒ‚ƒ ‚~ƒ—‚ ƒŒ‡Š ‚~ƒ—‚ ˜~–ƒ‚ ˜ƒ‡‰ƒŽ‡…˜ƒ‡Ž‰˜ ‡˜— ƒ˜–€Œ— ‡ŠŒ–ƒ’ ‡˜Š ƒ~ ‡ŠŒ–ƒ’ ‡‰ƒŽ‡…ƒŒŠ •Žƒ‡ –’ ‚~ƒ—‚ ~—ƒŽ ˜‡‰ƒŽ‡…˜‡Ž‰˜ ‚…Š”‚ ‚Œ‡‡•˜‚ ƒŠ‡ƒ‚ƒ ƒŒ„‡— ‚~ƒ—‚ ˜~–ƒ‚ ˜‡‰ƒŽ‡…˜‡Ž‰˜Š •Žƒ‡ ‘ƒŽ –’ “–~‚ ‡…– ‹—ƒ ‡ Š— ˜ƒ‡ƒŒŠ˜—‚ ƒ’˜˜—‚— ‹‡–ƒŒ ‹‡‡‰ƒŽ‡…‹‡€—‡‚ Š Š „ Œ‡‡Ž ‚Œ‡Šƒ ƒŽƒ…—  –’ ‚‡Š€Ž~ Œ‡‡Ž ˜…’—ŒŠ ˜ƒƒ‚ •Žƒ‡ –ƒŽŠƒ ‹‡Š‡Š ƒ‡Œ‚ –’ ‚~ƒ—‚ ~—ƒŽŠ –ƒŽ‚ƒ ‹‡Š‡‚ ˜~ –•Œ‚ –’Š •Žƒ‡ –’‚ ˜ƒŽƒ–…~‚ ‹‡Ž— ‹–’˜‚— –’Š ˜Ž‡ –’‚ ‡…‡‚ ‚Ž –‰„Š Ž– ‚–Ž Š— ‚˜Œƒ–˜Œ •ŽƒŒ ‚~ƒ— ‚’Ž— Š „ Ž– ƒŽƒ– ˜ ‡Œƒ…˜Œ ˜ƒŽ‡‡†”Œ –Œ€ ˜ƒƒ —ƒŠ— ‡‡ŒŠ˜ Š— ‚~ƒ—‚ ~—ƒŽŠ ˜ƒ—•ƒŒ‚ ‹‡Žƒ— ‚Žƒ‡Š‚ ‚‡†…‚ ˜ƒ‡Ž—…ƒ ˜ƒ•‡ŒŒ ˜ƒŽ‡‡†”Œ –Œ€ ˜ƒƒŠ ƒŽ˜Ž‡ ‹‡–’‚ ‹‡– ˜ƒ–ƒ•Œ Š‰—ƒŒ —ƒŒ‡— ˜ƒ—ƒƒ ‚~ƒ—‚ ~—ƒŽŠ ˜ƒ—•ƒŒ‚ ˜ƒŽ‡Š’‡‡‚ Š‰Œ –Œ€ ˜ƒƒ ˜ƒŒƒŒ‰ ƒŠ•˜‡ ‹‡Žƒƒ€Œƒ ƒ‰ƒ Šƒ…Œ ƒ–†~˜ ‹‡—…Œ ˜‡†Š’ ˜ƒŽŒ~ ƒŽŠƒ• ˜‡Žƒ‡ ‚ƒ Š „ –Š‡ƒ‡ ‚ƒŠƒ •–~Œ ‹— Š –•‚Œ ‹‡•ŽƒŒ ‹‡–’‚ ˜’–” ‡ƒ‚‡ ˜ƒŠƒ˜ ˜•ƒ‚ ˜‡‰ƒŽ‡…˜‡Ž‰˜ ‚~ƒ— ‚•‡–’~ ƒ’”ƒ ’ƒ~ ‹‡‡ŒŠ˜ ˜~ ‚…Ž‡— –’ ˜‡Š ƒŽ˜Ž‡ ‚‡ŒŠ ‡–Œƒ…ƒ •ŽŒ Š— ‹‡Žƒ— ‹‡†‡‚ ˜ƒ•ƒ‚ –•…˜ƒƒ ˜‡˜‰Š ‡˜”ƒ• ‚•‡–’~ ƒ’”ƒ ˜’–” ‡ƒ‚‡ ˜~ƒ— ˜ƒŠƒ˜ ˜’–” ‡ƒ‚‡ ˜ƒŠƒ˜ ˜•ƒ‚ ˜Ž‡‡†”Œ –Œ€ ˜ƒŠ ˜Ž‡ –’ ‚•‡–’~ ƒ’”ƒ ˜’–” ‚~ƒ—‚ ƒ–‰‡„Š –•‚Œ •ŽƒŒ –’‚ ‹‡ŒƒŠ ˜ƒ€~ ‘ƒ˜‡— (Fondation pour la Mémoire de la Shoah) ‡—‡Œ…‹ƒ‡ …ƒŠ—Š —‡ ‹‡Žƒ—‚ ‹‡–’Š ˜ƒŒƒŒ ƒ€~ƒ •‡– ˜Ž‡–Š 2014 “–Œ 20 >—˜ < –~…>‡ , ‹—ƒ ‡ ‚~ƒ—‚ ˜~–ƒ‚Š ‡Œƒ~Š ‡‚ –’‚ ˜‡ ‹‡–ƒŒ ˜–—‰‚Š ‚Œ€Œ‚ .91034 ‹‡Š—ƒ–‡ 3477  ˜ 6443875 ˜Ž‡– ‘ƒŽ ‡ŒŠƒ ˜ƒŠ~—Š

LDKXC YJKM מסע 3 ימים בירדן ארץ המדבר האדום

2-4.12.2013

דווקא בימים אלה כשרוחות מלחמה מנשבות offroad יוזמת חברת מסע רכבי שטח שמטרתו גישור בין עמים, תרבויות וגבולות. בתהליך המחשבה של בניית הטיול השקענו כדי עלייך מחשבה רבה ליצור מסע מרתק שילבנו אלמנטים שונים ומגוונים:תרבות מקומית, מפגש עם נשים מקומיות, קואוצ'ינג ברוח המקום, קולינריה, מוזיקה ותנועה. כל אלה מתמזגים לתוך נוף מדהים

Queen peace of

prasim.education@yadvashem.org.il www.yadvashem.org †Ž–†Ž‡~‚ –˜~ƒ

CMXWCD LHGWSK

אין ברירה

מ đĜđĢĤ ĦČ ĦđčĤ ęĕĚĞĠ ĞĕčĐ ČđĐ ĖđĜĕēĐ Ĥĥ ďĕģĠĦĘ ěđĤĕĠ ĕĥ čĤĐ Ęĥ đĕđĜĕĚ ĒČ đĜĚĕĕģđ đĜĚĒĕ ,ĐĘđĞĠ đĜĠĦĕĥ ,đĜĦĜĕēčĚ .ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ęĞ ĐĘđĞĠ ğđĦĕĥčđ ĦđĠĕģĥč .ĕďđĝĕ ĘĞĐ ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚ "ČĢđĕ" ęĎ ČđĐĥ ,ĤĥĘ ĐĕđČĤĐ ĦďčėĚ ĦđĝēĕĕĦĐ ĖđĦĚ ĦđĤčďĕĐ ĦđďĚđĞđ ĦđĕđĘĦĐ ĦđĕĞč ěđĤĦĠĘ ĦđĞĢĐđ ĦđčĤ ĦđēĔčĐ đĜĘčĕģ đĦĜđĐė ĦĕĥČĤ ĒČĚ Ęĥ ĦĕďĞĘčĐ đĦđėĚĝčđ đĦđĕĤēČč ěĜđĤĦĠĥ ĦđĕĞč ,ģĤĠĐ ĘĞĥ ęĕČĥđĜĐ ĖđĦč ĦđĤĚĘ ,ĤĦĠĜ ČĘđ ĐĤģ ČĘ Ĥčďđ ĤčĚčđĜ ĥďđēĘ đĜĞĎĐ ĐĜĐ ĘčČ .ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ .ĦđčđĔđ ĦđĜė ĤĥĐ Ęĥ đĕĦđĜđđėĥ ěĕĚČĚ ĕĜČĥ ĦđĞđĢģĚč ĦđĤĎč ĦđĜĕēč ĘđĔĕč ĘĞ ęĕĚđĝĤĠ :ěđĎė ,ĦđĕĞč ďđĞ đĠĝđĜ ,ĦČĒ ĦĚđĞĘ :ęĐĘ ęĕČėĒ ęĕĤđĚĐĥ ęĕĕĒĕĠĐ ęĕČĜĦĐ ĦĜĕēčĚ ĝ"ĐĕĦč ĦĜėĐ ĕČ ,ęĕĚĕđĝĚ .ďđĞđ ęĕĦđĤĕĥ ĕĤďē ,ĦĕĜĔĤĠ ĐďđčĞĘ ęĕĤďē ,ĐďđčĞ ĦđĜĕĠ ,ęĕĘĐĜĚđ ęĕĤđĚ ĕĠĘČč ĐĤđĚēĐ ĐĞĕĎĠĐ ČđĐ ĘĚĎĐ čĎ ĦČ Ĥčĥĥ ĥģĐ ĤčđďĚ ęĕĤģĚĐ čđĤč .ęĤėĥ ČđĘĚ ĦČ ęĕĘčģĚ ęĜĕČ ĕĜĥĐ ĥďđēĐ ĐĒ ĤĥČ ęĕĘĐĜĚđ ęĕĤđĚĥ ĐďčđĞĐ ğĤē ,ĐĤđĚĘ ęĕĘģĥ ĕĠĘČ ğČđ ĦđČĚ Ęĥ ĐĦēĠĐč ĦđĞĥ ĤĦđĕ đďčĞ ğČ ęĕĤđĚ ęĕĚĕđĝĚ ęĕĤģĚč .ęĦďđčĞ Ęė ĦČ đĞĢĕč ĐĘČ !ĤĦđĕ ĖđĚĜ ĐĕĐ ęĤėĥ ĘčČ ,ďģĦĥČ đďčĞĥĚ Ęė ĦČ đĘĘėĕ ĤĥČ ęĕĚđĢĕĞ Ęĥ ęĦĘĕēĦ ĘĞ ĤĠĝĚ ęĕĚĕ ĕĜĠĘ đĜĞďđĐ ĦČĒ Ęė ĤđČĘ .ĖđĜĕēĐ ĕčĘĥ Ęėč ,ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ĕĤčē ,ĖđĜĕēĐ ĕčĘĥ Ęėčđ ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ĕĤčē Ęė , 6.11.2013 ĕĞĕčĤ ęđĕĚ ĘēĐ ,ěđĥČĤ čĘĥč ĕĠĘ ďđčĞĘ ęĕėĕĥĚĚ ęĕĤđĚĐ ĦČĒ ęĞ ďēĕ ,ĝ"Đĕčč ĦđēėđĜ ěđĞĥ ęĕĝĕĠďĚ ęĜĕČ ,ĤđĚČė .'đėđ ĕĜĔĤĠ ,ďĕģĠĦ ,ĐČĤđĐ :ęĐĘĥ ĐĘĕĎĤĐ ęĕĤđĞĕĥĐ ĦėĤĞĚ :ĦĞďĘ čđĥē ¤ ...ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚč "ęĕĘĎĘĎ ĒĕĒĐĘ" ĐĘĕēĦĐ ĝ"Đĕčč ĦđēėđĜ ěđĞĥ ĝĕĠďĐĘ ČĘĥ ĐČĤđĐĐ ęĢĞ ¤ ęĞ ĐďđčĞĐ ĦČ ĘĘė ĥčĥĚ đĜĕČ ĤčďĐ ĕė ĐĤēčĜ ęĕĚđĢĕĞĐ ĦĤĎĝĚč đĒ ĐČĤđĐ ,ĦđĚĘĦĥĐĐ ĦđĞĥ ,ĦđĕĜĔĤĠĐ ĦđĞĥĐ ,ĦđĕĘĔĜđĤĠĐ ĦđĞĥĐ Ęėĥ ĦđĕĐ ,ęĕďĕĚĘĦĐ .ĤčĞčė ĦđĜĦĕĜ ĐČĤđĐĐ ĦđėĚđĦ ĦđĞĥĐđ ĦđčĕĥĕĐ ĦđĞĥ ¤ .Ĥėĥ đĘčģĕ ČĘ ĝĕĔĤė đĝĕĠďĕ ČĘ ęČĥ ęĕĤđĚ ĘĞ ęĕĚĕĕČĚĐ ęĕĘĐĜĚ ęĜĥĕĥ đĜĘ ĤĝĚĜ .ďčđĞĥ ĕĚ ĘėĘ ęĘĥĘ ĥĕ Ĥėĥ .ĕģđē đĜĕČĥ ,ģĤĝ ęđĕČ đĐĒ ¤ đĞĚĥĚ Ĥėĥ ęđĘĥĦ ĕČ .đĒ ĐČĤđĐ ĞđĢĕč ĘĘĎč Ĥėĥ ĦđėĜĘ ěĠđČđ ęĕĜĠ ęđĥč ěĦĕĜ ČĘ !ĤėĥĐ ĦČ đĚĘĥĕ ČĘĥ ĕĚĘ ģđēĐ ęĞ ĦđėčĦĝĐđ ĐĤđĤč Ĥėĥ ĦĜĘĐ ¤ ĦđĞĕčĦ ĕĜĠč ĦđĜĕĝē ĥĕ ěđĎĤČĐ ĕĤčēĘ .ęĕĤđĚ ďĎĜ ĦĕĦĞĚĥĚ ĐĞĕčĦ ĥĕĎĐĘ ěĦĕĜ ČĘ .đĒ ĐČĤđĐ ĞđĢĕč čģĞ ČđĐĥ Ďđĝ ĘėĚ ĦđĕĔĠĥĚ ¤ ęĕĤđĚĐ ĦđĕĞč Ęĥ ěđĤĦĠ ęďģĘ đČ/đ ĤđĦĠĘ ĐĤĔĚč ęĕČč ęĐĕĘĞ đĜĒĤėĐĥ ęĕĚđĢĕĞĐ .ďđĞđ ęĕĦđČĜ ęĕĕĒĕĠ ęĕČĜĦ ,ĕđČĤė Ĥėĥ ęđĘĥĦ ĐĒ ĘĘėčđ ,ęĕĕďđĝĕ ĘĞĐ ĝ"ĐĕĦčč ČĘĥ ěĠđČč ĤĥĠČĐ Ęėė ,đĦđČ ğĕĤēĜ ğČđ ,ģčČĚč ĖĕĥĚĜ ,đĜĕĦđĞĕčĦ đĜĞĕĕ ČĘ ďđĞ Ęė .ęĕĤđĚĐ đĜĕĤčēč ĦĕĘėĘė ĐĞĕĎĠ ĐĕĐĦ .ęĕčđĤģĐ ęĕĚĕč đĤĦĠĕĕ ĦđĕĞčĐĥđ ęĕĚđĢĕĞĐ ĦČ ğĕĤēĐĘ ĖĤđĢ ĐĕĐĕ ČĘĥ ęĕđđģĚ đĜĘđė ĦČĒ ęĞ

קשר משולחן ההנהלה 7

רן ארז

יו"ר הנהלת ארגון המורים

תגובה למאמר של ד"ר אלחנן בר-לב

"ארבע פנים למצוינות", חלק שני )"קשר עין", גיליון 232(

ěĕČ ,'Ď ďĞđĚđ 'č ďĞđĚ ĕĜēčĚ ęĕĎđĐĜ ČĘ ďĜĘĜĕĠč ,(...đĜĘĢČ ęĕĞďđĕ đĕĤđĐđ ďĕĚĘĦ Ęėđ ,ĦđĜđĕĘĞ ĤĤĞ ĦđďĞđđ ĤĤĞ ĦđďĞđ đĕďđĚĕĘč ĐďđčĞ Ğĕģĥĕđ ďĕĚĘĦĐ ĘďĦĥĕ ęČ ģĤĥ čĔĕĐ .ēĕĘĢĐĘđ ęĕĎĥĕĐ ĎĕĥĐĘ Ęėđĕ ČđĐ Ęėĥ ěėĦĕĕ ČĘĥ ěĕčĐĘ đĘĕėĥĐ ęĕĜĕĠĐ ,đĒĚ ĐĤĦĕ ĐĜĕďĚĐ ĐēĦĕĠ ĖėĕĠĘđ ,ĕĜđĕĞĐ ĖđĜĕēč đĢčđĥĕ ęĕďĕĚĘĦĐ Ęė ĘĞ ĕĞđĢģĚ ĖđĜĕē Ęĥ ĦĘĘėđĥĚđ ĦĠĞđĝĚ ĦėĤĞĚ ,ĦđďčđĞ ęĕĕďĕĘ Ėė Ęė ĦĘēĕĕĚĐ ,ĘČĤĥĕč Čģđđď .đĕĦđĚĤ ďĚĎĘ ęĕĜĥ ĦđĤĥĞ ĖĘĐĚč ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚ ĐĎČď ĕĦĜđđė ěĕČ) ĕĞđĢģĚĐ ĖđĜĕēĐ ĦČ ęđĚĕĜĕĚĘ ęĢĚĢĘđ ĦČ ĞĜėĥĘđ ğĕĝđĐĘ Ėė ĖđĦčđ ,(Čģđđď ĕĎđĘđĜėĔĐ ĖđĜĕēĘ ēĕĘĢĐĘđ ďđĚĘĘ ęĕĘđėĕ (ĔĞĚė) ęĕďĘĕĐ Ęėĥ ęĕĤđĐĐ .ĕĜđĕĞĐ ĖđĜĕēč ęđģĚč ĕĘđČ :ĐĢĘĐĐ ĖĤď ĘĞ ,ĘđČĥĘ ĤĥĠČ Ėė ĘĞ ...?ęĞĐ ĦČ "ğĕĘēĐĘ" ĤĥĠČ ĦđĕĜėĦĐ ĦČ ğĕĘēĐĘ

ĖđĜĕēĘ ĞĎđĜč ęĕĤčď ĥĕĎďĐĘđ ğĕĝđĐĘ ĥģčĚ ĕĜČ ĦėĤĞĚ ęĞ ĐģđĚĞĐ ĦĕĥĕČĐ ĕĦđĤėĕĐ ĖđĦĚ ,ďĜĘĜĕĠč .đĒ ĖđĜĕē ĐĤėĐĐĚ ęĎ ĦĞčđĜ ďĜĘĜĕĠč ęĕďĕĚĘĦĐ Ęĥ ęĦēĘĢĐ ĦđĤďĥ Ęė ĖĤď ĦĤčđĞĐ ,đĦđčĕĥēčđ ĖđĜĕēĐ ĖĤĞč ĔĞĚė ĐĜčđĚ ēĤđČč ęĕďĘĕĘ ęĕĤđĐĚ ĦĤčĞđĚđ ĤđčĕĢĐ .ęĦďĕĘ ĞĎĤĚ ĔĞĚėĐ ĦĕĚđČĘĐ ĐĚĕĥĚė ĝĠĦĜ ĖđĜĕēĐ ďĜĘĜĕĠč ,ěėČ ,ĐėĕĚĦĐ ĤģĕĞčđ ,ĐėĤĞĐĐđ ďđčėĐ ęĎ ěČėĚđ ,ĦĕĜđĥČĤ .ĘĘėĐ ěĚ ČĢđĕ ČĘĘ ĔĞĚė ,ęĕĤđĐĐĚ ęĕĤđĚĐ ęĐĘ ęĕėđĒĥ ĦđďĝđĚč ĦĤĤđĥĐ ĦĞĚĥĚĐ ĦĚĤ ĦČ ĥĕĎďĐĘ čđĥē Ęė ĕĜĠĘ ęĕčĢđĚĐ ęĕĤđĤčĐ ĦđĘđčĎĐ ĦČđ ĖđĜĕēĐ :ěđďĜč ĐĠ ĦđĢĠĘ đĒĞĕ ęĐĕĤđĐĥ ČĘč ,ęĕďĕĚĘĦĐ ĦČ ęĦĞď ĘĞ ęĕĘĞĚ ęĜĕČ ęĕĕĜĕĠĐ ęĕďĕĚĘĦĐ đĚė ČĘĥ) Đčĕĝ ČĘĘ ęĕďđĚĕĘĐ ęđĕĚ ĤďĞĕĐĘ ĦđĤĥĠČĐ

קשר קוראים מגיבים 8

ד"ר רמי אמיתי

סגן יו"ר הנהלת התאגדות המנהלים

ראובן ירבלום ז"ל אבלים על מות חברנו חבר הנהלת ארגון המורים לשעבר בטרם עת, ומשתתפים בצער המשפחה הנהלת ארגון המורים

לגיליון הזה מצורפת חוברת תמורה של המחלקה לתרבות, פנאי ונופש

חפשו ושתפו אותנו בדף הפייסבוק, ואולי תיכנסו לגיליון הבא

בהוצאת: ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים דרך מנחם בגין 32 תל-אביב 48166 טל' משרדי ארגון המורים בתל-אביב: 7776017-30 www.igm.org.il טל' המערכת: 6876017-30, פקס המערכת: 3177665-30 shlomom@igm.org.il עורך: שלמה מויאל, חברי המערכת: שלמה מויאל )עורך(, רן ארז, משה אוחיון, נורית ולנסי, זהבה שפר, אפרת בר וקרן שקד עיצוב גרפי: סטודיו פיני חמו

^ ^ ^ P

N T V Y N P

S

תלאביביפו Tel-Aviv-Yafo P.P. - שולם 2438

במקרהשלאי מסירה ישלהחזירלארגון המורים בבתי הספרהעליסודיים, דרך מנחםבגין 32ת"א48166

ירחון ארגון המורים

למוריםשלנו מדורפנאי ותרבות עמ' 04

ביה"סהמקיףע"ש פרקאוף- אור-יהודה עמ' 42 מי מאחורי השם

michala@igm.org.il , רכזת המערכת ועורכת לשון: מיכל אחישר www.nirprint.co.il הפקה ופרסום: נירפרינט מדיה והפקה בע"מ - info@nirprint.co.il רח' ראול ולנברג 6 ת"א 5091796, טל': 9606946-30 מנהל הפקה: ניר שפיר Karin@nirprint.co.il ניהול פרויקט ומודעות: קארין רומנו, טל' 0335925-050 הדפסה ועיטוף: גרפוליט אין המערכת מתחייבת לפרסם כל חומר שמתקבל או להחזירו לשולח

ביתהספרהתיכון הטכנולוגי עתיד בבסיס חיל האוויר פלמחים ראיינה: שרון כץ עמ' 22

חשוון - כסלו תשע"ד נובמבר 3102

גיליון 233

צילום שער: פיני חמו

אין ארגון המורים אחראי לתוכן המודעות המתפרסמות בירחון ובדפי פרסום המצורפים אליו ולאיכות המבצעים המוצעים בהן. כל הזכויות שמורות למוציאים לאור. אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמו"לים.

דבר העורך

תוכן עניינים

22

ĘĎĤĘ ěĐė ĘėĕĚ 'čĎĘ ĐėĤčč ēĦĠČ ďĤĥĚ ĦĕĘ"ėĜĚ ďĕģĠĦĘ ĐĦĝĕĜė .ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ĦĘĐĜĐ ęĥč ,ĖđĜĕēĐ Ħđĕčđĕē ĦđčđĎĦ đĜĘčĕģ ,ĕĦēĚĥĘ ěđēĤĕĐ Ęĥ ĦĎĤďđĥĚĐ đĦĜđėĦĚ ĘĞ đĦĤĥĞĐĥęĕďĕĞĚęĐ .ęĕčĤ ęĕČĤđģĚ ęĦČĕĤģ ĦČ ĐĚĕĞĜĚ ěĕĕĜĞ čĤ ěėđĦč ęĐĥ ĦĘĞđĦĘ ğĕĝđĐĘ ĕďė Đč ĥĕđ đč .ęĦďđčĞĘ ěđēĤĕĐĚ ģĕĠĐĘ ęĕĘđėĕ

24

30

ďđČĚ ĖđĤČ ěđĕď ęĕĕģĦĐ 29.10.13-č .ęĕĘĥđĤĕč ĐďđčĞĘ ĕĢĤČĐ ď"Đĕčč ĕĤčď ĦđčģĞč ĦđĕĚĕĔĠđČ ĥĕ ĐĜđĥČĤĘ ĦđčėĤđĚ ĦČ đĜĕčĐ ğđĝ ğđĝĥ ,ęĕĔĠđĥĐ ĦđėĒč ĦČĒđ - ęĕĕĜĕčĐ ĦčĕĔē Ęĥ ĐĕĎđĝĐ ĞĎđĜč ĝ"ĐĕĦč ĕĘĐĜĚ Ęĥ ęĐĕĦđĕđďĞ ĦĥđĘĥĥ đĞčģđ - ĦđĚĤđĠĤĐ ĕĦĥĘ ĦČ đĚėĝĕ ĐĜĕďĚĐđ ęĕĤđĚĐ ĦđĤďĦĝĐ ,ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ :ęĕďďĢĐ .2.1.14 ďĞ ęĐĕĜđĞĕĔ ĕĜđĢĤč :ď"ĕ-Ď"ĕ ĦđĦĕėč ęĕďĚĘĚĐ ĕĎđĘđĜėĔĐ ĖđĜĕēč ęĕĤđĚĐ ĕĕĤčēĘ ěđĤēČĐ ĘĐĜĚĐ ĤĒđēč ĤĚČĜĥ ĐĚĘ ĞĎđĜč ęėĦČ ěėďĞĘđ ĞĕĎĤĐĘ ĦĥĠđēĥ ĤĚČĜ ,'Ď ğĕĞĝč ,ĤĒđēĐ Ęĥ 7 'ĚĞč :ēĝĠĐ ĦĥĠđē ěĕĕĜĞč ěđĎĤČ .22.4.13-č ęĕĕĦĝĦđ 14.4.13-č ĘēĦ ď"ĞĥĦ Ę"ĐĜĥ Ęĥ ēĝĠ Ęĥ ĐĦĘĕēĦ ďĞđĚ ĦČ ĦđĜĥĘ ěđĢĤ ĖđĦĚ ěĦĚđ ČĥĚč ČĢĚĜ ęĕĤđĚĐ ď"ĞĥĦč ĐĥĠđēĐĥ ,ĕĜđĥČĤ ĎĥĕĐ ěđĎĤČĐ ĎĕĥĐ ĐĦĞ ĦĞĘ .ĐĥĠđēĐ Ę"ĐĜĥčĥ ĐđđģĦ ĕĘđėđ ,ĖĥĚĜ ěĕĕďĞ ěĦĚđ ČĥĚĐ .10.4.13 -č ĘēĦ .ěČđĘĚč đĚĘĥđĕ ĦđĥĠđēĐ Ęėđ ĥďēĐ ĕĜđĎĤČĐ ĐĜčĚĐ čĢĕĕĦĕ Đ"ĞĥĦ đĞčģĜ ĦđĜĕēčĐ ĕėĕĤČĦ ĕė đĒ ĐĜĥč ĦđĥĠđēĐ ĕďĞđĚ ĦČ ĦđĜĥĘ Đĥģ ĤėĕĜ ģĘēĘ ĐĥĠđē ĦĥĚĥĚ ĦđĜĕēčĐ ĦĠđģĦ ĕė ĤđėĒĘ ĥĕđ - ĥČĤĚ ęĜĕČ ęĕĤđĚĐĥ ěĕĕĢĘ čđĥē .đĘĤĎđĐ ČĘ ęĐĕĦđĞđĢģĚ ĤĥČ ęĕĤđĚĐĚ .ěđďĜč ęėĦĜčĐ ĦďĕĚ ĘĞ ęėĘ ĐďđĚ ĕĜČ .ĐĜĕēčĐ ęđĕč ĞĕĠđĐĘ ęĕčĕĕē ĦĕĎđĎďĠĐ ĐĦđĚĞĐ ĦĘĐĜĐ Ĥčē ,ĤĕĠđČ ěĚĞĜĘ ĕčĘ ģĚđĞĚ ĐďđĦ đĦĚđĤĦ ĘĞ , NIVON.CO.IL "ěđėĜđčĕĜ" ęĕĕĤčĞĐ ęĕčĕĜĐ ĤĦČ ĖĤđĞđ .ęĕĕĦđčĤĦ ēđĤ ĕĝėĜčđ Ğďĕč ęĕČĤđģĐ ĦČ ĐĤĕĥĞĚĐ ,ĕČĜĠĐ ĤđďĚĘ ęĕĤĚČĚĐ ĕČĥđĜĥ ĐđđģĚđ ĐĜĐĚđ ĐĚĕĞĜ ĐČĕĤģ ęėĘđėĘ ĘēČĚ ĕĜČ ďđĞ ęėĕďĕč đĜĦĕĕđ ěĕĕĜĞđ ĦĞď ęėĘ đĠĕĝđĕ ěđĕĘĕĎč ęĕĞĕĠđĚĐ ęĕĜėĦĐđ .ĐČĤđĐĐ ĦďđčĞč ęėĦČ đĥĚĥĕĥ ęĕĘė שלמה מויאל יו"ר המחלקה ל"קשר עין" וחינוך טכנולוגי טל' 9476017-30 shlomom@igm.org.il

משולחן ההנהלה רן ארז 7 המחלקה הפרופסיונלית נורית ולנסי 10 המחלקה לפנסיה נורית הס 11 המחלקה לתרבות, פנאי ונופש 12 שמואל בן-איון המחלקה למינהל אבי פסקל 12 המחלקה לקרנות השתלמות 12 חאלד דראושה המחלקה להשתלמויות משה אוחיון 15

בוריס מנור |

המחלקה למו"פ/קרן ידע 20

נבחרת הברידג' | 2013

ספורטיאדה 20 מקצת הפעילויות שאורגנו למורים 21 מלכי סין מנדל

ארגון גננות מחנכות | אלימות כלפי גננות 21 זרקור: ביה"ס התיכון הטכנולוגי עתיד - פלמחים 22 מי מאחורי השם: 24 ביה"ס המקיף ע"ש פרקאוף - אור-יהודה ד"ר אבי צפרוני | העמקת החינוך להתנדבות 26 נורית גושן | מסע מורים לפולין 30 שרון כץ | כטוב לבם בזמר 32 איציק רייכר | מה עדיין לא מלמדים באזרחות 36 אביחי גיאת | טובים השניים 38 מדור פנאי ותרבות | למורים שלנו 40

.ēĚĥ ęĕĤđČ Ďē ĦėĤčč ęĕĕĝČ

חברי הארגון מוזמנים לשלוח מפרי עטם אל המערכת, michala@igm.org.il לפי הכתובת:

9

גמול ריכוז מקצוע קטן Ęĥ ĦĘčĎđĚ ĐĝėĚ ĦĚĕĕģ ęĕĕďđĝĕ ĘĞĐ ĤĠĝĐ ĕĦčč ĦđĞĥ Ėĝ ęĐčĥ ęĕĜĔģ ĦđĞđĢģĚĘ ĞđĢģĚ ĒđėĕĤ ĕĘđĚĎ ĐčđĎ .ĥ"ĥ 48 -Ę 24 ěĕč ĘĞ ďĚđĞ ĞđĢģĚč ĐČĤđĐĐ ĦđĜĠĘ ĝ"Đĕč ĘĐĜĚ ĘĞ đĒ ĐĝėĚč ĘĘėĕĐĘ ĕďė .4% ĘđĚĎĐ

ěđđĕėĚ .ĐČĤđĐč ęďČ ēđė ğĎČĘ ĘđĚĎĐ Ħĥģč ĝĠđĔč ĤđĥĕČč ěđĕď ĖĤđĢĘ ĐďĞđ ĝĜėĦĦ ĦĘčĎđĚ ĐĝėĚĐĥ ĘđĚĎ Ęĥ ęĕĜđĕĤĔĕĤģč ęĕďĚđĞĐ ĞđĢģĚ ĕĒėĤ .ĘđĚĎĐ ĕďė ĝ"Đĕč ĘĐĜĚ ĘČ ĦđĜĠĘ ęĕĥģčĦĚ ěĔģ ĞđĢģĚ .đĒ Đĥģč ČĘĚĕ ČđĐĥ

קשר הודעות הארגון 10

נורית ולנסי יו"ר המחלקה הפרופסיונלית טל' המחלקה: 03-7106738 כתובת דוא"ל: rachelb@igm.org.il

העסקה מעבר למשרה ČĘĚ ęđĥĕĕč ĐĤđĚĦĘ ĒđĞ ĐĚĤđĠĤč ęĕģĝĞđĚĐ ęĕĤđĚ .ďčĘč ĦēČ ĐĤĥĚ ďĞ ďđčĞĘ ęĕČĥĤ 100% -Ě ĐđčĎ ĐĤĥĚ ğģĕĐč ęĕĢčđĥĚ ĦđĕĐĘ ĕďė ďĤĥĚĘ ĦđĜĠĘ ĦđĘĞčĐ đČ ĝ"Đĕč ĦĘĐĜĐ ĘĞ ĐĤĥĚ ĦģĝĞĐĘ ĤĦĕĐ ĥģčĘđ ,ĐČĤđĐč ęďČ ēđė ğĎČ ,ĖđĜĕēĐ .ĐĤĥĚ 100% -Ę ĤčĞĚ ĐĤđĚĐ ĤčĞĚ ęĕģĝĞđĚ ęĕĤđĚĥ đĜĦĞĕďĕĘ ČčđĐ ĐĜđĤēČĘ ĐģĝĞĐ ĤĥČĚ đĜĕČ ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚđ ĤĦĕĐ ČĘĘ ĐĤĥĚĘ .đĤėĥč ĞĎĠĜ ĐĤđĚĐ Ėė Ęĥčđ đĒ ęČ ģđďčĘ ,ĐĤĥĚĐ ĦĘďĎĐ ĕĜĠĘ ,ęĕĤđĚĘ ġĘĚđĚ ěėĘ .ĤĦĕĐ ęĕĕģ

גמולי הכנה לבגרות בשעות ĝ"ĕĦčĘ ęĕģĘēĜ ęĕĕďđĝĕ ĘĞĐ ĤĠĝĐ ĕĦč ęđĕĐĥ ěđđĕėĚ ĝēĕĕĦČ ,ĐĚĤđĠĤč ęĜĕČĥ ĝ"ĕĦčĘđ ĐĚĤđĠĤč ęĕČĢĚĜĥ .ďĤĠĜč ęĕĤģĚĐ ĕĜĥĘ ĦđĘĘėĜ ĦđĤĎčĐ ĕĘđĚĎ ĦđĞĥ :ĐĤđĚĦĘ ĒđĞ ĐĚĤđĠĤč .ĤĠĝĐ Ħĕčč ĐĤđĚĐ Ęĥ ĦđēėđĜĐ ĦđĞĥ Ęė ĦĤĎĝĚč ĐĤđĚĐ Ęĥ ĦđĕĘĔĜđĤĠĐ ĦđĞĥĐĚ ģĘē ěĐ ĐĘČ ĦđĞĥ ĐĐđĥ ĐĤđĚĐ .ĐĦĕėč ĐČĤđĐĐ ĦđĞĥĚ ģĘē ěĜĕČ ĖČ Ęėč ĤđĞĕĥĐ ĦĜėĐč đĦďđčĞ ĦČ ĞĢčĘ ĕďė ĤĠĝĐ Ħĕčč .ĦđĤĎčĐ ĦĜĕēčĘ ĐĥĎĐĘ ĤđĥģĐ ĦđĜĦĕĜ ĦđĤĎčĘ ĐĜėĐ ĦđĞĥ :ĐĚĤđĠĤ ČĘĘ ĤĠĝ ĕĦčč ČĘĘ ĐĤđĚĐ Ęĥ đĦĤĥĚč ĦđĕĘĔĜđĤĠĐ ĦđĞĥĐĚ ģĘēė ĤďĞĜĐ ĐĤđĚ .ĝ"Đĕčč ĦđĐĥĘ ĐĤđĚĐĚ ĦđčĕĕēĦĐ Ęė ĦđĤďĞĕĐĐ ĦđĞĥĦČ čĥēĘ ĥĕ ĐĘēĚ ěĕĎč ęĕďđĚĕĘ ęđĕĚ .ęĕĘđĚĎ ČĘĘ ďčĘč ĦėĤĞĚĐ ĦđĞĥ ĕ"ĠĞ đĘĥ

ģĝĞđĚ ĦđĕĐĘ ĐĤđĚ ĕČĥĤ ĦĕģĘē ĐĚĤđĠĤč :ĐĤĞĐ .ďēđĕĚ ĤđĥĕČ ČĘĘ ĐĤĥĚ 117% ďĞ Ęĥ ğģĕĐč

פרישה מוקדמת מבעלויות - העסקה בהוראה במתכונת "עוז לתמורה" ĥĕĘĥč ďčđĞ ČđĐđ ,ĦđĘĞčĚ ĐĕĝĜĠĘ ĥĤĠĥ ĐĤđĚ ĕĘĘė ĕ"ĠĞ "ĐĤđĚĦĘ ĒđĞ" ĦĤĎĝĚč ďđčĞĘ ĕČĥĤ ,ĐĤĥĚ + ĦđĞĥ 7-ė - ĐČĤđĐč ĐĤĥĚ ĥĕĘĥ :"ĐĤđĚĦĘ ĒđĞ" ęĞ ęđČĕĦčđ ĐĚČĦĐč ĦđĞĥ 5-ė - "ĐĤđĚĦĘ ĒđĞ" ĦđĞĥ .ĦđĘĞčĐ הפקדות לקרן פנסיה ĤėĥĐ ĕĥđĘĦč ģđďčĘ ĥĕĥ ĐĤĕėĒĚđ ĦĤĒđē ĕĜĜĐ ĐĕĝĜĠĐ ěĤģ ĦČ ęĕďđĚĕĘĐ ĦĜĥ Ęĥ ęĕĜđĥČĤĐ ĕĚď ęĕďģĠđĚ ĐĕĘČđ ,ĤėĥĐ ĥđĘĦ ĕčĎ ĘĞ ĦĜĕđĢĚĐ .ęĕĘđĚĎĐ ,ěđĞčĤ Ęėč ęĕĘčģĦĚĐ Ħđēđďč ,čĘ ęĕĥĘ ĥĕ ěė đĚė ĐĕĝĜĠ ĔĞĚĘ) ĐĕđĢĤĐ ěĤģĘ ęĕĤčĞđĚ ęĕĠĝėĐ ěėČĥ ęĕĥĘ ĐĤđĚĐ ĘĞđ ,ĐĤđĚĘ ęĕēđđĕď ěĕČ Đčĥ ,ĦĕčĕĢģĦ ĐĕĝĜĠ - ĐĕĝĜĠ ĘđĐĕĜ 'ď :ěĕđĢĕ ĤėĥĐ ĥđĘĦčĥ čĘ .(ĦĕčĕĢģĦ

