Vejviseren 1907

STEMPELPAPIR

TELEFON 330

LUDVIG VOLDBYS BOG- OG PAPIRHANDEL

■ i

c3

•B ijjbe ‘J)|si ejj sBlajpn jsxog -SuiAiæAgxoa

A Banken besørger alle almindelige Bankforretninger.

£ s ,

c /& Ÿ

GENTOFTE KOMMUNE LOKALHISTORISK ARKIV Vejviser

' T TT T in -▼▼▼ yr ▼▼ ^

Ordrup-Charlottenlund Bank. Jægersborg Allé 31. Tlf. Ordrup 407. Kontortid 10—12 og 6—8.

fo r

Gjentofte Kommune

Filialen i Gjentofte Posthus aaben hele Dagen.

I n d s k u d forrentes med h, 4% og 5 pCl.

5 pCt. Iridlciansbeviser m. Rentekupons udstedes i Slk. paa 200 Kr. og 1000 Kr. Vekseldiskontering, Kassekredit. Laan paa Børspapirer, mod Pant eller Kaution, Byggelaan. Indløsning af Kupons og udtrukne Obligationer.

(8de Aargang.)

Pris: 2 K r .

Boxer udlejes for 15 Kr. Værdier modtages i Depot.

Kj ©benhavn. I K o m m i s s i o n h o s G . E . C . G a d . TRYKT HOS NIELSEN & LYDICHE (AXEL SIMMELKIÆR)

’ T T T T T T ’

3

Avertissementer.

GeorgR.Øllgaard« Viggo Petersen cand. polyt.

cand. polyt.

H e l l e r u p

I n g e n i ø r e r

G e n t o f t e

Telefoner: Hellerup 161x og 161y Kontorer: Strandvejen Nr. i28. projekterer — leder — lader udføre

I N D H O L D .

Side 1. R e a l-R e g iste r giver Oplysninger om de i Kommunen værende Institutioner og Forhold, der have almen Interesse. 25 2. H u s-R e g iste r, ordnet alfabetisk efter Vejenes Navne. Ejerens Navn er det første, og hvor det er i Paranthes, betyder det, at vedkommende ikke selv bebor Ejendom­ men. * anbragt ved Navnet betyder, at vedkommende kun bebor Stedet om Sommeren. Ejendommens Matr.- Nr. og Vurderingssummen til Ejendomsskyld er anført i Parenthes umiddelbart efter Husnumret. Bylaget findes angivet ved hvert Vejnavn, ligesom ogsaa Angivelse af det Kirkesogn, hvortil Vejen hører. Hvis en Vej er pri­ vat Vej, staar dette anført ved V e jnavnet........................ 49 3. P e rs o n -R e g is te r i alfabetisk Orden. Postdistrikterne ere betegnede med henh. Ch., G., H. og Kl,, hvilket betyder Charlottenlund, Gjentofte, Hellerup og Klampenborg. Tel. Hell., G., O., B., Kr. eller S. betyder henh. Telefon Hellerup, Gjentofte, Ordrup, Bellevue, Kristiansholm eller Søborg. 159 4. F a g - R e g i s t e r ...................................................................................... 249 5. E rin d r in g sliste .................................................................................. 273 6 . V e jk o rt. BYPOSTEN Daglig Vogne ad Strandvejen H e l l e r u p , C h a r l o t t e n l u n d , O r d r u p C?V 7228 & 5918 Q&

Danbværftsg og lt?an&forsv?mngsgHnlæg, l?ej= Udpak* og SeptioTTanftSganlæg. *?»•** Kloak- og Spildevandsplaner' (m. IV. C.) fo r større og mindre Ejendomme. »*• Assistance ved Udparcelleringer * Tekniske Konsultationer Chr. Andersen Entreprenør Villa »Charlottendal«, Bernstorffsvej, Hj. af Maltegaardsvej pr. C l i a r l o t t e i i l - a n d . . Udfører Vej-, Kloak=, Jord- og Betonarbejde Spildevandsledninger • S e p t i e - T a n k s &W. C. Cementfliser til Fortov og Indgange til Villaer, Sten- og Brolægningsarbejde*Rensning af Kloak m. m. ©¡S«® W r b I A*t ud*øres s° h d i og til b i l l i g s t e Priser ( T i *■ * v * og efter Au toritetern es Forskrifter. Telefon Gjentofte 103 Telefon Gjentofte 103

5

Avertissementer.

Avertissementer. Vilh. Joh. Sørensen, S k ræ d e r . n— Strandvej Nr. 173, ^ N y t T lf . 127 x . H e lle r up. N y t T lf. 127 x . Stort Udvalg i engelske moderne Habits og Paletot-Stoffer. 1. Klasses Arbejde. Reparationer udføres hurtigt og billigt.

4

Lieut. TL Jacobsens Handelsgartneri Hellerupvej 60. Telefon 162.

M . L I L L E L U N D

5ymaskin<>forretning etableret 1881 anbefaler sit store Lager af Symaskiner for Familier og Handværksbrug. Lager a f Synaale Sk y tter etc. . Reparationer udføres. »Onsgaard«, S trandvej 187 , Telefon Hellerup 98 . Uouis Glcesner Hellerup /Vlaterialhandel Strandvej. Hj. af Carolinevej. ¥ V.

T u b e f a r v e til

tort Udvalg af Potteplanter, afskaarne ' Blomster, Kranse, Kurve og Buketter. NYT U d l e j n i n g af Planter til Lejligheder, baade for en enkelt Dag og for længere Tid. Hele Lejligheder monteres med Planter. Telefon 162 Hellerup.

^ 4

Kunst- og D e ko ra tion sma ling

Em. Nielsen & Ch.r. Cliristensen aut. Installatører f o r L e d n i n g e r til V a n d og G a s s a m t , e l e k t r i s k L ys o g Kr aftov erførin g, - v Onsgaardsvej 9. Hellerup. Tlf. Hellerup 120. Værksteder: Sofievej 2A &. Esthersvej 6. J

7

Avertissementer.

6

Avertissementer.

med Deres Tryksager.

/ Hellerup B o g try k ke r i

Strandvej HOC ( Strandborg*) faar De en god Behandling, Deres

O. Jacobsens Skole i O r d r u p underviser i alle Realskolens Fag med Sprogene: Tysk. Engelsk og Fransk. Skolen, der er Fællesskole for Piger og Drenge, lægger særlig Vægt paa Undervis­ ning i Regn i ng , Re t s k r i v n i n g og Ha andsk rift (Korrespondance- og Forretningsskrift). Maanedligt Honorar 3— 6 Kr. I Eftermiddagsskolen gennemgaaes, mod særskilt Retaling, Lektierne med de Elever, hvis Forældre ønske dette. I den i Forbindelse med Skolen værende Musik­ skole undervises i Pianoforte, Orgel og Violin.

Trykarbejder af hvilkensomhelst Slags bliver hurtigt og smukt udførte til samme Priser, som De maa betale i København. Støt Stedets Fagmand og bestil ikke Deres Tryksager hos nogen Kommissionær, — det er at gaa over Bækken efter Vand.

Strandvej 110 C.

Te lefon I 3 3 4 x | Hellerup

„ S t r a ndb o r g

8

Avertissementer.

AVERTISSEMENTS-FORTEGNELSE

Jacobsen, Th., H andelsgartner, Helle­ rupvej 60. Jacobsen, Thorvald, U rtekr.,S trandv.l89. Jensen, Søren, Pianofortefabrikant, B red­ gade 33. Kjøbenhavns Amts Avis. Knudsen, Chr., B rændselsforretning, Strandvej 171. Laub & Saltos højere Pigeskole, Cbar- lottenlund. Lillelund, M., Gasmester, Sym askine­ forretning, Strandvej 187. Mellerup, Elis, C igarhandler, Strandv.157. Møller, C., H ørkræmm er, Strandvej 74. Nielsen, Emil, og Chr. Christensen, In ­ stallatører, Onsgaardsvej 9. Nielsen, Lars, Uhrm ager, Strandvej 92. Nielsen, P. A. Jt Co., Møbelmagasin, Skindergade 28. Nielsen, Rudolph, B rændselsforretning, Hellerupvej 44. Nielsen, Villiam, M anufakturhandler, G jentoftegade 20. Nordisk Ulykkesforsikring. Olsens Glas- og Porcellænsforretning, Strandvej 157. Ordrup-Ckarlottenlund Bank, Jægers­ borg Allé 31. Ottesen, Jul., Skomagerm ., Strandv. 183. Petersen, Laurits, Fiskehandler, S trand­ vej 149. Petersen, Niels, Sadelmager, Sofievej 3. Rasmussen, Gustav, Ravnsborg Vaskeri, Gjentofte. Rasmussen, P., L inoleum sforretning, P eter Skram sgade 6. Skandinavien-Amerika-Linie, Damp­ skibsselskab. Strandvej Gasværk Strandvej 72. Søgaardens E'ællesskole. Sørensen, V.J , Skræderm ., Strandv. 173. Ulriksen, IL, M alermester, Liljevej 26, Gjentofte. Winther, P., G larm ester, Callisensvej 5. Wolff, Karen, F’ru, Konditori, S trand­ vej 181. Øllgaard, Georg /(., og Viggo Petersen, Ingeniører, Strandvej 128, H ellerup.

