Det kgl. Opfostringshus Skoleaaret 1893-94 efter elena

Skoleefterretninger.

J )e n aarlige Eksamen aflioldtes i Fjor d. 26de og 27de April; derefter meddeltes Vidnesbyrd, hvorpaade 23 Konfirmanders Afrejse begyndte. Disse 23 Drenge anbragtes saaledes: 6 ved Handelen og paa Kontorer her, i Fredericia og i en Landforretning. 1 blev Lithograf her, 1 Sko­ mager her, 1 Maler her, 3 Smede i Bingkjøbing og paa Landet, 1 anbragtes paa Hærens og l paa Flaadens Elevskole, 1 blev Bogtrykker i Stege, 1 Guldsmed i Her­ ning, 1 Sejlmager i Marstal, 1 Bødker paa Landet, 1 Møller i Tranekjær, 1 Sadelmager paa Landet og 1 Blikkenslager i Herning, 1 lærer at koge og 1 overgik til Forældrene. Den ene Smedelærlings Principal gik fallit og Drengen er nu til Søs. Den ene Kjøbmandslærling (her) kom til Skade og søger nu en ny Stilling. Bød­ kerlærlingen var doven og maatte sættes i Snedkerlære. Sejlmagerlærlingen blev ked af Faget og er nu i Smede­ lære. For de andre Lærlinges Vedkommende har Aaret været roligt, 1 Elev, der blev haardt behandlet af sin Mester, kom fra denne Plads og er nu anbragt i samme Fag her i Byen. En af vore ældre Elever, som var paa Flaa­ dens Elevskole, døde i Sommer ved et Ulykkestilfælde. Paa en Inspektionsrejse sidste Sommer paa Øerne fandtes Lærlingenes Forhold i det Hele tilfredsstillende;

Made with