קרן פנסיה חדשה ĐĥďēĐ ęĕēĔčĚ

ďĤĥĚč đČ ,1995 ĕĤēČ ĦđĘĞčč đĦďđčĞ ĘēĐĥ ĐĤđĚ Ęė -Ě ĤĦđĕ Ęĥ ģĦĜ ĕĤēČ ĤĒēĥ ĐĤđĚ đČ ,2001 ĕĤēČ ĖđĜĕēĐ .Đĥďē ĐĕĝĜĠ ěĤģč ČĢĚĜ ,ĐģĕĦđđĐ ěĤģĐĚ ęĕĥďđē 24 ,đĜđĢĤė Đĥďē ěĤģč ĤđēčĘ ĐĤđĚ Ęė ĕČĥĤđ Ęđėĕ ,Ğđďĕė .ĦĞ Ęėč ěĤģĘ ěĤģĚ ĤđčĞĘ ěĦĕĜđ ęĕĦēĠđĚ ĘđĐĕĜ ĕĚď ęėĝĐ ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČĘ :ęėĤĕėĒĐĘ ĕĜčĘđ ęĕĤđĚĘ ĦđčĔĐ ĘĘđė ,"ĐĥďēĐ ęĕēĔčĚ" ěĤģ ęĞ ĥďđēĚ 222 "ěĕĞ Ĥĥģ" ěđĕĘĕĎč ĔđĤĕĠ ĐČĤ) .ęĐĕĦđēĠĥĚ ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ĤĦČč đČ - 2012 ĤčĚĔĠĝ .(ęĕēđĔĕčđ ĐĕĝĜĠ < www.igm.org.il ěđėďĞ ĘčģĘ ĕďė ęĕĢĞđĕĘ ĦđĜĠĘ ďđČĚ ęĕĢĕĘĚĚ đĜČ ĐĕĝĜĠĐ ĕĠĢ ,ěĤģč ĦĕĠĝėĐ ĐĤĕčĢĐ ČĥđĜĘ ĤĥČč ĐĕĝĜĠč ęĕĜđĥĐ ęĕĘđĘĝĚĐ ĘĞ ĞďĕĚ ĦĘčģ ,ĦĕďĕĦĞĐ ĕĥĜČ ęĞ Ĥĥģ ĤđĢĕĘ ěĦĕĜ .ĦĕďĕĦĞĐ ĐĕĝĜĠĐ ĦĘďĎĐ ěėđ ČđčĘ đČ/đ ĝ"ĐĕčĘ ęĜĕĚĒĐĘ ,ĐĔĚ ęĕĜĕđĢĚĐ ĤĥģĐ :ĔđĤĕĠĐ ěĘĐĘ .ęĕĠĕĜĝč ĘĐģ ĦĘčģĘ

קשר הודעות הארגון 11

נורית הס

יו"ר המחלקה לפנסיה טל' המחלקה: 03-7106755 כתובת דוא"ל: genieh@igm.org.il

שעות קבלת קהל בחטיבות העסקיות והסניפים

ĦđĞĥ ĐēĕĦĠ

ğĕĜĝ ĦđĤĕĥ

Ĥĥģ ĥĕČ ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ

ĐčĕĔē ĦĕģĝĞ

ęĕĚĕ

ĝģĠđ ěđĠĘĔ

ĦčđĦė

ĐĠĕē ,157 đĠĕ 'ēĤ 7 ĐĚđģ ĦđĚČ Ħĕč

13:00 – 09:00 18:00 – 16:00

Ĥģđč Đ - Č Ģ"ĐēČ Ď - Č

04-8552274 :'ĘĔ 04-8507201 :ĝģĠ

ĐĠĕē

ěĚĤčđĎ ĕĤĕĚ 054-6669300

ěđĠĢĐđ ĐĠĕē

ĐĘđĠĞ ,4 ęĕĘĥđĤĕ 'ēĤ M ĐĚđģ ĤĘėđČđĤĔĥ Ħĕč

13:00 – 09:00 18:00 – 16:00

Ĥģđč Đ - Č Ģ"ĐēČ Ď - Č

04-9117436 :'ĘĔ 04-9117440 :ĝģĠ

ĐĘđĠĞ

ěđĤ ěĘđĎ 050-4049265 ğēĥ ĘĕĎ 050-4049271 ĐđģĦ ĕĚĞĜ 054-6669336 ĦĚĞĜ ęĕĕē 054-7778335

13:00 – 09:00 18:00 – 16:00

Ĥģđč Đ - Č Ģ"ĐēČ Ď - Č

03-7613000 :'ĘĔ 03-6242431 :ĝģĠ

Č"Ħ ,65 ěđĘČ ĘČĎĕ 'ēĤ 6 ĐĚđģ ĐĔđĕĔ Ħĕč

ěđĤĥĐđ ěď

Č"Ħ

Ģ"ĘĥČĤ ĥďē Ħ.Č ,11 ĕđĘ ĐĥĚ 'ēĤ 6 ĐĚđģ UMI ěĕĕĜč

13:00 – 09:00 18:00 – 16:00 13:00 – 09:00 18:00 – 16:00

Ĥģđč Đ - Č Ģ"ĐēČ Ď - Č Ĥģđč Đ - Č Ģ"ĐēČ Ď - Č

03-9528992 :'ĘĔ 03-7365636 :ĝģĠ 02-6792110 :'ĘĔ 02-6791883 :ĝģĠ

Ģ"ĘĥČĤ

ĐĘĠĥĐđ ĒėĤĚ

ĐēĘĚ ĕĎđĘđĜėĔĐ ěĎĐ 5 ĐĚđģ ĐēĘĚ ěđĕĜģ ĘđĚ

ęĕĘĥđĤĕ

ęĕĘĥđĤĕ

84003 ĥ"č ,8 ďĘđĝ ĐĔĕĕĤĜĐ 'ēĤ 'č ĐĝĕĜė ĕĔĕĝ đģĝĤ ěĕĕĜč 553 ď.Ħ 5 ĐĚđģ

13:00 – 09:00 18:00 – 16:00

Ĥģđč Đ - Č Ģ"ĐēČ Ď - Č

08-6323948 :'ĘĔ 08-6325794 :ĝģĠ

ĥ"č

ĕČĘđĒČ ĕĠĤ 054-6669378

ęđĤďĐđ ĥ"č

Ĥģđč - Ď Ģ"ĐēČ - Ď Ĥģđč - Đ

13:00 – 09:00 18:00 – 16:00 14:00 – 09:00

08-6323948 :'ĘĔ 08-6325794 :ĝģĠ

ęđďČĐ ěđĕĜģĐ 1455 ď.Ħ 2 ĐĚđģ

ĦĘĕČ

פעילויות לקראת חג החנוכה ועונת החורף

ĕĦčđ ĦđĜđĘĚĐ ĕčđĔč ,ęĕĕđĠĥ ęĕĤĕēĚč ,ęĕďĝčđĝĚ .ġĤČč ĦđĤĕĕĦĐ ĕĤđĒČ Ęėč ĐēĤČĐĐ ęĕĤđĕĝđ ęĕĘđĕĔ Đč ęĕĜĎĤđČĚĥ ĐĜđĞĐ ęĎ ČĕĐ .ġĤČĐ ĕčēĤč ęĕďĝčđĝĚ ěđĤĔČĕĦĘ ęĕĕđĜĕĚĐ ĦĤĕėĚ ĐĚĕĕĦĝĐ ĤčėĚ ČĘ ęĕčđĥĕĕč ĐĝĤĠĦĐ ĐĤĕėĚĐ .ĐģĘēĚĐ ĤĦČ ĦđĞĢĚČč ĤĦđĕ ęĕčĤ ęĕĕđĜĕĚ đĥėĤĜđ ,ġĤČĐ ĕčēĤč ĤĦđĕ ęĕčĤ .ĦđĚďđģ ęĕĜĥĘ ĐČđđĥĐč

,ęĕĤģĕ ęĕďĕďĕ ĕďĘĕĘ ĦđĎĢĐđ ęĕĞĠđĚ Ęĥ ĞĠĥ đĦĕČđ ēĦĠč ĐėđĜēĐ Ďē .ĎēĐ ĦĥĠđē ĕĚĕč ęĕĤđĚĐ ęĕĤĞĘ ęĕďĘĕĘ ĦđĘĕĞĠĐ ĦČ ČĕčĐĘ ęĕĢĚČĚ đĜĕĥĞ .ġĤČĐ ĕčēĤč ĤĦđĕ ĦđčĤ ĕĚĘđČč ĕĦĤđĝĚĐ ĐėđĜē ğĥĜ ĦČ ĞĕĢĜ ęĕĤđĚĐ ĤđčĕĢĘ .Ď"čĦĜ đĕĜđđČ Ğđčĥ ĕĠđĝ ęĕĞĢđĚ đčĥ ěĚĒĐ ęĎ ČĕĐ ğĤđēĐ ĦĜđĞ

קשר הודעות הארגון 12

שמואל בן-איון

יו"ר המחלקה לתרבות, פנאי ונופש

לידיעת חברינו

ברכות לנבחרת הברידג' שזכתה במקום השני בספורטיאדה שבאילת. ĦĤēčĜ ĕďĕ ĘĞ ĐďČĕĔĤđĠĝč ĎĢđĕĚ ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ĕĤĎ ĐĢđčģĐ ĥČĤ :ęĕĜģēĥ 6 ęĕĠĦĦĥĚ Đčĥ ,'ĎďĕĤč ĝđĤĎ ĐČĘ ,ěđĤčČ ĦĕĜČ ,ĎĤĕđ ěĚĤė ,ěĕĕĔĥĜđČĤč ĘĞĕ ,ĝĕĕđ .ĎĤčĜĒđĤ ĕģĕĤđ ĐĤđČ ěđėĕĦĚ ,ĎĤĕđ ěĚĤėđ ěđĤčČ ĦĕĜČ ĦđĤđĚĐ đėĒ ĐĜĥĐ ĖđĦĚ) ĦđĎđĒĐ ĦđĤēĦč ĕĜĥĐ ęđģĚč ,ěĎ ĦĚĤč ęĕĞĕďđĚ .ĤČđĠĚ ĞĕčĎčđ (ĦđĎđĒ 64 היצע האירועים המיוחדים לגמלאי הארגון מתרחב: ęĕĚĕ ĐĥđĘĥ ,ęĕĜđĥ ęĕĘđĕĔ ,ĐĠĕēčđ Ď"Ĥč ěđĕĞ ĕĚĕ ğđĝ ,đģđĤĚč ęĕĚĕ 8 ,ēĘĚĐ ęĕč ęĕĚĕ ĐĥđĘĥđ ęĕĘĥđĤĕč .ďđĞđ ďđĞđ ĦĤĢĜč Ğđčĥ

בסוף חודש דצמבר 3102 יפוג התוקף של כרטיסי החבר והשי הנטען שברשותכם. ĘėĘ ģĕĠĜĐĘ ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ďĦĞĦĚ ĐčđĤģĐ ĐĠđģĦč ěĐ ĥĚĥĕ ĥďēĐ ĝĕĔĤėĐ .ęĕĕĠđĘĕē ęĕĝĕĔĤė đĕĤčē .Ę"Ĝĕč ĝĕĔĤėđ ĕĥ ĝĕĔĤė ,ěĞĔĜ ĝĕĔĤėė ěĐ Ĥčē ĝĕĔĤė (SMS) ěđĤĝĚ ěđĎĤČĐ ĕĤčē đĘčģĕ ęĕčđĤģĐ ęĕĚĕč ēĔčđČĚ ĤĦČĘ ĝĜėĕĐĘ đĥģčĦĕ ęĐčđ (ĘĕĕĚ ĕČ) Ę"Čđďđ ČĘĚ ęĥ) ęĕĤđĠĝ ęĕĕĥĕČ ęĕĔĤĠ ČĘĚĘđ ěđĎĤČĐ ęĞĔĚ .(Ę"Čđď ĦčđĦėđ Ē"Ħ 'ĝĚ ,ěđėĤďč ĞĕĠđĚĥ đĚė ,ĦĕĘĎĜČč đĜĕĘČ ĤĕčĞĐĘ ,Ħ/ěĕĕĜđĞĚĥ ĕĚĘ ,ĦđĤĥĠČĐ ěĦĜĕĦ ğĝđĜč ĝĕĔĤėĐ ĕčĎ ĘĞ ĞĕĠđĦĥ ĦĕĜėďĞ (ĔĤđĠĝĠ) ęĕĜĠ ĦĜđĚĦ ĦČ ĤĕčĞĐĘ ěĦĕĜ .ĐĜđĚĦĐ Ħ/ēĘđĥ Ęĥ ĥďēĐ ĕĥĕČĐ ĤĦČ ĦđĞĢĚČč đČ ,ĕĤĘđĘĝĐ ěđĠĘĔĐ ĦđĞĢĚČč ĐĜđĚĦĐ

אבי פסקל

יו"ר המחלקה למינהל, לכוח אדם ולרכש

אנו חוזרים ומבקשים מהמורים שחל שינוי במקום עבודתם ובהיקף משרתם לעדכן אותנו. העדכון יכול להיעשות במכתב, בפקס או בדוא"ל.

,ďčĘč ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ Ęĥ ĔĜĤĔĜĕČĐ ęĕĤčē .15.11.2013 ĖĕĤČĦĘ ďĞ ,đĒ ĦđĤĥĠČ ĘĢĜĘ ČĘĥ đĠĕďĞĕĥ ĐĜđĚĦ ČĘĘ ęĐĕĝĕĔĤė ĦČ đĘčģĕ čĥēĕĕ ČĘ ĐĒ ĐĤģĚč ĖČ - ĦĕĥĕČ .ĕĚđČĘĜĕč ĝĕĔĤėĘ ĝĕĔĤėĐ

:ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ĤĦČč ęĕĔĤĠ .ęĕČĘĚĎ < www.igm.org.il

א

ר

רים ו מ גוןה

ב

l

בת

ae

r

יה

Is

n

i

s

ספר ה

er

ע

h

ל

c

a

e

יס

T

l

וד

כ מ ים י וב

o

o

S h c

y

r

a

d

לל so

ו s

ת A

con

e

S

f

no

o

ti

a

i

c

ב ר ח יס ר h C i em ers p r a ט כ M b d

ש

מורה ל י

הבהרות בנוגע לשנת ההשתלמות תשע"ד

ęėĜđĢĤč ĕė ĦĞďĘ ĐĦđĤĥĠČč ĐĕĐĕ ČĘ ēĠĝĐ ĦČ .ĕĜĥĐ ěđĦčĥĐ ĕĢēĘ ĦČĢĘ ęĤĔđ ,ď"ĞĥĦč ĦđĚĘĦĥĐ ĦĜĥč ęĐĥ ęĕĦĕĚĞ ĦđĥĞĘ ęĕĥģčĦĚ ,ĤđĥĕČĘ ęĕďđĚĕĘ ĦĕĜėĦ đēĘĥ .ęďģĐč ĦČĒ

ĦĕĢēĚč ĦđĚĘĦĥĐĘ ęĕČĢđĕĐ ęĕĤđĚĐ čĘ ĦĚđĥĦĘ ĐČĕĢĕĘ Đ Ā ŊĤ þ ĞĐ ĦČ ĘčģĘ ĕďė :ĐĜĥĐ Ęĥ ĐĕĕĜĥĐ ēĠĝ ĦČ ČĘĚĘ ęėĕĘĞ ,ěđĦčĥĐ ĦĜĥ Ęĥ ĕĜĥĐ ĕĢēĘ ĖĘĐĚč ęėĕĘČ ēĘĥĜĥ ĕĦĜĥĐ ēđďĘ ğĤđĢĥ ĐĥģčĐ ěĤģĐ ĘčģĦ ČĘ ęČ .2012 ĤčĚĢď - ĤčĚčđĜ ęĕĥďđēĐ

חאלד דראושה

יו"ר המחלקה לקרנות השתלמות ומזכיר הקרן

!ĦÃĠđĚ ěđėĚ Ęĥ ęĕĝĤđģčđ ĦđČĜďĝč ğĦĦĥĐĘ đČđč

ĦđĜĚČđ ĐĕĠĤĦđĕĘčĕč ,ĐĕĠĤĦ ĐĚĤď - ĦđĕđĜĚČ čđĘĕĥ ęĕĕđĔĕč Ęĥ ĐėĘĥĐ ĦđĞĢĚČč .ęĕĕĦđĜĚČ ĐĞčĐđ ĐĤĕĢĕ ĕėĕĘĐĦ ĘĞ ĦĝĝčĦĚĐ ĐĕĠĤĦđėĕĝĠč ĐĥĕĎ ĐđđĐĚ ĐĞčĐđ ĐĤĕĢĕč ĘđĠĕĔ ĦđčĥēĚčđ ęĕĞďđĚ ČĘ ęĕďčĤč ĐĞĕĎĜđ ĕĚĕĜĠ ęĘđĞĘ ĦđĥĕĎĜ ĦĤĥĠČĦĚ ĤĒĕčČđ ģēĥĚ ,ĤđĠĕĝđ Ĥĕĥ ,ĔĝģĔ ,ĞčĢ :đĚė ęĕĕĦĤĕĢĕ ęĕĕĦđĒē ęĦďđčĞč đďĚĘĕĥ ęĕĘėĐ ĦČ ęĥĕĕĘ đĘėđĕĥ ĕďė ęĐĘĥ ĕĞđĢģĚĐđ ĕĥĕČĐ ĪęĕĘėĐ ĒĎĤČÅ ĦČ đĤĕĥĞĕ ęĕĠĦĦĥĚĐ ĐĜďĝč .ĦđĥĎĤđ ĦđĜĚČč ĘđĠĕĔĐđ ĐĕĠĤĦĐ ,ĐĚĤďĐ ĕĚđēĦĚ ęĕĕĤđĠĔĚ ęĕĘė ęĞ ĦđĕđĜĚČ ĦčĘĥĚđ ĦĕĚđĥĕĕđ ĦĕĦĕĕđđē ,ĦĕďđĚĕĘ ČĕĐ ĐĜďĝĐ .ĦĕėđĜĕēĐ .'ĦĕĥĎĤđ ĦĕėđĜĕē ĐďđčĞč ĦđĕđĜĚČ čđĘĕĥ' ĐĦĤĦđėĥ ĐďđĞĦ ģĜĞđĦ ĐēĘĢĐč ęĕĚĕĕĝĚĘ .ĐĕĠĤĦđĕĘčĕččđ 14:15–10:00 ĦđĞĥĐ ěĕč ,2013 ĤčĚčđĜč 3-č ĘēĐ ,ěđĥČĤ ĕĚĕ :ďĞđĚ ĘđĚĎĘ ĦđĤėđĚ ĦđĞĥ 60 ĘđėĐ Ėĝ ,ĦđĕĚďģČ ĦđĞĥ 5 Ęĥ ęĕĥĎĠĚ 12 :ğģĕĐ (ĐĚĥĤĐ ĕĚď Ĭ 100 ęĕĘĘđėĐ) Ĭ 1,050 :ĦđĘĞ ĐēĜĚ ,(ĐĠĕē ĦĔĕĝĤčĕĜđČ) ĦĕĔĝĕĠĤĦ ĐĚĤď ,ęĕĕĦėĘĥĐ ęĕĠĘģčđ ęĕĘėč ĦđĕđĜĚČ ĦđĞĢĚČč ĦĘĠĔĚ , (M.A.) ĤđĢ ĐĕĞĤ :ĐēĜĚ ĦĕĜĔĤĠđ ĦĕĦĢđčģ ĦĘĠĔĚđ ĕėđĜĕēĐ ęĕĘėĐ ĒĎĤČĘ ĦĕĦđĞĚĥĚ ĦĠĝđĦ À ( mindfulness ) Ħđčĕĥģ ,ĦđĥĎĤĘ ,ğđĎĘ ,īĐĚĕĜĠà ďēđĕĚč ,čĥģ Ęĥ ĦĚĕđĝĚđ ĦĜđđėĚ ĐĕĜĠĐ :ěđĚĕČ ĦđĞĢĚČč ĦĥėĤĜĐ ĦĕčĕĔĕĜĎđģ ĦđĜĚđĕĚ ČĕĐ Ħđčĕĥģ ęđĥĕĕĘ ęĕĘė ēĦĠĜ .ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚč ęđĥĕĕĐ ĘĞđ ĕĞďĚĐ ĤģēĚĐ ĘĞ ďĚĘĜ ,Ħđčĕĥģ ēĦĠĘ ĖĕČ ďĚĘĜ ĝĤđģč .ĦđčĥēĚĘđ ĦđĥđēĦĘ ĤĥĠČĦĦ đĘĘĐ ęĕĘėĐ ĦĤĒĞč .ĦĜĜĎĘ đČ ĐĤđĚĘ ĦđĜģĐĘ ĦđĘĘėĚč ęĕĢĤĚĐ đĘėđĕ ęĦđČĥ ,ěĎĐ ĦĤĎĝĚč đČ ĦĕĦĦĕėĐ ĦĤĎĝĚč Ħđčĕĥģ .ĕėđĜĕē ęĕĘģČč ĦėĚđĦđ ĐĚĕĞĜ ĐčĕčĝĘ ĐĢĕēĘĚđ ĐĢđēĘ ĐčĕčĝĚ ĖĠĐĕĕ ĕĦĦĕėĐ čēĤĚĐđ ,ĦĕĦĦĕėĐ ĦđČĕĢĚč ĦĕčĔĕĚ ĦđĘĐĜĦĐ

14:00–9:30 ĦđĞĥĐ ěĕč ,2013 ĤčĚčđĜč 6-č ĘēĐ ,ĕĞĕčĤ ĕĚĕ ,ĪČ ĤĔĝĚĝ :ďĞđĚ ĘđĚĎĘ ĦđĤėđĚ ĦđĞĥ 60 ĘđėĐ Ėĝ ,ĦđĕĚďģČ ĦđĞĥ 5 Ęĥ ęĕĥĎĠĚ 12 :ğģĕĐ (ĐĚĥĤĐ ĕĚď Ĭ 100 ęĕĘĘđėĐ) Ĭ 1,050 :ĦđĘĞ

;ĐďĕĚĘđ ĐČĤđĐ ĕėĕĘĐĦč , mindfulness ,čĥģ ĦđĕđĜĚđĕĚ ęđĥĕĕĘ ĐĕēĜĐč ĦģĝđĞ ,īčĥģĐ ĦĠĥà ĦĕĜėĦ ĦēĦĠĚ ,ĕčđĥĕ-ĕđĘ ĕĚĕĥ :ęĕēĜĚ Ħđčĕĥģ ĘĞ ĐĢĤĚđ Ĥģđē ,ďĚĘĚ .ĐĕĘĢĤĐ ĕĚđēĦĜĕčĐ ĒėĤĚĐ ,ĐĕĎđĘđėĕĝĠĘ ĤĠĝĐ Ħĕč ,ĞďđĚ ĒėĤĚč ğĦđĥ ĘĐĜĚ ,ěĚĤďĠ ğĝČ Ĥīď ĤģēĚĘ ĐďĕēĕĐ Ęĥ ĐĠĦđĥ ĦĘĐĜĚđ ĐĤčēđ ĞďĚ ,ĦđĞďđĚĘ ĕĘČĤĥĕĐ ĒėĤĚĐ ,ĞďđĚ ĒėĤĚ ĦĘĐĜĚ ,ĔĕđĘÀěđĜ ěč ĐđČĜ Ĥīď ;ĖđĜĕēđ ĘđĠĕĔč ĐĕĘĢĤĐ ,ĕĚđēĦĜĕčĐ ĒėĤĚĐ ,ĐĕĎđĘđėĕĝĠĘ ĤĠĝĐ Ħĕč ,ēđĚĐ ĕĞďĚč ĕĚđĥĕĕ

To swim with the big fish - ęĕĝĜėĘ ĦĕĞđĢģĚ ĦĕĘĎĜČ ...?ĕĞđĢģĚ ĞĚĥĜ ĐĒ ęČĐ ĘčČ ,ĦĕĘĎĜČ ĤčďĚ ĐĦČĥė ĖĦđČ ęĕĜĕčĚĥ ěėĦĕĕ

,ĦēĘĥĚĐ đČ ĝĜėĐ ĕĜĎĤČĚ ęĞ ĦčđĦėĦč ,ĝĜėĘ īČĤđģĐ ĘđģīĐ ĦČ ęĕČĤđģ ęĦČ đčĥ ěđĥČĤĐ ĞĎĤĐĚ ĘēĐ ęėĦČ ĐđđĘĦ ĐĜďĝĐ ĤđĠĕĥč ďģĚĦĕ ĝĤđģĐ .ęĐĕĤēČĘĥ ĐďđĦ ĕčĦėĚ ĦčĕĦėĘ ďĞđ ĦđĜđĥ ĦđĕđčĤĦ ěĕč ęĕĥĎĠĚčđ ēđĤĕČč ,ĘīđēĚ ęĕĦĕĚĞ ęĞ ĥĎĠĚč .ĦĕĘĎĜČč ęĕčđĥē ęĕčĕĜčđ ęĕĘĕĚĐ ĤĢđČ ĦčēĤĐč ĤđčĕďĐ 17:30–14:00 ĦđĞĥĐ ěĕč ,2014 ĤČđĜĕč 21-č ĘēĐ ,ĕĥĕĘĥ ĕĚĕ :ďĞđĚ ĘđĚĎĘ ĦđĤėđĚ ĦđĞĥ 60 ĘđėĐ Ėĝ ,ĦđĕĚďģČ ĦđĞĥ 4 Ęĥ ęĕĥĎĠĚ 15 :ğģĕĐ (ĐĚĥĤĐ ĕĚď Ĭ 100 ęĕĘĘđėĐ) Ĭ 1,050 :ĦđĘĞ Cross Cultural Communication Àč ĐĢĤĚ ,ĝđėĤĚ ĐĤčď :ĐēĜĚ .15-Ę ĘčĎđĚ ęĕĠĦĦĥĚ ĤĠĝĚ* ĐďĕĚĘđ ĐČĤđĐ ĖĕĘĐĦĚ ĕĘĤĎĔĜĕČ ģĘēė ĐčĥģĐđ ęĕĘĕĚ ,ĐĕĢčĕĔđĚ ,LAB Profile - ĦđČĕĢĚ ĦĤĢđĕ ĐĠĥ ęĕĤđĚ ěĕč ęĕĕģĦĚ ĐĒ ēĕĥ .ĐČĤđĐĐđ ĐďĕĚĘĐ ĖĕĘĐĦĘ ęĕĠĦđĥĐ ěĕčĥ đĒ ČĕĐ ĕďđĚĕĘĐ ēĕĥč ĦđĕĦđĞĚĥĚĐ ĦđĕĢģČĤĔĜĕČĐ ĦēČ LAB -Đ ĦĔĕĥ ČĕĐ đĘČ ęĕėĤĢĘ ĐĜĞĚ ĦđĜĦđĜĐ ĦđĔĕĥĐ ĦēČ .ęĐĕĦĕĚĞ ěĕčĘ ęĕďĚđĘĐ ěĕčđ ęĕĕėđĜĕē ęĕĦđđĢ ĖđĦčđ ěĕč ,ęĕďĕĚĘĦĘ ĕĜĠđČ ěĕčĐĘ ĦĤĥĠČĚ ČĕĐđ , Success Strategies ĦĤčē ĦĘĐĜĚ ,ĐčĤĥ ĒđĤ ĕĘĥ ĐēĦĕĠ ĐĔĕĥĐ ĦČ .( Language and Behavioral) Profile ĤđĢĕĘđ ĦđĕđĢĤ ĦđČĢđĦ ĎĕĥĐĘ ĕďė ēĕĥ đĦČ ęĕĘĐĜĚĥ ęďČĘ ĐĠĥĐ ĦČ ęĕČĦĐĘđ ĥČĤĚ ęĦđČ ĦđĠĢĘ ,ęĕĜđĥ ĦđĎĐĜĦĐđ ĦđĘĐĜĦĐ .ğĦđĥĚ ěĕĕĜĞ 19:15–15:00 ĦđĞĥĐ ěĕč ,2014 ĤČđĤčĠč 11-č ĘēĐ ,ĕĥĕĘĥ ĕĚĕ :ďĞđĚ ĘđĚĎĘ ĦđĤėđĚ ĦđĞĥ 60 ĘđėĐ Ėĝ ,ĦđĕĚďģČ ĦđĞĥ 5 Ęĥ ęĕĥĎĠĚ 12 :ğģĕĐ (ĐĚĥĤĐ ĕĚď Ĭ 100 ęĕĘĘđėĐ) Ĭ 1,050 :ĦđĘĞ ěđĚĕČ ĕďđĚĕĘđ ĕĥĕČ ěđĚĕČ ĕďđĚĕĘ ĦĤĎđč . LAB Profile -Đ ĦĔĕĥ ĦĔĕĥč ĦėĚĝđĚ ĦĜĚČĚđ ĦĕĜđĎĤČ ĦĢĞđĕ ,( M.A. ) ĕĕģ ĦĕĤđď :ĐēĜĚ .ĘđĐĕĜĘ ĦĕĔĜĤđĔģđď ,ĕĜđĎĤČ ġđĞĕĕđ NLP ĕďđĚĕĘ ,ĕģĝĞ

čĕčČ ĘĦ ,ĖđĜĕēĐ ĦĕĕĤģ , 15 ġĕĝĤĠ ĐĜĥđĥ ĪēĤ ,ĦÃĠđĚ ěđėĚč đĚĕĕģĦĕ ĦđĕđĘĕĞĠĐ 03-6901426/401 :ěđĠĘĔč ĐĚĥĤĐ www.mofet.macam.ac.il/sadnaot 03-6901467 ĕĝēĜĠ ĦĕĤđČ :ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠĘ

בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות מכון מופ"ת

ęĕčĥģđĦĚ ęĕĝĤđģ (đĕĘČ ęĕėĕĕĦĥĚ ęĦČĥ ĒđēĚĐ ĖĤď ęĥĤĕĐĘ ČĜ) ĦđĎĕĐĜĚ ēđĦĕĠđ ĦĕĥĕČ ĐĚĢĞĐĘ ěđĚĕČ - ĐēĕĚĢĘ ĐģĕēĥĚ A ĦđčĤĦ Ęĥ ěďĕĞč ĦĞďđĚ ĐČĤđĐĘ COACHING ěđĚĕČ A čĥģ ĦĞĕĤĠĚ (ęĕĚďģĦĚ ,ęĕĕĜđĜĕč ,ęĕĘĕēĦĚ) ģđēĤĚ ĐďĕĚĘ - ĦĕĘĎĜČ A čĥēĚč Ħĕĝĕĝč ĐĔĕĘĥ - WORD-WINDOWS-POWER POINT A Ęđėĕ ďēČ Ęė - ĐĕďĚĕĔĘđĚđ ęĕĤĦČ ĦĕĕĜč A ďđĞđ ĔĜĤĔĜĕČ ,ĤĥĕĘčĠ ,ĘĝģČ A ĤĘĝģĕĠ ĦđĞĢĚČč ĦĕĘČĔĕĎĕďĐ ĐģĕĠĤĎĐđ čđĢĕĞĐ ĦđĜĚđČ A ĦđĕđĚĘĦĥĐĐ ĕĒėĤĚĘ ĦđĜĠĘ ČĜ ĐĚĥĤĐĘđ ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠĘ čĕčČ-ĘĦđ Ğčĥ-ĤČč ,ĐĠĕē ,ęĕĘĥđĤĕ :đĜĕĠĕĜĝč

,ęĕĤģĕ ęĕĤđĚ ĦđĕđĚĘĦĥĐĘ ĐģĘēĚč ęĕĝĤđģĐ ěđđĎĚĘ ĐĚĥĤĐĐ 'Č ĤĔĝĚĝč ęĕĝĤđģĘ ĤĠĝĚ ĦđĚđģĚ đĤĦđĜđ ,ĦėĥĚĜ 'č ĤĔĝĚĝč ęĕĝĤđģĘđ ,ĦđĥĠđēč ęĕĒėđĤĚĐ ęĕĝĤđģĘđ ęĕĝĤđģĐ ĕė ĤĥčĘ ęĕēĚĥ đĜČ ěė đĚė .ĐĚđĢĕĞč ĐĚĥĤĐĐ ĥđģĕčĐđ ĦđĒđēĚĐ Ęėč đēĦĠĜ ęĕďĕģĠĦ ĕĘĞč ĦĤĥėĐĘ .ĤĦđĕč ĐđčĎ ĐĕĐ ĐĤĥĞĐ ,ĐČĘĚ ĐēĘĢĐ ęĕĚĘĦĥĚĐ ĘėĘ ęĕĘēČĚ đĜČ .ĐĕĕĤđĠđ ĐčđĔ ĐĜĥ ĖĥĚĐđ ĐčđĤĚ ĐČĜĐđ :ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ĤĦČč ĐĚĥĤĐ ĕĝĠđĔđ ęĕČĘĚ ęĕĔĤĠ ĦđĕđĚĘĦĥĐ < www.igm.org.il

קשר הודעות הארגון 15

משה אוחיון יו"ר המחלקה להשתלמויות

מרכז ההשתלמויות אזור תל-אביב והמרכז jacobo@igm.org.il | 03-5660436 : פקס | 03-7106740/39 :' טל | רכז: יעקב אופק | 360 : קוד

čĕčČ ĘĦ

'ĥ 60 'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 60 'ĥ 56 'ĥ 60 'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 60 'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 60 'ĥ 60 'ĥ 56 'ĥ 56

ĦđĕĥĕČ ĦđĕđĜĚđĕĚ ēđĦĕĠ-ĐĚĤďđėĕĝĠ ĕĥĕČ ēđĠĕĔđ ĎĜĕĘĕĕĔĝ-ěđĥČĤ ğđĎč ĦĕĦĤĕĢĕ Đčĕĥē-ğđģĥĐ čđĘėĐ ĦČ ĤđčĥĘ

'Č ęđĕ

'č ęđĕ

ęĕďĘĕĘ ĐĎđĕ ĕėĕĤďĚ

ĕĦĜĥ-ęĕĥĎĠĜ ĤĥđČđ Ĥĥđėĥė

'ď ęđĕ 'Đ ęđĕ

ĦđČĕĤčĘ ĖđĜĕē

ĐĜď ęĞ ēđĤĕČĘ ĘėđČ ęĕĘĥčĚ

ĐĜčĕ

ĎđĘđėĕĝĠ đĚė čđĥēĘ

'Č ęđĕ 'Ď ęđĕ 'ď ęđĕ

ěēĐđ ĕĠđĕĐ ĦđĔĥĠĐ ęĞĔ

ĐČĤđĐĐ ĦđĤĕĥč (ěđĠĔĤČĚĝ) ĐĕĎđĘđĜėĔ

ĕĦĜĥ-ęĕĥĎĠĜ ĤĥđČđ Ĥĥđėĥė

ĐčĕĥēĐ ěđĤėĕĒĐ ĤđĠĕĥĘ ēđĚ ĕĘĕĎĤĦ

'Đ ęđĕ

Ččĝ ĤĠė

ďđĞđ ĤĥĕĘčĠ ,ęĕĚďģĦĚ ĔĜĤĔĜĕČ ,ĘĝģČ ĝĤđģ

'Č ęđĕ 'č ęđĕ

ěēĐđ ĕĠđĕĐ ĦđĔĥĠĐ ęĞĔ ĐĜď ęĞ ēđĤ ČĘ ĘėđČ ęĕĘĥčĚ

ęĕĕēčđ ĖđĜĕēč ĤđĚđĐ ĦčĥēđĚĚ ĐģĕĠĤĎ ęĕĥĎĠĜ ĤĥđČđ Ĥĥđėĥė

'Ď ęđĕ

(ĕĦĜĥ)

'ď ęđĕ 'Đ ęđĕ

ĕĥĕČ ēđĠĕĔđ ĎĜĕĘĕĕĔĝ-ěđĥČĤ ğđĎč

ĐĕĜĦĜ

'ĥ 60 'ĥ 56 'ĥ 60

ęĕĕēčđ ĖđĜĕēč ĤđĚđĐ

'Č ęđĕ 'ď ęđĕ 'Đ ęđĕ

ěēĐđ ĕĠđĕĐ ĦđĔĥĠĐ ęĞĔ

'č-ęĕĔĤĝđ ęĕĤđĠĕĝ ĖĤď ĦĕĥĕČ ĦđēĦĠĦĐ-ęĕĤđĚ ĦĚĢĞĐ

ěđĕĢĘ ěđĥČĤ

'ĥ 60 'ĥ 60 'ĥ 60

ĦđČĕĤčĘ ĖđĜĕē

'Č ęđĕ

ĦčĥēđĚĚ ĐģĕĠĤĎ

'č-ęĕĔĤĝđ ęĕĤđĠĕĝ ĖĤď ĦĕĥĕČ ĦđēĦĠĦĐ-ęĕĤđĚ ĦĚĢĞĐ

'č ęđĕ

'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 60

ĕĥĕČ ēđĠĕĔđ ĎĜĕĘĕĕĔĝ-ěđĥČĤ ğđĎč ĕĦĜĥ-ęĕĥĎĠĜ ĤĥđČđ Ĥĥđėĥė

'ď ęđĕ 'Đ ęđĕ

ďđĞđ ĤĥĕĘčĠ ,ęĕĚďģĦĚ ĔĜĤĔĜĕČ ,ĘĝģČ ĝĤđģ

ęĐđĥ

'ĥ 60 'ĥ 56 'ĥ 56

ĦđČĕĤčĘ ĖđĜĕē

'Ď ęđĕ 'ď ęđĕ

ĐĜď ęĞ ēđĤĕČĘ ĘėđČ ęĕĘĥčĚ ĕĦĜĥ-ęĕĥĎĠĜ ĤĥđČđ Ĥĥđėĥė

קשר הודעות הארגון 16

ęĕĒėđĤĚ ęĕĝĤđģ

(ĕČĚ)

'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 60 'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 56

ĐĥďēĐ ĦĞč ĦđčĥĕĕĦĐ-ęĕĥĜČđ ęĕĦč ĘĞ

(ēĝĠ 'Ĕ)

ęĕĘĥđĤĕ ĕĤĞĥč ĕĦĕĕđđē ĞĝĚ-ĐĘ ĦđčĤ ęĕĜĠ ęĕĘĥđĤĕ

(ĕČĚ)

ĦĥĤđĚđ ęĕĚ ĕĎĘĠ ġĤČ ęĕĚ ĕĎĘĠĘ ĐĜčĘ ĤĕĞĚ

(ĘĕĤĠČ)

(ġĤĚ)

đĕģĚĞĚč Ęđēė ęđďČĐ ęĕĐ-ĦĘĕČ

(ēĝĠ 'Ĕ) č ĤđĒēĚ - ěďĤĕčđ ĘČĤĥĕč-ĦđĤđģĚĐ ęĞ ĘĕĕĔĘ

(ġĕģ )

č ĤđĒēĚ - đĐĥĚ Đč ĥĕ ĦČĒ Ęėč-čĕčČ ĘĦ

ēĝĠ -'č ĤđĒēĚ / ĐėđĜē-Č ĤđĒēĚ - ĦĤēČ ġĤČ ĕĘ ěĕČ

(ēĝĠ ) (ĐėđĜē)

ęĕ ďĞđ ĘĚĤėĚ-ĐĠĕē

ĦĕĦđĜĚČĐ ĐĤĕĢĕč ęĕĔčĕĐ-ĦđĜĚČĐ Ħĕĕđđē-ďđĐ ěĕĞ

(ġĕģ) (ġĕģ)

ĖĘĜđ ďĕ đĜĘ đĜĦ

ęĕĤđĚĐ ĘėĘ ĦĕĘĎĜČ ĕďđĚĕĘ

ęĕĜđđģĚ

'ĥ 60 ĔĜĤĔĜĕČč ĐďĕĚĘ ĕģēĥĚ ēđĦĕĠ 'ĥ 60 2013 POWER POINT ĦĜėđĦč ęĕģēĥĚ ĦĤĕĢĕđ ęĕĤĝĚ ĦĤčĞĐ 'ĥ 60 ĦĕĥĕČ ĐēĕĚĢđ ĕđĜĕĥĘ À COACHING INTERACTIVE ěđĚĕČ 'ĥ 60 ĦĕčĕĔģĠČ ĦĤđĥģĦĘ ěđĚĕČ 'ĥ 60 ĦđĞĚĥĚ ĖđĦĚ ĐĚĥĎĐĘ coaching ěđĚĕČ :ęĕĕēĐ ĦđĞĚĥĚ 'ĥ 60 ĘČĤĥĕ ĦĥĤđĚč ĦđĎĕĐĜĚ :ęĕėĤĞĘ ĖđĜĕē