Andersen, Anders, Brøndgraver, Sigrids- vej 1 A. Andersen, Chr., E ntreprenør, Hj. af Bernstorffsvej og Maltegaardsvej. Andersen, N. A., Skomagerm .. Gjentofte- gade 20. Andersen, V., Blikkenslagerm .. Strand­ vej 98. Baunegaards Villagrunde, A/S. Buch, Peter, V inhandler, Helm erhus. Byposten. Christiansen, C., Giarm., Strandvej 110. Christiansen, J Beslagsmed, Jægersborg. » Constantia «, R estauration, F.W ilhelm - sen, Strandvej 231. »Danmark «, Cigar- og Tobaksfabriken. Dannevirke, Cycleforretning, Jægersborg Allé 31. Frandsen, E., & Meyer, V. Boulevard 25. Frings, //., Confiture-Fabrik, Johanne- vej 7. Gjentofte Boghandel, N. C. E. Nielsen. Gjentofte Cycleforretning (Johs. H. Stau- gaard), Gjentofteg. 21. Gjentofte Vaskeri (Hartvig Hansen). Glindemann, Hans, G alanterihandler, Strandvej 189. Glæsner, Louis, Hellerup M aterialhandel, Strandvej 72. Grau, P. J., Sm edem ester, Søgaards- vej 10. Hellerup Blomsterhandel, (Maria Jø r­ gensen), Strandvej 177. Hellerup Bogtrykkeri, Strandvej 110 C. Hellerup Fodtøjs-Reparations- Værksted, Strandvej 185. Hellerup Glarmester- og Forgylderfor­ retning, Strandvej 82. Hellerup Savværk og Maskinsnedkeri. S trandvej. Hellerup Skotøjs-Lager, Strandvej 173. Hellerup Tændstikfabrik, Hellerupvej 44. Hellerup Vinhandel (Carl Qvistorff), Hel­ lerupvej 32. Holst, Eva, og Anna Helmecke, foto­ grafisk A telier ved Taxtgrænsen. Jacobsen, Henry, Bagerm ., Strandv. 159. Jacobsen, O., Skolebest., Hyldegaardsvej.

Vedligeholdelse ft

Lor at imødekomme et ofte 1 udtalt Ønsl

11

Avertissementer.

10

Avertissementer.

C H A R L O T T E N L U N D . V. LAUB ’8 & A. SALTO’s HØJERE PIGESKOLE STIFTET 1888.

Henry Jacobsen He l l e r u p vis å vis Bommen Str an dv e j 1 5 9 Fransk-&Wiener-Bageri saml Konditori. Telefon: Hellerup 157.

i ■ ü ■

\m

§S 1 H i m i B m m

Faste Leverancer leveres med Vogn 2 Gange daglig.

Guld-Medaille Paris 1905 .

Guld=Medaille London 1905 .

BØRNEHAVE OG 10 KLASSER.

U dsalg: Callisensvej 14, Hellerup. Hellerupvej 15 A — Margrethevej 1 Strandvej 134 — Jægersborg Allé 5, Charlottenlund. Fredensvej 37 Ludvig1, ! uborgvej, Kjøbenhavn.

MellemskoleeksamenAlm.Forberedelseseksamen.

m

Tilskud til Fripladser fra Hds. Majestæt Dronningen, Staten, Am tet, Kommunen o. fl.

tm Ü i 1 I i m

MUSIKSKOLE •DANS- GYMNASTIK. (Klaver, Violin, Sang.) In dm e ld e ls e a f voksne og B o rn . PROGRAM fa s paa Skolen og i Fru RØNNOW’s Boghandel.

13

Avertissementer.

1 2

Avertissementer.

Telefon 127 . Telefon 127 . Hellerup Skotejs Lager er nu kun Strandvej 173 A n d e r s A n d e r s e n StørsteUdvalgi Helerup * StørsteReparationsværksted S p e c ia lite t: R e fo rm - o g eng l. B ø rn e fod tø j

Brændselsforretning P. H. Nielsens Eftf., Chr. Knudsen Strandvej 171. ^ Telefon 791 y Hell. leverer alle Sorter K u l og Ko k e s fra Det danske Kulkompagni i Frihavnen A k . _ f r it i H u s — t i l K a l k o m p a g n i e t s b i l l i g s t e D a g s p r i s P a r t i e r s lu tte s ti l senere L ev er in g Ildfaste Sten, Ler, Rer, Cement, Tjære 09 Tagpap Nyt ! Nyt ! Nyt ! Nyt ! Gasbelysning ved (Udbrændende Gasglødelamper er den billigste Belysning; erstatter fuldstændig elektrisk Lys, gjør dekorativt den samme Effect med større Lys­ styrke. E t s p a r s o m t G a sfo rb ru g Stort Lager af Gaskroner til alle Priser. „Onsgaard“, Strandvej 187. Telef. 98. M. L illelund. Q asm ester.

Telefon 127 .

Telefon 127 .

Tlf. 106. Laurits Petersen, Tlf. 106 (Sletten) Strandvejens ældste Vildt- og Fiskehandel.

Anbefaler: F i s k , V i l d t o g Ø s t e r i prima Varer til billigste Dagspriser.

t

15

14

Avertissementer.

Avertissementer.

Ægte Hvid Oportovin M r k .

Fortrinlig Sygevin 2 Kr. pr. Vi Btl. A n b e f a l e t a f L æ g e r

tß\>t! 1ß\>t! tß\>t! tß\>t! jfjerntænblng veb Xuft er en ng epobegørenbe ©pfinbeløe, øolibt oø bolbbart. 'Kan anbringe© paa alle Slagø ©aølamper. Opøaetteø overalt. Ifcan øeø i Wirhøombeb i mit Xoftale, Stranbvej 187. Helcfon 08, Ibellerup. /UV Xi l l e l unb , Œ

samt ivrige gode og vellagrede Vine og Spirituosa anbefales P e t e r B u c h Direkte Import af Vine — Helmerhus V Boulevard 13. — Tlf. 1107 Varerne bringes overalt.

*/

i* i I

à o Y v s t a x v W a .

pr?

m

Glas- Porcellænshandel S tr a n d v e j 157 anbefales de ærede Forbrugere. Stort Udvalg i Porcellæn, Glas, MajolikaogLervarer -Sr- alt til Byens Priser. TJdlejnixig a f G la s og F o r c e l ls e z i Dørplader og Navnekopper udføres billigst. Telefon: Hellerup 359y

) tf

Constantias velrenommerede Restauration, aaben Sommer og Vinter, anbefales. Kunstgedning til Havebrug Superfosfat, Kaligødning, Thomas Fosfatmel, Benmel, Norsk Fiskeguano, Chili Salpeter, Svovlsur Ammoniak, Peru Guano imit., Gødningskalk amt forskellige sammensatte Gødningsstoffer faas saavel i hele Sække à 200 Pd. som i mindre Partier til laveste Dagspriser. Prisliste sendes paa Forlangende. Vestre Boulevard 25, København B. Grundl. 1859. Tlf. H 895. £ . Frandsen & M e y e r .

G j e n t o f t e V a s k e r i M itsc lielstræcLe 30 . Telefon 69 modtager alt til Vask og Strygning. H a r tv ig H an sen .

19

J 8

Avertissementer.

Avertissementer

Vogn- samt exam. Beslagsmed.

JÆGERSBORG. Tel.: Gjentofte 29.

Tel.: Gjentofte 29-

Tlf. 2 i. G jentofte. E n e -U d sa lg f r a OTTO H E R T Z & Co., F r a n k fu r t a \M Hellerup Savværk og Maskinsnedkeri anbefaler sig med alle Slags høvlede L ister, Bræder, Tømm er & Affaldsbrænde. Alt Snedkerarbejde udføres, t-s Telefon Hellerup 177.

|3 g 3 g 3 § 3 g 3 æ § 3 § 3 § 3 S 3 § 3 § 3 g 3 § 3 © * Husk Hellerups billigste

IOI

jA P A j t o L i r eksisterende Lædersværte for nyt Fodtøj. Prøv og De vil forbavses. engros & en detail. L oui s G læ sn er , Strandvej 72. Telefon 67 Hell.

Qaloscher repareres og oppudses. Strandvej 185. Strandvej 185.

H. Ulriksen, Malermester, Telef. 183 Gjentofte. Liljevej 26 , Telef. 183 Gjentofte. a n b e f a l e r s i g m e d Bygnings-, Møbel- og Vognarbejde. Skilte-Dekoration. O v e r s l a g e s . 2

H e l le r u p J u l e t i d e n d e T e l e f o n a d r e s s e r f or H e l le r u p H e l le r u p A n n o n ee tr æ k p a p ir u d g a a r f r a Hellerup Bogtrykkeri. Strandvej 110 C. Tel.: 334 x Hellerup.

