פרסומידע - גיליון 939

ידִע

פרסו בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ במדִבר |

939 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

31.5.2019

|

תשע”ט

כו’ באייר

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online