פרסומידע - גיליון 860

ידִע

פרסו

860 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ כי-תצא י’ אלֹולֹ תשע”ז 1.9.2017 | |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

89- בריתות בוקֱר ב & בקֱסם שלֹ גוונא 02-5336036 gavna . co . i l לֹקֱבלֹת תפריט עכשיו: חייגו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online