20

Avertissementer.

21

’ Avertissementer.

A lt ^ By g n i n g s a r b e j d e ^ u d f ø r e s til billigste Priser. V. /Andersen, Blikkenslager, Zink- &Skifferdækker, W . C. in s ta lle re s ★ B a d e v æ r e l s e r m o n te re s . Sundborg hu s . S t r a n d v e j e n N r . 9 8- T e le fo n H e lle ru p 128. Udsalg af ^ a l t K ø k k e n u d s t y r ^ s a m t Lampeglas og Væger.

KJØBENHAVNS AMTS AVIS

LYNGBY AVIS

NYHEDS- OG AVERT ISSEMENTST IDENDE FOR LYNGBY, GJENTOFTE, HELLERUP, ORDRUP, SØLLERØD, GLADSAXE , HERLØV OG OMLIGGENDE SOGNE. — i v -------

Bringer foruden politiske og kommunale Artikler, Referater tra alle Sogneraads- og andre Møder i Kredsen. — Telegram­ mer og Nyheder ligesaa hur­ tigt som Kjøbenhavns Blade. Kjøbenhavns Amts Avis er et udmærket Avertissementsblad for Kjøbenhavn og Omegn.

a u t . V a n d - o g G as m e st e r.

Abonnem en tsp ris 2 Kroner K v a rtalet foruden Postpenge.

•2*

22

Avertissementer.'

23

Avertissementer.

Gentofte.

C i g a r - & To b a k s f a b r i k e n DANMARK Niels Hemm ingsensgade 20 K ø b e n h a v n

Søgaardens Fællesskole, Forberedelses-, Mellem- og Realskole.

Grundlagt 1888

-----— -•*— -------

Telefon 5621

Største Fabrik for direkte S a lg til P r iva te g > Forhandlingsrabatten 3 2 0|0 tilfalder Forbrugerne Særlig anbefales: C a s i l d a C i g a r (haandrullet) Brasil fortrinlig Kvalitet. Kr. 5 ,00 pr. 100 Stk. P r . 5 K a s s e r 5% , p r. lO K a s s e r 10% R a b a t

Kongelysvej 1.

Forberedelse til Præliminæreksamen (3 Sprog). Program udleveres paa Skolen og i Gentofte Bog­ handel. Bestgreren, cand. phil. WASSMANN, træffes bedst fra 2—3 og fra 6— 7 Eflm.

S y g e - og U l y k k e s f o r s ik r in g tegnes af

Hellerup Vinhandel anbefaler gi. lagrede Vine di r ekt e fra 1ste Klasses Huse. S p ec ia li te t: B o r d e a u x v i n e . Stort Udvalg af l i V l l i s k y til billigste Noteringer. Sæ rlig anbe fa les m in e an e rk en d te V ine f o r Syge og R ekonva lescen ter. N B . S tø rre P a rtie r s to r Rabat. Carl Qllistorff, Hellerupvej 32. Telef. Hell. 635

Nordisk Ulykkesforsikrings Aktieselskab af 1898,

Kongens Nytorv 8, København. Telefon Nr. 5000 og 10000. A k t ie k a p it a l: 1 M ili. K ro n e r .

Syge-Dagpenge i 180 Dage. Ulykkes do. 365 — (— 1 Aar). Desuden tegnes alle Slags A rbejderfo rsik ringer ifølge Stats­ anerkendelse i Henhold til Lov 7 Januar 1898 og 1. April 1905. A g en tu r f o r H e lle ru p og Omegn: I . C h r . Jen se n, Strandvej 183. Telef. 468 Hellerup. A g en tu r f o r Gen tofte: M al e r m e st e r H a a r b y e , Gentofte. Telef. 119y Gentofte.

Hellerup Afdeling

A / S T h . W e s s e l & V e t t ’s

Hellerup Afdeling

S t r a n d v e j 9 4 . M AG A S IN DU NORD

S t r a n d v e j 9 4 .

Avertissementer.

24

' / / / / / y > / / / / / / / / / / / / / / / / / HelerupGlarmester- og Forgylderforetning (ved A. Kliiver) er nu kun Strandvej 82. Telefon 156 Hellerup. \ \ \ " \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ W l f c t

G l a r m e s te r e n b o r i „St ra nd b C. Christiansen, Hellerup 475 y. C5

tu i« 11 5(3

* f g i Hp, 5 - o

R E A L -R E G IS T E R

Aandssvageanstalten for Kvinder. Gam-1 melmosehus ved Vangede. Læge: C C Eiis. Inspektør: cand. jur. G Graae. Overplejerske: M. Madsen. I Agrarforeningen. Hovedkontor Frede-1 riksborgg. 19, figjt 5165. Fmd. for j Sjælland: Forpagter L Harboe, j Hellebækgaard. Alderdomsforsørgelsen sorterer i Hen­ hold til Lov af 9. April 1891 under Sogneraadene. Blanketter til Be- gjæringer om Alderdomsunderst, erholdes gratis paa Kommunekon­ toret, Raadhuset, Charlottenlund (10-3). Alderdomshjem, Foreningen. Forenin­ gen Alderdomshjem er stiftet d. 21. Aug. 1890. Ny Fundats af 11. Maj 1901. Foreningen ejer 3 Bo­ liger bestemte til Fribolig for gamle hæderlige Trængende i Gjentofte Kommune. Saalænge Foreningens Bygninger ikke ere gældfri, kunne Boligerne udlejes til moderat Leje efter Bestyrelsens Skjøn. Bestyres af Gjentofte Sogneraad: Tilsyns­ havende ved Hjemmet ved Trane- gaardsvej Bankdirektør Krtiger, ved Hjemmet i Ordrup Murmester Nic. Petersen og ved Hjemmet i Gjentofte Sogneraadsmedlem Juul Steen. Alderdomshjemmet „Solhjem1 (den tid­ ligere til Børnehospital bestemte Ejendom, der er beliggende ved Godsvej, ogsaa kaldet Smakke- gaardsvej ved Gjentofte Jernbane­ station, er nu overtaget af Gjen­ tofteKommune). Det er beregnet for saadanne Personer, der nyde Alder­ domsunderstøttelse, men som enten paa Grund af Sygdom eller Alder trænge til stadig Pleje. Det afgiver Plads for 20 enligtstillede Personer

og for 5 Par Ægtefolk. Beboerne faa hele deres Forplejning i Hjem­ met, hvis Læge er Prof. Livlæge Petersen. KDM. Indvielsen fandt Sted den 15. Sept. 1904. Bestyrerinde Frk. AnnaLassen. Bestyrelse: Bank­ direktør Kruger, Sogneraadsmed- lemmerne P Juul-Steen og Fr. Schjøth samt Lægen. 137 Gj. Amtets Forligskommission (cand. jur. Amtsraadssekretær Chr Andersen og cand. jur. J E Køster, R) holdes paa Thinghuset, Blegdamsvej 6 , hver Lørdag Kl. 9'/2- Kontoret er paa Amtsraadets Kontor, Carit Etlars Vej 4, Kbhvn. V. (1—4). Amtets Sygehuse, a. Nyelandsvej, 3162, Frederiksberg. Direktion: Stiftamtmand, Kmh. C P MBache, SK DM, Etatsraad N Andersen, R DM, cand. jur. J E Køster, R, adm. Forvalter: F Syberg-Petersen, Over­ læge: Prof. Dr. med. V Heiberg, Reservelæge: Trolle. Besøgstid: Hovedsygehuset 11—12, 2—4, Epi- demiafd. 11—12. b. Lyngby. Direk­ tion: Jægermester F Breit, cand. theol. E Jensen og Proprietær E Pi­ per. Forvalter: M Sander. Læge: Distriktslæge J Ditlevsen, R DM. {gf= Lyngby 47. Besøgstid: 2—5. Amtets Thing- og Arresthus samt Tvangsarbejdsanstalt, Blegdamsvej 6 . 4568. Arrestforvarer: C Hanson. DM. Amtmand. Stiftamtmand, Kmh. C P M Bache, SK DM. Kontor: Carit Etlarsvej 4. 10—4. Amtsforvalter: C O Gemzøe, R. Amtsraadet. Kontor: Carit Etlarsvej 4. 12—4. Formand: Stiftamtmand Kmh. CP MBache, SK DM. Med­ lemmer: Etatsraad N Andersen, Søholm, R DM, Jægermester F

o » IB

2 *

© w 3 2 z ® » S i * | 2 CD ^

ti 6 3 K S S 3

‘■■fip cnCj 2 0 - = CB < «* * >3 ia * a> £§ r> * 5 » * jj

1 B ■f <5 l ? ss D

anbefales vort store Udvalg i WienermoWer fraGebriderThonel Wien H o v e d o p l a g v e d P.A. Nielsen&Co.,Skindergade28. Illustreret Katalog paa Forlangende.

4 3 3 a

N» S3

A N D E R S A N D E R S E N Brøndgraver og Entreprenør, S ig r id s v ej 1 A 1. S a l . H e ll e r u p .

