Onsdag 06. januar 2016

4

Onsdag 6. januar 2016 •

Utrygge beboere utsatt for bråk og innbrudd

13 bileiere ble natt til 3. jule- dag utsatt for innbrudd i en avlåst parkeringskjeller i Gjøvik sentrum. Det er ikke første gangen dette skjer. Flere beboere er redde etter stadig bråk og innbrudd, og etterlyser nå tiltak for å bedre situasjonen. Et tilsvarende innbrudd skjedde 1. pinsedag i fjor i garasjeanleg- get i Trondhjemsvegen 16-22, der også borettslaget Wergelands gate 3 leier parkeringsplasser. Da ble også 13 biler ramponert. – Jeg vet ikke om tallet 13 er en forbannelse over oss, sier leder i borettslaget Wergelands gate 3, Stein Oudenstad. Borettslaget består av 16 lei- ligheter, og leier seks parkerings- plasser i garasjeanlegget til Trondhjemsvegen 16-22 som eies og driftes av Gjøvik boligstif- telse. Borettslaget var i møte med Gjøvik boligstiftelse mandag for å diskutere hva som kan gjøres for å trygge forholdene for de som er bosatt i leilighetene. – Vi har bedt to ganger om å få installert kameraovervåknings- utstyr, og er blitt lovet et svar fra boligstiftelsen til neste styremøte, sier Oudenstad. Stadig bråk og innbrudd Flere beboere Gjøviks Blad har vært i kontakt med føler seg utrygge etter stadig bråk og inn- brudd. – Det er ikke mange som blir boende her lenge. Det flyttes inn og ut hele tida. For de fleste er det en nødløsning å bo her til de får seg en bedre bolig, sier en av beboerne, som av hensyn til sin egen sikkerhet vil være anonym. – Det er nesten daglig bråk. Politiet er her flere ganger i uka. Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no

Stein Oudenstad, leder i borettslaget Wergelands gate 3, har sett seg lei på stadig bråk og innbrudd, og håper nå å få installert kamera- overvåkning i garasjeanlegget hvor de leier parkeringsplasser av Gjøvik boligstiftelse.

De kjenner situasjonen meget godt, sier den bekymrende bebo- eren som har installert sitt eget overvåkningskamera i leilighe- ten. Uka før bilinnbruddene i romula var det to innbrudd. Det har også tidligere vært innbrudd i flere boder. Må ha skriftlig varsel Boligstiftelsens formål er å skaf- fe og forvalte boliger til boligsø- kere som av ulike årsaker trenger

bistand til å skaffe seg bolig. Stiftelsen disponerer i alt 1.050 boenheter. Dette er utleieboliger som tildeles av helse/omsorg i Gjøvik kommune. Andre boliger tildeles gjennom NAV og noen boliger leies av Sykehuset Innlandet. – Trondhjemsvegen 16-22 består av 72 leiligheter. Sykehuset leier de fleste. Resten leies ut av NAV. Vi har ingen påvirkning på hvem som bor der, forklarer driftsleder i boligstif-

telsen, Trond Herman Hesla. Han opplyser ellers at stif- telsen må ha en skriftlig klage før de sender ut varsel. – Vi må sende ut flere varsler før vi kan sende over saken til Namsmannen. Namsmannen sen- der så ut et brev om avlåsing av leiligheten, opplyser Hesla. Boligstiftelsen har flere ganger reparert både garasjeport og dør- låser inn til garasjeanlegget. – Politiet har spurt oss om

hvorfor vi ikke har kameraover- våkning. Dette er noe vi nå ser på, og vi har bedt om å få en pris på slikt utstyr, opplyser driftsle- deren i Gjøvik boligstiftelse. Politiet etterforsker nå bilinn- bruddene i romjula. – Vi har konkrete spor å gå etter, og jobber aktivt med saken, bekrefter leder av etter- forskningsseksjonen i Innlandet politidistrikt Gjøvik, Bjørn Slåtsveen.

Mener de har uholdbare parkeringsforhold – Det er mange forhold som vi er fornøyde med og glade for ved skolen vår på Biristrand. Men det er en ting som vi mer en gjerne hadde sett at det ble en endring rundt. Dette gjelder plass for par- kering for ansatte og andre besø- kende ved skolen, sier FAU-leder Hege Steinstad. kerte bilene. Dette er svært uhel- dig, mener FAU-lederen. Besøkende og foreldre har ingen annen mulighet til parke- ring enn langs veien på øversiden av skolen. Da må ofte skolegår- den brukes som snuplass. Om vinteren med høye brøytekanter gir dette ekstra utfordringer. med rullering av trafikksikker- hetsplanen. Her påpeker de blant annet behovet for å utbe- dre parkeringsforholdene ved skolen. På nedsiden av skole- bygget er det et område som i dag består av gress og jordhau- ger. Dette området eies av kom- munen, og brukes ikke av sko- len/skolebarna, og kan være en egnet plass for parkering. – Av hensyn til spesielt bar-

13 bileiere ble natt til 3. juledag utsatt for innbrudd i en avlåst parkerings- kjeller i Gjøvik sentrum. Bilene er rensket for blant annet elektronikk.

De ansatte er henvist til å par- kere mot endeveggen av skolen. Bilen må kjøres over veigrøfta, og underlaget skråner. Om høs- ten og vinteren er bakken ofte isbelagt, noe som kan være både vanskelig og trafikkfarlig. Når barna skal gå hjem fra skole eller SFO må de passere bak de par-

Drosjer som henter barn ved sko- len parkerer inne i skolegården. Noen ganger er det ikke ledig plass ved parkeringsplassen for ansatte, og disse må da også par- kere inne i skolegården. I høst har FAU og SU ved skolen sendt inn en felles høringsuttalelse i forbindelse

Klubbrenn på Vind til uka

nas trafikksikkerhet bør det eta- bleres forsvarlige parkeringsmu- ligheter for ansatte og andre. Aller helst bør det lages en sam- let plan for parkering og sykkel- parkering ved skolen, mener de.

Skigruppa i Vind idrettslag har også i år gleden av å ønske alle skiinteresserte velkommen til klubbrenn på den flotte skiare-

naen ved Vindhytta hver ons- dag fremover. Første klubbrenn er neste onsdag, 13 januar. Første renn blir i klassisk stil.

Made with