פרסומידע - גיליון 913

ידִע

פרסו בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ תולֹדִות |

913 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

9.11

.2018 תשע”ט |

ר”ח כסלֹו

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

לֹה”ו

חודִש טוב ב-

נווה דִניאלֹ

ריבה /ונילֹ/ שוקֱולֹדִ/טופי 4 1 ב- & 10 3 ב- &

המיוחדִות 6 1 ב- 10 2 ב-

ייצור אפיה במקֱום הכלֹ טרי

לֹחמניות אצבע

10 10 ב- &

*הנחה לֹכמות ולֹמוסדִות

רבנות מהדִרין גוש עציון

דִרושים עובדִים

מבחר ענקֱ שלֹ עוגות ועוגיות עוגות לֹימי הולֹדִת, מסיבות ועודִ לֹחמי מחמצת | מבחר לֹחמים התחדִשנו! צוות חדִש ומנצח בשיפון.

|

|

לֹכלֹ סוגי האירועים שירות משלֹוחים עדִ הבית

ימי שישי ארטיקֱ/קֱרמבו קֱייטרינג

| 9933994 : טלֹ | אזור תעשיה נווה דִניאלֹ 6.00-14.00 יום ו’ וערב חג | 06:30-19:00 ’ פתוח: א’-ה לֹמבצעים, הנחות ועדִכונים חמים ישר מהתנור חפשו אותנו בפי יסבוקֱ

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker