Onsdag 07. februar 2018

2

Onsdag 7. februar 2018 •

Kom til enighet om vann og gebyr

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud Viktig utdanning 2018 er utropt som «Yrkes- fagenes år» av regjeringen, og 1. februar gikk startskuddet. Det viser seg at annenhver NHO- bedrift ikke klarer å rekruttere nok fagarbeidere. Statistisk sen- tralbyrå har regnet ut at Norge vil mangle nær 90.000 fagarbei- dere i 2035 hvis utviklingen fort- setter. I Innlandet er det store vyer for framtida. Mange bygge- prosjekter er allerede igangsatt, og mer kommer. Befolkningen blir gradvis eldre, og om noen år kommer det til å være behov for mange hjelpende hender. Da ønsker vi alle at disse skal være fagutdannede. Samfunnet har utvilsomt behov for fagarbeidere i tida framover. Dessverre er det slik at mange elever på yrkesfag sliter med å fullføre utdanningen sin, fordi de ikke får læreplass. Lokale bedrifter har vært flinke til å ta inn lærlinger, men det er nok fortsatt en del å gå på. Regjeringen har lovet å styrke de yrkesrettede utdanningene med 70 millioner kroner i år. Pengene skal blant annet bru- kes på å få fram flere læreplas- ser, styrke hospiteringsordning- en for yrkesfaglærere og til godt over 600 nye studieplasser i fagskolene. Dessuten skal det jobbes målrettet mot rådgiverne i ungdomsskole og videregå- ende skole, slik at de motiverer flere til å velge yrkesfag. I tillegg blir det en omdømmekampanje i sosiale medier som skal skape blest om yrkesfagene. Det er også gledelig at det i forbindelse med yrkesfagåret blir jobbet for å få bedre balan- se mellom kjønnene. I dag er det slik at 90 prosent av ele- vene som tar helsefag er jenter. Ser vi på fordelingen innen tek- nikk og elektro, er det 97 pro- sent gutter. Vi håper virkelig at det å utro- pe 2018 til yrkesfagenes år blir noe mer enn et PR-stunt som vi ikke ser noen virkning av. På Østre Toten er fagarbei- dere så smått igang med å bygge et stort omsorgssenter, og når det står ferdig, skal det jobbe en rekke fagarbeidere innen flere yrker der. Framtida kan bli krevende på mange måter, og derfor bør vi være for- beredt.

Endelig er uenigheten mellom Vestre Toten kommune og Raufoss Næringspark ANS om vann og infrastruktur ryddet opp i. – Vi har fått en vinn – vinn-løs- ning, sier ordfører Leif Waarum. Uenigheten mellom Raufoss Næringspark ANS (RNP) og Vestre Toten kommune om vann og infrastruktur, som som har røtter helt tilbake til utbygginga av vannforsyning til tettstedet Raufoss og Raufoss Ammunisjonsfabrikk, er nå på god veg til en endelig løsning – til beste for alle parter, ifølge ordfører Leif Waarum. – Det har vært en lang veg å gå, men nå har vi jobbet oss fram til samarbeidsløsninger som vi føler er vinn - vinn, sier Waarum. Uenigheten har blant annet dreid seg om eierforhold til vannforsy- ningsledning utenfor industripar- ken og hvor mye bedriftene skal betale i vanngebyr til kommunen. Ingen kameler Raufoss Ammunisjonsfabrikk og Vestre Toten kommune har siden utbyggingen av vannverket i Skjelbreia i 1962 delt på ansvar og kostnader med å skaffe vann til industrien og innbyggerne, og saken er preget av mange avtaler og tilleggsavtaler som er blitt gjort i årenes løp. Forslaget til samarbeidsplan som er jobbet fram gjennom samarbeidsmøter mellom representanter for bedrif- tene og kommunen, ble behand- let i kommunestyret torsdag. – Den ble enstemmig vedtatt, sier Waarum. Han understreker hvor viktig industrien er for både kommunen og tettstedet Raufoss. Søndag ble første runde i Bringserien, som er serie for de beste jenter 16-lagene i Norge, spilt i Skreiahallen. Skreia spilte første kamp mot Ellingsrud og havnet bakpå fra start. Etter pause var de oppe på uavgjort, men motstanderen dro ifra og Skreia tapte først kamp 18-22. Senere på dagen skulle de ut mot Ullern som hadde spilt uav- gjort mot Ellingsrud i mellomti- den. Trener Kai Vidar Lundstad hadde justert litt på laget og bedt spillerne brette opp Mina B. Sveen mina@totens-blad.no

Ordfører Leif Waarum er godt fornøyd med samarbeidsplanene med Raufoss Næringspark.

kommunal overtakelse av vann- og avløpsnettet i parken, som Veolia i dag har ansvar for. Det er gjort en vurdering av ansvars- forholdene i Skoledammen, med vedlikehold og slamming, teknis- ke installasjoner og fallrettighe- ter, og det er planlagt å fordele oppgaver og ansvar for dammen. I avtalen ligger også at kom- munen tar kostnaden med byg- ging av ny brannstasjon, som gir besparelse for industrien, og tan- ken om at kommunen overtar hele ansvaret for brannvern er luftet. Også grensa mellom Gjøvik og Vestre Toten har vært oppe til diskusjon, og begge par- ter ønsker at hele Raufoss Industripark skal bli liggende

innenfor grensene til Vestre Toten kommune. Vil du bli rakettforsker? Lørdag 10.februar er det klart for ny forelesning ved Juniorakademiet på Raufoss. Denne gangen får akademiet besøk av en ekte «Petter Smart», nemlig Anders Sande fra Nammo. Han jobber med pro- duktutvikling for rakettmotorer og verktøy for å fremstille disse. Det er ikke småtteri som kreves når en rakettmotor skal ut i ver- densrommet og være til å stole på hele veien! Det får unge aka- demideltakere høre mer om denne lørdagen. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Kåre Anton Johnsen, Vestre Toten, født 1925, døde 23. januar. Svend Rudolf Ottosen, Vestre Toten, født 1928, døde 18. januar. Magnhild Bjerke, Østre Toten, født 1931, døde 19. januar. Håvard Melbye, Østre Toten, født 1943, døde 27. januar.

– Måtte dere svelge noen kameler undervegs i forhandling- ene? – Absolutt ikke. Vi synes vi har fått til en plan som vil fun- gere veldig bra for alle parter. Det er vi selvsagt godt fornøyd med. Vannet er vi enig om, og nå tar vi det derfra, sier Waarum, som er tilfreds med utviklingen i saken. Diskuterer grense I løsningen ligger at kommunen overtar vannledning fram til par- kens grense, og fornyer denne. Det betyr en kostnadsavlastning for RNP på 300.000 til 400.000 kroner ifølge kommunens bereg- ninger. Det skal også utredes en ermene. En jevnspilt førsteom- gang var underholdende og spennende, og endte 11-10 til Skreia. Etter pause var det bare ett lag på banen, og anført av en strålende Mari Stensrud kjørte Skreia over Ullern. Kjappe mål av Nora Sønsteby, Selma Panengstuen og Birte Fosnes brakte Skreia opp i en ledelse på ni mål etter halvspilt omgang, og det klarte aldri Ullern å ta igjen. Da kampen var slutt, sto det 27-21 til Skreia som har fått en god start i serien.

Tap og seier for Skreia i helga

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Selma Pangengstuen og de andre Skreia-jentene både vant og tapte i helga. (Foto: Terje Håkensbakken).

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with FlippingBook - Online magazine maker