© a 5

I s

3c

Brønde graves, renses og fordvbes. T ræ - og J e rn p um p e r leveres og repareres. Kloak-, Beton- samt Dræningsarbejde udføres. Vedligeholdelse a f Pap- og Spaantage. Telefon 70!) H e lleru p .

ft

T u b o r g 0 1 o g M in e r a l v a n d e a n b e f a l e s

„ C e n t a - u r “

specialitet: fineste engelske Cycler.

Hellerup Afdeling

A / S T h . W e s s e l & V e t t ’s

Hellerup Afdeling

S t r a n d v e j 9 4 . M AG A S IN DU NORD

E g e t R e p a r a tio n s v æ r k s te d .

S t r a n d v e j 9 4 .

Strandvej 173/175 J^= 342y Hellerup. ^

27

Real-Register.

26

Real-Register.

Bygningskommissionen f. Gjen­ tofte Kommune bestaar af 5 Med­ lemmer, af hvilke 2 vælges af Am­ tet, 3 af Sogneraadet, samt af Byg­ ningsinspektøren. Professor C Ph. Teller, R, Formand, Bankdirektør Th. Kriiger, Overretssagf. L Zeu- then, Tømrerm. S M Grumstrup, Murermester Nic. Petersen og Ar­ kitekt Vennike. Børnehjemmet Christianshvile, Sofievej 12, Ordrup. Forstander: Lærer C Christensen. Børnehjemmet Jomsborgvej, Hellerup, se Foreningen af 23 April 1882. Børnehjemmet „Ove Hohlenbergs Minde“, Hellerupvej 40 optager ukonfirme- rede, ulykkeligt stillede Pigebørn. 05$=270 H. Forstanderinde: Frk. A Herreborg. Charlottenlund selskabelige Forening, stiftet ‘/.o 06. Formand: Agent C Bencke Charlottenlund Jernbanestation. For­ stander: Viggo Miillertz. Charlottenlund Skov tilhører Forst­ væsenet og er ca. 150 Tdr. Land stor. Skovfoged: Jagtjunker S Petersen, Klampenborg. Charlottenlund Slot, hed oprindl. Gyl­ denlund (hvorefter endnu et Trak­ tørsted har Navn) og tilhørte Stat­ holderen UlrikFrederik Gyldenløve. Frederik 4de ombyggede det imid­ lertid 1733 til sin Datter Prinsesse Charlotte Amalie, efter hvemSlottet og Skoven fik Navnet Charlotten­ lund. Nu er det Sommerbolig for Kongen. Dansk Jernbaneforbund har Afd. i Klampenborg. De Fattiges Kasse. a. Gj en t o f t e K i r ke s og n : Snedker Oscar Han­ sen, Redaktionssekretær Marius Jensen, Grosserer Oskar Keller. b. Ordr up Ki r ke sogn : Arbmd. Th. Jensen, Tømrer Chr. Larsen, Kommunelærer N J Nielsen, og c. He l l e r up Ki rke sogn ; Mejeri­ ejer J Bonde, Formand, Bankdirek­ tør Th. Kriiger, Snedker P MNielsen og Det danske Travselsksb. Formand: Direktør J CTvede, HugoJørgensen, Sekretær. Distriktsjordemoder i Gjentofte Fru T Mortensen.

ret i Statens Eje og beboes nu af Prins Valdemar omSommeren. I 1904 er der afsløret en Mindestøtte for A P Bernstorff paa en Plads udfor Slottet. Bethania. Kirkelig Forsamlingsbyg­ ning i Gjentofte. Formand: Pastor A T Jantzen, RDM. Bibliotheker : se under Folkebiblio- theker Bicycle Klub. Dansk, stiftet 1. Maj 1881, Banen i Ordrup anlagt 1888. Fmd.: Manufakturh. L Kalom. Næstfmd. og Kasserer: Overretssagfører F Phister. Birkedommer. C Valeur, R. Biskop for Sjællands Stift; Dr. theol. og phil. T Skat Rørdam, K DM Bispekontor Nørreg. 11. (9—2). Branddirektører for Landbygningernes alm. Brandfors.: cand. polyt G E Schmidt. Kontor Aurehøjvej 25 Hellerap. C^= 257. (9'/ 2 —4). . for Østifternes Brandfors.: N C. Madsen, Strandv. 183 Hellerup. {*$= 150. Brandvæsenet: Brandinspekt. CBendz, Strandvej 161, Hellerup. jgf=517 Hell. Brandfoged i Hellerup: Murermester Carl Rasmussen. jg$=179 Hell. {5$ 201 Hell. for Brand- allarm. i Gjentofte: Murerm. W Weigand 51 Gjent. f. Brand- allarm. i Ordrup: Tømrerm. Fred. Hansen. 168 Ordr. og s a a f. Brandallarm.

Breit, Løjtegaard, Propr. I P Han- j sen, Stenagergaard, Propr. M Pe­ dersen, L. Yejlegaard, Propr. E Piper, Hummeitofte, og Propr. M P Tønnesen, R, Øbakkegaard. . . . . . . Sekretær og Bogholder: cand. jur. C Andersen. Amtstuen er i Børsbygningen. Kon­ tortid 9—2. {5$ 2105. Amtsvejvæsenet. Inspektør: R W Winkel, Østerbrogade 54. {?$= 364. Assistenter: H C Jensen og H J Nyborg. Apotheker i Hellerup Strandvej 165, i Ordrup Lindegaardsvej 51 og i Gjentofte Jernbanevej 6 . Arbejdsanstalt: se Stolpegaarden. Auktionsdirektør. Birkedommer C Valeur, R. Aviser Kjøbenhavns Amts Avis (Lyngby Avis). Redaktør og Ud­ giver Ch.s Herdahl. Bladet er stif­ tet 1872 og udgaar hver Søgnedag. C 5 $ Lyngby 27. „Nordre Birks Tidende“, udgives af et Aktiesel­ skab, udgaar hver Søgnedag. Re­ daktør: Svend Johansen. Hoved­ kontor: Lyngby. Gg$=209. „Politiken“ og „Ekstrabladet“ har 16/10 05 aabnet et Filialkontor i Hellerup, Strandvej 167,(¡ 5 $=Hell.600, Forretningsf.:Re­ daktør Y Hermansen. „Politiken“s Distriktsblad, der omfat. Gjentofte, Lyngby og Søllerød Kommuner, har Kontor sammesteds. „Sandheds­ søgeren“, Tidsskrift til Drøftelse af oversanselige Spørgsmaal. red. og udg. af Sigurd Trier, cand. mag. Udg. 2 G. mdlg. Kontor Sofievej 27 Hell. 0 # Hell. 495. Badeanstalter. Yed Hellerup: Win­ thers, GI. Vartovs Vej, Møllers, j Onsgaardsvej, og Karns, L. Strand­ vej. Ved Charlottenlund: Badean­ stalten ved Strandkaféen og Ras­ mussens ved Traverbanens Opkjør- sel. Ved Skovshoved: Alfs, „Codan“, Petersens og „Bellevue“ samt Hol­ ger Nielsens udfor Christiansholm. Paa „Solhjem“ ved Gjentofte Jern­ banestation er indrettet en Bade­ anstalt for varme Bade, som er til­ gængeligt for Publikum Mandag, Onsdag. Torsdag og Lørdag. Banker og Sparekasser. Kjøbenhavns Laane- og Diskontobank, Hellerup Afdeling, Strandvej 96 (Sundborg- hus). aaben 10—2 og 6—7. Spare-

kasse. Boxaldeling. Bankbestyrer: Th. Krager. Cg£=Hell. 119. Ordrup- C h a rlo tten lu n d Bank, Jægers­ borg Allé 31, aaben 10—12 og 6 — 8 . Ci$=407Ordrup. Boxer udlejes. Bank- raad; Overlærer FRasmussen(Fmd.), Læge L Andresen, Bankfuldm. G Andersen, Apotheker Bauer-Peter- sen, Købmand CFrederiksen, Over­ retssagfører Dam-Nielsen, Bankdi­ rektør Hassing-Jørgensen, Tømrer­ mester N Jacobsen, Købm. Høy- Petersen, Snedkerm. F Schjøth, Isenkræmmer Johs. Tofte, Kunst­ handler V Winkel. Bankbestyrer: P Brandt. Virksomheden begyndt 1/12 05. Banken har Filial i Gjentofte Posthus, aaben hele Dagen. Spare­ kassen for Kjøbenhavn og Omegn. Hellerup Afdeling, Johannevej 20 (Posthuset), aaben 9—3 samt Lørdag Aften 5—7. { 5 $=294 Hell. C e n tra l­ banken for H andel og In d u ­ s tr i har Filialer: Gjentoftegade 19 (5—7 Aften) {5$= Gent. 161, Strand­ vej 157 (10—2 og 5—7) Cgjt Hell. 612, og Fredensvej 1 (10—2 og 6 — 8 ) Cg$= Ordr. 446. Belysning offentlig og Brandvæsen Udvalget for: Købmd. P Juul Steen, Fmd., Overlærer F Rasmussen, Belønnings- og Forsørgelsesforeningen for Tyender i Kbhvn. og Omegn, stif­ tet 1881, Kontor: Bredg. 42 K (9— 11), har til Formaal: 1) af belønne det mandi. og kvindl. Tyende, der forbliver i sin Tjeneste mindst 5 Aar, ved Tildelelse af Anerkendel­ sesbeviser og ved at give Adgang til at opnaa Pengebelønninger, der fordeles aarl.; 2 ) at aabne det kvindl. Tyende, der har modtagetAn­ erkendelsesbevis, Adgangtil Forsør­ gelse, idet der gøres Tilskud til de af Tyendet i en Sparekasse indsatte Beløb. Mindste Aarskontingent er 2 Kr. Foreningens samlede For­ mue c. 130000 Kr. Geh.-Etatsr. S Hennings, K DM, Formand, Afde­ linger af Foreningen er oprettet i Gjentofte (Formand: Sogneraads- medl. P Juul Steen) Hellerup (Fmd.: Bankdirektør Th Kriiger) og i Or­ drup (Fmd.: Pastor MOhlmannR.). Bernstorff Slot opført i 1765 af Johan Bernstorff. Siden 1848 har det væ-

Gas-Spare- K n u d . H a r i i d , Is en kr am - & U dst yrs for re tni n Oas-spare - Apparat. Toir. 109. — Hjørnet af Hellerupvej & Strandvej. — Tolf. 109. Appara t.

¿ - « 2 f |

G •H S6 ©2 s< c u - 0 Í «H 7 ■£-3 ® 5 -0 2 £co « 1 8 | x z C « © o 5 i M ® < f*H I •H u * C3 2 ’d h 3 G tf IV • «L ^ e ? f i JL CL ¡I ® I h .

i Skovshoved: Tømrerm. L Saunte. j^= 250 Ordr. 148 Ordr. f. Brand­ allarm. i Vangede: Snedkerm. Oluf I Hansen. 105 Gjent. ogsaa f. Brandallarm. | i Jægersborg: Kjøbmd. P Nielsen- 5®$= 1 Gjent. o g saa f. Brandallarm.

Byggeudvalg, Kommunens: Snedkerm. F Schjøth, Formd., Kjøbmd. P Juul I Steen og Gaardejer Chr. Larsen. Bygningsvæsenet. Bygningsinspektør: Arkitekt O S I Vennike, Kontor Raadhuset Charlottenlund Mandag, Onsdag og Fredag 1—3. 05$=426 Or­ drup.

T u b o r g 0 1 o g M in e r a l v a n d e a n b e f a l e s .

T u b o r g 0 1 og M in e r a l v a n d e a n b e f a l e s

„ C e n t a u r “

Specialitet: fineste engelske Cycler.

Hellerup Afdeling

A / S T h . W e s s e l & V e t t ’s

Hellerup Afdeling

S t r a n d v e j 9 4 . M AG A S IN DU NORD

E g e t R e p a r a tio n s v æ r k s te d .

S t r a n d v e j 9 4 .

Strandvej 173/175

342y Hellerup. ^

29

28

Real-Register.

Real-Register.

Nogle af de tættest befolkede Veje anføres her: Ahlmanns Allé har 317 Beboere Bernstorffsvej 218 P

Fritz Holst, Intendant E GNielsen, Fabrikant Rudolph Nielsen og Mu­ rermester Rasm. Petersen. For­ standerinde: Frk. K Frederiksen. Foreningen Constantia. Formand: Han­ delsgartner P Chr. Hansen j Forligsmægler i Tyende- og Aftægts- sager: Kontorchef Th. Christensen, Raadhuset Charlottenlund, Supple­ ant: Skolebestyrer O Jacobsen, Ordrup. Forsvarsbrodre for Jægersborg og Omegn. Formand: Slotsforvalter J C Christensen, Bernstorff. Frk. A. Sidenius’s Fællesskole for Drenge og Piger, Forberedelsesskole og højere Almenskole, C L Ibsens Vej 3, Gjentofte, oprettet 1887. 5 Forberedelseskl. og 4 Mellemkl. 7 Lærerinder og 1 Lærer. 114 Elever. Støttes af Sogneraadet med Fri­ pladser. Fæstekontor i Hellerup, Strandv. 159. Gartnerforeningen for nordre Birk. For­ mand : Handelsgartner Chr. Jensen, Springforbi. I Bestyrelsen for Hel­ lerup: C C Møller, for Ordrup: A Hansen, for Skovshoved: Broby. Gasværk se Strandvej Gasværk. Gjentofte Asyl for Børn fra 2 til 7 Aar, oprettet 1862 af Provst Boisen og Hustru. Asylmoder: Frk. Warden- burg. Bestyrelsens Formand er Sognepræst A T Jantzen, RDM. Gjentofte Grundejer- og Borger-For ening. Bestyrelse:FuldmægtigAren­ holdt Sørensen (Kasserer), Gartner M Chr. Jensen, Tømrerm. N J Jør­ gensen, fhv.Vaskeriejer Chr.Larsen (Formand), Fuldm. C. Ponsaing, Kommandør de Richelieu og Kon­ sul J Svendsen. Medlemsantallet er f. T. c. 100. Mødeaften Torsdag paa Gjentofte Hotel. Gjentofte Jernbanestation. Forstander: Kaptajn O A C Poulsen. Gjentofte Kirke tilhører Kommunen. Sognepræst: A T Jantzen, R DM. Klokker: N MPlum, Organist: Frk. Anna Nielsen, Kirkeværge og Gra­ ver: fhv. Malerm. Georg Nielsen. Gjentofte Kirkegaard (se under Kirke- gaarde). Gjentofte Klokkerkontor (Gjentoftegade 4) er aabent hver Søgnedag Kl. 9 —10 Fmd. og 4—5 Eftm. undtagen Fredag, da Kontortiden alene er 6—8 Eftm.

Gas-Spare- K n u d H a r i l d , Isen kr am - & Ud st y rsf o rr et ni ng . Oas-Spare- Appara t. T e lf. 109. — Hjørnet af Hellerupvej &. Strandvej. — T e lf. 109. Appara t. Dyrehaven ejes af Forstvæsenet. Areal ca. 2Q00 Tdr. Land. Inden­ for Hegnet findes ca. 200 Stkr. Kronvildt og over 1000 Stkr. Daa- vildt. Overførster for 2den Inspec- tion: Kmh. Dr. phil. P E Muller, K. DM Skovfoged: Jagtjunker S Petersen, Klampenborg. Til Dyre­ haven hører de mindre Indhegnin­ ger: Ordrup Krat og Ermelunden. Ejendomsskyld (Lov af 15 Maj 1903) udredes saavel til Stat som Amts- og Sognekommune og beregnes af Ejendommenes Vurderingssummer. Ejendomsskylden til Staten, der har afløst de hidtilværende Ejendoms­ skatter Land- og Ligningsskat samt Bygningsafgiften, beregnes med l,i pro mille af Ejendommenes Vurde­ ringssum. — Ejendomsskylden til Sognekommunen, der i Løbet af 20 Aar skal afløse den hidtilværende Hartkornsskat, beregnes for Tiden med 0,4 pro mille af Ejendommens Vurderingssum. Vurderingssummerne for samt­ lige Ejendomme i Kommunen, der ifølge ovenstaaende Lovbestemmel­ ser kunne beskattes, androg for Skatteaaret 1906/07 c. 85 Mili. Kr. Ov e r s k y l d r a a d e t har Kontor Walkendorffsg. 16. Formand: Prof. Dr. jur. V Bentzon, R. Gj en t o f t e S k y l d k r e d s omfatter Gjentofte, Hellerup og Ordrup Sogne: Vu r ­ d e r i n g s f o rma n d : Sognefoged P Brandt, Ellensvej, Ordrup. Vu r d e r i ng smænd for Gjen­ tofte Sogn: Kjøbmd. P Juul-Steen. Murm. Soph. Jenssen, Supl. Parti­ kul. P. Weber, for Hellerup Sogn: Fabrikant Rud. Nielsen, Murerm. Rasm. Petersen, Supl. Snedkerm. Axel Balsløw, for Ordrup Sogn: Manufakturh. Fritz Iversen og Ar­ kitekt Andr. Jensen, Supl. Murerm. j Nic. Petersen. Fabrikinspektør for nordre Birk: Th. Florentzen, Reventlovsg. 22. {g$=| 26501. Fattigforstandere............................ . . . . Hellerup, Overlærer Fr. j Rasmussen, Skovshoved, Kjøbmand P Juul-Steen, Gje.ntofte, Gaardejer | Chr. Larsen, Vangede, Snedkerm. F Schjøth, Ordrup. Flyttedage er fastslaaet til den 3 Tirs­ dag i April og Oktober, men hvis den 3 Tirsdag i April falder i Ugen før eller i Ugen efter Paaskedag, udsættes Flyttedagen til første Tors­ dag efter Paaske. Folkebibiiotheker findes i Gjentofte, Hellerup, Ordrup. Skovshoved og Vangede. Aarskontingent 1Kr. Ved hvert Bibliothek findes som Under­ afdeling et Børnebibliothek, hvor­ fra Udlaanet, der er gratis, kun sker til Kommuneskolens Elever. Bestyrelse: for Gjentofte: Over­ lærer Vestergaard, Lærer Jensen og Sogneraadsmedl. Manufakturh. P Juul-Steen (Formand), f. Helle­ rup: Overlærer Andersen, Lærer Christensen og Prof. Teller, R, (Fmd.), for Jægersborg: Docent E. Lehmann (Fmd.) Dyrlæge N S Lo­ rentzen og Lærer N H Skjold­ ager, DM., f. Ordrup: Overlærer Petersen (Fmd.), Lærer N J Niel­ sen og Sognefoged Brandt, for Skovshoved: Sogneraadsmedl.Over­ lærer Rasmussen (Fmd.), Lærer Meisner og Fisker And. Rasmussen, f. Vangede: Overlærer Petersen (Fmd.), Lærer Larsen og Sogne- raadsmedlem R. Olsen. Samtlige Formænd danner Bibliothekernes Hovedbestyrelse, hvis Formand er Overlærer F Rasmussen. Folketal, Areal m. v. Efter Tællingen pr. 1. Novbr. 1906 var Indbygger­ antallet i Gjentofte Sogn 4604 Hellerup „ 9096 Ordrup „ 8120 i alt 21820 Efter den den ’/a 06 foretagne alm. Folketælling var Indbygger­ antallet i de 3 Sogne Gjentofte, Hellerup og Ordrup henholdsvis 4342, 8729 og 7638 ialt 20709. I Aaret 1801 1840 1860 1880 var Antallet 1962 27S0 3660 5100 1890 1895 1900 1901 1902 1903 7449 9000 14673 15250 16464 18424 1904 1905 19622 20646. Kommunens Areal udgjør c. 4550 Td. Land. I Kommunen findes c. 3100 Ejendomme, nemlig c. 1000 i Hellerup Sogn. c. 700 i Gjentofte Sogn og c. 1400 i Ordrup Sogn. (heraf i Gjentofte Sogn 136, Helle­ rup Sogn 80, Ordrup Sogn 12) Oallisensvej Carolinevej Fredensvej Frederikkevej Gjentoftegade Hellerupvej Hyldegaardsvej Jægersborg (heraf i Gjentofte Sogn 23, Ordrup Sogn 320) L. Strandvej Lindegaardsvej Lyngbyvej Margrethevej Ordrupvej Strandvej (heraf i Hellerup Sogn 1701, Ordrup Sogn 1164) Vangedevej Distriktslæge. Dr. med. J Ditlevsen, j R DM. Lyngby.