מרכז ההשתלמויות אזור חיפה והצפון nuritg@igm.org.il | 04-8554114 : פקס | 04-8141006/7 :' טל | רכזת: נורית גושן | 380 : קוד

ĐĠĕē

(Ģ"ĐēČ)

'ĥ 60

(ĐČđĥĐ ČĥđĜč) ĤēĚĘ ĘđĚĦČĐ ěĕč -"?ĘđĚĦČ Ęĥ ĦđčđēĤč"

'Č ęđĕ

'ĥ 112

ĐĚĕĥĚ ĕĦđđĢđ ĦđĢđčģ ĦĕĕēĜĐ

'ĥ 60

ĕĥĕČ ēđĦĕĠđ ĐĚĢĞĐ

'č ęđĕ 'Ď ęđĕ 'ď ęđĕ

'ĥ 116 'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 112

ADHA ęĞ ęĕďĘĕ Ęĥ ęĘđĞĘ ěĠđĢĐ -ďđčČĐ ĘČĕĢĜĔđĠĐ

ĎđĘČĕď À ĦĤčđďĚ ĦĕĘĎĜČ ĕĚĢĞ ĕđĔĕč - ģēĥĚĐ Ħĕĕđđē

(Ĥģđč)

ęĕĤđĕĝ -ğđĜđ ĞčĔ ęďČ

(Ģ"ĐēČ)

'ĥ 56

ĐĘĕĘĐ ĖđĦ ĘČ ęĕĤđĕĝ -"ěčĘ ĐĘĕĘ"

'ĥ 116

ĦđĕĦđčĤĦ čĤđ ĖđĜĕē ĞđĜĘđģ "ĕĠđĕĐ Ĥģĥđ ěēĐ ĘčĐ" ĐĕĕĠČĐđ ĘđĥĕčĐ ĦđĜĚđČ

'Đ ęđĕ

(ĦđĥĤ) (ĦđĥĤ)

'ĥ 56 'ĥ 56

ģĔČĕďĚ ĝĕĕĤč ěđ'Ď -ęĕčĥēĚ

'ĥ 60 POWER POINT ĦđĞĢĚČč ĦđĎĢĚ ĦĕĕĜčđ ĦĥĤč ĦđĕĦĤčē ĦđĦĥĤ ĔĜĤĔĜĕČ

'Č ęđĕ

'ĥ 60 'ĥ 60 'ĥ 60 'ĥ 60

2010 ęĕĚďģĦĚ ĝĕĠđČ

HTML & CSS ĦĜėđĦč ęĕĤĦČ ĦĕĕĜč

'Ď ęđĕ

WORDPRESS ěėđĦ ĘđĐĕĜ ĦėĤĞĚč ęĕĤĦČ ĦĕĕĜč

SONY VEGAS ĦđĞĢĚČč đČďĕđ ĦėĕĤĞ

'ď ęđĕ

קשר הודעות הארגון 18

ęĕ ĦĕĕĤģ - "ĕĥđĜČ ěđĐđ ęĕĤĕĞĢĐ ĒėĤĚ" - ĦđĕĤģ

'ĥ 56 'ĥ 56

NLP -Đ ĦĤĒĞč À ĕđĜĕĥđ ĐĞĠĥĐ ĦĤđĥģĦ ĐĤđĢđ ĞčĢ Ęĥ ęĘđĞ -ęĕĞčĢĐ ĦĝĠđģ

'č ęđĕ 'ď ęđĕ 'Đ ęđĕ

'ĥ 240

ĖđĜĕēč ĦđđĢ ĦďđčĞ -ĕĜđĎĤČ ġđĞĕĕ

Đ"ĎĝĠ ĒėĤĚ - ĐĘđĠĞ

'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 60

ęĕĕēčđ ĖđĜĕēč ĤđĚđĐ

'Ď ęđĕ 'ď ęđĕ 'Đ ęđĕ

ĕ"Č ĕēĚĢ ĥĎďč ĐĜđĒĦĐ ĦđČĘĠĜ

ĦđĕėĤĞ ĦđĚĘĕďđ ęĕĔģĕĘĠĜđģ ęĞ ĦđďďđĚĦĐ

Đ"ĎĝĠ ĒėĤĚ - ĐĕĤĐĜ

'ĥ 112

ĐĚĕĥĚ ĕĦđđĢđ ĦđĢđčģ ĦĕĕēĜĐ (ĦđĥĤ) ĕĚđēĦ čĤ ĐĕĤđĔĕďĜđģ ĖđĜĕēč ĦđđĢ ĦďđčĞ -ĕĜđĎĤČ ġđĞĕĕ (ĦđĥĤ) ĕĚđēĦ čĤ ĐĕĤđĔĕďĜđģ ĦđĕĐĘ ęĕĢđĤ đĜēĜČĥ ęĕĥĜČĐ COACHING À ĕĤēČ ęĕĕē ĥĕ ďđĐ ěĕĞč ĦđĜĚČĐ Ħĕĕđđē ĕĦĤčē ĖĚĝĚė ĕđđĥėĞ ĞđĜĘđģ ěďĤĕčđ ĘČĤĥĕč ĦđĤđģĚĐ ęĞ ĘĕĕĔĘ

'Ď ęđĕ

(Ĥģđč)

'ĥ 56

'ĥ 112

'ď ęđĕ

(Ģ"ĐēČ)

'ĥ 56 'ĥ 60

'Đ ęđĕ

ęĕĒėđĤĚ ęĕĝĤđģ

(ĐėđĜē)

(ġĕģ/ĐėđĜē)

(ĐėđĜē)

(ēĝĠ 'Ĕ À 'č ĤđĒēĚ)

(ēĝĠ'Ĕ) (ēĝĠ 'Ĕ)

ęĕ ďĞđ ĘĚĤėĚ -ĐĠĕē ęĕĘĥđĤĕ ĖēėĥČ ęČ

(ġĤĚ) (ĕČĚ) (ġĕģ) (ġĕģ) (ġĕģ)

ĦĘĕČĘ Čđč ĖčĘč ĥĚĥ ĖĘ ĥĕ ęČ

ĦĥĤđĚđ ęĕĚ ĕĎĘĠ ġĤČ

ĐĜĕďĚ ĐďĕĘđĐĥ ĤĕĞĐ À Č"Ħ ęĕĝĞė ĘđĞĕĦ À ĕĥĠĜ ěĝđē ēđĦĕĠ

ģđēĤĚđ čđĤģĚ ĞđĜĘđģ ĕĥĕČ ēđĦĕĠđ ĐĚĢĞĐ

(ġĕģ -ĐĘđĠĞ)

מרכז ההשתלמויות אזור ירושלים - מודיעין - מכבים - רעות elim@igm.org.il מייל: | 02-6222399 : פקס | 02-6222464 :' טל | רכז: אלי משה | 370 : קוד

ęĕĘĥđĤĕ

youtube ,facebook ,power point ĦđĕĦĤčē ĦđĦĥĤ ,ĔĜĤĔĜĕČ À 'Č ęđĕ

'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 60

ĐĘĕĞĕ ĐďđčĞĘ ęĕĥđďĕēđ ęĕĠĕĔ À ęĕĚďģĦĚ ĝĕĠđČ

html ĦđĞĢĚČč ĔĜĤĔĜĕČč ęĕĤĦČ ĦĕĕĜč

ģĠđČĘ ĤėđĚ ,Ģ"ĐēČ - ĦđĤĎčĦĐĐ ĘĕĎ ĤĎĦČ À ĕđėĕĝĘ ěđėĕĝĚ

'ĥ 112

ĘČĤĥĕ ġĤČč ęĕĤđĕĝ À ğđĜđ ĞčĔ ęďČ

'č ęđĕ 'ď ęđĕ 'Đ ęđĕ

illustrator – cs4 ĤđĔČĤĔĝđĘĕČ ĦđĞĢĚČč ĕĠĤĎ čđĢĕĞđ ĦčĥēđĚĚ ĐģĕĠĤĎ

'ĥ 60

ģĠđČĘ ĤėđĚ - ĤĥđČĐ ĘČ ĖĤďĐ À Ħĕčđĕē ĐĕĎđĘđėĕĝĠ

'ĥ 112

ĐĚĕĥĚ ĕĦđđĢđ ĦđĢđčģ ĦĕĕēĜĐ ĐĤĕđđČđ čđĢĕĞ À ēđĤĕČĐ ĦđĜĚđČ ęĕĕĘĕĘ ęĕĤđĕĝ ĦđĘĕĘĐ ęĕĠĕ ĐĚ

(ĦđĥĤ)

'ĥ 56 'ĥ 56

ěĕĞĕďđĚ

'ĥ 112

ĐĚĕĥĚ ĕĦđđĢđ ĦđĢđčģ ĦĕĕēĜĐ ěđĤėĕĒĐ ĤđĠĕĥđ ĐĕĢĕČđĔĜĕČ

'Č ęđĕ 'č ęđĕ

'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 60 'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 56

ĦĕĥĕČ ěĕč ĦđĜĚđĕĚ ēđĦĕĠĘ ĕĘėė ĐĚĤďđėĕĝĠ ĘČĤĥĕ ġĤČ ĕēĚĢ ĥĎďč ĦđČĕĤčĘ ĖđĜĕē

'Ď ęđĕ 'ď ęđĕ 'Đ ęđĕ

(ĦđĥĤ)

ĕĥĕČ ēđĠĕĔđ ĎĜĕĘĕĕĔĝ ĦĕĚďĦ

קשר הודעות הארגון 19

ģĠđČĘ ĤėđĚ - ęĕĤđĚĘ ĦĕĥĕČ ĐĚĢĞĐ-ęĕĕēčđ ĖđĜĕēč ĤđĚđĐ

"ĎđĘČĕď" À ĦĕĘĎĜČ

ĦđĞĤ-ęĕčėĚ-ěĕĞĕďđĚ-ęĕĘĥđĤĕ ęĕĒėđĤĚ ĦđĞđčĥ

(ēĝĠ 'Ĕ) (ēĝĠ 'Ĕ)

ěđĕĞ ĕĚĕđ ęĕĤđĕĝ ĕĚĕ À "ĦđĤđģĚĐ ęĞ ĘĕĕĔĘ" ęĕĘĥđĤĕč ęĕĤđĕĝ À "ĕĘĥ ęĕĘĥđĤĕ" ĦĘĕČĘ Čđč À "ĖčĘč ĥĚĥ ĖĘ ĥĕ ęČ"

(ġĤĚ) (ĕČĚ) (ġĕģ) (ġĕģ) (ġĕģ) (ġĕģ)

ěĘđĎčđ ĘĕĘĎč ęĕĤđĕĝ À "ĦĥĤđĚđ ęĕĚ ĕĎĘĠ ġĤČ" ęĕĘĥđĤĕč ęĕĤđĕĝ À ęĕĕĚĘĥđĤĕ ęĕĤđĠĕĝ ĘČĤĥĕ ěđČĕĒđĚ - ęĕĥĎĠĜ ĦđĜĚČđ ĞđĜĘđģĥė ĘČĤĥĕ ěđČĕĒđĚ - ĦđĜĚČč ĖĦē ĕČĥđĜ À čēđĤĐ đģč ĘČĤĥĕ ěđČĕĒđĚ - ĦđĜĚČ Ęĥ ęđģĚč ĦđĜĚČ ĤđĢĕĘ

מרכז ההשתלמויות אזור נגב - דרום maggys@igm.org.il | 08-6272573 : פקס | 08-6252772/3 :' טל | רכזת: מגי שלו | 365 : קוד

ęĕĤđĚ ĒėĤĚ À Ğčĥ ĤČč

'ĥ 56 'ĥ 112

ęĕĝēĕ ĘđĐĕĜ À ęĕĕēĐ ĘĕĦĠ

'Ď ęđĕ

(Ģ"ĐēČ)

ĕĦĜĥ - ĞđĜĘđģčđ ěđĤĔČĕĦč ĦĕĥđĜČ ĐĚģĤ ĝĕĕĘĠ ĝĚĘđĐč ęĕĥĎĠĜ ĤĥđČđ Ĥĥđėĥė

(ĦđĥĤ) (ĦđĥĤ) (ĦđĥĤ) (ĦđĥĤ)

'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 45

ēđĤĕČĐđ ĘđĥĕčĐ ĦđĜĚđČ

'ď ęđĕ 'Đ ęđĕ

(ğĝČ ĦĕđđĤ) ĞčĔĐđ ĕĠđĕĐ ĖĤď

ĕĞđĢģĚĐ ĤđĠĕČĐ Ħđďđĝ À ĖĕĕĠđĕ ĦČ ęĝģĚĘ ĕďĚĘ

25 ęĕĎĤđČĐ À ĐĤĠđČĐ Ħĕčč ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ğĕĜĝ À ďđďĥČ

'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 60 'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 56 'ĥ 56

ęĕĝēĕ ĘđĐĕĜ À "ęĕĕēĐ ĘĕĦĠ"

'Č ęđĕ 'Ď ęđĕ 'ď ęđĕ 'Đ ęđĕ

(ĦđĥĤ)

ĝĕĕĘĠ ĝĚĘđĐč ęĕĥĎĠĜ ĤĥđČđ Ĥĥđėĥė ĤđĚđĐ ĦđĞĢĚČč ęĕĤđĚĘ ĦĕĥĕČ ĐĚĢĞĐ

ĐĜđĒĦĐ ĦđČĘĠĜ

:ďđďĥČđ ĥ"č ęĕĒėđĤĚ ĦđĞđčĥ

(ēĝĠ)

ěđĕĞ ĕĚĕđ ęĕĤđĕĝ ĕĚĕ À "ĦđĤđģĚĐ ęĞ ĘĕĕĔĘ"

(ēĝĠ 'Ĕ)

ęĕĘĥđĤĕ ĕĤĞĥč ĕĦĕĕđđē ĞĝĚ À "ęĕĘĥđĤĕ ĖēėĥČ ęČ"

(ġĤĚ) (ĕČĚ) (ġĕģ)

ĦĘĕČĘ Čđč À "ĖčĘč ĥĚĥ ĖĘ ĥĕ ęČ"

ěĘđĎčđ ĘĕĘĎč ęĕĤđĕĝ À "ĦĥĤđĚđ ęĕĚ ĕĎĘĠ ġĤČ"

ġĤČĐ ĕčēĤč ęĕĕĚđĕ ęĕĤđĕĝ À "ĖĕĘĎĤĘ ĐĥđĤĠ ġĤČĐĥė" ĦđďĐĕč ĦđĕĜĕĚĘđ ĐĥĕČĘ ĝēĕĐ À "ĕĦĕĕĞĤ ĐĠĕ ĖĜĐ" ĦĕĜēđĤ ĐĚĢĞĐđ ĐĘĕĠĦ ĦĜďĝ À "'Đ ĖĕĦČĤģ ęĕģĚĞĚĚ"

(ġĕģ)

בקשות למלגה לחברי ארגון המורים לשנה"ל תשע"ד

החלה התקופה שבה אפשר לשלוח בקשה למלגה לשנה"ל תשע"ד

ěđĎĤČ Ęĥ ĤĦČč ĞĕĠđĚ ĐģĘēĚĐ Ęĥ ČĘĚĐ ęđĝĤĠĐ ĦđĎĘĚ < Ğďĕ-ěĤģ < www.igm.org.il :ęĕĤđĚĐ .'Č čĘĥ ęĕĤđĚĘ đčđ ,ĐĎĘĚĘ ĐĥģčĐ ĝĠđĔ ĦČ ęĎ ČđĢĚĘ ĤĥĠČ ĐĒ ğďč .ČĕĢĚĐĘ ĥĕĥ ęĕĤđĥĕČĐ Ęė ęĕĜĕđĢĚ Ęė ğđĤĕĢč ,ĐĎĘĚĘ ĐĥģčĐ ĝĠđĔ ĦČ ēđĘĥĘ ĥĕ ğđĝ ďĞ ęđĥĤ ĤČđďč ,đč ęĕĜĕđĢĚĐ ęĕĥĤďĜĐ ęĕĤđĥĕČĐ .2013 ĤčĚĢď

ĘĞĐ ĝ"ĐĕĦčč ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČč Ğďĕ ěĤģĘ ĐģĘēĚĐ ĐĘėĥĐĐ ĦĚĤ ĦČĘĞĐĘ ĐĕĦđĘđĞĠ ĦĤĎĝĚč - ęĕĕďđĝĕ ęđĒĕĘ ĐėĕĥĚĚ - ęĕĤđĚĐ Ęĥ ĦĕĚďģČĐ ĐĎĤďĐđ ęĕĤđĚĘ ĦđĎĘĚ ĐģĕĜĞĚ ČĕĐ ęĦĤĎĝĚčĥ ęĕĔģĕđĤĠ ĤČđĦ :ęĕĕĚďģČ ęĕĤČĦĘ ęĕďĚđĘĐ ěđĎĤČĐ ĕĤčē ęĕĜđĕĤĔĕĤģč ęĕďĚđĞĐđ ďčĘč ĕĥĕĘĥđ ĕĜĥ ,ěđĥČĤ Ĥĥģ" Ęĥ 232 ěđĕĘĕĎčđ) ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ĤĦČč đĚĝĤđĠĥ .(25 'ĚĞ ,"ěĕĞ

קשר הודעות הארגון 20

בוריס מנור

מנהל המחלקה למחקר ופיתוח / קרן ידע אפשר לפנות אל המחלקה לקבלת שירות בין השעות 15:30 - 14:00 בטל' : 4676017-30

ספורטיאדה הפועל 3102

חברות נבחרת הברידג' המייצגת את ארגון המורים זכו במקום השני

6 ęĕĠĦĦĥĚ Đčĥ ,'ĎďĕĤč ĦĤēčĜ ĕďĕ ĘĞ ĐďČĕĔĤđĠĝč ěĚĤė ,ěĕĕĔĥĜđČĤč ĘĞĕ ,ĝĕĕđ ĕĤĎ ĐĢđčģĐ ĥČĤ :ęĕĜģēĥ .ĎĤčĜĒđĤ ĕģĕĤđ ĝđĤĎ ĐČĘ ,ěđĤčČ ĦĕĜČ ,ĎĤĕđ ĐĤđČ ěđėĕĦĚ ,ĎĤĕđ ěĚĤėđ ěđĤčČ ĦĕĜČ ĦđĤđĚĐ đėĒ ĐĜĥĐ 64 ĖđĦĚ) ĦđĎđĒĐ ĦđĤēĦč ĕĜĥĐ ęđģĚč ,ěĎ ĦĚĤč ęĕĞĕďđĚ .ĤČđĠĚ ĞĕčĎčđ (ĦđĎđĒ ĘĞ ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČĘ ęĕďđĚ ,'ĎďĕĤčĐ ĦĤēčĜ ĕĤčē ,đĜēĜČ .ĐĒ ĔĤđĠĝ ğĜĞ ďđďĕĞ ĘĞđ ęĕĜģēĥč ĐėĕĚĦĐ ĦČ ĤĠĥĘ ĕďė ěĚČĦĐĘ ĖĕĥĚĜ ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ĦĤĒĞč .ĦđČčĐ ĦđĕđĤēĦč ęĕĥďē ęĕČĕĥĘ ĞĕĎĐĘđ đĜĕĎĥĕĐ

Ęėčė ,ĦĘĕČ ĤĕĞč ĐĚĕĕģĦĐ 5.10.13 – 1.10.13 ęĕėĕĤČĦĐ ěĕč .2013 ĘĞđĠĐ ĐďČĕĔĤđĠĝ ,ĐĜĥ ĦđĠĦĦĥĚ đčĥ ĕčĕĔĤđĠĝ ĞđĤĕČ ČĕĐ ĐďČĕĔĤđĠĝĐ ġĤČĐ ĘėĚ ,ęĕĜđĥ ĐďđčĞ ĦđĚđģĚ ĦđĎĢĕĕĚĐ ĦđĢđčģ ďĤĥĚ ,ĦĕĤĕđđČ ĐĕĕĥĞĦ ,ĕĚđČĘ ģĜč ,ĘĚĥēĐ ĦĤčē) .(ďđĞđ ĦđČĕĤč ĕĦđĤĕĥ ,ěđēĔĕčĐ

,ġĤČč ęĕĜđĥĐ ĦđĚđģĚč ĐĜĥĐ Ęė ĦđĜĚČĦĚ ĦđĢđčģĐ ,ĝĕĜĔ ,ğĞĤđďė ,ĘĝĤđďė ,ĘĎĤđďė :ęĕĜđđĎĚ ĔĤđĠĝ ĕĠĜĞč ĦđĤēčĜĐ Ęė ĦđČč ĤčđĔģđČ ĥďđē ĦĘĕēĦč .ďđĞđ 'ĎďĕĤč ĎĢđĕĚ ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ .ęėĝĚ ĕčĕĔĤđĠĝ ĞđĤĕČĘ ,ĦĘĕČĘ הכותבים חברי נבחרת הברידג' המייצגים את ארגון המורים בספורטיאדה

מקצת הפעילויות שארגנה המחלקה לתרבות פנאי ונופש

באזור חיפה והצפון | לחברי ארגון המורים

.ĖčĕĘĤģ ęĕĤĠĝĚđ ęĕĤĥ Ęĥ čĤĞč - ĐčČđĥĐ Ħĕč ĦđČĜďĝĘ ęđĥĕĤĐ ĦČ ęĕĥďēĚ đĜČ ĥĚĚ ĐĘČ ęĕĚĕč ĦĕĥĕČĐ đĦĕĕēĜĐč ,ĕēĐ ěĚ ČĘđ ĕē ĘėđČ – "ďđĠ đĤ" ęĕĜĕĘčĦĐ Ħđđēč ĦđėĤĞĜ ĦđČĜďĝĐ .ĕđĘ ĤĕĜ ğĥĐ Ęĥ Đĕđđēč ĤčđďĚ ęĕĤđĚĐ ĦđĕđďĞ ĕĠĘđ ,čģĞĕ-ěđĤėĒčĥ Ęđĥĕč ĝĤđģ đĐĒ .ęĕĘĕĚč ĤČĦĘ ĤĥĠČ ĕČĥ ĦĕĤĜĕĘđģ .ĕđĜĕĥč ęĕĢđĤĥ ĕĚĘđ ęĕĜđĞčĔĘđ ęĕĜđēĚĢĘ ĕďđēĕĕ ČĕĤč đĜĘĢČ ĕė ...ďđĞ Ęĥ ęĞĔ ĥĕ Ĥčė đĜĘđ - ĐĘēĐ ģĤ ĐĜĥĐ ...ĦĚđĝĤĠ ģĤ ČĘ đĒ - ģĜĠĘđ ģĜĠĘ

ĦđēĕĘĝ ĦĤĕĚČčđ ĦĠĢ ĤĕĞč Ĥđĕĝč ĐĜĥĐ ĦČ đĜēĦĠ ęĕĤĚĒĕĘė ĔĤĢĜđģĘ đĜĒČĐ ,ěđĤĕĚč ĕ"čĥĤĐ Ĥčģč .ĐĘĕĘč ĤĞĕč Đĕđđē ęđĕĘ ęĦēĠĥĚ ĕĜčđ ęĕĤđĚĐ đĜĚĒđĐ Ħđėđĝ Ě"Đđēč .ĐĠĕē ĐĤĕĦēĐ ěđďĞđĚč ,ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČĘ ďēđĕĚ .ęĕččĝ ĐĥđĘĥč ,ęĕĤđĚ 150 -ė đĠĦĦĥĐ ēđĦĠĐ ęđĕč ,ěđďĞđĚč ĦđĚĕĕģĐ ĦđĕđĘĕĞĠĐ ěđđĎĚ ĘĞ ĐėĤďĐ đĘčĕģ ęĐ .ęĕĜđĥ Ĕĕĥ ĕĘė ĦĔĥĐč đĝĜĦĐ ęĘđėđ ĦēĚĥ - ěđĕĢĞ ĤĕĜč ęĕĞđĤĕČĐ ěĎč ēĚĥ čĤĞ đĜĕđđē ďđĞ

קשר הודעות הארגון 21

מלכי סין מנדל

רכזת המחלקה לתרבות, פנאי ונופש אזור חיפה והצפון

אלימות כלפי גננות

.'ĥďē ģĠđČ' ęėĝĐ ĘĞ ęĦēĥė ĎĕĢĕĐ ěđĎĤČĐ đĜč ĞĎĠ ěĐč ĐĤđĚēĐ ĐĞĕĎĠĐ ĦČ ěĕčĐĘ ĦđĜĜĎ đĘēĐ ĔČĘ ĔČĘ ěĕĕďĞĥ ğČ .ěđĎĤČĘ ĦđĠĝđĜ ĦđĜĜĎ ĦđĠĤĔĢĚ ęđĕ Ęėčđ ĦđČĢđĦ ĦđČđĤ đĜČ ,ĦđĜĜĎĐ Ęĥ ĎĕĢĕĐ ěđĎĤČĐ đĜČ ěĕČ ĦđďĞđ ĕĜĠč ĦđĘĞĚ đĜČĥ ĦđĕĞčĐ .ēĔĥč đĜĦđĘĕĞĠĘ .čĦėčđ ĐĠ ĘĞč ĦđčđĎĦĘđ ďĐĘ ĦđėđĒ ĦĝĜėč ĖđĜĕēĐ ĦđĜĜĎĐ ĦģĘēĚĘ ęĕĞĕĎĚ ĦđĜĜĎĘ ęĕēĘĥĜĥ ĤĝĚĐ ĕčĤ ĕĠė čĕĎĐĘđ ĘđĞĠĘ ĐĕĥĜČ ĦČ ęĕĤĤđĞĚđ ĦđĤďĦĝĐč .ęĘđĞĚ đĥĞ ČĘĥ ĖđĦĚ đėĤď ĦģďĢč ěĕĚČĚĥ ġĤđĠ ěđĎĤČ đĜēĜČ ęđĕė .ğĝėĜĐ ĤđČĐ ĦČ đĜĘ ČĕčĦ ĦČĒĐ ĦĚČĐĥ ĐđđģĦ ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ Ęĥ đĦĚģĐ ĤđĠĕĝĘ ďđČĚ ĐĚđď đĜĤđĠĕĝ ęĕĤđĚ 200 đĥĤĠ 1958-č :ęĕĕďđĝĕ ĘĞĐ ĤĠĝĐ ĕĦčč đĚĕģĐđ ęĕĤđĚĐ ĦđĤďĦĝĐĚ ęĕĕďđĝĕ ĘĞĐ ĤĠĝĐ ĕĦčĚ ĕĞđĢģĚĐ ĞĕĜĚĐ .ęďĚĞĚ ĦČ ęďģĕĥ ďĤĠĜ ěđĎĤČ ĤĦđĕ ĐčēĤ ęĦĘėĥĐĥ ęĕĤđĚĐ ĦĥđēĦ ĐĕĐ ĐĥĕĤĠĘ ĐďđčĞĐĚ ĤĦđĕ Đĥģđ Đčđĥē ěđėĕĦ ĕĤđĚė ęĦďđčĞđ ĐďĚĞ ĞģĤč ĖČ .ęĕĜĎĐđ ĕďđĝĕĐ ĖđĜĕēĐ ĕďĕĚĘĦ ęĞ đďĎĜĦĐ ĐĘĥ ,ĦĕĘĘėĐ ĦđĤďĦĝĐĘ ĦđĠĤĔĢĐĐ ĦĘČĥ :đĦĚģĐ ĒČĚ ěđĎĤČĐ ĦČ ĐēĜĚĐ ěđĤģĕĞĐ .ğģđĦ Ęėč ĦđĤčēĐđ ,ęĐĥĘė ęĕĕĔĕĘđĠ ęĕĚĤĒĘ Ĥđĥģ đĜĕČ ěđĎĤČĐ ěĐ ĦđĤĕēčĐ .ęĕĕĞđĢģĚ ęĐ ,ĘđĐĕĜĐ ĕďĕģĠĦ Ęė đĚė ,đč .ďčĘč ĕĞđĢģĚ ĞģĤ ĘĞđ ĤĠĝĐ ĕĦč Ęĥ ĎđĢĕĕ ĝĕĝč ĘĞ Ęĥ ĖĤđĢĐ ĦČ ěĕčĐđ đĜĦģđĢĚ ĦČ ĐĐĕĒĥ ,ĒĤČ ěĤ ČđĐđ ĖĤďĐ ĦėĤč ĦČ đĜĘ ģĕĜĞĐ ,ęĘđĐ ĎđĢĕĕč ĦđĜĜĎĐ ĕĤčē ,ęėĕĘČ ĦđĜđĠ đĜČ .ĤĚđĥ ĖČĘĚė đĜĜĕĚĕĘ ďĚđĞ ěđĎĤČ ęĕģĐĘ :ęđĘē ęĕĥĎĐĘ đĜĘ ĤđĒĞĘ ,ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ .ęėĘĥ ěđĎĤČĐ ęėĤđčĞ ĐĥđĞĥ đĚė ďđčėč đĜĦđČ ĎĢĕĕĥ đĜĕĦđĤđĥĘ ğĤĢĘđ ĐĤđĥčĐ ĦČ ġĕĠĐĘ đĜĘ đĤĒĞ ČĜČ ěđĎĤČĘ đĜēĜČ ęĎ ĖđĠĐĜđ Čđčĕ ęđĕĥ ĕďė ĦđĠĝđĜ ĦđĜĜĎ .ĦđĜĜĎĐ ĤđčĞ ĎĕĢĕ

ęĕĘČĐ ĞđĤĕČĐ ĕĤēČ ęĕĚĕ ĐĚė ĦčĦėĜ đĒ ĐčĦė ęĕĤđĚĐ ĦđĤďĦĝĐ .ġĘē čĥđĚč ęĕďĘĕ ěĎ ĦĠĕĤĥ Ęĥ ĦđėĜēĚ ĦđĜĜĎ ěđĎĤČđ ,ĐĞĥ Ęĥ ĐĦĕčĥ ĘĞ ĐĒĕĤėĐ Ęĥ ĐďĕģĠĦĥ ĐĜčĐ ĖđĦĚ ĐĦĕčĥĘ ğĤĔĢĐĘ ĔĕĘēĐ ĦĞďđĦĘ ĐĤģĚĐ ĦĤĚđē ĦČ ĦđĘĞĐĘ ČđĐ đĒ ĐĦĕčĥ ĦĕĦĤĐĢĐ ĐĦĕčĥĥ Ĥđčĝĥ ĕĚ ęĘđČđ .ĤđčĕĢĐ đĒ .ĐĞđĔ ,đĦčđē ĕďĕ ČĢĕ ČđĐ ĐĚđĕģ ęĢĞčđ ,ĐģĕĠĝĚ ďĢĚ ĦđĚĕĘČĚ ĦđĞĎĠĜ ĦđĜĜĎĥ ĐĜđĥČĤĐ ęĞĠĐ ĐĜĕČ ĤđčĕĢĐ ĦĞĕďĕĘ ęĕĞĕĎĚ ęĜĕČ ęĕčĤ ęĕĤģĚ .ęĕĤđĐ ęĕĤđĚ ĘĞ .ĦĤđĥģĦĘ ģĕĠĝĚ ěĕĕĜĞ ęĐč ěĕČĥ ĐčĕĝĐĚ Đčđē ĕđĘĕĚĥ ęĕčĤ ęĕĤģĚ ĥĕđ ,ēđđĕď Ħčđē ĐĘē ĦđĜĜĎđ .ęďĢĚ ĦĜĢģđĚ ĐčđĎĦ ĕďė ďĞ ęĕĤđĐĐ ĦČ ĝĕĞėĚ đĒ ,ĐģĞĒČ ěđĚĞĠ ĥĚĥĘ ,čđĥē ďĕģĠĦ ĥĕ ĐĦĕčĥĘ ĦđĝĜĘđ ęĕėĕĘĐđ ęĕĘĐĜ Ħģĕďč ĖđĤĞĘ ĥĕ ĐĕĤēČđ đģĠĝĕĥ ,ęĕĕĦėĤĞĚ ĘĘėđ ęĕĕĥĞĚ ĦđĜđĤĦĠ ČđĢĚĘ ,ďēČ ďĢĚ ,đĘėđĕ ĐČĤđĐ ĕďčđĞĥ ĕďė ,ĦđĜĜĎĘ ĐĜĎĐ ęĜđēĔĕč ĤēČ ďĢĚđ ,ĦđĜĚČĜč ęďĕģĠĦ ĦČ ČĘĚĘ .đĜĥĕĕ ČĘ ĐĘČė ęĕĤģĚĥ ĦđđģĚ đĜČ .ĤĚĥĕĕ לאן פנינו מועדות? ĦČ ĎĢĕĕĘ :ĐĤĔĚ đĚĢĞĘ čĕĢĐ ĦđėĜēĚ ĦđĜĜĎ ěđĎĤČ ĦĜĜĎĐ ĞđĢģĚ Ħđčĕĥē ĦČ ĦđĘĞĐĘđ ġĤČč ĦđĜĜĎĐ .ĤđčĕĢĐ ĦĞďđĦĘ ĐĚĤđĠĤĐ ĦĘēĐ ęĞ ďĕĚ ĐĘēĐ ěđĎĤČĐ ĦđĘĕĞĠ ĦČ ěĕčĐĘ ĦđĜĜĎ đĘēĐĥĚ ,ęĕĜĎč 'ĥďē ģĠđČ' ĦđĜĜĎĥ ĐĜđĥČĤĐ ęĞĠĐ ĐĦĕĕĐ đĒ .ęėĝĐĐ ĦđĞĚĥĚ ĦđĕĤēČĐ ĦČ đĜĕĘĞ ĘčģĜĥ ěĚĒĐ ĞĕĎĐ ,"ďđĞ ČĘ" đĤĚČ ĐĤĠđĞđ ,ĦđėĜēĚ ĦđĜĜĎ ěđĎĤČ Ĥ"đĕ ,ěĒē ĦĕĤđď .đĜďĕĦĞĘ ęėĝĐĐ ĦČĕĤģč ęĕĚĕė ĦđĘĕĘ đĥĞ ,ĐĜĕĚĕ ďĕ ,ěĐė ,ĦđĜĜĎĐ ĤđčĞ đĦđČ đĥĤĕĠĥ ĦđĜđĥČĤĐ ěĐ .đēđĜĞĠđ ĐĚė ďĞ đĤĕĐčĐđ 'ěĥĕĐ ęĘđĞĐ' ěĕčđ đĜĕč ĐČđđĥĐ đėĤĞ

דורית חזן

יו"ר ארגון גננות מחנכות

כתבה: אסנת אדם

כיום אנחנו ארגון פורץ שמאמין בצדקת דרכו מתוך תקווה שהאמת הזאת תביא לנו את האור הנכסף. סיפורנו דומה מאוד לסיפור הקמתו של ארגון המורים

בית הספר התיכון הטכנולוגי עתיד בבסיס חיל האוויר פלמחים בית הספר הוקם בשנת: 1002

,ęĕĝđĝ ĘĞ ĦĕĘđĠĕĔ ĐčĕėĤ ĦđĞĢĚČč ĕďđēĕĕ ĕĥĎĤ .ďđĞđ ęĕčĘė ęĞ ĐďđčĞ ĕďĕ ĘĞ ĦĕĥĕČđ ĦĕĥĎĤ ĐĚĢĞĐ ĤĠĝĐ Ħĕč ĦĤĎĝĚč ęĕďčđĞĐ đĜĕďĕĚĘĦč ęĕČĎ đĜČ ĝ"Đĕč ĕĤĎđč .Č"ĕ ĦđĦĕėĚ ĘēĐ ĕĥĠđēĐ ĐďđčĞĐ ģđĥčđ ďđĚĘĘ ĖĕĥĚĐĘ ęĕĤēđč đČ ĕČčĢ ĦđĤĕĥĘ ęĕĝĕĕĎĦĚ ęĕĥĜČė ĐĤčēč ęĕčĘĦĥĚđ ĕČĝďĜĐ đČ ĕČĜėĔ ĤČđĦĘ đĤēč ęĐčĥ ĐďđčĞĐ ĕĚđēĦ Ęėč ęĕĕČĚĢĞđ ęĕĕĜĤĢĕ .đĜĘĥ ĦĕĞđĢģĚĐđ ĦĕėđĜĕēĐ ĦĤĎĝĚč ?ĤĠĝĐ Ħĕčč ęĕĤđĚĐ / ęĕďĕĚĘĦĐ ĘĞ ĐčđĐČĐ ĐĜĕĠĐ Ęĥ ĤďēĐ ČĕĐ ęĕďĕĚĘĦĐ ĘĞ ĤĦđĕč ĐčđĐČĐ ĐĜĕĠĐ ČĘĘ ĦđĘĞđĠĐ ,ĦđĕĦĤčēĐ ĦđĒėĤĐđ ĕĚđČĘ ĦđĤĕĥ ĦđĜč .ĦĕĚĕĔĜĕČ ĦĕďđĚĕĘđ ĦĕĦĤčē ĦĤĎĝĚ ĦĤĕĢĕĘ ĦŅČ ý Ę ?ďĢĕė ,ĕėđĜĕēĐ ĦđđĢĐ ĦĚĢĞĐ ęĕČĥđĜč ĦđĕđĚĘĦĥĐ ĤčđĞ ĤĠĝĐ Ħĕčč ĕėđĜĕēĐ ĦđđĢĐ ēđĦĕĠĘĦĕĜėĦĦĘĞĠđĚĤĠĝĐĦĕčč .ĐĜĥĐ ĖĤđČĘęĕĜđĥ ĦĕĜėĦĐ .YRF ĦĦđĚĞ ĦĕĕēĜĐč ,ęĕĤđĚĐ Ęĥ ĕĞđĢģĚ ĕĦĤčē ĎĕĐĜĚėđ ēĕĘĥė ĐĤđĚĐ ĦĝĕĠĦč ĦďģĚĦĚ .ęĐĕďĕĚĘĦ ĦĚĢĞĐĘđ ĖđĜĕēĘ ęĕĘė ęĕĤđĚĘ ĦĜĦđĜđ ?ęĦĕđđēĥ ĥĎĤĚ ĞđĤĕČ / ĕĥđĜČ ĤđĠĕĝ ęĕďđĚĕĘĐ ĦđĞĥĘ ġđēĚ ĦėĥĚĜ đĜĕďĕĚĘĦĘ ĦđčĕđēĚĐ ďēČč :ĦČĒ ęĕĎďĚ ČčĐ ĞđĤĕČĐ .ĝ"Đĕč ĕĘĦđėĘ ġđēĚđ đĦĕčč Ĥđģĕč ĐĦĕė ĖĜēĚđ ĦĢĞđĕĐ đėĤĞ ĕĥĕĚē ĕĚĕĚ ĐČĤĚĐ .Ĥĕďĝ Ĥđģĕč ĦĕĕĞč čģĞ ,ęĕďĕĚĘĦĐ ďēČ Ęĥ ĕĥđģ ĘĞ đďĕĞĐ đĦĘđėĦđ ĦĕčĐ .Đĥģ ĐĕĐ ĐĘĎĦĐĥ ęđĦ ęĞ ďĕĚ .đĜĞďĕĥ ĐĚĘ ĤčĞĚ ĐčĤĐ ,ğĕĤē ĕĘėĘė đėĤĞ ,čđĤģĐ Ĥ þ ŐŅĝĘ ĖĜēĚĐđ ĦĢĞđĕĐ đĞĝĜ ĤđģĕčĐ ĦđĤĕĥĕ ęĦđČ đČĕčĐđ ĦčĥĘ ĐĘđďĎ ęĕėĤĢĚ ĦĕĕĜģ ,ĐĥĞĚĐ ĦČ ďđČĚ ĐĤĕģđĐ ĐēĠĥĚĐ .ĐēĠĥĚĐ ĦĕčĘ .ĐčĤ ĦđĥĎĤĦĐč ?ĐĤđĚĚ ĦĘčĕģĥ ĐĞĕĦĠĚ ĐĚĒđĕ Ħđĥĕĥģ ěđďĞđĚ ġĚČĚ ĤĠĝĐ Ħĕč ĦđĜđĤēČĐ ęĕĕĦĜĥč ğĕė ęđĕĘ ĦđČč ĦđĥĕĥģĐ ĥďđē Ęėč .ěđĕĢĘ-ěđĥČĤ ĤĕĞĐĚ ĕďĕĚĘĦĚ ĕĥĕČ ĘđĠĕĔĘ ĐėđĒ ěĐĚĦēČ Ęė đėĘĐĚčđ ,ĝ"Đĕčč ěĠđ ĦĤđĠĝĦ ,ĤĞĕĥĐ ĦĞĕčĢ :ĤđĠĕČđ ĤĞĕĥ čđĢĕĞ ĦĚĎĚ ģđĠĕĝĐ ĦĥđēĦ ĦČ ęĕĘĕĚč ĤČĦĘ Đĥģ .ĕĞđĢģĚ ĤđĠĕČđ .ďēČė ĦđĥĕĥģĘđ đĜĘĥ ęĕďĕĚĘĦĘ ĐČĜĐĐđ ?ĤĠĝĐ Ħĕč Ęĥ čđĥē ĕĞđĢģĚ / ĕďđĚĕĘ ĎĥĕĐ ęĕďĕĚĘĦĐ ĦČ ĐĤĕĥėĚ ĝ"Đĕčč ĕĦĕĕĥĞĦ ĘĚĥē ĦĚĎĚ ,ĘĚĥēĐ ęđēĦč ęĕČĥđĜ Ęĥ čēĤ ěđđĎĚč Đč ęĕďĚđĘĐ ĐēĘĢĐč ęĕĕĝĚĐ ďĕĚĘĦ .ęĕčĥēĚĐđ ĐģĕĜđĤĔģĘČĐ ĦďđĞĦĘ ĦđČėĒ ĘčģĚ č"ĕ ĐĦĕėč đĕďđĚĕĘ ęđĦč ,đĒ ĐĚĎĚ ĤčđĢ ęĎđ ĐĘėĘėĐ ďĤĥĚ ęĞĔĚ ĖĚĝđĚ ĕČĘĚĥē

?ĤĠĝĐ Ħĕč Ęĥ ģĐčđĚĐ ěĕĕĠČĚĐ ěČėĚđ ,ęĕēĚĘĠ ĤĕđđČĐ Ęĕē ĝĕĝčč ČĢĚĜ ĤĠĝĐ Ħĕč ĦĕĞčĔĐ ęĕďđĚĕĘĐ Ħčĕčĝđ đčĥ ĐĤĕđđČĐ .đĦđĕďđēĕĕ ęĎ ęĕĕĜđėĕĦ ĤĠĝ ĕĦččĥ ĐĘČĚ ĦđĜđĥ ęĕďĕĚĘĦĐ Ęĥ ĘČ ,ĐĚĕďģ ĔčĚč ĦĜĕĕĠČĦĚ đĘĥ ĦđĕďđēĕĕĐ .ęĕĘĕĎĤ ęĕďĕĚĘĦĐ .ĦđĕĞđĢģĚđ ĦđĕĤēČ ĖđĦĚ ,čĥđēĚ ďĕĦĞ ĕĠĤĎđČĕĎ čēĤĚč ęĕĝđĤĠĐ ęĕĤĞđ ęĕčđĥĕĕ 20 -ėĚ ęĕČč ĦđČĜđėĚ :ďđĚĕĘ ĦđĚĎĚ ĥđĘĥč ęĕďĚđĘđ ,ĒėĤĚĐ ĤđĒČč čđĢĕĞđ ;ęĕĜčĚđ ĕĦĕĕĥĞĦ ĘĚĥē ;ĐģĕĜđĤĔđĔđČ À čėĤ ĦČ ĐēĘĢĐč ęĕĚĕĕĝĚĐ ęĕďĕĚĘĦ .ĕĦđĜĚđČ ĤđĠĕČđ ĤĞĕĥ ĦđĜĥ 12 ĦďđĞĦĘ ęĕČėĒ č"ĕ ĐĦĕėč ĝ"Đĕčč ęĐĕďđĚĕĘ ğĝđĜ .ĐĘėĘėĐ ďĤĥĚ ęĞĔĚ ĦĕĞđĢģĚ ĐďđĞĦĘđ ďđĚĕĘ ĦđĤĎčĘ ďđĚĕĘ Ħđďĕēĕ ĤđčĢĘ ęĕďĕĚĘĦĐ ęĕĘđėĕ Ėė ĘĞ ĔģĕđĤĠčđ ĐģĕĒĕĠč ,ĦĕĘĎĜČč ,ĦĕĤčĞč ,ĐģĕĔĚĦĚč ĤČđĦ ĦĘčģĘ ĖĥĚĐ ĕďđĚĕĘĘ ĘčģĦĐĘđ čėĤ ĦđČĜđėĚč .(ď"ĕ-Ď"ĕ ĦđĦĕė) ĕČĝďĜĐđ ĕČĜėĔ Ęĥ đĤģđč Ęėč :ĤĠĝĐ Ħĕčč ĐĤĕđđČĐ ĦĥēĚĐĘ ĐĚĎđď ęĕĤĕčĞĚ đčđ ,Ĥģđč ĤďĝĚ ęĕĕģĦĚ ,ěđĥČĤ ęđĕč ,ĥďē Ğđčĥ ĦĠĜĐ ČĕĐ ĤďĝĚĐ ĦđđČĎ .ĐĕĘČđĔģČđ Ğđčĥ đĦđČĘ ĞďĕĚ ęĕĒĕĤėĚ ĥďđēĘ ĦēČ .ĐđđģĦĐ ĦĤĕĥđ ěĤđĦĐ ĥČĤĘ ĘĎďĐ ďĕĚĘĦĐ .ĦĜĕĕĔĢĚ ĐĦĕė ĘĞđ ěĕĕĔĢĚ ďĕĚĘĦ ĘĞ ĤďĝĚč ĕĠ ĘĞ ĔĤĝĘ ęĕĝĕĔĤė ĎđĒĘđ ĐėĤĞĐ ĦďđĞĦĘ ĐėđĒ ěĕĕĔĢĚĐ .ğĕėđ ĥđčĕĎ ęđĕ ģĜĞđĚ ĐėđĒĐ ĐĦĕėĘ .đĦĤĕēč ?ĤĠĝĐ Ħĕč ěđĒē ĦđĘđėĕ ĕđĢĕĚ ĦČ ĦĤĥĠČĚĐ ĦĕďđĚĕĘ ĦĕėđĜĕē ĦĤĎĝĚ đĜČ .ĕĦģđĝĞĦĐđ ĕĥĎĤĐ ,ĕčĕĔĕĜĎđģĐ ęđēĦč ďĕĚĘĦĐ ĕĥĕČĐ đĚđďĕģĘ ęĕĘė ěĦĚĘđ ďĕĚĘĦĐ ĦĚĢĞĐĘ ęĕĘĞđĠ ęĕĤĥĠČĚĐ ,ęĕėĤĞđ ĦđĕđĜĚđĕĚ ,Ğďĕ ĦĕĕĜģĐĖđĦĚ ,ĕčĔĕĚĐ ĦĕēĤĒČĐ ĦĤĎĝĚč ęĕĥĤďĜ ĦđĞđĢģĚč čĘĦĥĐĘ đĘ ,ġĤČĐ ĦčĐČĘ ,ĐčđĔ ĦđēĤĒČĘ ęĕėĜēĚ đĜČ .ĦĕČčĢĐđ .ĐĘĕĐģĘ ĐĚđĤĦĘđ ĐĤčēĐ ĕĕēč ĦđčĘĦĥĐĘ ?ĤĠĝĐ Ħĕč ĦđđČĎ ĕĥĜČ .ďĕĚĘĦ ęđĥ ĘĞ ęĕĤĦđđĚ ČĘ đĜČ :đĜĦđđČĎ ĤģĕĞ ęĦĕĕĥĞč ,đč ęĦđēėđĜč ęĕĤėĕĜ ĤĠĝĐ Ħĕčč ĦđđĢĐ ĝĕĝčč ĐēĜĐĐ .ęĕďĕĚĘĦĐ ĦēĘĢĐĘ ęĦđĚĦĤĕĐčđ ĕđČĤ ďĕĚĘĦ Ęėĥ ČĕĐ ĦđđĢĐ Ęĥ ĦĕėđĜĕēĐ đĦďđčĞ ĦČ ČĕčĐĘ ČđĐ đĜďĕģĠĦđ ĐĘ ĘĎđĝĚđ ĐēĘĢĐĘ ,ĕĥĕČĐ ĝēĕĐ .ĕĘĚĕĝģĚ ĕđĢĕĚĘ đč ěđĚĔĐ ĘČĕĢĜĔđĠĐ ęĕĤĢĕĕĚ ĦĕĥĎĤĐ ĦĠĔĞĚĐđ ĦĕĚĕĔĜĕČĐ ĦĤĎĝĚĐ ęĐĘ ĦĤĥĠČĚĐ ,ĐĚĕĢĞĚđ ĦėĚđĦ Đčĕčĝ ęĕďĕĚĘĦĘ ,ĦĕĦĘėĥĐ ĐēĘĢĐ :ęĕĜđđĎĚ ęĕĚđēĦč ęĕĎĥĕĐĘ ĞĕĎĐĘ ĐĜĞĚ ęĕďĕĚĘĦĘ ěĦĕĜ Ėė ĘĞ ğĝđĜ .ĦĕĥĕČđ ĦĕĦģđĝĞĦ

רגינה מוטובה זמיר

מנהלת בית הספר

ראיינה: שרון כץ צילם: פיני חמו

חזון בית הספר: מסגרת חינוכית לימודית המאפשרת את מיצוי יכולות התלמיד בתחום הקוגניטיבי, הרגשי והתעסוקתי

22

קשר זרקור 23

ęĞ ĦđďďđĚĦĐĘ ęĕĘė ęĐĘ ĐĜģĚđ ęĕčĤđĞĚ ĦđĕĐĘ ĦĜďĝ ĝ"Đĕčč đĜĚĕĕģ ,ĐĜđĥČĤĘ ,ĐĜĥĐ .ĦđĤĎčĦĐĐ ĘĕĎ ĐĚēĘĚĘ ĦĕĜđĤĕĞĐ ĦđĥĤĐ ęĞĔĚ ęĕĤĎčĦĚĘ ęĕĤđĐ ĦđĞĕčĥ đĞĕčĐ ęĕĤđĐĐ .Ģ"ĘĥČĤ Ęĥ ĘđĐđėĘČčđ ęĕĚĝč .ĐČčĐ ĐĜĥč ęĎ ĖĥĚĐ ĦĜďĝ đĥģĕčđ ĐĜďĝĐĚ ĐčĤ ěđĢĤ ?...ĥ ĐĒ ČđĐ čđĔ ĐĤđĚ đĕďĕĚĘĦĘ čđĥģđ ēėđĜ ,ČĢĚĜ ĐĤđĚ ČđĐ čđĔ ĐĤđĚ ĐĕĕĥĞĐ ĒėĤĚč ęĕČĢĚĜ đĕďĕĚĘĦĥ ĐĤđĚ ,ęĐč ĖĚđĦđ ĐČĤĚđ ěđđėĚĐ ,ĦĕĥĕČ ĐĚĎđď ěĦđĜĐ ĐĤđĚ ,đĘĥ ĦĕėđĜĕēĐ .ĤēĚĐ Ęĥ ęĕēĤĒČĐ ĦČ đĕďĕĚĘĦč ĐČđĤđ ģĠđČĐ ĦČ ĕđČĤė đďĕģĠĦ ĦČ ČĘĚĚ ĐĤđĚĐ ĤĥČė ,ęĕĤčďĐ ĞčĔĚ ,ĦĜĞĥĚ ęĐĘ ĥĚĥĚ ČđĐ ,đĕďĕĚĘĦĘ ĦđĞĚĥĚ đč ģĢđĕđ ĦČ ęĐč ďďđĞĚđ ęĐĕĤđĐ ďĢĚ ĐėĤĞĐĘ ĐėđĒ ęĎđ .ęĐĕďĘĕ ĕĕēč ĤĦđĕ ęĕčĤđĞĚ ĦđĕĐĘ ĦđĜđėĜĐ ?ęĕĤđĚĐ Ĥďēč ĥĤďĜ ĕėĐ ĕđĜĕĥĐ .ęĕĤđĚĘ ĐďđčĞ ĦđĜĕĠđ čĥēĚ ĦđďĚĞ Ęĥ ĐĠĝđĐ ?ęĕĤđĚĐ Ĥďēč ĕĤĘđĠđĠ ĘėČĚ ěđđĎĚ ĔĕĤĠĦĘ ęĕėđĒ ,ĦČĒ ĦĚđĞĘ ,ęĕďĕĚĘĦĐ .ęĕĔĝđĔ ĦēđĤČđ Ĥģđč ĦēđĤČ ĤĠĝĐ Ħĕčč ęĕĘčģĚ ęĐ .ĤĦđĕ .ĐĚē ęĕĕĤĐĢ ?ęĕĕēĘ ĤĠĝ Ħĕč ,ęĕėĤĞ ĕĘĞč đĕďĕĚĘĦĥ ĤĠĝ Ħĕč ČđĐ ęĕĕēĘ ĤĠĝ Ħĕč ęĐĘ ęĕĤĥĠČĚĥ ,ĐďđčĞ ĕĘĎĤĐđ ĦđčĕđēĚ ,ĞđĢģĚ ĦđđČĎ ęĕĘĕĞđĚđ ęĕĚĤđĦ ęĕēĤĒČė ĐďđčĞĐ ģđĥč čĘĦĥĐĘ đĜĘĥ ĝ"Đĕč ĕĤĎđčĚ 80% -ėĥ ČĕĐ đĜĦđđČĎ .ĐĤčēĘ .ĕĦđĞĚĥĚ ĦđĤĕĥ đč ęĕĦĤĥĚđ Ę"ĐĢĘ ęĕĝĕĕĎĦĚ

ĦđĤĎč ĦďđĞĦ ĘčģĘ đĘ ĦđĤĥĠČĚĐ ,ĦđĤĎč Ħđďĕēĕ ĦČ ęĕĚĕĕĝĚĐ č"ĕ ĕďĕĚĘĦč ďđČĚ ęĕČĎ đĜČ .ĦĕĞđĢģĚ ĕďđĚĕĘĘ đĘčģĦĐđ đĚĥĤĜ ęĦĕčĤĚ ěėĥ ,ĐĜĥĐ ęĐĕďđĚĕĘ

.ġĤČč ĤĠĝĚ ĦđĘĘėĚč ĕČĝďĜĐđ ĕČĜėĔ ?đč ęĦĠĦĦĥĐĥ čđĔ ĦđčĤĦ ĞđĤĕČ

,ęĕĕĦđĞĚĥĚ ęĕĞđĤĕČ ĐĚė ĝ"Đĕčč ęĕėĤĞĜ ĐĜĥ Ęė ,"ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚ ěđďĕē" ČđĐ ęĐĚ ďēČ .ĦĤđĝĚĘ đĕĐ Ĥčėĥ ,ĦđČĚĢĞĐ ęđĕ ĦČĤģĘ ,ęĕĜĥ ĥĚē ĐĒ ĝ"Đĕčč ęĕĕģĦĚĥ ęĕčđĥēęĕĞđĤĕČđ ęĕĎĥđĚč ęĕďĕĚĘĦĐ ĘĥĞďĕĐĦČ ěēđčđ ĐĚė ěĕč ĦėĤĞĜ ĐĚĕďģĚ ĦđĤēĦ .ĐĜĕďĚĐ Ęĥ ĐĕĤđĔĝĕĐč ĞďĕĐ ĦČ ĐČĤĚĥ ďĕĚĘĦĐđ ,ĐĦĕėđ ĐĦĕė ĘėĚ ęĕĎĕĢĜ .ĦđĤēĦĐ Ęĥ ĤĚĎĐ čĘĥĘ ĐĘđĞ ĤĦđĕč čĤĐ ,ęĕĤđĠč ĐĜĥ Ęėč ĖĤĞĜĥ ,ĐĤĕĥ ĦđĤēĦ ČđĐ ĤēČ ĞđĤĕČ ĦĕĞđĢģĚĐ đĦĕĕēĜĐč ĝ"Đĕč ĕďĕĚĘĦ đč ęĕĠĦĦĥĚđ ĦđĤēĦ ĐėĤĞĜ ĐĜĥĐ .ĐģĕĝđĚĐ ęđēĦ ĒėĤ Ęĥ ĐďđĚĢĐđ Ĥďē .ĦđďĕĚĘĦđ ęĕďĕĚĘĦ 8 đĠĦĦĥĐ Đčđ ,"ĝĕđđ Đď" ĦđČĝĕėĐ ĘĘđė ,"ĝĕĕđ Đď" ěĠĘđČė čĢđĞ ĝ"Đĕč Ęĥ ĘėđČĐ ,ĝ"Đĕč ēģĠĚ đĥĚĕĥ "ęĕĤđĔĜĚ" ĤđĦčđ ,ęĕččđĦĝĚĐ ĐĦĕĕĐĥ ,ĦđĤēĦĐ ęđĦč .ęĕĤđĚ ĐĚėđ ĝ"Đĕč ĦĘĐĜĚ ĝ"Đĕč ĕďĕĚĘĦ Ęĥ ĐĞčĢĐ ĐėĤĞĜ ,ĤĦđĕč ĐĐđčĎ ĐĚĤč .ďčđėĚ ĝĤĠ Ęčĕģ ĤēčĜĥ ďĕĚĘĦĐđ ,ĐėđĒĐ ĤĚĒĐ ĦĤĕēčĘ ?ČĘ ,ěė - ĤĠĝĐ Ħĕčč ęĕĤđĐ ĦĕčĘ ęĕĤđĐĐ ěĕč ĤĥģĐ ģđĒĕē ĕė ęĕĜĕĚČĚ đĜČ .ěėĥ ĕČďđ ęĕďĕĚĘĦĐĦēĘĢĐĘ ęĕĘĕčđĚ ĕďďĐ ĐĘđĞĠ ğđĦĕĥđ ĤĠĝĐ ĦđđĢĐ ěėĘ .ĦčėĤđĚĐ ĦđĤđĐĐ ĦĚĕĥĚč ęĕĤđĐĘ ęĕĞĕĕĝĚđ ęĦđČ ďďđĞĚ ,ęĕĤđĐĐ ęĞ ğĕĢĤ Ĥĥģč ČĢĚĜ ĕėđĜĕēĐ

אנו מאמינים כי חיזוק הקשר בין ההורים לבית הספר ושיתוף פעולה הדדי מובילים להצלחת התלמידים

ומסייעים להורים במשימת ההורות המורכבת

ביה"ס המקיף ע"ש פרקאוף - אור-יהודה

דברים על הרקע להקמתו של בית הספר העל-יסודי ביישוב המתפתח ועל דמותו של התורם יוג'ין פרקאוף

ĐĦĕĕĐ ĤĥĐ Ęĥ ĐĔĘēĐĐ .ĐďđĐĕ-ĤđČ ěĐčđ ,ġĤČč ĤĠĝĐ Ħĕč Ęĥ ĐĕĕĜčĐ ĦđĘĞĚ ĦĕĢēĚ ěĚĚĦ ĐĜĕďĚĐĥ .ĦĤēČĐ ĦĕĢēĚĐ ěđĚĕĚ ĦČ ęĕĘĥĕ ęĤđĦĐđ ĐĦĕĕĐ ĐďđĐĕ-ĤđČč ĕďđĝĕ-ĘĞ ĤĠĝ Ħĕč ęĕģĐĘ ĐĚĕĥĚĐ ęĕĤđĚČ đĜĕĕĐ ęĕĥĤĚđ ĕĜĤďđĚ ěĕĕĜč ĦĚģĐ ĘĞ ğĝđĜ .Đĥģ ĤĠĝĐ Ħĕčč ĐĐđčĎ ęĕďđĚĕĘ ĦĚĤ đēĕĔčĕĥ ęĕĤđĚ ĝĕĕĎĘ .ĐčĕčĝĐ ěĚ ęĕďĕĚĘĦ đĕĘČ đėĥĚĕđ יוג'ין פרקאוף - דמות מופת ,ěđĕĞĤč ďđČĚ đėĚĦ č"ĐĤČĚ ęĕĕďđĐĕĐ ęĕĚĤđĦĐ ĝēĜĠ ĤĢđČĐ Ĥĥ Ęĥ ĦđģčďĐĚ ĐčđĔĘ đĚĥĤĦĐđ ęĕĠĝė ĝđĕĎč đĘĥ ĐČĘĜ ĕĦĘčĐ ġĤĚĐĚđ ĐĤĔĚč ĤĕĠĝ ĕďĘĕ ĦčđĔĘ ĕďđĝĕ-ĘĞ ĖđĜĕēč ĕĚđČĘĐ ĖĤđĢč ĐĤėĐ ĖđĦĚ Ęĥ đĚđĢĕĞč č"ĐĤČĘ đĜĞĎĐ .ēđĦĕĠĐ ĦđĤĕĕĞč ĘČĤĥĕ .ĎĘĥč ĐĝđėĚ ĐĦĕĕĐ ģĤđĕ đĕĜđ ,Đĥģ ğĤđē ĤĥĘ ĐĥĎđĐĥ ĐĚĕĥĤč ěđĥČĤĐ ęĤđĦĐ ěĚĒđĐ ĐēđĤČĘ ĐĞčģĜ đĦĥČ ęĞđ đĚĞ ĐĥĕĎĠĐ .ĖđĜĕēĐ ěĤģ ĕĘĕĞĠ ĕ"Ğ .ĤĥĐ đč ĐĐĥĥ ěđĘĚčĥ Ĥďēč ,ĤģđčĐ ĦēđĤČ ĦĞĥĘ ,č"ĐĤČ ČčĢĚ ĤĤēđĥĚ Ęĕĕē ĐĕĐ ,ğđČģĤĠ ěĕ'Ďđĕ ,ĥĕČĐ ĦĤĒĞčđ ģĤđĕ đĕĜĘ ĤĒē đĤđĤēĥ ęĞđ ,ĐČĕĤđģč ęēĘĥ ĦđĕđĜēĐ ĦĥĤ .đčĘā ė ĦđĕđĜē Ęĥ ĦĥĤ ęĕģĐ ĐĘĥĚĚĐ Korean ęĕĘĕĚĐ ĕĦĥ Ęĥ ĤđĢĕģ - ĔčĤđģ ĐČĤģĜ ĐģĕĜĞĐ č"ĐĤČ ĦĘĥĚĚ .ĐČĕĤđģ ĕĤĤēđĥĚ ,Veterans ğđČģĤĠ ěĕ'Ďđĕ .ęĕĕđČĤ ĕČĤĥČ ĕČĜĦ ĐĚēĘĚĐ ěĚ ęĕĤĒđēĘ ĕčēĤč ěĕĔĕĜđĚ ĐĘ ĐĦĜģ ĦĥĤĐ .đĘĚĞč ĐėĤč ĐČĤ .Ęĕē ĐĥĞ ČđĐđ ,č"ĐĤČ ,čđĥĕĕč ĖđĜĕēĐ ĦģđĢĚ ĦČ ĤČĦĘ ĐĕĐ ĕĘĥ ĕďĕģĠĦ ,ęĕĠĕģĚ ęĕĕĜĤďđĚ ĤĠĝ ĕĦč đč ĦđĜčĘ đĜĦĜđđė ĦČ ĎĕĢĐĘđ ĦđĞđĢģĚč đč ĘďĎĐ ĤĕĞĢĐ ĤđďĐ ĕĜč ĦČ đĤĕĥėĕĥ

ĦđĚďČ ĘĞ ,ĤđĤēĥĐ ĦĚēĘĚ ĕĤēČ ,ĐĚģđĐ ĐďđĐĕ-ĤđČ .ďđĘč ěđĕĤđĎ-ěč ďđď ĥ"Ğ ĐĠđĞĦĐ Đďĥ ďĕĘ ,ĐĕĕĤĕē ĤĠėĐ .ĐģĕĤĠČ ěđĠĢđ ģČĤĕĞ ĦđĢĤČĚ đČč ęĕĜđĥČĤĐ ĐĕčĥđĦ ďĚĞ ęĕĤĥĞĐ ĐČĚĐ Ęĥ ęĕĥĕĚēĐ ĦđĜĥ ĞĢĚČč ĐĕĐ ČđĐ .ĦĕĚđģĚĐ ĐĢĞđĚĐ ĥČĤč ĦĤđĠ-ěč ĕėďĤĚ ,ģČĤĕĞč ġđĘēĐ ĦĞđĜĦ Ęĥ ĦĤĦēĚč ĤčĞĥĘ ĘĕĞĠ 120,000 Ęĥ ęĦĕĕĘĞĘ ĦđčĤ ĘĞĠ ĐĢĤČ ĐĘĞĥ ĤēČĘđ ĥČĤ ďĕģĠĦč .Đč ęĦĔĕĘģĘđ ĘČĤĥĕĘ ģČĤĕĞ ĕďđĐĕ ,ĐďđĐĕ-ĤđČ ĐĤĕĕĞĐ ēđĦĕĠĘ ĘĞĠ ČđĐ ĦĕĚđģĚĐ ĐĢĞđĚĐ ĐģđĝĞĦĐ ĦđĕĞč ěđĤĦĠĘđ ĐĘĥ ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚ ęđďĕģĘ .ęĕĥďēĐ ęĕčĥđĦĐ Ęĥ ęĕĕďđĝĕ ĤĠĝ ĕĦč Ęĥ ĦĥĤ ęĕģĐĘ ġĘēĜ ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ ĖĤđĢĐ ĐĘĞ ěĚĒĐ ĦĢđĤĚčđ ,ĥďēĐ čđĥĕĕĐ ĕďĘĕ ĦĔĕĘģĘ ĦČ ęĐč ĔđĘģĘ ĕďė ęĕĕďđĝĕ-ĘĞ ĤĠĝ ĕĦč ęĎ đč ęĕģĐĘ .ęĕĕďđĝĕĐ ĝ"ĐĕĦč Ęĥ ęĕĤĎđčĐ ,ěĤČ ěĚĘĒ ,ĒČ Ęĥ ĖđĜĕēĐ Ĥĥ ěĕč ĐĕĐ ČĘĚ ĐĘđĞĠ ğđĦĕĥ ĦđĔĕĐĘč ďēĕ đĘĞĠ ęĐ .ĤĕĠĝ ĝēĜĠ ĤĢđČĐ Ĥĥ ěĕčĘ ,ęĕĕďđĝĕ-ĘĞĐ ĝ"ĐĕĦč ĦĚģĐ Ęĥ ĐĤĔĚĐ ĥđĚĕĚĘ đĤĕėĐĥ ĖđĦĚ ęĐĕĜĥ ĕĜĕĞč Đčđĥē ĐĦĕĕĐĥ ĐĤĔĚ .ĖđĜĕēĐ Ęĥ đĦđčĕĥēč ĦďēđČĚĐ ĦĕčĎĚĐ ďĕĘĥ ĘČĤĥĕĘ ĖđĜĕēĐ ěĤģ ĦĘĐĜĐ ĖđĜĕēč ęĜĕĕĜĞ ĤģĕĞĥ ęĕĚĤđĦ ČđĢĚĘ ĐČĤģĜ č"ĐĤČč ģđē ĤďĞĐč - ĐĘĥĚĚĐ ĕďĕ ĘĞ ěĚđĚĚ đĜĕČĥ ĕďđĝĕ-ĘĞ .č"ĕ - 'ĕ ,ĦđĜđĕĘĞĐ ĦđĦĕėĐ ĕďĕĚĘĦ ĦČ ĘĘđėĐ ĖđĜĕē ĦČĒĐ ĐĚĒđĕĐ ĦČ ďđČĚ ďďđĞ ĦĕĚđģĚĐ ĐĢĞđĚĐ ĥČĤ .ĐĥđĚĕĚ ĦČ ęďĕģđ č"ĐĤČĘ ČĢĕĥ ,ĤĕĠĝ ĝēĜĠ ĤĢđČĐ Ĥĥ ĘČ ĕĦĠĤĔĢĐ Ęĥ ĐĦĚģĐ ĖĤđĢĘ ĦĕčĎĚĐ ęĞĔĚ ęĕĠĝė ĝđĕĎ ĞĝĚĘ ēđĦĕĠĐ ĦđĤĕĕĞ Ęėč ęĕĕďđĝĕ-ĘĞ ĖđĜĕē ĦđďĝđĚ ĦĥĤ

אליעזר שמואלי

מנכ"ל משרד החינוך לשעבר

המשימה להקים בית ספר על-יסודי באור- יהודה הייתה קשה והיינו אמורים להבטיח גם רמת לימודים גבוהה כדי למשוך אליו תלמידים מן הסביבה

24

קשר מי מאחורי השם 25

משפחת פרקאוף עם דוד בן-גוריון בטקס הנחת אבן הפינה

ĘĞ ğĝđĜ ,ğđČģĤĠ ĦēĠĥĚ ĐĦĥĞ ęĕĚĕĘ ,ěėČđ .čđĥĕĕč ęĕĘĞĠĚč ĦđĞģĥĐč ęĎ ,ĐďđĐĕ-ĤđČč ĖđĜĕēĘ ĐĦĚđĤĦ .ĐėĤč ęĐč ĐĦČĤđ ,Đč ęĕĕĘėĘė ,čĕčČ-ĘĦ ĤĕĞĘđ ĐĠđĞĦĐ ĘĚĜĘ ĐčđĤģĐ ,ĐďđĐĕ-ĤđČ ĕĘĞĠĚđ ęĕĥďē ęĕĜđėĕĥ .ĤėĐ ĕĘčĘ ĒČĚ ĐēĦĠĦĐ ,ęĕďĕĚĘĦĐđ ,ĤĕĞĐ Ęĥ ĐĕĜĠ ĦČ đĥďĕē ĐĕĕĥĞĦ ęĕĚĕč đĚė ČĘĥ ,čđĥĕĕč đĤČĥĜ ,ĐĜđđĎĦĐ ęĦĕĕĝđĘėđČĥ .đĘ ġđēĚ ĐĤđĦ ęđģĚĘ đďďĜ ęĐ ĒČĥ - ęĕĜđĥČĤĐ ģĒĕē ęĕĜđĥĐ đĕčĘĥ ĘĞ ĐďđĐĕ-ĤđČč ĖđĜĕēĐĥ ģĠĝ ěĕČ Đč ĖđĜĕēĐ ĦĚĤđ ,ĤĠĝĐ ĕĦčč ěđēĔĕčĐ ĦĥđēĦ ĦČ .ĖđĤĞ ěĕČĘ ĐĤĠĦĥĐ ĒėĤĚĐ Ęĥ đĦĚģĐ ĦČ ĦĤđĠ-ěč ĕėďĤĚ ęĒĕ ęĕĚĕĘĥ ěĕĕĢČ ĐĚđďĕģĘ ĐčĤĐ ğĕĝđĐ Ėėčđ ,ģČĤĕĞ ĕďđĐĕ ĦĥĤđĚĘ ĦČ ęĎ ĤĕėĒĐĘ ęđģĚĐ ěČėđ .ĐĕčĥđĦ ĦčđĔĘ ĤĕĞĐ Ęĥ ęĘĞđĚ ĤđĔģĕđ ,ĖđĜĕēĘ ĐģĘēĚĐ ĘĐĜĚ Ęĥ đĦĚđĤĦ .ĐďđĐĕ-ĤđČč ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚ ģđĒĕēĘ ĦđčĤ ĐĥĞĥ ,(ĤđĤď) .91 ěč ČđĐđ 2012 ĦĜĥč ĤĔĠĜ ğđČģĤĠ ěĕ'Ďđĕ ĘĐĜĕĚĘ ĤĠĝĐ Ħĕčč 'ĠđĤĠ ,ĤĕĕĜģĚ ęĘđģĘĚ čĦė 1962-č ĦĥĥĚ ďēČ ĐĕĐ ğđČģĤĠ ěĕ'Ďđĕ" ,ďĤđđĤĐč ęĕģĝĞ ĦđĚď ...č"ĐĤČ ĦđďĘđĦč ĤĦđĕč ęĕĘđďĎĐ ęĕĤēđĝĐ ĦđĢĘđē ğĕďĞĐ ,ĦđčĕĜĞ ČĘđ ĦđĠĕĘē ĥčĘ ČĘ ,ĦĕďĎČ ĕďė ĖđĦđ ďĤĥĚ ČĘđ ĐĤĕėĒĚ đĘ ĐĦĕĕĐ ČĘ ,ĦđĕčĕĔĤđĠĝ ."ĥĕďĕĕč ęĕĕđĔĕč ččĤĥĘ ĎĐĜ Ě"đĚ ęĕĔģĤĚĤĠđĝęĕĥĕĥđ đčĘā ėĦđĕđĜē45) ģĝĞĐĦČĤėĚĥė ĦđčĤĦ ĕĘĞĠĚĘ ĦđĝĜėĐĐ čđĤ ĦČ ęĤĦ (č"ĐĤČ ĕčēĤč .ęĕĕďđĐĕ ĐģďĢ ĦđďĝđĚđ ęĤđĦč ĖĤčĦĜ ,đĚĥ ĦČ ČĥđĜĐ ,ĐďđĐĕ-ĤđČč ĤĠĝĐ Ħĕč .č"ĐĤČč ĦĕďđĐĕĐ ĐĘĕĐģč ĦĠđĚ ĦđĚďčđ ĘđďĎ

ęģđĦ đĒ ĖĤďčĥ ĐĦĕĕĐ ĐĠĕČĥĐ .ęĕĕĎđĘđĜėĔđ ęĕĕĜđĕĞ đģĒēĕ ĐĘČđ ,čđĥĕĕč ęĕĘĞĠĚĘ ĐďđčĞ ēđė Ęĥ ĦĕĦĥĦ ęĕĤĕĞĢĘ ĐďđčĞ ĦđĚđģĚ ęĎ đĞĕĢĕ ĤģĕĞčđ đĦĘėĘė ĦČ .đč ęĕėĜēĦĚĐ ĕĜČđ ĤĕĠĝ ĝēĜĠ ĤĢđČĐ Ĥĥ ,ĘĦĝČ đĦĥČđ ğđČģĤĠ ěĕ'Ďđĕ ĐēĚĥĐ ĦĥđēĦđ ,ĦĕĎĕĎēĐ ĤģđčĐ ĦēđĤČĘ ďēĕ đĜčĝĐ ĦĤĞĐ ĐĤđĚĥ ěĕĕďĞ ĕĜđĤėĕĒč .čĔĕĐ Đč ĐĥĎĤđĐ ĤĥĐ Ęĥ ğČĥ ,ĐēđĤČĐ ĦĞč ğđČģĤĠ ĕĜĒđČč ĥēĘĥ ĦđĘĞĠĦĐĐ ,ģđēĤĐ ēĤĒĚč ęēĘđ ęĘđĞč ĐčĤĐ ĐČĤ Ĥčėĥ ĕĠ ĘĞ ĦČ ĘĕēĦĚ ĤĥĐĥ ěđĕĞĤĘ ĘĎĦĝĐĘ đĘ Đĥģ ĦČĒ Ęėč ġĤĚ ĞĠđĥ ,Ĥģđčč Ėė Ęė ĦĚďģđĚ ĐĞĥč đĦďđčĞ ĦĚĥĎĐ ěĞĚĘ ęđĤĦĘ ĐčĤĐ đĦđĜđėĜ ...ęĕĜĠ ĤĕčĝĚđ ĘĞ đďĕĞĐ đĕĦđĘČĥ .đč ĐĤėĕĜ đĜĘĥ ĦĠĦđĥĚĐ ĐĤĔĚĐ :ęđģĘ ďĕĦĞĐ ĤĠĝĐ Ħĕčč đĦđĜĕĕĜĞĦĐđ đĦđčĐĘĦĐ ĦďĕĚ đēĦĠĕĕ ĦđĚĎĚ ĐĚė ,ĦĞďĘ ĥģĕč ,đč đĕĐĕ ęĕďĕĚĘĦ ĐĚė ?đč đďĚĘĕĕ ęĕĕĎđĘđĜėĔ ĦđĞđĢģĚ đĘĕČđ đč ĎĕĢĐĥ ĐĞĢĐĐ ĦČ ğđČģĤĠ ěĕ'Ďđĕ Ęčĕģ ďĚĞĚ đĦđČč ĥĎĤĚ ęđĕ đĦđČĚ ĐĜĥ ĖđĦčđ ,ĤĕĠĝ ĝēĜĠ ĤĢđČĐ Ĥĥ ĤĠĝĐ Ħĕč ęģđĐ ęĕĕĜĥĐ ěĕč ĦčĐĘĜĐ ğėĐ ĦĞĕģĦ Ęĥ .ĐďđĐĕ-ĤđČč ğđČģĤĠ ęĥ ĘĞ ğĕģĚĐ ĤĠĝĐ ĕĦč ĕĤĎđčĘ đĤģĕĞĚ ďĞđĕĚ ĐĕĐ ĤĠĝĐ Ħĕč ěđĚĕĚĘ ĐĚđĤĦ ĝĕĕĎĘ đĜēĘĢĐ ĘĕčģĚč .ęĕĕĦėĘĚĚĐ ĖđĜĕē ęđĕģ ĤĥĠČĦĐ Ėėčđ ,ĕĦď ĤĠĝ Ħĕč Ęĥ đĦĚģĐ .ęĕĕĦďĐ ĤĠĝĐ ĕĦč ĕĤĎđčĘ ęĎ ĕďđĝĕ-ĘĞ -ĤđČč ğđČģĤĠ ĥ"Ğ ğĕģĚĐ ĤĠĝĐ Ħĕč ČĘĚĚ ęđĕĐ ďĞ ĕčĔĕĚ ĖđĜĕē ĦĕĕĜģĐč čđĥē ďĕģĠĦ ĐēĘĢĐč ĐďđĐĕ .đĦĤĥėĐčđ ĤĕĞĢĐ ĤđďĘ ĞĕĢĐ ĝ"Đĕč ĦĚģĐĘ ĐĚđĤĦĐ ĘĞ ĐĔĘēĐĐ ďčĘĚ ğđČģĤĠ ęđĒĕĕĥ đĐĥĘė ĕĘėĘė ĘĞĠĚč ĦđĠĦđĥ ęĎ ĤĥĐ

אור-יהודה התפתחה מאז לבלי הכר, והתלמידים, שאוכלוסייתם התגוונה, נשארו ביישוב, שלא כמו בימים הראשונים - שאז הם נדדו למקום תורה מחוץ לו

מגילת היסוד

Made with