Kraks Vejviser pdfa1903

T ilføjelser, der er komne til Vejviserens Kundskab, efter at Tryk­

ningen er begyndt, tindes Side 1054.

En Fortegnelse over Oplysninger, der er indkomne for sent og

over mulige Rettelser udgaar den 1. Februar og udleveres gratis.

In d h o ld s fo r te g n e ls e for V e j v is e r e n fin d e s paa næ ste B la d .

Made with FlippingBook Learn more on our blog