Gas-Spare- K n u d H a r i l d , Is en kr a m - & Udst yrs for re tni ng Gas-spure- Appara t. T e lf. 109. — Hjørnet af Hellerupvej & Strandvej. — T e lf. 109. Appara t.

391 *

p p p

212 471

Duntzfeldts Allé 255

207 » 321 » 586 » 395 „

Jernbanevej i Gjent. 247 Jægersborg Allé 843 320

p p ri

305 454 381 681

n n

271 »

i n n

Sofievej i Hellerup 361

'2865

388 i Foreningen af Embeds- og Bestillings- mænd under Gjentofte Kommune, stif­ tet 11 In 06 paa et Møde i Charlot- tenlund Palmehave. Foreningen har til Formaal at danne en Repræsen­ tation til at varetage og fremme alle under Kommunen ansatte Em­ beds- og Bestillingsmænds Interes­ ser i Almindelighed og ved Afhol­ delse at Møder og Sammenkomster at styrke det kollegiale Forhold. Bestyrelse:Lærerinde Frk. Aagaard, Vejinspektør Bendz, Skatteopkr. Hofman (Kasserer), Ass.Mortensen, Overlærer Petersen (Vangede), Læ­ rer Svanholm-Nielsen (Næstfmd. og Sekretær) og Kommuneing.Wester- gaard (Formand), c. 60 Medlemmer. Foreningen af 23. April 1882 har et Børnehjem, „Dohns Minde“, Joms- borgvej ved Hellerup, optager for­ ældreløse eller ulykkeligt stillede Pigebørn. Bestryrelse: Læge ORep- holtz, (Fmd.), Bankbestyrer L Levin, Overretssagf. Alfr. Dantzer, Oberst

T u b o r g 0 1 og M in e r a l v a n d e a n b e f a le s .

T u b o r g 0 1 o g M in e r a l v a n d e a n b e f a l e s .

specialitet: flnøSte engelske Cycler.

„ C e n t a - u r “

Hellerup Afdeling

A / S T h . W e s s e l & V e t t ’s

Hellerup Afdeling

S t r a n d v e j 9 4 . M AG A S IN DU NORD

^ E g e t R e p a r a tio n s v æ r k s te d .

S t r a n d v e j 9 4 .

Strandvej 173/175

342y Hellerup.

31

Real-Register.

30

Real-Register.

85 Medlemmer- Formand: Manu­ fakturhandler AEllgaard, Kasserer: Kjøbmand J P Pedersen. Hellerup Idræts-Klub (under dansk Idræts-Forbund), stiftet d. 10. Decbr. 1900, har til Formaal at udbrede Kjendskab til og Færdighed i Idræt (Tennis, Gymnastik, Svømning, Boldspil, Atletik, Skøjteløb og Vin­ tersport). Som Medlemmer optages saavel Damer som Herrer, Kon­ tingent for passive Medlemmer 1 Kr. mdl. Klubbens Formand er Overretssagfører L A Damm, Kas­ serer: Assistent P Voss. Hellerup Jærnbanestation (tildels be­ liggende paa Kjøbenhavns Grund). Forstander G CMDorph. Hellerup Kirke, der indviedes 14. Oktbr. 1900, ejes af Gjentofte Kommune. Sognepræst: Johs. Nordentoft, ord. Medhj.: Chr. Hansen, Klokker: S J S Nygård, Organist: Frk. Anna Krygell, Kirkebetjent: Gartner N Andersen, Margrethevei 6 A, Kirke­ værge: Murermester Rasmus Pe­ tersen. Hellerup Klokkerkontor, Duntzfeldts Allé 15, aabent Søgnedage 12—1, dog Torsdag alene 6 -8 Aften. Hellerup Kommuneskole, opført 1892,ud­ videt i 1904 ved Opførelsen af en ny Skolebygning, der indviedes S0/8 04. Overlærer: Å C Andersen, Lærere: Alb. Christensen, Andr. Hansen, P A Pedersen, H Svanholm-Nielsen og J Norlev, Lærerinder: Fru Alma Jensen og Frk. Julie Aagaard. Pe­ del: O C Richter. Hellerup Latin- og Realskole, højere Almenskole. Bestyrer: Dr. phil. C Engeil, oprettet 1897, anerkendt af Ministeriet som Hellerup Latinskole 20. .Juni 1900, støttet med aarligt Tilskud al Gjentofte Kommune og Kjøbenhavns Amts Skoleraad- Sko­ len tæller c. 160 Elever. Den nye Skolebygning paa Frederikkevej 8 er opført 1904 ved Andelstegning blandt Beboerne i Hellerup. Hellerup Læstefabrik ved Hellerup Jernbanestation (Indehaver Fabri­ kant Rudolph Nielsen). Hellerup Musikforening (Largo) opret­ tet i Foraaret 1904. Formand: Tele­ grafist P Wolmer, Ahlmanns Allé 9, optager saavel aktive som pas-

O Jensen, Vangede og Murermester Nicolaj Petersen. Hellerup Borneasyl. Virksomheden vil blive paabegyndt i Begyndelsen af Aaret 1907 i Ejendommen Hellerup­ vej 6 , der er kjøbt af Asylbestyrel­ sen, der nu bestaar af Bankbestyrer Th. Krtiger (Formand), Fru Bene­ dicte Brandt, Pastor C Hansen, Frk. A Herreborg, Fabrikant S Kemnitz, DM(Kasserer) og Murerm. Carl Rasmussen. Forstanderinde: Frk. Kalhauge. Formue c. 2000 Kr. kontant og en Legatkapital p. 5000 Kr. Anmeldelse af bidragydende Medlemmer modtages af Bestyrel­ sens Medlemmer. Hellerup Boldklub har Bane paa Øre- gaards Mark ved Tranegaardsvej. 75 akt. Medl. 30 passive. Formand: Fuidm. Th. Just, Ahlmanns Allé 25. Hellerup Danse-Institut. Indehaver: Georg Berthelsen, Danser ved det kgl. Theater. Lokale: Ny Strand­ vej 11 . Hellerup Byggeselskab Akt., stiftet Sept. 1904 Aktiek. 100,000 Kr. I Bestyrelsen: Sekret. Chr. Høyrup og Inspektør C. Sørensen. Kontor Ahlmanns Allé 8 . Hellerupgaard byggedes 1780 efter Tegning af Arkitekt Harsdorff og ejedes da af Etatsraad Eriksen. Her skal Freden 1807 være under­ tegnet af den gamle Peymann. Hellerup Glasværk ved Tuborg tilhører Aktieselskabet Kastrup Glasværk. Fabrikerer Flasker. Arbejdernes Antal c. 100. Direktør: Fr. Duus, Bestyrer: L Ludvig. Hellerup Grundejer- og Kommunalfor­ ening. Bestyrelse: Inspektør P Chri­ stensen (Næstformd.), cand. polit., Sekretær C Høyrup (Sekretær), Direktør Krarup, Skatteinspektør Larsen (Kasserer), Postmester O R Larsen, Branddirektør N CMad­ sen, Murerm. Rasm. Petersen, Gros­ serer R J Rasmussen, Direktør Tronier (Formand), FabrikantWind- feld-Hansen. Medlemsantal: 330. Mødeaften hver Onsdag paa „Con- stantia“ i Vinterhalvaaret. Hellerup Handelsforening, stiftet 25. Oktober 1898, optaget i „De kjøben- havnske Handelsforeningers Fæl­ lesrepræsentation“. Mødeaften hver Torsdag paa „Hotel St- Mariendal“.

fra 40 til 55 Aar mod Extratilskud. Indskud 2 Kr. Kontingent 50 Øre maanedlig. Sygehjælp 90 Øre for Mænd, 60 Øre for Kvinder samt fri Læge. Fuld Hjælp ydes de første, halv de næste 3 Maaneder. Børn faa Lægehjælp mod 2 Kr. aarlig. Begravelseshjælp 50 Kr. Laan uden Kaution indtil 25 Kr. Foreningen ejer en Bygning i Or­ drup, afholder Koncerter og Fore­ drag. Formand:Murmester Charles Ottosen. Gjentofte Sangforening. Formand: Glarmester I P Petersen.

Gjentofte Kommune har fælles Sogne- raad, men er delt i 3 Kirkesogne: a) Gjentofte Kirkesogn med 4604 Indbyggere. b) Ordrup Kirkesogn (udskilt 20/1 1891) med 8120 Indbyggere. c) Hellerup Kirkesogn (udskilt 26/9 1901) med 9096 Indbyggere.

Gas-Spare- K n u d H a r i l d , Is en k r a m - & U dst yrs for re tni n Gas-Spare- Appara t. T e lf. 109. — Hjørnet af Hellerupvej &. Strandvej. — T e lf. 109. Appara t.

Oaa-Spare- K n u d H a r i l d , Is en kr a m - & U dst yrs for re tni ng. Gas-Spare- Appa ra t. T e lf. 109. — Hjørnet af Hellerupvej & Strandvej. — T o lf. 109. Appara t. Gjentofte gamle Kommuneskole hørte til de af Frederik IV i 1721 opret­ tede Rytterskoler. En ny Skole er opført og indviet 3/605. Overlærer: CVestergaard, Lærere: Chr. Jensen og Carl Hansen, Lærerinde: Frk. R Assens, Lærerinde i Haandgjer ning: Frk. S Svendsen, Lærerinde i Gymnastik: Frk. Johanne Calle- sen. Pedel: N H Sørensen. Gjentofte-Lynghy Hospital , grundlagt 1712, ejer foruden en Kapitalformue at ca. 220,000 Kr., Indtægten af Stadepenge m. m. i Dyrehavstiden. Hospitalei har tvende Boliger for Lemmer, den ene beliggende i Gjen­ tofte, den anden i Lyngby. For­ uden Fribolig erholde Lemmerne en ugentlig Understøttelse af 4 Kr. samt Brændsel og Medicin. Foruden de faste Lemmer ydes Understøt­ telse til 40 Husarme i begge Sogne. Amtmanden over Kjbhvns Amt er Overdirektør, og Sogne-præsterne i Gjentofte og Lyngby Inspektører. Sognepræsten i Gjentofte er admi­ nistrerende. Gjentofte og Omegns Skytteforening danner 8 . Kreds af Kjøbenhavns Amtsskytteforening. Kredsfor­ mand: Kjøbmand P Christensen, Skovshoved. Gjentofte-Ordrup SognsHusflidsforening, stiftet 1873, har Husflidsskoler i Gjentofte og Ordrup Kommune skoler. Børnene undervises gratis og have fri Afbenyttelse af Mate- rialier og Redskaber. Udstilling af Arbejderne afholdes hver Sommer i Ordrup Hotel. Formand: Arkitekt Andr. Jensen. Lærere: Tømrer­ mester Einar O Nielsen, Frk. Th. Dantzer og Fru Pauline Petersen. Gjentofte-Ordrup Sogns llnderstettelses- samfund, stiftet 1872, Syge-, Begra­ velses-, Laane- samt Understøttel-1 seskasse. Samlet Formue ca. 14,000 Kr., deraf til Byggefondet ca. 9000 Kr. Samfundet optager Mænd og Kvinder fra 16 til 40 Aar, Gjentofte Vuggestue (Gjentoftegade 13), oprettet af Grosserer Schmedes’ Hustru 1888, plejer indtil 10 Smaa- børn i Tiden fra 15. Maj til 15. Oktbr. Sorterer under Gjentofte Sogns Menighedspleje. Gjentofte Sogns Fortsættelsesskoler for Haandværkslærlinge og andre, Lo­ kale i Ordrup Kommuneskole. Overlærer P V Petersen i Ordrup Formand. Gjentofte Sogns Menighedspleje virker ved Sygepleje, Hjælp til Konfirma­ tionsudstyr, Afh. af Søndagsmøder m. m. og bestyrer endvidere Vugge­ stuen i Gjentofte. Bestyrelsen be- staar af Fruerne B Platou-Jørgen­ sen, Professorinde S Petersen, Frk. Helga Jahnsøn samt Prof.Th. Peter­ sen, K DM, Organist N H Skjoldager. DMog Sognepræst A Jantzen,RDM, somFormand. Menighedssygeplejer- ske: Frk. Sara Iversen. Grundejerforeningen for Gjentofte-Or­ drup Sogne, stiftet 18. Januar 1895, Bestyrelse: Gross. C W G Schjøtt (Formd.), Entreprenør Chr. Ander­ sen, Snedkerm. Oluf Hansen, Køb­ mand L C Jacobsen, Snedkerm. H P Jeppesen, Hotelejer H P Nielsen, Postbud L Petersen, Vaskeriejer Gustav Rasmussen. Haandværkerforeningen for Gjentofte- Ordrup Sogn. Foreningens Foimaal er at virke til Haandværkerstandens Tarv. Formand: Murermester Ni­ colaj Petersen, Kasserer: Murer­ mester Ch. Ottesen. Lokale Godt- haabsvej 9. Mødeaften hver Tors­ dag i Vinterhalvaaret. Hegnssynsmænd. Forpagter GBrasen. Damgaarden, Formand, Gaardejer

T u b o rg 0 1 og M in e r a l v a n d e a n b e f a le s .

T u b o r g 0 1 o g M in e r a l v a n d e a n b e f a le s ,

specialitet: fiDesteengelske Cycler.

„ C e x x ta u r “

JHellerup_Afdelin^

A / S T h . W e s s e l & V e t t ’s

Hellerup Afdeling

S t r a n d v e j 9 4 . M A G A S IN DU NORD

S t r a n d v e j 9 4 .

E g e t R e p a r a tio n s v æ r k s te d .

Strandvej 173/175 {»¡§5= 342y Hellerup. ^

33

Real-Register.

32

Real-Register.

tidligere anmeldt, eller flytter til Kommunen med en Hund; i sidst­ nævnte Tilfælde udleveres Tegnet dog uden Betaling, for saa vidt det godtgøres, at omhandlede Afgift allerede er erlagt i en anden Kom­ mune. Hunde, som fødes i Afgifts­ aarets Løb, bliver afgiftspligtige, naar de er 3 Maaneder gamle. Husmandskreditforeningen for Østif­ terne. Kontoret, Ny Rosenborg, St., er aabent fra 10--2. Repræsentant for Kjøbenhavns Amt: Mælkeforp. O Svendsen, Bagsværd. Ingeniørkontoret, Raadhuset Charlot- tenlund, 10—3. { h }=280 Ordr. Chef: cand. polyt. V Westergaard, Assi­ stent: G Hansen. Jordboniteringsmænd: Gaardejer Chr. Larsen, Gartner Poul Hansen og Sognefoged L Larsen (Formand). Jægersborg hed oprindelig Ibstrup og tilhørte Familien Ulfeldt. Christian IV byggede der Jagtslottet Jægers­ borg, som Frederik V imidlertid lod nedrive, fordi han brækkede sit Ben dér 1761. En Del af Udbyg­ ningerne blev staaende og benyttes nu til Kaserne og Kommuneskole. Jægersborg Kommuneskole. Enelærer: N H Skjoldager, DM. Lærerinde i Haandgjerning: Fru Lundqvist. Kapiteltaxtmand i Henh. til Lov af 16/266 : Gaardejer Chr. Larsen. Elle- gaard. Kassekontrollør Kommunens............. Kirkegaarde findes i Gjentofte og Or­ drup. Den oprindelige Kirkegaard i Gj e n t o f t e er udvidet 1827,1874 og 1891. Graver: Kirkeværge Georg Nielsen (Kontor paa Kirkegaarden). Ordrup K. er indviet 1892. Graver: P Christiansen. Reglement for Kir- kegaardene vedtaget af Sogneraa- det d. 13/n 1894, stadfæstet af Kirke­ ministeriet d. 29/2 1895. Enhver Sog­ nebeboer. hvortil anses enhver, der ved sin Død har sit Hjem i Kom­ munen, har Ret til mod den fast­ satte Betaling at forlange sig et særligt Gravsted udlagt, naar Stør­ relsen af det begærede Fladerum ikke overskrider passende Grænser, i hvilken Henseende Sogneraadets Skøn skal være afgørende. For 20 Aar, som udgør de! mindste Tids­ rum, for hvilket Brugsretten kan

