פרסומידע - גיליון 896

ידִע

פרסו בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ |

896 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

15 .2018 תשע”ח .6 |

קֱרח ב’ תמוז

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

Made with FlippingBook - Online magazine maker