erhverves, betales pr. □ Al. 1 Kr., for de følgende 20 Aar 1,50 og for de følgende 10 Aar 2 Kr. pr. □ Al. Ønskes Retten for længere Tid end 50 Aar, maa der træffes særlig Overenskomst med Kirkebestyrel­ sen (Sogneraadet). Intet Gravsted udlægges mindre end 8 □ Al. Uden­ sognsboende kunne ogsaa erhverve Gravsted, menKirkebestyrelsen har Ret til, naar Omstændighederne kræve det, at nægte at overlade Gravsteder til andre end Kommu­ nens Beboere og de i Sognet af­ døde. Betalingen er da henhv. 3 Kr., 4,50 og 6 Kr. pr. □ Al. Hver Gang et Lig ønskes nedsat i en Grav, skal Retten til Gravstedet fornyes til Tyveaarsdagen efter Ligets Ned­ sættelse. For Anbringelse af Hegn, naar dette ikke er Plantning, be­ tales af Sognebeboere mindst 5 Kr. og for Anbringelse af Gravmonu­ menter, Kors, Ligsten eller Tavler ligeledes 5 Kr., dog maa Trækors og Betonkranse samt Ligsten og Tavler, som er under 1 Kvadratfod store, anbringes uden Betaling. Udensognsboende betale det dob­ belte. For Gravskødet betales 1 Kr. og for senere Paategninger 50 Øre. For Gravens Gravning og Tilkast­ ning er Betalingen i Tiden 'l t—31/10 for et Barn indtil 12 Aar 2 Kr., for en Voxen eller et Barn over 12 Aar 3 Kr., i Tiden —sl/3 henholdsvis 3 og 4 Kr. For overordentlig Dybde erlægges til enhver Tid en Tillægs­ betaling af 4 Kr. For Kirkens Be­ nyttelse (derunder Tænding af Al­ terlysene) betales af Sognebeboere 5 Kr., Udensognsboende 10Kr. For Tilladelse til at benytte Kirkens Klokke ved Begravelse erlægges 1 Kr. 33 0. For Benyttelse af Lig­ huset paa Kirkegaarden erlægges for Liget af en Udensognsboende 4 Kr. Gravstedet kan ikke ved pri­ vat Overenskomst overdrages til andre uden Kirkeejerens Samtykke. Kjøbenhavns Amts Landboforening, stiftet 24. Oktober 1841. Medlems­ antal ca. 800. Formand: Propr. Grut-Hansen, Kollekolle. Kjobenhavns Hypothekforening yder uopsigelige amortisable Laan mod sekundær Prioritet i faste Ejen-

sive Medlemmer. Mødeaften Lørdag i i Latinskolens Sal. Dirigent: Ka­ pelmester G Washington Magnus, | 37 aktive Medlemmer. 61 passive. Hellerup Nattevagt har Kontor Strand- j vej 110E, {eft 463x Hell. Indehaver: I R N J Josiassen. Hellerup Sangforening, stiftet 1895, For­ mand: Blikkenslageren. VAndersen. Hellerup Skydeselskab, stiftet 12/n 05, c. 30 Medlemmer. Formd.: Gross. W Jacobsen. Hellerup Sogns Menighedspleje. For­ mand: Sognepræst Johs. Norden- toft. Kasserer og Leder Fru Oberst Brandt. Bestyrelsen bestaar forøv­ rigt af Fruerne Pastorinde Hansen, v. d. Osten, Plum, Krager og Kauf- mann. Fru Brandt (Hellerupvej 12) j træffes bedst 9—10. Menigheds­ plejersken Søster Bertha boer Mar- gréthevej 17. Hellerup Sogn, se Gjentofte Kommune. Hellerup Sygekasse, stiftet 29 / 3 94, stats­ anerkjendt 'U 99, c. 300 Medlemmer. Fmd.: Snedker P M Nielsen, Kas­ serer: Cigarhdlr. H Chr. Hegelund, Strandvej 76. Hellerup Tændstikfabrik. Aktieselskab. Lokaler i den af Hellerup Træsko­ fabrik tidligere benyttede Ejendom Hellerupvej 44. Driften paabegyndt 11/1104. Teknisk Direktør: KHKru- ckenberg, adm. Direktør Otto Hans­ sen. Hesteforsikringsforeningen for GI. Kjø benhavns Amt. Formand: Sogne­ foged L Larsen, Gjentofte. Hundeafgiften. Med Hensyn hertil gjælde følgende Bestemmelser for Gjentofte Kommune med Undta­ gelse af den Del af Kommunen, ( der ligger Ve s t for Lyngbyvejen: j a) Hvor der i en Husstand kun holdes 1 Hund, der, maalt med Stangmaal, har en Højde fra | Fodsaalens Plan til Skulder­ bladets Overside af 16 Tommer eller derunder, betales en Afgift | af 10 Kr. aarlig. b) For større Hunde betales den | dobbelte Afgift. c) For hver Hund, nogen holder ud over een, betales dobbelt Af­ gift, og denne erlægges, hvis Hundene har forskellig Størrelse, | altid af den over 16 Tommers! Højde.

d) Hundeejere, som er Medlemmer af andres Husstand, erlægger det dobbelte af den i de foregaaende Bestemmelser under a., b. og c. bestemte Afgift, der, naar Hus­ herren selv holder Hund, og Hundene er af forskellig Stør­ relse, altid beregnes som for en Hund over 16 Tommer. For ovennævnte Del af Gjentofte Kommune, der er undtaget fra de strængere Bestemmelser i § 1, nem­ lig Terrainet Vest for Lyngbyvejen, gælder følgende Bestemmelser: a) hvor der i en Husstand kun holdes een Hund, er denne af­ giftsfri. b) holder nogen flere Hunde, sva­ res der af alle de Hunde, der ikke er afgiftsfri, en aarlig Af­ gift af 2 Kr. for den første og 3 Kr. for hver af de øvrige Hunde. c) Hundeejere, der er Medlem af andres Husstand, svarer af en­ hver Hund, der ikke er afgifts­ fri, en aarlig Afgift af 5 Kr. Sog- neraadet kan, hvor Omstændig­ hederne skønnes at tale derfor, indrømme Nedsættelse eller Eftergivelse af Afgiften for 1Aar ad Gangen. Afgiftsfri er de Hunde, der, naar de ikke ere forspændte som Træk­ dyr, bestandig holdes lænkede eller indelukkede paa afspærret Plads eller Gaardsrum. Afgiften beregnes for et Aar ad Gangen, regnet fra 1. Oktober til 30. September. Enhver, som ved Afgiftsaarets Begyndelse holder afgiftspligtig Hund, er pligtig i Løbet af Okto­ ber Maaned at anmelde saadant til Politiet. Anmeldelserne afgives: for Hellerup Sogns Vedk. til Politi­ stationen i Hellerup, for Ordrup Sogns Vedk. til Politistationen i Ordrup, for Gjentofte Sogns Vedk. til Politibetjenten i Gjentofte. Lignende Anmeldelse skal inden 2 Maaneder efter Hundens Anskaf­ felse eller Ejerens Tilflytning til Kommunen gøres, og forholdes iøvrigt paa samme Maade som ovenfor, naar nogen i Løbet at Afgiftsaaret anskaffer en Hund, der ikke træder i Stedet for en

va s-S p a re - K n u d H a r i l d , Is en kr am - & Udsty rsfor re tning . Gas-Spare- A p pa ra t . T e lf. 109. — Hjørnet a f Hellerupvej & Strandvej. — T e lf. 109. .Apparat.

« 2 ? |

5> sa

•H

© 2 S< c

i r l i "O ® 5>d 2 £ u $ « 1

es = a x z

ss: © o ID E H © « .i1 ■0 , I—I I •H . U ti 2 X* -tf h S a a ? c § g 8 "? I

T u b o r g 0 1 og M in e r a l v a n d e a n b e fa le s ,

T u b o r g 0 1 og M in e r a l v a n d e a n b e f a l e s

Made with